Výroční zpráva LORM z.s. za rok 2014

30. 6. 2015

Verze ke stažení:

1 Titulka favorit 1

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

Obsah

1. Úvodní slovo
2. LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

4. Práce s veřejností

5. Struktura sdružení a lidské zdroje

6. Spolupráce

7. Finanční zpráva

8. Naši dárci a podporovatelé

9. Identifikační údaje

10. Kontakty

1. Úvodní slovo

Vážení partneři, členové a uživatelé našich služeb,

předkládám vám souhrnnou zprávu o činnosti našeho spolku LORM za rok 2014.

3 Úvodní slovo

Rok 2014 byl pro nás pro všechny v LORMu na jedné straně rokem kritickým, na druhé straně strategickým, a dokonce si troufám říci, že i rozvojovým. Jak to jde dohromady? Na jedné straně jsme museli přijmout největší úsporná opatření v historii naší organizace, vedli jsme důležitá jednání s dopadem na celkovou koncepci našich celostátních služeb, ale na druhou stranu se nám dostalo nových příležitostí a také vyjádření podpory od našich partnerů, příznivců a dobrovolníků! Ale vezměme to pěkně popořadě…

Rok 2014 pro nás nezačal zrovna vesele. Koncem ledna jsme se dozvěděli, že jsme na dvě klíčové sociální služby dostali historicky nejnižší dotace. Okamžitě jsme začali vést jednání, která se táhla až do začátku října! Současně jsme museli přijmout úsporná opatření s jasnou prioritou, aby na prvním místě byly zajištěny terénní sociální služby pro naše klienty z celé republiky. Finanční situace byla natolik kritická, že jsme museli zrušit všechny naplánované letní pobyty. Časopis Doteky v loňském roce vycházel pouze elektronicky, další úsporná opatření měla dopad i na terénní služby, které pro klienty z celé republiky zajišťovaly čtyři sociální pracovnice v rámci pěti poradenských center.

Paralelně s tím jsme aktivně vyhledávali nové zdroje, reagovali jsme na několik grantových výzev, zkrátka hledali jsme světlo na konci tunelu. Doslova záchranný kruh formou navýšení grantových prostředků nám hodily Světlušky z Nadačního fondu Českého rozhlasu! V průběhu března a dubna jsme s metodičkou absolvovaly „spanilé jízdy“ a vedly jednání s vedoucími odborů sociálních služeb v Jihočeském, Libereckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji ve věci zajištění písemného vyjádření o potřebnosti služeb v daných krajích. Vyjádření jsme přiložili k naší žádosti o navýšení dotací na MPSV, dotace na rok 2014 nám byly nakonec částečně navýšeny v srpnu 2014!

Zkrátka jsme to nevzdali, i když výsledek byl až do srpna nejistý. Ale tu nejdůležitější strategickou věc jsme s MPSV řešili až do začátku října! O co šlo? Zásadní otázkou po celou dobu bylo, zda nás MPSV ponechá v celostátním dotačním programu, nebo nás donutí zcela nesmyslně přejít do krajského programu, což by představovalo obrovskou administrativní zátěž nad naše kapacitní možnosti a spoustu dalších rizik. V roce 2014 jsme doplatili na skutečnost, že ze shora probíhaly přípravy na změnu financování služeb v rámci krajů, aniž by však kdokoliv systémově řešil dopad těchto změn na organizace a služby s celostátní působností. Od začátku byl přístup MPSV i MHMP v duchu „Přizpůsobte se, nebo máte smůlu“. Až po téměř devíti měsících vyjednávání jsme dokázali klíčové osoby přesvědčit, že toto řešení by pro služby pro hluchoslepé bylo nejen neefektivní, ale doslova likvidační.

Nejdůležitější je, že kritické situaci jsme se od začátku postavili čelem a po zdlouhavých jednáních díky vytrvalosti a odhodlání jsme dosáhli strategického rozhodnutí. Věříme, že toto řešení zajistí službám pro hluchoslepé aspoň na pár let jistou stabilitu a možnost dalšího rozvoje!

Naštěstí život občas to nepříjemné vyvažuje i příjemným. Doslova darem z nebes se pro nás stala spolupráce s marketingovou společností LHMS, která nás už na konci roku 2013 podpořila formou virtuálního vánočního přání – jablíčka, které jste mohli posílat svým známým a každým kliknutím tak navyšovali částku pro LORM. V roce 2014 podpora ze strany LHMS pokračovala a vyvrcholila v červnu kampaní „Netrubte zbytečně“, natočením dvou spotů o hluchoslepotě ke kampani a spuštěním nových webových stránek www.lorm.cz.

Současně jsme se v loňském roce zapojili do řady nových charitativních projektů, na kterých nás podpořila spousta přátel a příznivců. Začátkem dubna jste se mohli přijít vlnit v rytmu salsy na náš charitativní námořnický ples „Z Bibione do Havany“ nebo běžet pro hluchoslepé půlmaraton, maraton či některý z kratších běhů pořádaných od jara do podzimu po celé České republice pod hlavičkou organizace Prague International Marathon. V červnu jsme pořádali charitativní zážitkové odpoledne „Veselá hluchoslepá Letná“, v září nám byl pořadateli festivalu Svatováclavské slavnosti věnován benefiční koncert „Ev’ry time I feel the Spirit“, konec roku patřil našim tradičním charitativním akcím –  Putování Prahou za Duchem Vánoc a Červenobílé ochutnávce.

Loňský rok však byl zasvěcen také kreativitě, jak nás o tom přesvědčila krásná literární a výtvarná díla od hluchoslepých autorů, přihlášená do 5. ročníku umělecké soutěže o Cenu Hieronyma Lorma. Podzim také patřil legislativě, na říjnové víkendové konferenci LORM a Valné hromadě v Ústí nad Orlicí schválili členové našeho občanského sdružení, nyní spolku, upravenou právní formu v názvu naší organizace v souladu s novým občanským zákoníkem.

Paměť člověka je zrádná a má tendenci si vybavovat jen ty nejsilnější momenty, ať už jsou negativní nebo pozitivní. Nesmím však zapomenout na každodenní mravenčí práci celého týmu a připomenout práci všech terénních sociálních pracovnic, které se pod odborným vedením metodičky snaží být co nejvíce prospěšné konkrétním lidem – klientům ve svých regionech a pobočkách. Zázemí, administrativní a manažerskou podporu pro jejich práci jim zajišťuje malý, ale velmi výkonný tým v poradenském centru v Praze.

