Časopis Doteky

Časopis Doteky je součástí informačního servisu zajišťovaného v rámci sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou s cílem napomoci hluchoslepé osobě překonávat informační a komunikační bariéry.

Časopis je určen osobám s hluchoslepotou, objednat si jej však mohou zájemci o problematiku hluchoslepých.

Časopis Doteky vychází čtyřikrát ročně (jaro, léto, podzim a zima) ve zvětšeném černotisku, v Braillově písmu, jako zvuková nahrávka (MP3 formát na CD-ROMu) nebo v elektronické podobě (doc či PDF).

Doteky přinášejí informace o činnosti LORM z.s., zprávy z akcí v ČR i zahraničí, novinky v sociálně-právní oblasti, součástí Doteků jsou rubriky Zdraví, Záliby apod. Časopis je ojedinělým prostorem, kde se mohou hluchoslepí sami vyjadřovat, ať už formou básně či vyznání nebo uveřejněním reportáže, zprávy či oblíbeného receptu.

Časopis připravuje redakční rada ve spolupráci s externími dopisovateli, po administrativní stránce Poradenské centrum LORM z.s. Praha.

Technické informace

Redakční rada: Zdena Jelínková (šéfredaktorka), Mgr. Petra Zimermanová (ředitelka)

Za LORM z.s.: Mgr. Petra Zimermanová
Zborovská 62, 150 00 Praha 5
tel: 257 314 012

Ilustrace na titulní straně: Tomáš Zach

Grafická úprava: Fastr typo-tisk, Nad Buďánkami II./13, Praha 5

Tisk ve zvětšeném černotisku: QT Studio s.r.o., Hornokrčská 561/60, 140 00 Praha 4

Náklad: 100 ks černotiskových výtisků

Tisk v Braillově písmu: Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Masarykova univerzita, Komenského náměstí 2, 602 00 Brno, www.teiresias.muni.cz

Zaslané rukopisy, kresby a fotografie se archivují a vracejí pouze na vyžádání odesílatele.

Registrace Ministerstva kultury ČR č. E 11000