Výroční zpráva LORMu za rok 2003

Základní údaje

 • Název organizace: Lorm – Společnost pro hluchoslepé
 • Právní forma: občanské sdružení
 • Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5
 • IČ 45246068
 • DIČ 005-45246068 / CZ45246068
 • Bankovní účet u Komerční banky, pobočka Praha 5, č. ú. 19-1451940207/0100
 • Datum založení: 4. 11. 1991
 • Registrace: MV ČR VSC/1-8317/91-R
 • Tel/fax: +420 257 325 478
 • E-mail: info@lorm.cz
 • Internetové stránky: www.lorm.cz
 • Poradenská centra: Praha, Brno, Liberec
 • Statutární zástupci:
  • předseda organizace: JUDr. Bohuslav Dohelský
  • ředitelka: Ota Pačesová
 • Členství v jiných organizacích: ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel), ČRHO (Česká rada humanitárních organizací)

Úvod

„Hluchoslepota je jedinečné postižení, které je způsobeno různorodými kombinacemi sluchového a zrakového poškození. Způsobuje potíže při komunikaci, sociální a funkční interakci a zabraňuje plnému inkluzivnímu (včleňovacímu) zapojení do společnosti.“

LORM – Společnost pro hluchoslepé pomáhá odstranit výše uvedené potíže formou poskytování individuálních terénních služeb, ambulantních služeb a skupinových akcí.

Poslání LORM

Posláním LORM je zejména:

 1. sdružování hluchoslepých osob, tj. osob se současným sluchovým a zrakovým postižením, jejich rodin a dalších osob zabývajících se problematikou hluchoslepoty
 2. podpora zájmů hluchoslepých osob a vytváření podmínek pro jejich důstojný plnohodnotný život a jejich léčebnou, sociální, pracovní rehabilitaci a integraci
 3. rozvíjení léčebné, sociální a pracovní rehabilitace
 4. zajišťování komplexních služeb hluchoslepým osobám všech věkových skupin a jejich rodinám
 5. spolupráce s rodinami hluchoslepých a získávání odborníků z blízkých oborů
 6. spolupráce s organizacemi sluchově a zrakově postižených v ČR a v zahraničí a získávání jejich odborníků pro spolupráci
 7. pedagogická a výchovně vzdělávací činnost
 8. odborná publikační činnost a propagace problematiky hluchoslepých

Cíl LORM

Hlavní cílem naší společnosti je poskytování odborných služeb všem hluchoslepým klientům.

Cíl sociální rehabilitace a poskytovaných služeb

 • Snížit negativní vliv postižení na život jedince a okolí.
 • Zvýšit úroveň soběstačnosti, a tím snížit závislost na potřebě pomoci ze strany rodiny, obce a státu.
 • Zajistit růst životní spokojenosti klienta.
 • Zlepšit interakci mezi postiženým a intaktní společností.
 • Napomáhat sociální integraci postižených do společnosti a podporovat vyrovnání příležitostí.

Komu poskytujeme služby

 • Všem lidem s hluchoslepotou, tedy s duálním postižením zraku a sluchu a to v různorodých kombinacích. Klienti jsou držiteli ZTP nebo ZTP/P.
 • Jejich rodinným příslušníkům, přátelům a známým.
 • Pracovníkům ze sféry sociálních a zdravotních služeb.
 • Pracovníkům ve speciálním školství.
 • Studentům škol se zaměřením na zdravotnictví, sociálně právní problematiku a speciální pedagogiku.
 • Ostatní odborné a laické veřejnosti

Výuka

Výuka prostorové orientace a samostatného
pohybu – používání červenobílé hole

Jaké služby poskytujeme

Terénní individuální služby s klienty dlouhodobého charakteru. Mezi pravidelně poskytované individuální terénní služby patří:

 • doprovod a tlumočení u lékaře, na úřadech
 • tlumočení při speciálních kurzech, pořádaných jinými organizacemi
 • předčitatelská služba
 • výběr a zacvičení práce s kompenzačními pomůckami
 • výuka komunikačních technik: LORM abeceda, prstová abeceda, znakový jazyk
 • výuka prostorové orientace a samostatného pohybu (POSP)
 • výuka bodového písma a psaní na stroji
 • základy práce s PC

Služby jsou poskytovány individuálně v místě bydliště klienta, v terénu nebo v Poradenském centru.

