Memorandum pro poskytování kompenzačních pomůcek

Dokument ke stažení: Memorandum (DOC, 50 kB)

Seznam očních lékařů oprávněných předepisovat speciální optické pomůcky (označených v číselníku VZP S4).

Seznam ušních lékařů oprávněných předepisovat speciální optické pomůcky (označených v číselníku VZP S3).

Zlepšení orientace a komunikace pro těžce postižené hluchoslepotou vyžaduje specifický přístup v přiznávání kompenzačních pomůcek (včetně sluchadel). Zástupci hluchoslepých (o.s. LORM, Tyfloservis), zástupci plátců (VZP a oborových ZP) a zástupci odborných lékařských společností (ORL a Oftalmologické společnosti J. E. Purkyně) se shodli na následujícím postupu.

Memorandum podepsali v Praze dne 10. 12. 2001 pod záštitou předsedkyně výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR. Zuzany Roithové:

Za Oftalmologickou společnost:

MUDr. Jitka Řehořová

Za Foniatrickou sekci České společnosti pro otorinolarylgologii a chirurgii hlavy a krku:

MUDr. Ivan Jedlička

Za Otologickou sekci České společnosti pro otorinolarylgologii a chirurgii hlavy a krku:

MUDr. Ivan Šejna CSc

Za zdravotní pojišťovny:

Blanka Jiřičková

Za o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé:

Ota Pačesová – ředitelka

Za Tyfloservis, o. p. s.

Iveta Langrová

Čl. I. Hluchoslepota (pro účel předepisování sluchadel a dalších kompenzačních pomůcek)

Hluchoslepým je pacient se současnou vadou zraku a sluchu, jejichž kombinace výrazně ztěžuje orientaci v prostoru. Při předepisování (sluchadel) kompenzačních pomůcek je rozhodující stanovisko pověřeného oftalmologa S4 (v příslušném kraji podle místa bydliště pacienta) nebo oftalmologa z Centra zrakových vad v Praze (dále jen CZV) a současně stanovisko pověřeného specialisty v oboru ORL – S3 .

Čl. II. Odborná kriteria hluchoslepoty (pro předepsání specifických pomůcek)

Odst. 1: Posouzení vady zraku

a) visus s optimální korekcí 6/60 na lepším oku a horší
b) koncentrické zúžení zorného pole na lepším oku ke 30 stupňům bez ohledu na visus
c) visus s optimální korekcí 6/60 – 6/24 na lepším oku
d) změny na zorném poli vážnějšího charakteru (kvadrantové výpady, hemianopsie, apod.) bez ohledu na visus
e) visus s optimální korekcí 6/18 na lepším oku nebo méně vážné změny na zorném poli bez ohledu na visus.

U bodu a), b) pacient je hluchoslepý
U bodu c), d) hluchoslepotu u pacienta z očního hlediska zváží oftalmolog
U bodu e) na návrh oftalmologa o hluchoslepotě pacienta rozhodne psycholog

Odst. 2: Posouzení vady sluchu

Indikace v případě korekce sluchu u hluchoslepých se řídí platnou metodikou v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb. Zákona o veřejném zdravotním pojištění dle platného číselníku PZT VZP. Foniatr nebo ORL lékař předepisující sluchadla (pověření S3) zažádá standardním způsobem komisi zdrovotních pojišťoven (řešící problematické případy v přidělování sluchadel) o plnou úhradu sluchadla nebo sluchadel včetně digitálních pro hluchoslepého dle odstavce II, str. 16 výše uvedeného zákona. Tato možnost se navíc rozšiřuje i o pacienty s hluchoslepotou starších 18 let.

Poznámka: Korekce u jednostranné vady sluchu má za účel navíc zajistit maximální možnou prostorovou orientaci sluchovou cestou, je-li znemožněna těžkou vadou zrakovou.

Odst. 3: Posouzení psychologa (podle odst. 1, bodu e)

Vyjádření psychologa se vyžaduje pouze u pacientů zařazených podle vady zraku uvedené pod bodem e).

Psycholog posuzuje pacienta z hlediska funkčního a to podle této definice: „Hluchoslepota je zdravotní postižení vyvolané souběhem (kombinací) sluchového a zrakového postižení. Je to kategorie vyznačující se nutností individuálního a specifického přístupu, a to ať již v otázce výchovy, tak následně v oblasti vzdělávání a sociální rehabilitace. Omezení, ztráta a trvalá absence přirozeného sluchového a zrakového kontaktu s okolím jsou příčinou závažných poruch v oblasti mezilidské komunikace, prostorové orientace, fyzického, psychického a sociálního zdraví, a to bez ohledu na věk pacienta. Řešení těchto problému vyžaduje včasnou specifickou péči a pomoc oftalmologa, foniatra, psychologa a spec.pedagoga.“

Čl. III. Úhrada ze všeobecného pojištění

O úhradě kompenzačních pomůcek v případě hluchoslepoty rozhoduje Komise řešící problematické případy v přidělování sluchadel (komise působí celoplošně pro všechny zdravotní pojišťovny, zasedá 4× ročně na ÚPVZP ČR).

