Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou

V Poradenských centrech LORM v Praze, Brně, Jindřichově Hradci, Liberci, Ostravě a v místě bydliště klienta nabízíme prostřednictvím terénních sociálních pracovníků odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou.

Ve kterých krajích službu zajišťujeme?

Na území hl. m. Prahy, v kraji Středočeském, Jihočeském, Královehradeckém, Libereckém kraji Vysočina, na území Brna a v kraji Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském. Do ostatních krajů podle potřeby dojíždíme.

Kontakty na terénní pracovníky LORM z.s. naleznete na stránce Poradenská centra.

Sociální rehabilitace je poskytována individuálně formou terénních a ambulantních služeb.

Rozsah služeb

V rámci sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou jsou zajišťovány terénními sociálními pracovníky následující služby:

1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů v domácnosti,
 • proškolení v obsluze rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
 • nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, chod kuchyně, nakupování,
 • nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
 • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,
 • poradenství týkající se úprav prostředí a odstraňování bariér.

2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení k lékaři, na úřady, na nákupy a zájmové aktivity LORM z.s.
 • nácvik chování v různých společenských situacích,
 • nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace (Braillovo písmo, Lormova abeceda, znakový a taktilní znakový jazyk, český jazyk),
 • zprostředkování kontaktu a práce s informacemi.

3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, včetně testování jejich vhodnosti a doporučování,
 • pomoc při výběru rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
 • informační servis zahrnující vydávání informačního časopisu Doteky ve specifických formátech pro osoby s hluchoslepotou ve zvětšeném černotisku, Braillu a zvuku a zprostředkovávání služeb.

Uvedené služby jsou poskytovány bezplatně.