Stanovy LORM z.s.

Obsah:

Část I

1. Charakteristika
2. Název
3. Sídlo
4. Působnost
5. Formy komunikace

Část II.

6. Poslání a cíle činnosti

Část III.

7. Orgány LORM z.s.
8. Valná hromada
9. Výkonná rada
10. Dozorčí rada
11. Předseda LORM z.s.
12. Ředitel LORM z.s.
13. Útvary LORM z.s.

Část IV.

14. Členství v LORM z.s.

Část V.

15. Zásady hospodaření
16. Zánik LORM z.s.

 

Část I.

1. Charakteristika

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. je spolkem podle Občanského zákoníku, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 2689; založen byl jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, registrované MV ČR dne 5. 11. 1991.

2. Název

Název je LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. (zkráceně LORM z.s.).
Anglický ekvivalent názvu pro styk se zahraničím: LORM – Society for the Deafblind z.s.

3. Sídlo

Sídlem LORM z.s. je Praha.

4. Působnost

LORM z.s. působí na celém území ČR.

5. Formy komunikace

LORM z.s. při své činnosti užívá hovorově běžných forem a specifické formy komunikace hluchoslepých. Písemnosti určené pro hluchoslepé osoby se vyhotovují dle potřeby a možností ve zvětšeném černotisku a Braillově písmu. Za určitých podmínek lze při styku s hluchoslepými osobami používat rovněž zvukové a digitální formy komunikace.

 

Část II.

6. Poslání a cíle činnosti

LORM z.s. je dobrovolná, veřejná, nezisková, nezávislá, nepolitická a zájmová organizace s úplnou právní subjektivitou, prosazující a hájící práva, zájmy a potřeby osob s hluchoslepotou.

Posláním LORM z.s. je zejména:

 • sdružování hluchoslepých osob, tj. osob s jedinečným postižením daným souběžným poškozením zraku a sluchu různého stupně, jejich rodin a dalších zainteresovaných osob
 • hájení zájmů hluchoslepých osob a vytváření podmínek pro jejich důstojný plnohodnotný život, jejich léčebnou, sociální a pracovní rehabilitaci a integraci
 • zajišťování komplexních služeb hluchoslepým osobám všech věkových skupin a jejich rodinám
 • rozvíjení sociální rehabilitace a dalších služeb pro hluchoslepé
 • spolupráce s rodinami hluchoslepých a získávání odborníků ze zainteresovaných oborů
 • spolupráce s organizacemi sluchově a zrakově postižených v ČR a v zahraničí a získávání jejich odborníků pro spolupráci
 • pedagogická a výchovně vzdělávací činnost
 • odborná publikační činnost a propagace problematiky hluchoslepých.

 

Část III.

7. Orgány LORM z.s.

Orgány LORM z.s. jsou valná hromada, výkonná rada, dozorčí rada, předseda LORM z.s. a ředitel LORM z.s.

8. Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem LORM z.s. Valné hromady se mohou účastnit všichni členové LORM z.s.

Valná hromada se schází jednou za čtyři roky.

Valnou hromadu svolává výkonná rada. Písemná pozvánka s programem valné hromady musí být odeslána alespoň 30 dní před termínem jejího konání na adresu všech členů LORM z.s. Program valné hromady může být změněn pouze se souhlasem všech členů LORM z.s. Valné hromady se mohou účastnit delegace spolupracujících organizací včetně zahraničních, s hlasem poradním.

Valná hromada:

a. schvaluje a mění stanovy
b. schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření
c. schvaluje výhled další činnosti
d. podává návrhy a jedná o nich
e. volí a odvolává výkonnou radu a dozorčí radu
f. volí a odvolává předsedu LORM z.s.
g. stanoví výši členských příspěvků
h. rozhoduje o zániku LORM z.s.

Valná hromada se usnáší nadpoloviční většinou přítomných hlasů členů LORM z.s. Ke schválení a změně stanov, jakož i k přijetí usnesení o zániku LORM z.s. je zapotřebí souhlasu dvou třetin přítomných na valné hromadě  LORM z.s.