Mám radost, že navzdory všemu stresu máme za sebou úspěšný rok! Mám radost, že se nám i přes finanční nejistoty podařilo neskončit ve ztrátě, ale naopak jsme dosáhli vyrovnaného rozpočtu, mám radost z dobrého hospodaření. A především mám radost, že následující strany Výroční zprávy jsou opět doslova plné informací o tom, co všechno jsme v loňském roce udělali pro naše hluchoslepé klienty. A že těch aktivit, projektů a služeb v tak malém týmu nakonec bylo!

Více než kdy jindy se nám v loňském roce osvědčilo rčení „V nouzi poznáš přítele“. Na té trnité cestě rokem 2014 jsme rozpoznali velkou řadu příznivců, partnerů a dobrovolníků, s jejichž pomocí se nám podařilo veškerou nejistotu průběžně proměňovat v kreativní a pozitivní proces, který naši organizaci posunul zase o kus dál.

Děkuji všem svým kolegyním a kolegům v týmu za jejich pracovitost, zodpovědný a laskavý přístup ke klientům, k práci i k organizaci. Poděkování si zaslouží i všichni členové Výkonné a Dozorčí rady spolu s předsedou, kteří naší organizaci věnovali a věnují spoustu svého volného času, aby se mohli spolupodílet na řízení a kontrole činnosti LORM z.s. Při tom děkování nesmím zapomenout na všechny dobrovolníky, kteří nám nejen v Praze, ale i na pobočkách pomáhají bez nároku na jakoukoliv odměnu. A v tom děkování nesmím samozřejmě zapomenout na naše partnery, dárce a spolupracující organizace! Každý rok se zde opakuji, ale podle mne je to pravda, kterou bychom si mohli vytesat do pomyslných základů naší organizace: Ať už nám pomáháte jednorázově či dlouhodobě, v roli zaměstnance, člena, klienta, dobrovolníka, individuálního dárce nebo strategického partnera, každá pomoc se počítá!

Důležitá je společná dobrá vůle, stejný cíl a vzájemný respekt, které nás v organizaci LORM spojují v jedno mimořádné společenství spřízněných duší.

Za všechny, kterým vaše pomoc pomáhá, vám DĚKUJI!

Mgr. Petra Zimermanová
ředitelka LORM z.s.

3 Úvodní slovo u konce textu a podpisu minifotka

2. LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

Kdo jsme

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. sdružuje hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti.

Poslání a cíle

Posláním organizace je sdružovat hluchoslepé osoby a jejich rodiny i příznivce a prosazovat a hájit zájmy hluchoslepých osob. Mezi dlouhodobé cíle sdružení LORM patří:

 • Zajišťovat komplexní služby pro hluchoslepé
 • Rozvíjet pracovní a sociální rehabilitaci
 • Rozvíjet spolupráci s rodinami, odborníky i organizacemi v rámci ČR i zahraničí
 • Rozvíjet pedagogickou a vzdělávací činnost, činnost odborně publikační a věnovat se propagaci problematiky hluchoslepých

Historie a současnost

Sdružení LORM bylo založeno v roce 1991 na základě potřeb zrakově postižených spoluobčanů s přidruženou vadou sluchu, neboť zde do té dobyneexistovala žádná organizace, která by se věnovala péči o hluchoslepé. Za 24 let se organizaci LORM podařilo vybudovat v České republice základní síť sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou. V poradenských centrech v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě a prostřednictvím terénních sociálních pracovnic dnes nabízíme odborné sociální služby, sociální rehabilitaci – výuku komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu, sebeobsluhy, průvodcovské, předčitatelské služby, tlumočnické služby a mnohé další. Cílem služeb je připravit klienta vést samostatný, plnohodnotný a důstojný život ve svém přirozeném prostředí.

Komu pomáháme

Služby jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením zraku a sluchu různého stupně v rámci celé ČR, naší cílovou skupinou jsou osoby s hluchoslepotou. Základním kritériem pro poskytnutí služby je kombinované duální postižení zraku a sluchu. Výchozím kritériem definice naší cílové skupiny je především funkční hledisko zohledňující sociální problematiku.

Hluchoslepota je jedinečné postižení dané souběžným poškozením zraku a sluchu různého stupně. Způsobuje především potíže při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Zabraňuje hluchoslepému člověku plnohodnotně se zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění odborných služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí.

Zpět na obsah

DEPISTÁŽ
Podle statistik, zveřejněných na Evropské konferenci hluchoslepých osob v Dánsku v roce 2003, připadá na 100 000 obyvatel 40 hluchoslepých osob. V České republice by tedy mělo žít až 4 000 osob s tímto handicapem. Komplexnější depistáž byla v ČR provedena naším sdružením na začátku 90. let, kdy bylo vyhledáno kolem 380 osob. Z těchto osob a dalších nově získaných bylo před zahájením dalších hloubkovějších depistáží v roce 2007 v evidenci organizace celkem 145 hluchoslepých. V roce 2007 se podařilo vyhledat 15 osob s hluchoslepotou, v roce 2008 jsme objevili v rámci všech regionů 32 osob s hluchoslepotou, v roce 2009 jsme zaevidovali dalších 20 osob s tímto handicapem, v roce 2010 se jednalo o 19 nových zájemců o naše služby, v roce 2011 o 14 nových uživatelů, v roce 2012 nám přibyli další 4 hluchoslepí. V roce 2013 jsme evidovali 215 hluchoslepých a ke konci roku 2014 celkem 222 takto postižených osob, které žijí v České republice.

Kde působíme

Poradenská centra LORM se nacházejí na území hl. m. Prahy, v Libereckém, Jihočeském, Jihomoravském, a Moravskoslezském kraji. Do ostatních krajů terénní sociální pracovnice dojíždějí podle potřeb klientů.