Ambulantní služby

 • právní poradna
 • psychologická poradna
 • informace a poradenství
 • volnočasové aktivity
 • klubová činnost – odborné přednášky, návštěva kulturních památek, muzeí, divadel a haptických výstav

Ambulantní služby poskytujeme v Poradenských centrech Praha, Brno, Liberec, Poradenské centrum Praha je zároveň sídlem a řídícím centrem, pod které spadají oblastní centra.

Skupinové služby formou edukačně rehabilitačních pobytů.

Služby zajišťují

Terénní pracovníci, speciálně vyškolení pro tuto práci. Pro svoji činnost mají odpovídající vzdělání s dlouholetou praxí. Organizace jim poskytuje možnost celoživotního vzdělávání.

Počet pracovníků zajišťující služby

 • Praha – úvazek 4,75
 • Liberecko – úvazek 1
 • Brněnsko – úvazek 1
 • Celkem: 6,75 na celou ČR

Celkový počet pracovníků LORM je 6,75.

Základní standardy služeb

 • Organizace dbá na odpovídající odbornou a morální úroveň svých pracovníků (Etický kodex pracovníka s hluchoslepými).
 • Organizace zajišťuje svým pracovníkům možnost externí supervize.
 • Organizace má zavedený systém depistáže klientů a prvního kontaktu s nimi. Zásadou je respektování individuálních potřeb klienta a daných okolností.
 • Klient nesmí být při poskytování služby diskriminován pro své pohlaví, zdravotní stav, rasu, jazyk, náboženství, politické přesvědčení, sexuální orientaci aj.
 • Klient zná svého terénního pracovníka a ví, s jakými službami se na něj může obrátit.
 • Je vedena dokumentace a statistika o kontaktech a vlastním průběhu rehabilitace či poskytování služeb.
 • Efektivitu a zpětnou vazbu poskytovaných služeb hodnotí klienti, pracovníci, ředitel, předseda a výkonná rada, případně externí supervizor.
 • Organizace pravdivým, široce dostupným a srozumitelným způsobem informuje své klienty, odbornou i laickou veřejnost o nabízených službách a činnosti organizace.
 • Organizace jasně definuje svou nabídku služeb, tato nabídka je veřejně přístupná (www.lorm.cz).
 • Organizace vytváří podklady pro prezentaci své činnosti (informační bulletiny, časopis, letáky, public relation, výroční zprávy apod.).

Zpráva o činnosti za rok 2003

V roce 2003 poskytovala své služby tři poradenská centra LORM. Ke každému centru náleží klienti z nejbližší oblasti tak, aby jim mohl být zajištěn pravidelný kontakt.

Každý klient zná svého oblastního pracovníka a zná kontakt.

Některé kraje nejsou bohužel dostatečně zmapovány, zejména Karlovarský kraj, Zlínský kraj. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na úhradu mezd a nezájem státních orgánů o rozšiřování našich služeb.

Celkový počet pracovníků v roce 2003 byl 6,75 pracovních úvazků na celou ČR.

Naše služby jsou dlouhodobého charakteru. V rámci intenzivní péče jsme se věnovali 58 klientům. V kontaktu jsme byli s 94 klienty a v evidenci máme 104 klientů.

Přímá práce

Počet klientů: 58

práce počet hodin
výuka 271
doprovod, tlumočení, předčítání 952
poradna 913
celkem 2136

Do těchto hodin není započítána doba přípravy na práci s klientem ani doba následné dokumentace.

