6. prosince 2013

Pátý ročník umělecké soutěže hluchoslepých o Cenu Hieronyma Lorma 2014

Cena Hieronyna Lorma (logo 3. ročníku)

Obsah:

O soutěži

Inspirace ze světa

Soutěž je inspirována mezinárodní cenou Heleny Kellerové, kterou vyhlašuje skotská organizace pro hluchoslepé Sense Scotland.

Cíle 5. ročníku

 • Cílem projektu je motivovat osoby s hluchoslepotou k hravé tvořivosti, poskytnout hluchoslepým prostor pro prezentaci ojedinělých děl a k vzájemnému setkávání hluchoslepých osob a veřejnosti.
 • Pátý ročník této umělecké soutěže je vyhlášen na základě dobrých zkušeností z předchozích ročníků a pozitivního ohlasu na soutěž ze strany hluchoslepých.

Kdo se může do soutěže přihlásit

Všichni hluchoslepí bez věkového omezení

Téma 5. ročníku

„KOLIK PODOB MÁ LÁSKA“

Motto soutěže

„V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa, mi ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu. Slepota odděluje člověka od věcí – hluchota od lidí.“

Helena Kellerová

Vyhlášené soutěžní kategorie

Téma 5. ročníku: „KOLIK PODOB MÁ LÁSKA“

Vyhlášené soutěžní kategorie

 1. Literární
  • pokategorie PRÓZA: rozsah přihlášených prací min. 1 – max. 3 strany formátu A4 (3 – 12 stran  Braillově písmu)
  • podkategorie POEZIE: rozsah max. 3 strany formátu A4 (12 stran  Braillově písmu)

  Účastník soutěže může přihlásit jednu soutěžní práci v každé podkategorii.

  Příspěvky je možno zaslat psané rukou, v černotisku, Braillově písmu nebo digitální podobě.

 2. Výtvarná
  Účastník soutěže může přihlásit jednu soutěžní práci v každé kategorii a podkategorii. Užity mohou být jakékoliv materiály, výtvarné a rukodělné techniky.

Společná pravidla pro přihlášení do 5. ročníku o Cenu Hieronyma Lorma

 • Do soutěže může své dílo přihlásit osoba hluchoslepá nebo její zákonný zástupce.
 • Do soutěže nebudou přijata díla, která již byla přihlášena v předcházejících ročnících.
 • Do soutěže nebudou přijata díla označená jménem či logem jakékoliv organizace, neboť soutěž není určena pro prezentaci organizací, ale pro prezentaci umělecké tvorby osob s hluchoslepotou.

Termín společné uzávěrky pro všechny kategorie: 31. července 2014.

Literární a výtvarné příspěvky do soutěže je nutné doručit do 31. července 2014 na adresu o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, Zborovská 62, 150 00 Praha 5.

Hodnocení

Soutěžní práce v literární kategorii vyhodnotí pětičlenná nezávislá odborná porota z řad spisovatelů, literárně činných autorů a osobností, které mají blízko k hluchoslepým. Kromě Ceny odborné poroty bude vyhlášena v této kategorii i Cena veřejnosti, která bude udělena na základě výsledků hlasování o literárních příspěvcích zveřejněných od 1. září do 30. září 2014 anonymně na bezbariérových stránkách www.lorm.cz.

Odborná porota

Složení odborné poroty bude z důvodu zajištění nezávislosti tajné a bude zveřejněno až při vyhlášení výsledků soutěže. Členům odborné poroty budou přihlášené literární příspěvky zaslány elektronicky; porota v průběhu 30 dnů vyhodnotí příspěvky podle škály 1 až 10 bodů.

Slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku Ceny Hieronyma Lorma

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na Víkendové konferenci o.s. LORM v Ústí nad Orlicí ve Sporthotelu Tichá Orlice (16. 10. – 19. 10. 2014). Autoři vítězných prací ze všech kategorií obdrží věcné ceny.

Další podmínky

Přihlášením do soutěže dává soutěžící souhlas ke zveřejnění příspěvků a uměleckých děl na webových stránkách nebo v propagačních materiálech sdružení LORM, popřípadě s jejich nabídnutím médiím. Soutěžní práce se nevrací.

Organizátor soutěže

o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé

Koordinátorka
Zdenka Jelínková
mob: 777 764 197, e-mail: brno@lorm.cz

PRAVIDLA SOUTĚŽE 5. ROČNÍKU CENY HIERONYMA LORMA

V OBLASTI PŘIHLÁŠENÍ SE DO SOUTĚŽE

 1. Do soutěže může své dílo přihlásit osoba hluchoslepá nebo její zákonný zástupce.
 2. Účastníci mohou do soutěže přihlásit maximálně jedno umělecké dílo v každé vyhlášené kategorii a podkategorii.
 3. Ve výtvarné kategorii mohou být užity jakékoliv výtvarné a rukodělné techniky, materiály a styly.
 4. Do soutěže nebudou přijata díla, která byla přihlášena v předcházejícím ročníku.
 5. Do soutěže nebudou přijata díla označená názvem nebo logem jakékoliv organizace, neboť soutěž není určena pro prezentaci organizací, ale pro prezentaci umělecké tvorby osob s hluchoslepotou.
 6. Všechna přihlášená díla budou hodnocena a vystavena v té podobě, v jaké budou do soutěže zaslána při přihlášení. Účastníci soutěže zodpovídají za to, aby jejich díla byla zarámována a dokončena v té podobě, která vyhovuje standardům vystavování.
 7. Díla musí být přihlášena a doručena na adresu pořádající organizace do 31. července 2014. Žádné dílo již po tomto termínu nebude do soutěže přihlášeno.
 8. Veškerá korespondence ve věci přihlášení se do soutěže a doručení uměleckých děl do soutěže musí být zajištěna na adresu: o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, Zborovská 62, 150 00 Praha 5.
 9. Soutěžní práce se nevrací.
 10. Organizace o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže dílo, které nebude splňovat podmínky soutěže.
 11. Organizace o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé nenese žádnou právní zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu či poškození uměleckého díla, způsobenou cizí nedbalostí.

V OBLASTI PŘIDĚLENÍ CEN

 1. Všechny přihlášené soutěžní příspěvky budou představeny a oceněny na víkendové konferenci o.s. LORM.
 2. Soutěžní práce v literární kategorii vyhodnotí pětičlenná nezávislá odborná porota z řad spisovatelů, literárně činných autorů a dalších osobností, které mají blízko k hluchoslepým.
 3. Složení odborné poroty bude z důvodu zajištění nezávislosti tajné a bude zveřejněno až při vyhlášení výsledků soutěže.
 4. Další ocenění mohou být udělena podle uvážení poroty.
 5. Rozhodnutí odborné poroty je konečné a žádná další diskuse ústní či písemná ohledně rozhodnutí poroty není přípustná.
 6. Kromě Ceny odborné poroty bude udělena Cena veřejnosti v kategorii literární a výtvarné.

V OBLASTI AUTORSKÝCH PRÁV, VYSTAVOVÁNÍ DĚL A PROPAGACE

Zasláním uměleckého příspěvku do soutěže účastníci:

 1. souhlasí s tím, aby jejich dílo bylo mohlo být vystaveno a představeno veřejnosti na vybraných místech;
 2. opravňují organizaci o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé k reprodukování jejich uměleckých děl přihlášených do soutěže bez nároku na finanční úhradu v souvislosti s informováním a propagováním ceny a souhlasí s tím, že o.s. LORM má právo svobodně reprodukovat jejich příspěvky v jakémkoliv propagačním materiálu.

Tiskové zprávy