Zpět na obsah

3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

Sociální služby pro osoby s hluchoslepotou

5 Depistáž

Služby LORM z.s. registrované u Magistrátu hl. m. Prahy pod č. j. 278548/07:

 • Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. poradenství v oblasti sociální péče (mimořádné výhody pro zdravotně postižené; příspěvek na péči; ostatní peněžité a věcné dávky; sociální výhody), důchodového zabezpečení, státní sociální podpory a výběru vhodných kompenzačních pomůcek (pomoc při výběru kompenzační pomůcky včetně vydávání doporučení; osobní asistence při výběru pomůcky; pomoc při podávání žádosti o příspěvek na pomůcku)
 • Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. nácvik komunikace (Lormova abeceda, Braillovo písmo, znakový a taktilní znakový jazyk), nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, průvodcovské služby na úřady, k lékaři, na nákupy, předčitatelská služba, informační servis formou bulletinu Doteky atd.
 • Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou dle § 56 zákona č. 108/2006 Sb. tlumočení ve znakovém a taktilním znakovém jazyce, Lormově abecedě, pomocí prstové abecedy či orálně při kompenzaci sluchadly
 • Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb. edukačně-rehabilitační pobyty, víkendová setkání a klubové akce.

Registrace zahrnuje sociální služby zajišťované ve všech krajích České republiky a regionálních poradenských centrech LORM z.s.

Průběh služeb v roce 2014

 

Začátkem roku byli všichni stávající uživatelé našich služeb seznámeni s aktuální nabídkou služeb a skupinových akcí na rok 2014, ze které si zvolili pro sebe potřebné služby. V průběhu roku pracovaly terénní sociální pracovnice na základě sepsaných smluv, ve kterých je uvedena frekvence a druh poskytované služby. Služby byly klientům poskytovány celoročně v pracovní době. Pracovníci i dobrovolníci LORMu se při poskytování služeb řídí principy Etického kodexu LORM z.s.

Všechny sociální služby byly klientům poskytovány zdarma. Uživatelé služeb si pouze hradili část nákladů na ubytování a stravování na Víkendové konferenci a CHL v říjnu 2014.

Zpět na obsah

Poradní dny

Poradenské centrum LORM Praha: pondělí 13.00–17.00

Poradenské centrum LORM Brno: 1. a 3. úterý v měsíci 9.00–15.30

Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec: 1. a 3. pondělí v měsíci 11.00–15.00

Poradenské centrum LORM Liberec: 1. a 3. pondělí v měsíci 9.00–13.00

Poradenské centrum LORM Ostrava: 1. a 3. pátek v měsíci 10.00–15.00

V poradní dny byly poskytovány jednorázové informace a poradenství klientům, rodinným příslušníkům, pracovníkům s lidmi s hluchoslepotou, dobrovolníkům, zájemcům o problematiku z řad veřejnosti a případně studentům speciální pedagogiky praktikujícím v LORMu.

Hodnocení, kvalita a podpora

Služby byly v roce 2014 pravidelně kontrolovány formou měsíčních porad týmu, na kterých terénní sociální pracovnice hodnotily svoji práci s klienty za uplynulý měsíc. Na kvalitu odborné a terénní práce dohlížela kromě ředitelky také metodička, tým byl podle potřeb pod supervizí PhDr. Jana Holeyšovského.

Statistika sociálních služeb v roce 2014

Kvantitativní hodnocení je získáváno na základě měsíčních statistických výkazů, výkazů práce a individuálního plánu práce s klientem, které terénní sociální pracovnice zpracovávají a předávají ke kontrole metodičce a ředitelce. Výkazy detailně ukazují podíl vlastní terénní práce s klientem a podíl administrativní práce. Formuláře slouží k pravidelnému měsíčnímu, pololetnímu a ročnímu hodnocení práce jednotlivých terénních sociálních pracovnic podle poradenských center a oblastí.

Ke konci roku 2014 jsme evidovali 222 osob s hluchoslepotou v České republice, kterým byly nabídnuty sociální služby včetně základního a odborného poradenství. Z tohoto počtu byly poskytovány pravidelné sociální služby na smluvním principu celkem 150 uživatelům. Se všemi evidovanými hluchoslepými osobami jsme byli v písemném kontaktu (pravidelné zasílání nabídky služeb a novinek z oblasti sociálně právní).

Statistika sociálních služeb v roce 2014

Typ sociální služby Individuální práce v hod. Skupinová práce v hod. CELKEM Počet kontaktů
Sociální rehabilitace 2 603,5 1 417,0 4 020,5 1 917
Odborné sociální poradenství 724,0 541,5 1 265,5 1 650
Tlumočení 164,0 9,5 173,5 85
Sociálně aktivizační služby 0 1 061,5 1 061,5 1 322
CELKEM 3 491,5 3 029,5 6 521,0 4 974

Celkem se v roce 2014 uskutečnilo mezi terénními sociálními pracovnicemi LORM z.s. a uživateli služeb 4 974 kontaktů. Terénní sociální pracovnice se v rámci individuální přímé práce věnovaly klientům v celkovém počtu 3 491,5 hodin, celkem se jednalo o 6 521 hodin přímé práce s uživateli služeb.

graf-2014

Zpět na obsah

Podrobný popis vybraných sociálních služeb a projektů

Edukačně-rehabilitační pobyty

Edukačně-rehabilitační pobyty patřily každoročně do nabídky našich sociálně aktivizačních služeb. Z důvodu nízké dotace na sociálně aktivizační služby na rok 2014 jsme byli nuceni přijmout celou řadu úsporných opatření, v rámci kterých byly všechny plánované pobyty v roce 2014 zrušeny.

Klubová setkání hluchoslepých v roce 2014

Každý měsíc pořádáme při našich Poradenských centrech LORM v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě pravidelná klubová setkání se zaměřením na arteterapii, muzikoterapii, sociální rehabilitaci s přednáškami, např. o pomůckách. S příchodem jara vyrážíme ven do přírody na různé výlety, výstavy a zajímavé akce. Naši klienti měli připravený program buď v klubovnách (např. hraní společenských her, výroba vánočních či velikonočních přání, beseda s neslyšící restauratérkou apod.), nebo navštívili se svou terénní sociální pracovnicí řadu zajímavých výstav a prohlídek. Mezi ty nejzajímavější v roce 2014 patřila například prohlídka botanické zahrady v Malešicích, Muzea T. G. Masaryka v Lánech, brněnských kašen, Velehradu, hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích, zámku v Dačicích, přednášky městské policie, výroba keramiky atd. V roce 2014 se uskutečnilo celkem 73 klubových akcí. Momentky z klubových setkání postupně zveřejňujeme ve Fotogalerii na www.lorm.cz.