Členové LORM z.s. se mohou podílet na úkonech valné hromady těmito způsoby:

a. osobně
b. prostřednictvím zmocněnců, které vybaví plnou mocí k úkonům valné hromady (notářské ověření není nutné)
c. korespondenčním způsobem, pokud o tuto formu účasti požádají písemně na základě pozvánky na valnou hromadu. Na základě této žádosti obdrží materiály valné hromady a písemně se k nim vyjádří formou hlasovacích lístků.

Za hlasy přítomné na valné hromadě se považují hlasy členů podílejících se na valné hromadě všemi výše uvedenými způsoby.

Všechny výše uvedené způsoby účasti na valné hromadě jsou rovnocenné.

Řádně svolaná valná hromada je usnášeníschopná, jestliže je na ní přítomno alespoň 20% hlasů všech členů s hlasovacím právem.

Valná hromada musí být svolána rovněž v případě, požádá-li o to 20% členské základny nebo dozorčí rada. Taková valná hromada musí mít na programu body, kvůli kterým požadovali členové její svolání.

Způsob jednání valné hromady, jakož i volbu členů výkonné a dozorčí rady podrobně upravuje jednací řád valné hromady.

9. Výkonná rada

Výkonným orgánem zajišťujícím činnost LORM z.s. v období mezi valnými hromadami je pětičlenná výkonná rada. Členové výkonné rady jsou voleni na valné hromadě nadpoloviční většinou hlasů zúčastněných členů LORM z.s. Členem výkonné rady je vždy předseda LORM z.s., který je z titulu své funkce zároveň jejím předsedou.

Členové výkonné rady jsou za svou činnost odpovědni valné hromadě.

Členové výkonné rady se při plnění svých úkolů mohou vzájemně zastupovat pouze na základě písemného stanoviska k danému problému od nepřítomného člena rady.

Členem výkonné rady nemůže být ředitel LORM z.s., zástupce ředitele LORM z.s., jakož i ostatní zaměstnanci, kteří v rámci svého pracovního poměru vykonávají řídící nebo kontrolní činnost.

Činnost výkonné rady řídí její předseda, který ji zároveň zastupuje navenek a dbá o to, aby všechny její úkoly byly včas a řádně plněny.

Funkční období výkonné rady končí zvolením nové výkonné rady.

Výkonná rada:

a. jmenuje a odvolává ředitele LORM z.s. a řídí a kontroluje jeho činnost
b. projednává a schvaluje zprávy o činnosti LORM z.s. a jeho hospodaření předložené ředitelem LORM z.s., včetně účetní uzávěrky, jakož i plán činnosti na příští období, a předkládá ke schválení valné hromadě; společně s ředitelem LORM z.s. odpovídá za jejich plnění
c. projednává a schvaluje projekty LORM z.s.
d. projednává zprávy dozorčí rady
e. určuje osoby oprávněné disponovat s finančními prostředky včetně rozsahu jejich nakládání
f. projednává s ředitelem personální záležitosti
g. schvaluje organizační řád
h. svolává valnou hromadu
i. navrhuje kandidátku výkonné rady a dozorčí rady
j. přijímá členy a ruší členství
k. zřizuje odborné komise
l. uděluje veřejná uznání osobám a organizacím, které se zasloužily o blaho hluchoslepých.
Výkonná rada se schází nejméně jednou za 3 měsíce a usnáší se prostou většinou přítomných členů.

Jednání výkonné rady řídí předseda nebo jím pověřený člen výkonné rady.

Zasedání výkonné rady se zpravidla účastní některý ze členů dozorčí rady.

Výkonná rada má právo v období mezi dvěma valnými hromadami kooptovat maximálně 2 členy jako náhradu za ty členy, kteří z různých důvodů ze své funkce odstoupili.

10. Dozorčí rada

Dozorčí rada je tříčlenná a je volena valnou hromadou.