Nedílnou součást poukazu na foniatrickou pomůcku tvoří:

1. Doporučení specialistů k předpisu kompenzačních pomůcek pro hluchoslepé
2. Žádost o zvýšení úhrady

Komise vysloví souhlas s binaurální korekcí a zvýšenou úhradou vzhledem k potřebě hluchoslepých používat kvalitní sofistikovaná sluchadla s automatickým režimem přizpůsobování k okolním zvukům.

Čl. IV. Postup při předepisování kompenzačních pomůcek

1. Praktický lékař a oftalmolog vybaví pacienta příslušnou zdravotní dokumentací (oční vyšetření a popis celkového zdravotního stavu pacienta) a doporučí k oprávněnému očnímu lékaři S4 v příslušném kraji nebo do CZV FN Motol.

2. Tiskopis – „Doporučení specialistů k předpisu kompenzačních pomůcek pro hluchoslepé“ (ve dvou vyhotoveních) obdrží pacient u příslušného krajského oprávněného oftalmologa S4 nebo v Centru zrakových vad, kde oftalmolog pacienta vyšetří, vyplní část I. a III. tiskopisu. Originál a jednu kopii předá pacientovi k doplnění výsledků dalších vyšetření. Případně může rozhodnout, zda je nutný ještě posudek klinického psychologa z CZV FN Motol. (V případě vady zraku dle bodu e) s již vyplněnou částí I., II., III., psycholog doplní část IV.)

3. S takto vyplněným tiskopisem navštíví pacient foniatra nebo odborného lékaře ORL, který rozhodne na základě předchozích vyšetření a na základě svého vyšetření, zda pacient má nárok na sluchadla hrazená pojišťovnou ve výši určené pro hluchoslepé. Vyplní oddíl V. a vystaví na tato sluchadla poukaz a zašle spolu s kopií tiskopisu – „Doporučení specialistů k předpisu kompenzačních pomůcek pro hluchoslepé“ příslušnému reviznímu lékaři k odsouhlasení podle sídla zdravotnického zařízení předepisujícího sluchadla. Originál „tiskopisu“ bude ponechán pacientovi.

4. Revizní lékař ZP své vyjádření postoupí Komisi řešící problematické případy v přidělování sluchadel; rozhodnutí Komise obdrží zpět předepisující foniatr nebo ORL lékař.

Čl. V. Informovanost pacientů o postupu při předepisování sluchadel

o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé zajistí, aby se potřebné informace týkající se postupu při předepisování kompenzačních pomůcek / sluchadel dostali k co největšímu počtu klientů. Bude informovat všechna školská, zdravotnická a sociální zařízení a společnosti, u kterých je předpoklad, že se hluchoslepými zabývají nebo se u nich hluchoslepí vyskytují.

Zajistí pomoc svým klientů tam, kde mají svého oblastního terénního pracovníka. V oblastech kde pracovník o.s. LORM nepůsobí, ale je známo, že v těchto oblastech se nachází, hluchoslepý klient bude požádán o spolupráci a pomoc Tyfloservis, o. p. s.

o.s. LORM dále zajistí publicitu v časopisech DOTEKY, GONG, UNIE, ZORA a dalších informačních bulletinech pro zdravotně postižené.

VZP zajišťuje distribuci tiskopisu – „Doporučení specialistů k předpisu kompenzačních pomůcek pro hluchoslepé“ specialistům dle čl. VI.

Čl. VI. Seznam očních lékařů oprávněných předepisovat speciální optické pomůcky (označených v číselníku VZP S4)

Hluchoslepým je pacient se současnou vadou zraku a sluchu, jejichž kombinace výrazně ztěžuje orientaci v prostoru. Při předepisování /sluchadel/ kompenzačních pomůcek je rozhodující stanovisko pověřeného oftalmologa S4 (v příslušném kraji podle místa bydliště pacienta) nebo oftalmologa z Centra zrakových vad v Praze (dále jen CZV) a současně stanovisko pověřeného specialisty v oboru ORL – S3 .

Aktuální seznam očních lékařů (S4) je v Adresáři služeb pro hluchoslepé, pro sluchově a zrakově postižené.

Čl. VII. Seznam ušních lékařů oprávněných předepisovat speciální optické pomůcky (označených v číselníku VZP S3)

Hluchoslepým je pacient se současnou vadou zraku a sluchu, jejichž kombinace výrazně ztěžuje orientaci v prostoru. Při předepisování /sluchadel/ kompenzačních pomůcek je rozhodující stanovisko pověřeného oftalmologa S4 (v příslušném kraji podle místa bydliště pacienta) nebo oftalmologa z Centra zrakových vad v Praze (dále jen CZV) a současně stanovisko pověřeného specialisty v oboru ORL – S3 .

Aktuální seznam ušních lékařů (S3) je v Adresáři služeb pro hluchoslepé, pro sluchově a zrakově postižené.