Pražský klub
9 ČB verze
15. 1. 2014 Krása kamenů – výstava drahých kamenů s možností haptického prohlédnutí
30. 1. 2014 Tvoření z keramické hlíny
12. 2. 2014 Pod hladinou Vltavy
26. 2. 2014 Klub o cestování – vyprávění klientů
12. 3. 2014 Glazování výrobků z keramiky
26. 3. 2014 Návštěva Národního pedagogického muzea s posezením
10. 4. 2014 Tvoření z keramické hlíny
24. 4. 2014 Rostliny, které změnily svět – hmatová výstava ve Fata Morganě
13. 5. 2014 Beseda se Švédy o sociálních službách
11. 6. 2014 Výlet do Berouna
23. 7. 2014 Výlet do Lán – Muzeum T. G. Masaryka
7. 8. 2014 Muzeum městské hromadné dopravy v Praze
20. 8. 2014 Prohlídka zámku Berchtold
2. 9. 2014 Botanická zahrada Malešice
13. 10. 2014 Nad přáními pro naše sponzory
23. 10. 2014 Prohlídka zámku Nelahozeves
13. 11. 2014 Návštěva Veletržního paláce
26. 11. 2014 Interaktivní výstava „Naše cesta“
9. 12. 2014 Vánoční trhy
17. 12. 2014 Poslední setkání v roce

Brněnský, přerovský a ostravský klub
11a
21. 1. 2014 Klub „Člověče, nezlob se“, historie
14. 2. 2014 Únorové pranostiky (Přerov)
19. 2. 2014 Únorové pranostiky
14. 3. 2014 Velikonoční dekorace (Přerov)
25. 3. 2014 Přednáška MP Brno „Bezpečně doma“
11. 4. 2014 „Bezpečně doma“, velikonoční tradice (Přerov)
15. 4. 2014 Velikonoce
18. 4. 2014 Velikonoce (Ostrava)
22. 5. 2014 Vycházka UH Brno
23. 5. 2014 Květnové svátky + arteterapie (Přerov)
17. 6. 2014 Brněnské kašny
27. 6. 2014 Předprázdninové posezení (Přerov)
1. 7. 2014 Výlet Modrá – Velehrad
16. 9. 2014 Denisovy sady
19. 9. 2014 Klubové posezení (Ostrava)
26. 9. 2014 Hmatová mapa (Přerov)
7. 10. 2014 Klubové posezení – info k VH a CHL
4. 11. 2014 Klubová vycházka – UH Brno
7. 11. 2014 Výroba vánočních přání (Ostrava)
14. 11. 2014 Výroba vánočních přání (Přerov)
18. 11. 2014 Výroba vánočních přání
5. 12. 2014 Mikulášské posezení (Ostrava)
16. 12. 2014 Vánoční posezení

Jindřichohradecký klub
LORM
9. 1. 2014 Policie 50. let
23. 1. 2014 Naše paměť
13. 2. 2014 Ukázka pomůcek od Spektry
27. 2. 2014 Výlet do historie – doba Karla IV.
13. 3. 2014 Změny v sociální oblasti
27. 3. 2014 Z historie Jindřichova Hradce
10. 4. 2014 Návštěva hydrometeorologického ústavu
24. 4. 2014 Prohlídka farního kostela v Třeboni
15. 5. 2014 Pravěk
5. 6. 2014 Návštěva Zoo Dvorec
26. 6. 2014 Vojenské muzeum v Jindřichově Hradci
10. 7. 2014 Zámek v Dačicích
26. 8. 2014 Turistický výlet
11. 9. 2014 Poprázdninové opékání
25. 9. 2014 Rybářství Třeboň
23. 10. 2014 Výroba vánočních přání
4. 11. 2014 Výroba vánočních přání
20. 11. 2014 Ukázka pomůcek
4. 12. 2014 Českobudějovická kavárna Potmě
16. 12. 2014 Vánoční klub

Liberecký klub
22. 4. 2014 Příprava pokrmů, keramika, historie Liberce a Ještědu
19. 5. 2014 Seznámení s novou pracovnicí, prohlídka Liberecké radnice
16. 6. 2014 Výroba keramiky, glazování
28. 7. 2014 Bylinky pro chuť i zdraví
15. 9. 2014 Jaká byla škola? Historie školství s ukázkami předmětů
6. 10. 2014 Výtvarná dílna – korálky, drhání
20. 10. 2014 Přednáška Z. Brodské z Městské policie Liberec
3. 11. 2014 Výroba vánočních přání
1. 12. 2014 Výroba nepečeného cukroví
15. 12. 2014 Vánoční posezení

Zpět na obsah

Doteky – časopis nejen pro hluchoslepé

doteky-81Časopis vychází čtvrtletně od roku 1994 ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu, jako zvuková nahrávka nebo v elektronické podobě. V roce 2014 jsme však museli z důvodu nízkých dotací v rámci úsporných opatření vydávat časopis pouze v elektronické podobě. Doteky přinášejí novinky z organizace LORM, zprávy z akcí v ČR i zahraničí, novinky v sociálně právní oblasti, součástí Doteků jsou rubriky Zdraví – Příčiny hluchoslepoty, Osobnosti ze světa hluchoslepých atd. V roce 2014 časopis ozvláštnila nová rubrika Místo mého srdce. Časopis je ojedinělým prostorem, kde se mohou hluchoslepí sami vyjadřovat, ať už formou básně či vyznání nebo uveřejněním reportáže, zprávy či oblíbeného receptu. Doteky jsou důležitým komunikačním prostředníkem – mostem, který propojuje hluchoslepé po celé České republice. Časopis připravuje od samého počátku hluchoslepý šéfredaktor Zdeněk Sedláček v úzké spolupráci se členy redakční rady a stálými dopisovateli. Krásné a originální ilustrace titulní strany Doteků pro nás bez nároku na honorář připravuje již mnoho let grafik Tomáš Zach. Všechna nová i starší čísla Doteků jsou volně k prohlédnutí či ke stažení na webových stránkách www.lorm.cz. Na všechna čtyři čísla Doteků se v roce 2014 přes webové stránky dívalo 322 uživatelů (měřeno od července 2014 do prosince 2014)

5. ročník Ceny Hieronyma Lorma

nove_logo_CHLTvůrčí osobnosti z řad hluchoslepých převzaly v sobotu 18. října během slavnostního večera ceny za svoji uměleckou tvorbu na společné téma Kolik podob má láska. Vyhlášení výsledků 5. ročníku soutěže o Cenu Hieronyma Lorma proběhlo na konferenci LORM v Ústí nad Orlicí. Hlavní Cenu odborné poroty, velké dřevěné srdce za 1. místo v kategorii poezie, převzala paní Václava Turková za báseň Doteky.11b místo čb portétu Iva v brýlích