Funkční období dozorčí rady končí zvolením nové dozorčí rady.

Dozorčí rada:

a. kontroluje finanční hospodaření a účelnost správy majetku LORM z.s.
b. kontroluje účetní doklady
c. o výsledcích kontrol podává zprávu výkonné radě a valné hromadě.

Dozorčí rada volí ze svých členů svého předsedu, který ji zastupuje navenek a řídí její práci.

Dozorčí rada se schází nejméně dvakrát ročně.

Zasedání dozorčí rady se zpravidla účastní některý z členů výkonné rady.

Členem dozorčí rady nemůže být ředitel LORM z.s., zástupce ředitele LORM z.s., jakož i ostatní zaměstnanci, kteří v rámci svého pracovního poměru vykonávající řídící nebo kontrolní činnost.

Dozorčí rada má právo v období mezi dvěma valnými hromadami kooptovat maximálně 2 členy jako náhradu za ty členy, kteří z různých důvodů ze své funkce odstoupili.

11. Předseda LORM z.s.

Předseda LORM z.s. je statutárním orgánem LORM z.s.. Do své funkce je volen valnou hromadou. Zároveň vykonává funkci člena a předsedy výkonné rady.

Funkční období předsedy LORM z.s. končí zvolením nového předsedy LORM z.s.

Předsedou LORM z.s. může být zvolen pouze člen LORM z.s., jehož členství v LORM z.s. předtím trvalo po dobu alespoň dvou let.

Předseda výkonné rady je zároveň předsedou LORM z.s. Jménem LORM z.s. sjednává smlouvy mezi LORM z.s. a ředitelem. Společně s ředitelem se podílí na řízení LORM z.s. Společně s ředitelem LORM z.s. připravuje podklady pro jednání výkonné rady a dbá na to, aby její usnesení byla řádně a včas plněna.

V případě potřeby rozhoduje po projednání s ředitelem LORM z.s. o naléhavých záležitostech, jejichž řešení nesnese odkladu. Činí tak formou prozatímního opatření, k jehož platnosti je zapotřebí dodatečného souhlasu výkonné rady. Pokud výkonná rada na svém nejbližším zasedání výše uvedené opatření neschválí, pozbývá toto opatření platnosti.

12. Ředitel LORM z.s.

Ředitel LORM z.s.  je statutárním orgánem LORM z.s. Do své funkce je jmenován a odvoláván výkonnou radou.

Ředitel LORM z.s.:

a. disponuje s finančními prostředky LORM z.s., a to podle dispozic schválených výkonnou radou
b. konkretizuje a zajišťuje činnost a program LORM z.s.
c. rozhoduje v pracovněprávních záležitostech zaměstnanců LORM z.s., uzavírá smlouvy mezi LORM z.s. a zaměstnanci
d. po dohodě s výkonnou radou stanoví strukturu útvarů LORM z.s. a jejich funkční náplň a řídí jejich činnost
e. předkládá návrhy projektů LORM z.s.
f. účastní se zasedání výkonné rady a podává jí zprávy o své činnosti
g. zajišťuje plnění dalších úkolů souvisejících s činností LORM z.s.

Ředitel jmenuje svého zástupce, který jej v případě potřeby zastupuje. Činí tak po předchozí dohodě s výkonnou radou.

Jestliže ředitel ze své funkce odstoupí, je odvolán nebo nemůže-li svoji funkci vykonávat z jiných vážných důvodů, pověří výkonná rada řízením LORM z.s. jeho zástupce, a to do doby, než bude jmenován nový ředitel nebo než pominou důvody pro které dosavadní ředitel nemůže vykonávat svoji funkci.

Ředitel LORM z.s. a jeho zástupce nemohou být členy výkonné a dozorčí rady.

Předpoklady nutné k výkonu funkce ředitele, jakož i způsob jeho jmenování, jsou uvedeny v organizačním řádu.

13. Útvary LORM z.s.

Činnost LORM z.s. zajišťují jeho výkonné útvary.

