Základní pravidla Knihovního řádu

Knihovna LORM z.s.

Knihovna LORM z.s. je odbornou, specializovanou knihovnou. Shromažďuje informační materiály týkající se problematiky zrakového a sluchového postižení a svou činností přispívá k zpřístupňování informací o hluchoslepotě široké veřejnosti. Současně slouží jako informační zázemí pracovníků LORM z.s.

Výpůjční dny

Knihy se půjčují v poradenském centru LORM z.s. v Praze v poradní dny, tj. pátek od 8 do 14 hodin. Na základě domluvy je možné i v ostatní dny. V době letních prázdnin a mezi vánočními svátky je provoz knihovny omezen.

Uživatel knihovny

Uživatelem knihovny se stává občan zaregistrováním a zaplacením čtenářského poplatku ve výši 50 Kč. Poplatek opravňuje uživatele užívat služby knihovny po dobu 365 dnů od data registrace. Uživatelem se může stát každý občan i každý cizí státní příslušník (trvale nebo přechodně žijící na území ČR) od 15 let.

Registrace

Při registraci je uživatel povinen předložit platný občanský průkaz, vyplnit a podepsat čtenářskou přihlášku. Přihláška obsahuje: jméno, příjmení, bydliště (trvalé, přechodné), datum narození, telefon, e-mail. Registrace uživatele digitální knihovny probíhá osobně vyplněním Registrace nebo prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách LORM z.s. Osobní údaje jsou vyžadovány za účelem registrace uživatele knihovny, která je nutná pro poskytování služeb knihovny. Uživatel svým podpisem dává souhlas s využíváním osobních údajů v rozsahu pouze pro potřeby knihovny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o právech s nimi souvisejících (GDPR). Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytnut dobrovolně a lze jej kdykoliv odvolat.

Digitální knihovna

Služby digitální knihovny jsou určeny výhradně osobám s hluchoslepotou a s těžkým postižením zraku, které jsou držiteli ZTP či ZTP/P a jsou poskytovány bezplatně. Registrace uživatele digitální knihovny probíhá osobně vyplněním Registrace v Poradenském centru LORM z.s. nebo prostřednictvím on-line formuláře. Při registraci je uživatel povinen předložit také průkaz mimořádných výhod. Registrace bude ukončena až po zaslání kopie průkazu ZTP nebo ZTP/P poštou nebo e-mailem na adresu knihovna@lorm.cz. Současně s registrací vyplňuje uživatel také Prohlášení, ve kterém se zavazuje, že digitální knihy bude využívat výhradně pro svou potřebu a nebude je dále žádným způsobem šířit, kopírovat či jiným způsobem poskytovat dalším osobám. Na základě registrace je čtenáři přiděleno přihlašovací jméno a heslo, které mu umožní vstup do digitální knihovny a půjčování knih. Vstup do systému digitální knihovny je aktivován v nejkratším možném čase. Knihy digitální knihovny jsou zasílány elektronicky e-mailem nebo na nosičích CD poštou.

Počet svazků

Uživatel si může absenčně půjčit nejvýše 5 svazků.

Rezervace

Je-li žádaná publikace půjčena, může zájemce požádat knihovnu o rezervování publikace. Knihovna po získání žádaného titulu uvědomí čtenáře, který požádal o publikaci. Knihovní jednotka je rezervována v knihovně po dobu 10 dnů od data odeslání upozornění. Uplynutím této lhůty rezervace končí a knihovní jednotka bude půjčena dalšímu zájemci.

Výpůjční lhůta

Výpůjční lhůta mimo prostory LORM z.s. je jeden měsíc, pokud nebylo pověřenou osobou stanoveno jinak. Výpůjční lhůtu lze prodloužit osobně, telefonicky nebo e-mailem, a to nejvíce dvakrát po sobě a v případě, že o publikaci nemá zájem jiný uživatel.

Vrácení publikace

Uživatel je povinen vrátit publikace v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně LORM z.s. náklady na opravu díla, případně uhradit škodu jako při ztrátě díla.

Poplatek z prodlení

Nevrátí-li uživatel publikaci po uplynutí výpůjční lhůty, může být knihovnou upomenut. Nereaguje-li uživatel na upomínku, lze vymáhat navrácení publikace právní cestou. Uživatel je povinen nahradit knihovně upomínací výlohy.

Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna uzavřena, posunuje se na nejbližší další výpůjční den. Za každou publikaci je uživatel povinen platit 1 Kč/den.

Zaměstnanci, hluchoslepí klienti a členové LORM z.s.

Zaměstnanci, hluchoslepí klienti a členové LORM z.s. jsou od ročního poplatku osvobozeni.

Zaměstnancům LORM z.s. je výpůjční lhůta prodlužována automaticky bez požádání a to až do doby, kdy už půjčená literatura není pro pracovníkovy úkoly nutná. Před rozvázáním pracovního poměru je zaměstnanec LORM z.s. povinen všechny výpůjčky vrátit, příp. přeregistrovat.