Porota dále udělila v kategorii próza 1. místo panu Františku Hynkovi za povídku s názvem Podoby lásky. Vedle Ceny odborné poroty byly vítězům předány i Ceny veřejnosti na základě hlasování, které po celé září běželo na webových stránkách www.lorm.cz. Největší počet elektronických hlasů v kategorii poezie získala báseň Hádala se duše s tělem paní Olgy Opavské, v kategorii próza mělo u veřejnosti největší úspěch dílo s názvem Paprsek lásky od stejné autorky. Do elektronického hlasování se zapojilo přes 300 osob. Na konferenci jsme zpřístupnili všechny přihlášené básně a povídky, které si mohli návštěvníci přečíst ve zvětšeném černotisku a Braillově písmu. Výtvarná díla zde byla rovněž vystavena a právě samotní účastníci akce rozhodli hlasováním o vítězi výtvarné soutěže. Suverénně největší počet hlasů získal keramický triptych Podoby lásky a vybojoval jeho autorce, paní Lence Křepinské, první místo. Na webových stránkách www.lorm.cz lze najít celkové výsledky soutěže i vítězná literární díla. Soutěž byla pořádána pod záštitou a za laskavé podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Zpět na obsah

Bezbariérové stránky www.lorm.cz

V polovině roku 2014 dostaly naše webové stránky zcela novou tvář! Na první pohled jsou moderní, přehlednější – lépe strukturované, a věříme, že i krásné. Stalo se tak zásluhou naší partnerské společnosti LHMS, která je pro nás vytvořila zdarma v redakčním systému. Nadále jsou vytvářeny se zvláštním ohledem na přístupnost, tj. jsou uzpůsobeny návštěvníkům, kteří si stránky mohou prohlížet pomocí braillského řádku nebo hlasového výstupu. Navíc si může každý uživatel nastavit takovou velikost písma, které mu vyhovuje. Celková návštěvnost stránek v posledních letech mírně klesala, což bylo způsobeno faktem, že máme od roku 2011 vytvořený vlastní profil na sociální síti Facebook a zájemci o aktuální dění v organizaci a v oblasti hluchoslepoty také navštěvují naše facebookové stránky. Webové stránky tak nabízejí především „statický“ a trvalý obsah, zatímco facebookové stránky slouží pro informování o aktuálním dění. Nová verze webových stránek používá nový způsob měření návštěvnosti (Google Analytics), proto nelze jednoduše na staré statistiky navázat. Mírně odlišně jsou definovány měřené parametry, navíc je měření zkresleno samotnou změnou stránek (nová struktura stránek, postupné doplňování obsahu, zvýšená aktivita správců stránek a přechod ze staré verze na novou). Podle nového způsobu měření se průměrný počet uživatelů stránek za měsíc pohybuje mezi 1 000 a 2 000, počet zobrazení stránek (což vypovídá o aktivitě uživatelů) se pak pohybuje mezi 3 600 a 13 800. Velký rozptyl v počtu zobrazení je způsoben marketingovými a jinými aktivitami, které v daném měsíci probíhaly.

 

Ze statistik za druhou polovinu roku 2014 vyplývá, že:

 • Sekce „Pro hluchoslepé“ má zhruba dvojnásobnou návštěvnost než sekce „Pro veřejnost“ a „O LORM“. Polovinu návštěvnosti sekce „Pro veřejnost“ tvoří téma „Jak můžete pomoci“.
 • Zhruba 60 % návštěvníků přijde na stránky z vyhledávače (Seznam, Google apod.), kolem 20 % přijde přímo (zadáním adresy, Oblíbené položky apod.) a zbylých 20 % přijde pomocí odkazu z jiné webové stránky nebo ze sociální sítě.
 • V případě vyhledávačů patří mezi nejčastěji hledané fráze „lorm“, „lormova abeceda“, „sociální příspěvek stupně bezmocnosti“, „příspěvek na bezmocnost“ nebo „zákon o sociálních službách“.
 • Největší návštěvnost stránek byla zaznamenána v září, kdy probíhalo větší množství marketingových a jiných aktivit.

Odborná knihovna

Knihovna LORM z.s. dnes představuje jedinečný soubor odborných informací o hluchoslepotě v České republice, čítá aktuálně 814 titulů zaměřených na hluchoslepotu a problematiku postižení zraku a sluchu. Slouží jako významný informační zdroj pro odborníky, zájemce z řad studentů speciální pedagogiky či jiných příbuzných oborů i pro laickou veřejnost. Knihovna byla průběžně doplňována o nové zajímavé tituly včetně online verze na webových stránkách www.lorm.cz. V průběhu let 2008–2009 proběhla digitalizace odborné knihovny a nyní si mohou osoby s hluchoslepotou a se zrakovým postižením zapůjčit vybrané tituly, které byly z tištěné knižní předlohy převedeny do elektronické podoby – tzv. digitální knihy. V této podobě si mohou titul přečíst pomocí počítače, jenž je softwarově patřičně vybaven, ať už hlasovým či hmatovým výstupem, zvětšovacími programy s hlasovou podporou apod.

