Při kontrole MPSV ve věci čerpání dotací v roce 2016 nebyly zjištěny žádné nedostatky!

12.1.2018

Autor foto Pavel RadostaNa sklonku roku 2017 proběhla v neziskovce LORM z.s. plánovaná kontrola ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve věci čerpání dotace (MPSV ČR) v roce 2016 a jak konstatuje Protokol o kontrole ze dne 21. 12. 2017, během kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.

„V naší neziskovce je pro nás od začátku důležitá transparentnost, otevřenost a důvěryhodnost ve vztahu k našim příznivcům, dárcům a podporovatelům, a proto každoročně zveřejňujeme ve Finanční zprávě vše o proběhlých kontrolách i výsledky hospodaření v daném kalendářním roce, která je součástí obsáhlé Výroční zprávy,“ komentuje výsledek kontroly Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka LORM z.s.

„Každoroční samozřejmostí je u nás interní kontrola hospodaření a účetní závěrky, kterou provádí Dozorčí rada LORM z.s., a také externí nezávislá kontrola ze strany auditora,“ doplňuje svá slova Zimermanová. Organizace kromě toho zpracovává v řádných termínech průběžná a závěrečná vyúčtování všech služeb, projektů i veřejné sbírky Červenobílé dny, a to jak pro MPSV ČR (dotace) a Magistrát hl. m. Prahy (vyúčtování sbírky), tak pro nadace a nadační fondy i partnery organizace v souladu s podmínkami smluv.

V roce 2015, kdy dotace na sociální služby pro hluchoslepé ze strany MPSV nepřesáhla hranici 3 milionů korun, a tedy nemusela být dle zákona podrobena nezávislému auditu, bylo účetnictví i hospodaření včetně čerpání dotace a sbírky zkontrolováno jak Dozorčí radou LORM z.s., tak plánovanou kontrolou ze strany MPSV ČR, a opět nebyly zjištěny žádné nedostatky, jak dokládá Protokol o provedené kontrole ze dne 13. září 2016.

Za rok 2017 proběhne kontrola hospodaření a čerpání dotací ze strany Dozorčí rady LORM z.s. i nezávislého auditora v průběhu dubna až května 2018, zprávy budou zveřejněny do poloviny roku 2018 jako součást Výroční zprávy ve finanční zprávě za rok 2017.

Ilustrační foto: Pavel Radosta, archiv LORM z.s.