Kdo jsme a komu pomáháme

Kdo jsme?

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti.

Komu pomáháme?

Naše služby jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením zraku a sluchu různého stupně v rámci celé ČR, naší cílovou skupinou jsou osoby s hluchoslepotou.

Hluchoslepota je jedinečné postižení dané souběžným poškození zraku a sluchu různého stupně. Způsobuje především potíže při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Zabraňuje hluchoslepému člověku plnohodnotně se zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění odborných služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí.

Hluchoslepota je vrozená nebo získaná. Osoby s hluchoslepotou jsou rozlišovány do 4 základních skupin:

  • Osoby se souběžným postižením zraku a sluchu od narození nebo raného dětství
  • Nevidomí od narození nebo raného dětství se získaným postižením sluchu
  • Neslyšící od narození nebo raného dětství se získaným postižením zraku
  • Osoby se získaným postižením zraku a sluchu během života, které má významný funkční dopad

Jak pomáháme?

  • Hluchoslepým lidem poskytujeme registrované sociální služby: odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci (výuku komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, nácvik sebeobsluhy), průvodcovské, předčitatelské a tlumočnické služby.
  • Pro naše klienty pořádáme týdenní pobytové akce, pravidelná setkání při Poradenských centrech LORM v rámci sociálně aktivizačních služeb, uměleckou soutěž o Cenu Hieronyma Lorma, sportovní soutěž – Lormolympiádu a mnohé další.
  • Čtvrtletně vydáváme časopis Doteky, který si zájemci mohou objednat ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu, jako zvukovou nahrávku ve formátu MP3 nebo v elektronické podobě.
  • Shromažďujeme literaturu o problematice hluchoslepoty. Odborná knihovna LORM  je od roku 2007 zpřístupněna také osobám s hluchoslepotou a těžkým postižením zraku, a to díky převodu vybraných titulů do digitální podoby.

Kde působíme?

Organizaci LORM se podařilo vybudovat v České republice síť základních sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou. Naše poradenská centra se nacházejí v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě. Služby zajišťujeme na území hl. m. Prahy, ve Středočeském, Libereckém, Královéhradeckém, Jihočeském kraji a v kraji Vysočina, Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Do ostatních regionů podle potřeb klientů dojíždíme.

Co znamená slovo LORM?

„LORM“ není seskupení několika zkratek, ale je to jméno – pseudonym hluchoslepého básníka, filosofa a bojovného novináře, rodáka z jihomoravského Mikulova Heinricha Landesmanna (9. 8. 1821 – 3. 12. 1902), který kvůli pronásledování přijal pseudonym Hieronymus Lorm.

Hieronymus Lorm se na základě náhlé sluchové ztráty v 15 letech a postupnému se zhoršování zraku stal tvůrcem jednoho ze systémů ruční dotekové abecedy hluchoslepých, tzv. Lormovy abecedy, která se dodnes používá nejen v ČR, ale i v celé řadě dalších zemí.