25 místo fotky s V. Javorským

12a

Zpět na obsah

4. Práce s veřejností

Běh pro hluchoslepé

14aPro naše příznivce a dárce jsme na rok 2014 připravili skutečnou výzvu a současně nový způsob, jak nás také mohou podpořit. Naši výzvu v loňském roce přijalo 71 sportovců a nadšenců, kteří od jara do podzimu běželi za LORM a hluchoslepé maraton, půlmaraton nebo některý z kratších závodů, ať už jako jednotlivci, v týmu nebo ve štafetě. Za organizací všech běhů stojí společnost Prague International Marathon, spol. s r.o., která připravuje běžecké závody v Praze, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Olomouci a Ústí nad Labem. Všude tam bylo na tričkách sportovců vidět naše červenobílé pruhované srdíčko s nápisem „Běžím pro hluchoslepé“. Ani naši hluchoslepí sportovci se nedali zahanbit, dali dohromady štafetu a v sobotu 5. dubna 2014 uběhli se svými traséry pražský půlmaraton Sportisimo 1/2Maraton Praha. A kdo byli ti odvážní? Lenka Křepinská, Milan Koklar a Vašek Fišer! Jako čtvrtý člen štafetu podpořil člen Výkonné rady, nevidomý David Berenreiter. Naši hrdinové uběhli závod ve skvělém čase, atmosféru před závodem popsala Lenka Křepinská, hluchoslepá lektorka keramiky: „Hned od probuzení jsem cítila mravenčení z očekávání, jak běh bude probíhat. Do takovéto akce jsem šla poprvé a netušila jsem, co mě čeká. Hodina před startem připomínala interiér úlu.Lormácká štafeta půlmaratonTam hrála nebo spíš vyřvávala hudba, tam zas něco říkal moderátor do mikrofonu, jinde zase skandovali fandové. Každičké místečko bylo zaplněné sportovci, kteří se připravovali ať už doplňováním tekutin, či protahováním svalů. Rozběh byl náročný, z chůze do běhu, zpět do chůze, než se prostor trochu uvolnil. S Martinem jsme se jistili růžovým šátkem, který nám umožňoval jak držet bezpečný odstup, tak i signál pro ostatní. Přesto dravci ze zadních řad předbíhali a vbíhali do cesty. Dbali jsme na volnější tempo, abychom se tzv. nepřepálili.“ Jak hluchoslepí sportovci dokazují, díky pomoci trasérů, průvodců, tlumočníků a také díky odborným službám ze strany našeho sdružení mohou dokázat zdánlivě nemožné. A my z toho máme samozřejmě velkou radost!

Maraton podruhé14b místo statické fotky s běžci možná otočit směr běhu doprava
Můj druhý maratonský běh na 5 km byl trochu jiný než dubnová štafeta. Ať už se to týkalo jiné trasy, ročního období či traséra. S trasérkou Lenkou jsme chodily běhat, co nám čas a povinnosti dovolily. Nervózní jsem byla hlavně z počasí, hlásili silné deště. Nakonec se udělalo celkem teplé dusno. Atmosféra byla jako vždy adrenalinová, jásající. Do běhu jsme se opřely, předbíhaly jsme, snažily se o co nejlepší výkon. Je pravda, že píchání v boku mě opět neminulo, takže vbíhání do cílové rovinky bylo ve znamení, že za chvíli už to bude za námi! Naštěstí se Lenka ukázala jako správný společník, hecovala mě a podporovala, jak mohla. Výsledek nás pak o to víc potěšil, že jsem si zlepšila svůj osobní rekord. A to také hlavně díky všem okolo, kteří mně fandili!

Lenka Křepinská, hluchoslepá klientka

Lenka a Lenka
Na jaře jsem se na jedné oslavě potkala s paní ředitelkou Petrou Zimermanovou. V průběhu rozhovoru jsme se dostaly až k mému rekreačnímu běhání. „A nechtěla bys zkusit dělat trasérku jedné naší klientce? Jmenuje se také Lenka. Bydlí tam někde poblíž vás na Vinohradech,“ prohodila mezi řečí Petra. Po krátkém přemýšlení jsem řekla ano a ať nás tedy zkontaktuje. Během týdne následovala výměna e-mailové adresy a telefonního čísla. S Lenkou jsme domlouvaly první seznamovací tréninkový běh. S trasérstvím jsem neměla vůbec žádné zkušenosti, snažila jsem se načíst informace a zkušenosti na internetu a těšila se na osobní kontakt. Při ujasnění místa setkání napsala Lenka adresu, kde s rodinou bydlím. Že bychom žily ve stejném domě? Opravdu ano, Lenka se přistěhovala poměrně nedávno, což jsem vůbec netušila. Obě jsme se této náhodě upřímně zasmály a já ji považovala za téměř „osudovou“. A pustily jsme se do společného tréninku na zářijový pětikilometrový závod. Běhání v roli trasérky mi nepřišlo náročné, naopak jsem se vždy těšila jak na příjemnou půlhodinku, tak milé popovídání. Ze závodu jsem měla menší obavy pouze s ohledem na velké množství účastníků a poměrně úzkou trať. Nakonec jsme ho zvládly dobře a možná i díky našemu zdolávání kopcovitého terénu Vinohrad si Lenka na rovné trati vylepšila osobní rekord. Ve společném běhání stále pokračujeme a já se těším na naše další závody.

Lenka Pokorná, trasérka

PůlmaratonFanoušci
Dne 5. 4. 2014 jsem se zúčastnil za organizaci LORM štafety, běhu na 3 x 5 km a 1 x 6 km. Poprvé v životě jsem měl možnost se zúčastnit tak velkého a masového běhu v Praze. Organizačně bylo vše velmi dobře připraveno a zvládnuto. Překvapilo mne tleskání diváků, hodně nás to podpořilo na duchu. Měl jsem výbornou trasérku Lenku, běžela skvěle, už před závodem měla báječnou náladu a byla plná energie. Pro mě to bylo moc důležité, žádná nervozita a stres. Děkuji všem z LORMu za bezvadnou péči o závodníky a atmosféru před závodem. Cíl byl jasný, uběhnout a nezranit se. Milým překvapením pro nás, závodníky s traséry, byly vyrovnané časy, za které jsme půlmaraton ve štafetě uběhli.

Milan Koklar, hluchoslepý klient

Poprvé v roli trasérky a hned na půlmaratonu!Před předávkou
Nabídka mé kamarádky Petry Zimermanové, ředitelky LORMu, na účast v historicky první štafetě sestavené z hluchoslepých běžců, mě velmi potěšila. I když jsem z ní pochopitelně měla velké obavy. Počáteční strach z toho, abych neběžela moc rychle nebo moc pomalu, vystřídaly otázky typu: Jak sladíme kroky? Jak spolu budeme při běhu komunikovat? Vždyť Vaška vlastně neznám a vůbec nevím, co všechno bude ode mě potřebovat! Poznali jsme se totiž až v den závodu a já teprve pár hodin před startem zjistila, co obnáší doprovázet člověka, který vůbec nic nevidí a k tomu i hůř slyší. Naštěstí se Vašek ukázal jako velmi milý a samostatný člověk, pohodář, kterého jen tak něco nevyvede z míry. Svým přístupem a osobitým humorem rázem rozptýlil všechny mé obavy a na závod jsem se začala konečně těšit. Atmosféra v průběhu celé akce byla úžasná, nejen diváci podél trati, ale i samotní běžci, kteří nás míjeli, Vaška celou dobu intenzivně povzbuzovali, a tak i přes velké vyčerpání jsme náš úsek zvládli ve skvělém čase a nechali za sebou řadu zdravých běžců. Klobouk dolů před Vaškem i všemi ostatními účastníky lormácké štafety. Uběhnout 5 km s jejich handicapem – v té změti zvuků, davu lidí a po ulici, na které se povalují stovky kelímků, použitých houbiček a jiných odpadků, po kterých můžete uklouznout – to všechno je výkon hodný našeho obdivu. Díky, že jste mě přizvali! Závod jsem si moc užila a možnost vyzkoušet si roli trasérky byl pro mě velmi silný zážitek.