Kontakty

Počet klientů: 94

typ kontaktu počet
telefonní 1013
SMS, písemné, e-mail 1941
osobní 2059
celkem 5013

Kontaktem se rozumí telefonní rozhovor delší 10 minut, přijatá zpráva SMS a následná odpověď, přijatý e-mail a odpověď, osobní intervence delší půl hodiny.

Využití

počet dnů počet klientů
pobyty 422 42
kluby, poradna 310 54
celkem 732 96

Pobytů se zúčastnilo 42 klientů. Pobyty jsou v průměru 7denní a mají svůj pravidelný výukový režim: 3 hodiny výuky dopoledne, 3 hodiny sportovní, kulturní, výukový program odpoledne, 2 hodiny večer zábavný program, přednášky. Každý klient má svého průvodce a má zajištěno tlumočení, či jinak dostupnou komunikaci.

Přehled o výkazu hodin

Přehled o výkazu hodin pracovníků jednotlivých Poradenských center
Poradenské centrum Počet praco­vníků Klienti (počet) Z toho přímá práce (počet) Kon­takty (počet) Přímá práce (hodin) Pobyty (hodin) Porady, kluby (hodin) Admin. přípravy (hodin) Školení, konf., předn. (hodin) Kurzy (hodin)
Praha 4,75 50 37 3532 1419 1000 339 3866 155 432
Brno 1 29 14 907 395 190 60 522 37 0
Liberec 1 15 7 574 322 220 48 131 8 148
celkem 6,75 94 58 5013 2136 1410 447 4519 200 580

Přehled účasti dobrovolníků

Přehled účasti dobrovolníků na edukačně rehabilitačních pobytech a klubech LORM:

Dobrovolníci hodiny
29 1632

Publikační a osvětové materiály

V rámci projektu, hrazeného Ministerstvem zdravotnictví, byla vydána informační brožura „Hluchoslepí mezi námi“.

Cílem projektu bylo rozšířit a předat informace, zkušenosti a znalosti z problematiky hluchoslepých a práce s nimi všem sociálním pracovníkům, lékařům, osobním asistentům a dobrovolníkům pracujícím s hluchoslepými.

Za tímto účelem byl v 1. polovině roku 2003 zpracován odborný text informačního materiálu „Hluchoslepí mezi námi“, a to Bc. Jitkou Hlaváčovou (speciální pedagog LORM) ve spolupráci s pracovníky LORM a dalšími odborníky. Ve 2. polovině roku byl po lektorských korekturách text graficky zpracován pro tištěnou a CD-ROM podobu a ke konci roku 2003 vydán v podobě tištěné brožury (náklad 3 500 ks) a jako CD-ROM (náklad 500 ks).

Hluchoslepí mezi námi - obal CD-ROM

Publikací se podařilo vytvořit v České republice první komplexní materiál o hluchoslepotě dostupný v českém jazyce, který je velkým přínosem jak pro odbornou veřejnost i pro laickou veřejnost.

Bulletin Doteky

Bulletin Doteky informuje o:

 1. problematice hluchoslepých
 2. akcích a činnosti LORM z pohledu klientů/účastníků
 3. novinkách z oblasti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
 4. sociálně právních otázkách zdravotně postižených
 5. zálibách klientů apod.

Hluchoslepé osoby do tohoto časopisu sami přispívají a mohou se tak literárně realizovat.

