Ostravský klub, Narozeninový klub

24. 10. 2008 - Ostrava