Dora Marholdová, trasérka

Spolupráce s LHMS a kampaň Netrubte zbytečně

15V polovině června jsme ve spolupráci s partnerskou organizací LHMS spustili kampaň „Netrubte zbytečně. Lidé s červenobílou holí Vás nejen nevidí, ale také neslyší.“ Jejím cílem bylo upozornit nejen motoristickou veřejnost na hluchoslepé spoluobčany, jejichž poznávacím znamením je bílá hůl s červenými pruhy. Kampaň byla zahájena guerillou v noci z 15. na 16. června, během které rozvěsilo přes 100 dobrovolníků na zpětná zrcátka volně stojících aut po celé České republice téměř 30 000 kusů papírových závěsek ve tvaru červenobílé hole s logem kampaně a odkazem na webové stránky www.netrubtezbytecne.cz. Na tomto webu jsou od loňského června umístěna dvě videa natočená ve spolupráci se společností Punk Film a Vladimírem Javorským. První video s nadsázkou a vtipem upozorňuje na to, co znamená červenobílá hůl; druhé video na dvou mini příbězích přibližuje, co všechno mohou hluchoslepí sami dokázat za pomoci tlumočníků, průvodců a trasérů. Kampaň byla komunikována v online i tištěné inzerci (Vlasta, Sedmička, Květy, Týden, Instinkt, Čas na lásku, Napsáno životem, Čas pro hvězdy, Týdeník Televize, Jackie, Esquire atd.). Natáčení prvního videa se zúčastnili i někteří naši klienti a hlavní aktér spotu se podělil o své dojmy:

Natáčení v Praze
8 nahradit detail boty s holíV neděli 25. května ráno jsme přijeli já a sestra vlakem do Prahy. Tam nás čekala Petra a Zdena. Petra mě fotografovala, jak stojím u vlaku, pak jsem šel po schodech, jezdil jsem po eskalátorech nahoru a dolů, Petra mě fotografovala i u metra. Na nádraží přijel i Milan Koklar. Tam jsme se setkali a Petra fotografovala zase Milana. Jeli jsme všichni metrem na Florenc a dál pěšky na Karlínské náměstí do kavárny. Tam bylo všechno připravené na natáčení. Vypil jsem čaj, setkal jsem se s Janou Kašparovou a panem režisérem. Natáčeli mne, jak hraji šachy s Janou. Natáčení se pořád opakovalo. Zkusili jsme tři tahy, a pak to bylo dobré. Potom znovu, číšník přinesl kávu a cukr na stůl. Pan režisér ho 3x vrátil. Chtěl lepší záběr. Pak to bylo dobré. Potom jsme rychle hráli šachy a nakonec se natáčelo, jak jsem vyhrál. Zase se to opakovalo, museli jsme vzít figurky do ruky, položit vedle šachovnice a radovat se z výhry. Opět se to několikrát opakovalo, pan režisér chtěl pěkný záběr na šachovnici a upravoval mi ruku, aby nezavazela při fotografování. Bylo to náročné, ale pan režisér byl moc hodný a oba jsme měli velkou trpělivost. Na oběd jsem měl toust se salámem, salát, rajče, čaj a šťávu. Po obědě jsme šli asi půl hodiny pěšky přes park. Tam zase natáčel Milan orientaci v prostoru. Chodil mockrát přes přechod a pan režisér zase všechno opravoval, aby to bylo pěkně vidět. V parku jsme se se všemi rozloučili a šli jsme na tramvaj. Jeli jsme na Hlavní nádraží. Tam jsme si chvíli sedli do kavárny a pili jsme coca colu. Do Brna jsme se vrátili pozdě večer. Byl to moc pěkný den. Mohl jsem mluvit s Petrou, Zdenou, Milanem a Janou Kašparovou, která se mnou celé dopoledne natáčela šachy. Počasí bylo hezké, slunce svítilo a já jsem měl radost.

 Jan Kessner, hluchoslepý klient

Veselá hluchoslepá Letná: hry, zábava, zážitky a poznání

16aDne 19. 6. 2014 jsme pozvali malé i velké na zábavné a zážitkové odpoledne na „Veselou hluchoslepou Letnou“. Na plácku uprostřed Letenských sadů byla pro návštěvníky připravena zážitková stanoviště, kde si formou sázek mohl každý vyzkoušet každodenní i zábavné činnosti bez zrakové a sluchové kontroly, např. ujít trasu s červenobílou holí v klapkách, naučit se Lormovu abecedu, komunikovat v taktilním znakovém jazyce nebo napsat svoje jméno v Braillově písmu. Kromě zážitkových stanovišť přibližujících hluchoslepotu si zájemci užili doprovodný zábavný program, např. veselého klauna s bublifuky a žonglováním, dětskou artedílničku, kterou na Letné vedlo spřízněné sdružení Jiné Laně o.s. Celé odpoledne dokreslovali pohodovou atmosféru svým zpěvem malí i větší zpěváčci ze Studia Kokos z Jablonce nad Nisou a v sedm hodin večer celý program vyvrcholil vystoupením zpěvačky Jany Loty a jejích hostů – Žofie Kabelkové, Marka Dusila a Johannese Benze. Smyslem akce bylo také upozornit veřejnost na význam sociálních služeb pro hluchoslepé, které jim pomáhají žít samostatnější a aktivnější život. Veselá hluchoslepá Letná se konala díky laskavé podpoře partnerů: MuchoGusto, grafička Irena Egerová, Klub z Viktorky, LHMS, Punk Film, zvukar.com, občerstvení Na Baště, SVP – půjčovna, KomaSport.cz, Bouquet, MČ Praha 7, Magistrát hl. m. Prahy.