Bulletin vychází jako čtvrtletník 4× ročně (Jaro, Léto, Podzim, Zima) ve třech způsobech provedení:

 • v černotisku (a zvětšeném písmu) – distribuci zajišťuje LORM, tisk zajišťuje tiskárna FASTR typo-tisk, Nad Buďánkami II./13, Praha 5, náklad 250 ks
 • v Braillském písmu – distribuci a tisk zajišťuje Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Krakovská 21, Praha 1
 • ve zvukové podobě – distribuci a nahrávky zajišťuje Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

V současné době bulletin Doteky odebírá:

Způsob provedení Počet abonentů Poznámka
Černotisk Jednotlivci 70 Většinou hluchoslepé osoby, rodinní příslušníci, studenti a odborníci.
Organizace 135 NNO, ÚSP, Odbory sociální a zdravotní péče na všech úrovních, knihovny apod.
Braille 70 Jednotlivci
Zvuk 7 Jednotlivci
Celkem 232

Přednášky, stáže a vedení žáků středních, vyšších odborných a vysokých škol

Tři pracovníci se zúčastnili I. celostátní konference „Současný stav a perspektivy péče o hluchoslepé v ČR“ s mezinárodní účastí, na této konferenci vystoupila O. Pačesová s přednáškou „O současném postavení hluchoslepých v ČR“.

Tři pracovníci se zúčastnili odborného semináře zaměřeného na tyflopedii a surdopedii. Seminář byl určen pro odborníky a pracovníky pracující ve výše zmíněných oborech.

Stáže:

 • 2 studenti – UK, Fakulta pedagogická, Katedra speciální pedagogika
 • 2 studenti – UHK, Fakulta pedagogická, Katedra speciální pedagogika
 • 1 student – UP Olomouc, Fakulta pedagogická, Katedra speciální pedagogika
 • 3 studenti – Evangelická akademie, Praha 4
 • 8 studentů – celoroční stáž MILLS, Brandýs nad Labem

Přednášky na školách o problematice hluchoslepých a červenobílé holi

 • Brno – oblastní terénní pracovník spolu s klientem LORM
 • Jihlava – provádí samostatně a iniciativně klientka LORM

Dotazníková akce

V polovině roku 2003 jsme vypracovali interní dotazník k Národnímu plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Cílem dotazníku bylo získání informací o životě hluchoslepých lidí na základě stanovených standardů v ČR a snaha zkvalitnit naše služby hluchoslepým klientům dle jejich potřeb. Dotazník byl zaslán 120 klientům, návratnost dotazníků byla 39%.

Výsledky průzkumu jsou na www.lorm.cz.

Prezentace mezi odbornou a laickou veřejností

V únoru se LORM zapojil do humanitárních akcí pořádaných v rámci „30 dní pro neziskový sektor“.

Dny otevřených dveří v rámci kampaně Červenobílá hůl proběhly ve všech oblastních centrech.

Sbírka Červenobílé dny

V dubnu 2003 jsme pořádali pouliční veřejnou sbírku pro hluchoslepé Červenobílé dny. Přestože tato akce velice zatěžuje tak malý tým pracovníků (8), nebyl účel zaměřen pouze na získání finančních prostředků potřebných k doplnění dotace MPSV, ale sloužil především k rozšíření povědomí u veřejnosti o červenobílé holi (viz letáček sbírky).

Informační letáček sbírky - přední strana Informační letáček sbírky - zadní strana

Prezentace v mediích

 • ČT 1 – Události
 • ČT 1 – Dobré ráno
 • TV PRIMA – Prima jízda
 • TV NOVA – Televizní noviny
 • ČRo 6 – Host do domu
 • ČRo – Doteky

Vzdělávání pracovníků

Zvyšování kvalifikace pracovníků bylo zajištěno projektem MPSV „Vzdělávání pracovníků sociálních služeb pro hluchoslepé“ a příprava kurzu „Osobní asistent pro hluchoslepé“.

Tak jako v roce 2002 byl i v roce 2003 kladen důraz na rozšíření speciálních znalostí a vzdělání pracovníků LORMU.

V rámci projektu bylo umožněno 4 pracovníkům absolvovat kvalifikační kurz Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených při SPC Brno – Hlinky, akreditovaný MŠMT, kterým získali kvalifikaci instruktorů POSP a dále rozšíření znalostí u 3 pracovníků v kvalifikačním kurzu znakového jazyka pořádaného Českou Unii neslyšících, akreditovaného MŠMT.

