Knihovní řád

A. Úvod

 1. Knihovna LORM z.s. (dále jen knihovna) je odbornou, specializovanou knihovnou. Shromažďuje informační materiály týkající se problematiky zrakového a sluchového postižení.
 2. Svou činností přispívá ke zpřístupňování informací o hluchoslepotě.
 3. Ve své činnosti se knihovna řídí zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, směrnicemi závaznými pro knihovny ČR.
 4. Knihovna digitálních dokumentů se řídí § 38 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
 5. Zařízení knihovny a knihovní fondy, včetně digitálních dokumentů jsou majetkem LORM z.s.
 6. Knihovna je veřejně přístupná.

B. Uživatelé knihovny

 1. Uživatelem knihovny se může stát každý občan i každý cizí státní příslušník (trvale nebo přechodně žijící na území ČR) od 15 let na základě vyplnění Registrace a zaplacení čtenářského poplatku 50 Kč.
 2. Uživateli knihovny mohu být také zaměstnanci, hluchoslepí klienti a členové LORM z.s.
 3. Přístup ke knihám má registrovaný čtenář se zaplaceným čtenářským poplatkem, pokud dále není stanoveno jinak.
 4. Poplatek opravňuje uživatele užívat služby knihovny po dobu 365 dnů od data registrace.

C. Registrace do knihovny

 1. Při registraci je uživatel povinen předložit platný občanský průkaz, vyplnit a podepsat Registraci, která obsahuje tyto údaje: jméno, příjmení, bydliště (trvalé, přechodné), datum narození, telefon, e-mail.
 2. Pokud chce osoba využívat výhod pro osoby s přidělenými mimořádnými výhodami, požaduje se také číslo a typ průkazu mimořádných výhod.
 3. Cizí státní příslušník se prokáže pasem, případně i povolením k pobytu.
 4. Registrace uživatele digitální knihovny probíhá osobně vyplněním Registrace nebo prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách LORM z.s.
 5. Osobní údaje jsou vyžadovány za účelem registrace uživatele knihovny, která je nutná pro poskytování služeb knihovny. Uživatel svým podpisem dává souhlas s využíváním osobních údajů v rozsahu pouze pro potřeby knihovny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o právech s nimi souvisejících (GDPR). Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytnut dobrovolně a lze jej kdykoliv odvolat.
 6. Uživatel je povinen ohlásit případnou změnu jména, bydliště a kontaktu.
 7. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

D. Výpůjční řád

 1. Knihovna půjčuje publikace především absenčně, zásadně se nepůjčují periodika a absolventské práce.
 2. Uživatel si může půjčit nejvýše 5 svazků.
 3. Uživatelé knihovny, kteří si literaturu půjčí mimo prostory LORM z.s., stvrzují výpůjčku vyplněním a podepsáním výpůjčního formuláře.
 4. Výpůjční lhůta mimo prostory LORM z.s. je jeden měsíc, pokud nebylo pověřenou osobou stanoveno jinak. Výpůjční lhůtu lze prodloužit osobně, telefonicky nebo e-mailem, a to nejvíce dvakrát po sobě a v případě, že o publikaci nemá zájem jiný uživatel.
 5. Knihovna může stanovit i kratší výpůjční lhůtu. Knihovna může také požadovat bezodkladné vrácení publikací.
 6. Je-li žádaná publikace půjčena, může zájemce požádat knihovnu o její rezervování. Knihovna po získání žádaného titulu uvědomí čtenáře, který požádal o publikaci. Knihovní jednotka je rezervována v knihovně po dobu 10 dnů od data odeslání upozornění. Uplynutím této lhůty rezervace končí a knihovní jednotka bude půjčena dalšímu zájemci.
 7. Uživatel knihovny není oprávněn vypůjčenou publikaci půjčovat dalším osobám. Ručí za ni, dokud nemá podepsáno vrácení publikace ve výpůjčním formuláři.
 8. Uživatel je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu, v jakém si ji vypůjčil. Při vracení publikace je povinen upozornit na každou závadu, kterou při manipulaci zjistil nebo způsobil, a to vždy s přesným udáním druhu závady.
 9. Jestliže uživatel nevrátí publikaci ve stanovené lhůtě má knihovna do vypořádání pohledávky právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 10. Knihy se půjčují v poradenském centru LORM z.s. v Praze v poradní den, tj. pátek od 8 do 14 hodin. Na základě domluvy je možné i v ostatní dny.
 11. V době letních prázdnin a mezi vánočními svátky je provoz knihovny omezen.
 12. V rámci knihovny jsou za úplatu poskytovány i kopírovací služby. Kopie jedné strany formátu A4 je za 2 Kč. Z knihovního fondu nelze kopírovat absolventské práce.