Základní útvary LORM z.s. jsou:

a. Poradenské centrum Praha, zahrnující ekonomickou a hospodářsko-správní službu
b. Oblastní poradenská centra LORM z.s.

Složení a činnost útvarů LORM z.s. podrobněji upravují interní směrnice.

 

Část IV.

14. Členství v LORM z.s.

Členem LORM z.s. může být fyzická osoba, která se ztotožňuje s cíli a posláním LORM z.s. Členy mohou být jednotlivci z ČR i ze zahraničí starší 18 let.

O přijetí za člena LORM z.s. rozhoduje výkonná rada prostou většinou hlasů.

Člen LORM z.s., má právo navrhovat a volit orgány LORM z.s., navrhovat přijímání nových členů, být volen do všech orgánů LORM z.s., účastnit se valných hromad a akcí, které LORM z.s. pro své členy organizuje, využívat všech zařízení LORM z.s. k tomu určených, jakož i zrušit své členství. Má právo být pravidelně informován o činnosti LORM z.s. a všech orgánů LORM z.s. prostřednictvím výročních zpráv a Informačních bulletinů  LORM z.s. Člen LORM z.s. napomáhá k realizaci základních cílů LORM z.s., propaguje LORM z.s. ve svém okolí, řídí se společnými usneseními všech orgánů LORM z.s. a je povinen pravidelně platit členské příspěvky do konce 1. čtvrtletí kalendářního roku.

Povinnost placení členských příspěvků se nevztahuje na rodinné příslušníky platícího člena.

Výši členských příspěvků schvaluje valná hromada na návrh výkonné rady.

Výše členských příspěvků činí:

 • člen ve věku do 65 let včetně: 100 Kč
 • člen ve věku nad 65 let: 30 Kč.

LORM z.s. vede seznam členů formou databáze. Záznamy o přijetí a o ukončení členství jsou činěny bezodkladně. Seznam členů je přístupný na vyžádání všem členům LORM z.s.

Člen, který závažným způsobem nebo opětovně porušuje svoje členské povinnosti, a to zejména tím, že:
a. poškozuje zájmy a dobré jméno LORM z.s.
b. neplatí řádně členské příspěvky po dobu dvou let

může být z LORM z.s. vyloučen. O vyloučení člena rozhoduje výkonná rada prostou většinou hlasů. Pokud člen s rozhodnutím výkonné rady nesouhlasí, může požádat o jeho přezkoumání valnou hromadou. Do doby přezkoumání valnou hromadou se rozhodnutí o vyloučení pozastavuje.

Členství v LORM z.s. zaniká:

a. písemným oznámením o vystoupení člena z LORM z.s.
b. neuhrazením členských příspěvků po dobu 2 let
c. úmrtím člena (fyzické osoby)
d. vyloučením na základě rozhodnutí výkonné rady.

 

Část V.

15. Zásady hospodaření

Příjmy LORM z.s. jsou:

 • členské příspěvky
 • dotace
 • subvence, sponzorské příspěvky, podpory
 • dary
 • veřejné sbírky
 • příjmy z poskytovaných služeb
 • dědictví a odkazy
 • jiné příjmy (úroky atd.).

Jmění LORM z.s. nelze používat k jiným účelům než k účelům péče o hluchoslepé a rozvoje forem péče o hluchoslepé a činnosti s tímto související.

LORM z.s. může nabývat movitý a nemovitý majetek a zřizovat účelové fondy.

16. Zánik LORM z.s.

LORM z.s. může zaniknout:

a. usnesením valné hromady
b. rozpuštěním podle platných zákonů.

O způsobu a postupu likvidace majetku LORM z.s. rozhoduje valná hromada.

Zánikem LORM z.s. přejde jeho majetek vybrané neziskové organizaci (tzn. spolku, ústavu, nadaci či nadačnímu fondu, obecně prospěšné společnosti nebo účelovému zařízení církve), zabývající se péčí o zdravotně postižené.

Schváleno valnou hromadou dne 18. 10. 2014