Akreditace Osobní asistent pro hluchoslepé

Během roku 2003 byl vypracován návrh kurzu Osobní asistent pro hluchoslepé. Akreditace byla pravidelně konzultována se členem Komise pro akreditaci rekvalifikačních programů MUDr. V. Vlčkem z Ministerstva zdravotnictví, v současné době je žádost o pověření provádět kurz podána Komisi na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Legislativa

Spolupracujeme s paní senátorkou MUDr. Zuzanou Roithovou na zlepšení legislativního postavení hluchoslepých osob v ČR.

Lorm zpracoval „Připomínky k Národnímu plánu vyrovnávání přiležitostí hluchoslepých“, zpracoval návrh „Definice hluchoslepoty“.

Poznámka: Lorm zpracoval „Připomínky k Národnímu plánu vyrovnávání příležitostí hluchoslepých“, a připomínky k „Návrhu definice hluchoslepoty“. Návrh definice vypracoval v listopadu 2003 PhDr. Jakeš z VIA Sdružení hluchoslepých. Omlouváme se za nepřesnost.

Zahraniční spolupráce

Jeden klient LORM se zúčastnil na vlastní náklady Evropského setkání hluchoslepých v Polsku.

O tomto zajímavém pobytu uskutečnila přednášku na klubovém setkání v Poradenském centru v Praze.

Další aktivity

Účast v regionální komisi pro odstraňování bariér Brno.

Spolupráce s ostatními organizacemi

 • Zahájení spolupráce s UP Olomouc – výzkum znakového jazyka pro hluchoslepé
 • Tyfloservis, o. p. s. Praha
 • Tyflocentrum, o. p. s. Praha
 • Česká unie neslyšících Praha
 • Centrum služeb pro zdravotně postižené Praha 5, Liberec
 • Výrobci kompenzačních pomůcek (Spektra, Ing. M. Svárovský – červenobílé hole)
 • Česká unie neslyšících, o. p. s. Brno
 • Tyfloservis Brno
 • Společnost pro sluchově postižené – Help
 • Liga vozíčkářů
 • o. s. Naděje
 • Speciální škola pro zrakově postižené na Hlinkách
 • Internát pro zrakově postižené v Komárově
 • UP Olomouc, Fakulta Pedagogická
 • Speciální mateřská škola Beroun
 • Záblesk, sdružení rodičů hluchoslepých dětí
 • Centrum zrakových vad, Praha 5 – Motol
 • Foniatři, oftalmologové S4

Za finanční pomoc v roce 2003 děkujeme

Finanční zpráva

Rozvaha (v celých tisících)

Aktiva 1. 1. 2003 31. 12. 2003
A. Stálá aktiva 0 0
1. Dlouhodobý nehmotný majetek (drobný dlouhodobý majetek) 19 19
2. Dlouhodobý hmotný majetek 716 756
3. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -735 -775
B. Oběžná aktiva 1174 1784
2. Pohledávky 41 29
a) pohled. zaměstnanci 2 0
b) poskytnuté provozní zálohy 36 28
c) daň z příjmu 3 1
3. Krátkodobý finanční majetek 1133 1755
a) pokladna 9 10
b) bankovní účty 1124 1745
Úhrn aktiv 1174 1784
Pasiva 1. 1. 2003 31. 12. 2003
A. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 1018 1614
1. Jmění
1.1 Fondy 1158 1827
1.2 Výsledek hospodaření -140 -213
B. Cizí zdroje 156 170
Krátkodobé závazky 156 164
1. Dodavatelé 9 5
2. Ostatní závazky 8 9
3. Zaměstnanci 14 13
4. Závazky VZP a ISZ 48 41
5. Ostatní přímé daně 9 8
6. Jiné závazky 68 60
7. Dohadné účty pasivní 28
8. Jiná pasiva 6
Úhrn pasiv 1174 1784
Hospodářský výsledek -140 -213