E. Interní výpůjční řád pro zaměstnance, hluchoslepé klienty a členy LORM z.s.

 1. Zaměstnanci, hluchoslepí klienti a členové LORM z.s. jsou od ročního poplatku osvobozeni.
 2. Zaměstnanci, hluchoslepí klienti a členové LORM z.s. potvrzují převzetí výpůjčky vyplněním a podepsáním výpůjčního formuláře.
 3. Pro uživatele z řad hluchoslepých klientů a členů platí stejná pravidla výpůjčního řádu jako pro ostatní uživatele uvedené v odstavci D a F.
 4. Zaměstnancům LORM z.s. je výpůjční lhůta prodlužována automaticky bez požádání a to až do doby, kdy už půjčená literatura není pro pracovníkovy úkoly nutná. Před rozvázáním pracovního poměru je zaměstnanec LORM z.s. povinen všechny výpůjčky vrátit, příp. přeregistrovat.

F. Digitální knihovna LORM z.s.

 1. V knihovně je k dispozici fond digitálních knih.
 2. Služby digitální knihovny jsou určeny výhradně osobám s hluchoslepotou a s těžkým postižením zraku s přidělenými mimořádnými výhodami II. a III. stupně.
 3. Služby digitální knihovny jsou poskytovány bezplatně.
 4. Registrace uživatele digitální knihovny probíhá osobně vyplněním Registrace nebo prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách LORM z.s.
 5. Při registraci je uživatel povinen předložit platný občanský průkaz, vyplnit a podepsat Registraci, která obsahuje tyto údaje: jméno, příjmení, bydliště (trvalé, přechodné), datum narození, typ a číslo průkazu mimořádných výhod, telefon, e-mail.
 6. Registrace bude ukončena až po zaslání kopie průkazu ZTP nebo ZTP/P poštou nebo emailem na adresu knihovna@lorm.cz.
 7. Současně s registrací vyplňuje uživatel také Prohlášení.
 8. Uživatel se zavazuje, že digitální knihy bude využívat výhradně pro svou potřebu a nebude je dále žádným způsobem šířit, kopírovat či jiným způsobem poskytovat dalším osobám.
 9. Na základě registrace je uživateli přiděleno přihlašovací jméno a heslo, které mu umožní vstup do digitální knihovny a půjčování knih.
 10. Vstup do systému digitální knihovny je aktivován v nejkratším možném čase.
 11. Knihy digitální knihovny jsou zasílány elektronicky e-mailem nebo na nosičích CD poštou.
 12. Vrací-li uživatel vypůjčenou publikaci poštou, je povinen nosič pečlivě zasunout do pouzdra, opatřit gumou a opatřit štítkem s adresou. Zásilky jsou dle poštovního řádu osvobozeny od všech poplatků vyjma letecké dopravy.
 13. Uživatel je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu, v jakém si ji vypůjčil. Při vracení publikace je povinen upozornit na každou závadu, kterou při manipulaci zjistil nebo způsobil, a to vždy s přesným udáním druhu závady.
 14. Jestliže uživatel nevrátí publikaci ve stanovené lhůtě, má knihovna do vypořádání pohledávky právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 15. Na uživatele digitální knihovny se vztahují také pravidla popsaná v odstavcích D.2.–D.7.

G. Pořádková opatření

 1. Uživatel knihovny je povinen dodržovat knihovní řád a pokyny pracovníků LORM z.s. a podrobit se opatřením potřebným na udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Při nedodržování těchto ustanovení může být uživatel zbaven práva užívat služeb knihovny. To ho však nezbavuje povinnosti nahradit vzniklou škodu, za kterou odpovídá dle platných předpisů.
 2. Nevrátí-li uživatel publikaci po uplynutí výpůjční lhůty, může být knihovnou upomenut. Nereaguje-li uživatel na upomínku, lze vymáhat navrácení publikace právní cestou. Uživatel je povinen nahradit knihovně upomínací výlohy. V případě, že je knihovna nucena zahájit vymáhání právní cestou, je uživatel povinen nahradit náklady právního zastoupení, tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.
 3. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna uzavřena, posunuje se na nejbližší další výpůjční den. Za každou publikaci je uživatel povinen platit 1 Kč/den.
 4. Uživatel je povinen vrátit publikace v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu díla, případně uhradit škodu jako při ztrátě díla.
 5. Uživatel je povinen neprodleně hlásit knihovně poškození nebo ztrátu publikace a do stanovené lhůty nahradit škodu ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Při poškození, zničení nebo ztrátě díla se požadují tyto náhrady:
  – uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla
  – jestliže to není možné, požaduje knihovna dodání jiného díla stejné ceny a zaměření (po domluvě s pracovníky knihovny)
  – případně finanční náhradu, která odpovídá ceně díla podle cen na trhu v době ztráty
  – v případě CD nosičů je požadováno odpovídající množství nových originálně balených CD
 6. O způsobu náhrady škody rozhoduje knihovna.
 7. Uživatel je povinen uhradit všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou nebo poškozením vznikly.

H. Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z knihovního řádu povoluje pracovník odpovědný za knihovnu.
 2. Tento knihovní řád byl schválen Výkonnou radou LORM z.s. a nabývá účinnosti dnem 10. 3. 2008.