Etický kodex pracovníka LORM z.s.

My, pracovníci a dobrovolníci, sdruženi v LORM – Společnosti pro hluchoslepé z.s., jsme se dohodli na následujících principech etického chování, které považujeme pro naši činnost za závazné.
V souladu s etickými principy LORM z.s. pracovník či dobrovolník:

 1. Respektuje uživatele bez ohledu na rasu, víru, náboženství, pohlaví, původ, sexuální orientaci, věk, tělesný nebo psychický handicap, politickou příslušnost nebo majetkové postavení.
 2. Poskytuje uživateli všestranně odbornou péči v souladu s jeho potřebami a cílem služeb a respektuje jeho osobní práva a svobody.
 3. Dbá, aby uživatel obdržel všechny služby, na které má nárok, a to nejen od LORM z.s., ale i od ostatních příslušných zdrojů.
 4. Systematicky se snaží hledat postupy nejen pro odstranění těžkostí, ale i pro zvyšování kvality života u konkrétních uživatelů.
 5. Aktivně dbá o to, aby každý uživatel byl seznámen se svými právy a porozuměl jim.
 6. Poučí uživatele o povinnostech, které vyplývají z poskytnutých služeb LORM z.s.
 7. Dbá na to, aby nedocházelo ke střetu pracovních a osobních zájmů mezi ním a uživatelem, v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímá dary a nezneužívá žádných výhod.
 8. Je vázán mlčenlivostí o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a dodržuje Závazek mlčenlivosti LORM z.s.
 9. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být uživateli poskytnuty.
 10. Chrání právo uživatele na soukromí a důvěrnost sdělení. Žádnou informaci o uživateli neposkytuje bez jeho souhlasu s výjimkou danou platnými zákony, kterou je ohlašovací povinnost v případě závažných trestných činů.
 11. Nevytváří podmínky pro vznik závislosti uživatele na zařízení, maximálně uživatele podporuje v zapojování do aktivit mimo zařízení.
 12. S uživatelem nediskutuje o interních problémech organizace ani s uživatelem nehovoří o míře odbornosti či kvalitě práce svého kolegy.
 13. Dodržuje profesionální standardy pomocí průběžného zdokonalování se ve specifických znalostech.
 14. Při práci a při řešení krizových situací uživatele využívá možností konzultace s odborným pracovním týmem LORM z.s.
 15. Využívá nástrojů individuální a týmové supervize pro zkvalitnění své práce.