Zpráva auditora

Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč)

Náklady na služby a vlastní činnost Materiální náklady 103
Služby 850
Osobní náklady 1144
Jiné náklady 354
Účtová třída 5 celkem 2451
Výnosy Tržby z prodeje služby 173
Úroky 8
Ostatní tržby 452
Přijaté příspěvky a dary 247
Dotace 1358
Učtová třída 6 celkem 2238
Hospodářský výsledek -213

Přehled a vyúčtování státních dotací, grantů, sbírky a darů

Název projektu Náklady Státní dotace MHmP, MÚ Pha 5, MM Brno NFČRo, Sbírka ČB dny, dárci, Konto bariéry, klienti celkem
Sociální služby a poradenství pro hluchoslepé a pobyty
MPSV, MHMP, MM Brno
1,954397,- 1055000,- 140000,-
20000,-
739397.- 1,954397,-
Vzdělávání pracovníků soc. služeb pro hluchoslepé a příprava kurzu Osobní asistent pro hluchoslepé
MPSV
63615,- 32500,- 0,- 31115,- 63615,-
Bulletin Doteky 92198,20 0,- 0,- 92198,20 92198,20
Právní poradenství
Nadace Euronisa
21072,- 0,- 0,- 20000,-
ostatní dárci 1072,-
21072,-
Brožura hluchoslepí mezi námi
MZ
166135,- 90000,- 0,- 76135,- 166135,-
Dovybavení poradenského centra Praha
Nadace Preciosa r. 2002 – 2003
91580,- 0,- 0,- 36500,-
ostatní dárci 55080,-
91580,-
www stránky
MÚ Praha 5
22243,- 0,- 20000,- 2243,- 22243,-

Hodnocení úspěšnosti Lorm

V roce 2003 se podařilo:

 • dodržovat evidenci služeb a stanovených standardů
 • provést odborné proškolení zaměstnanců
 • uplatňovat důraz na rozšíření individuální péče o klienta
 • pořádáním sbírky informovat zdravou veřejnost o červenobílé holi a celé problematice
 • vydáním brožury „Hluchoslepí mezi námi“ zpřístupnit základní informace o problematice hluchoslepoty mezi odbornou veřejností, na odborech sociální a zdravotní péče na všech úrovních, mezi lékaři apod.
 • rozšířit práci se studenty

Supervize

V roce 2003 prováděl externí supervizi PhDr. Oldřich Čálek CSc. – psycholog.

Podněty, doporučení pro následující rok 2004

Velice rádi bychom zvýšili četnost našich služeb a dále služby zpřístupnili více klientům. Brání tomu však nedostatek finančních prostředků na mzdy, skromné materiální vybavení pomůckami a nízký počet pracovníků pro celou ČR.

V roce 2004 přijmeme pracovníka pro Ostravu, kde provede depistáž. V případě cca 15 hluchoslepých osob bude v roce 2005 zřízeno Poradenské centrum Ostrava.

Kvalita a odbornost pracovníků se rok od roku zlepšuje, ale jejich finanční ohodnocení téměř stagnuje. Přesto je tým pracovníků stálý a v organizaci je minimální fluktuace.

Pro zlepšení odbornosti a psychického komfortu pracovníků bude v roce 2004 probíhat pravidelný výcvik psychoterapeutických technik pod vedením odborníka – psychologa.

V roce 2004 zřizujeme poradnu psychologa pro klienty z celé ČR a poradnu právníka pro oblast Praha a Liberec.

V roce 2004 zahajujeme službu osobní asistence.

V roce 2004 chceme zavést domácí práce, případně chráněnou dílnu či podporované zaměstnání.

Zprávu podává: Ota Pačesová, ředitelka LORM

V Praze dne 31. 3 2004