Charitativní námořnický ples

Originální námořnický ples pod názvem „Tanec a moře aneb z Bibione do Havany“ uspořádali pro naši organizaci LORM přátelé v tanečním klubu DUC na pražských Vinohradech 11. dubna 2014. Na plese se nejen tančilo, ale také soutěžilo v zábavných disciplínách, součástí byla i výuka kubánské salsy od lektora Angela, ukázka tance zouk a tombola plná hodnotných darů, které do akce věnovali přátelé a taneční klub Dance Union Club. Výtěžek z celé akce ve výši 8 397 Kč jsme použili na dofinancování služby sociální rehabilitace pro hluchoslepé klienty. Velké poděkování za přípravu celého plesu patří organizátorům Magdaléně Málkové, Míše Kudové, Hedvice Muňoz Rodriguez, Martinu Doležalovi a Jeronýmu Lešnerovi, stejně tak i partnerům akce, kterými byli tanečním klub Dance Union Club, lektor kubánské salsy – Angelo, DJ Luboš Prokeš, lektoři zuok – Leah a Alex a dobrovolnice v roli šatnářky Jana Kalendová.

Přednášky o hluchoslepotě

V průběhu roku terénní sociální pracovnice uspořádaly přednášku o hluchoslepotě pro zaměstnance městského úřadu v Brně a studenty SZŠ a VOŠ v Českých Budějovicích v rozsahu 5,5 hodiny. Hluchoslepý kolega Ladislav Holba se svým vodicím psem Pedrem zrealizoval do konce května roku 2014 v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, v knihovnách a dalších institucích v Ostravě a Moravskoslezském kraji celkem 56 besed ještě jako zaměstnanec a od června 2014 celkem 45 besed už jako dobrovolník.

Benefiční koncert na Svatováclavských slavnostech

stivin_web_cbVe čtvrtek 25. září 2014 u sv. Václava na Smíchově na benefičním koncertě pro LORM vystoupil vynikající jazzman a flétnista Jiří Stivín společně s chlapeckým pěveckým sborem Bruncvík a varhanicí Jiřinou Dvořákovou Marešovou. Koncert „Ev’ry time I feel the Spirit“ byl součástí 23. ročníku Svatováclavských slavností (www.svatovaclavske.cz). Nad koncertem, který pořádala Společnost pro duchovní hudbu, o.s., převzala záštitu PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová, zástupkyně starosty MČ Praha 5. Vybraná částka 7 617 Kč byla použita na financování sociálních služeb pro naše klienty. Děkujeme Blance Karnetové a Společnosti pro duchovní hudbu, o.s. za dlouhodobou podporu!

Putování Prahou za Duchem Vánoc

V sobotu 13. prosince 2014 jsme již počtvrté ve spolupráci s organizací Velký vůz, z.s. pořádali atmosférické putování Prahou za Duchem Vánoc, tentokrát v prostředí malebné Ořechovky a tajemné městské části Baba. Do hry plné zábavných šifrovaček a her se zapojila stovka účastníků, kteří v 4–5členných týmech mohli nasát klidnou a provoněnou atmosféru Vánoc a po cestě plnit rozmanité úkoly. Na závěr poutníky čekalo překvapení – společné zpívání koled v kostele u sv. Matěje na Babě. Celou hru pro LORM zdarma a ve svém volném čase přes dva měsíce připravovali Oldřiška Sedláčková, Míša Kudová, Lucka Zdráhalová, Pavla Kluzáková a Filip Kábrt, za LORM se do přípravy a realizace hry zapojila ředitelka Petra Zimermanová, metodička Zdena Jelínková a členka Výkonné rady Lenka Veverková. Poděkování si zaslouží dalších 14 dobrovolníků, kteří se postarali o zpestření na jednotlivých stanovištích. Za milou spolupráci děkujeme p. Krzysztofovi Łabędźovi z farnosti kostela u sv. Matěje na Praze 6 – Babě a za adventní hudební naladění a doslova rozzpívání celého kostelíčka Jeronýmu Lešnerovi a Dušanovi Janovskému! Poutníci věnovali na sociální služby pro hluchoslepé společný dar ve výši 13 954 korun.

„Moc děkuji za krásný zážitek, byla jsem nadšená! Kouzelnou atmosféru jsem si vychutnala ale až na konec, kdy cestou k pokladu vypadalo kolem cesty všechno obyčejně, ale když jsem rozsvítila čelovku a natočila se správným směrem, mé oči mohly teprve prohlédnout a cesta k pokladu se otevřela… Je to jako v životě, když zůstáváme ve tmě, nemůžeme najít tu správnou cestu. DĚKUJI!“

Za tým Kecky Petra Šindelková

Klub dárců „Červenobílé klubko“

Od roku 2004 sdružujeme naše stálé příznivce v klubu dárců „Červenobílé klubko“. Členství v klubu dárců našim stálým podporovatelům přináší možnost být s námi v pravidelnějším kontaktu. V roce 2014 jsme všem členům klubu dárců pravidelně zasílali speciální informační bulletin, Výroční zprávu, pozvánky na benefiční akce apod. Členem „Červenobílého klubka“ se může stát kdokoliv, kdo se zaváže přispívat po dobu nejméně 1 roku pravidelnou měsíční částkou v minimální výši 50 Kč anebo jednorázovou částkou činící minimálně 600 Kč ročně. Přihláška a další informace jsou na https://www.lorm.cz/.

Další aktivity

O našich projektech jsme veřejnost v roce 2014 pravidelně informovali:

 • v Aktualitách na internetových bezbariérových stránkách www.lorm.cz
 • na našem facebookovém profilu https://www.facebook.com/lorm.spolecnost.pro.hluchoslepe
 • distribucí brožury a CD-ROMu „Hluchoslepí mezi námi“;
 • v médiích a tiskových zprávách – pravidelná spolupráce s odbornými a speciálně zaměřenými redakcemi a časopisy (např. Český rozhlas, Neziskovky.cz, ČTK, Internetporadna, Infoposel.cz, Helpnet.cz, Gong, noviny Můžeš a mnohé další), prostřednictvím dobrovolníků, v médiích formou rozhovorů a reportáží (Týden.cz, Pražský deník, Moje země) a inzercí (Instinkt, Květy, Vlasta, Týden, Sedmička)
 • v časopisu Doteky

32 místo obou triček

5. Struktura sdružení a lidské zdroje

Struktura organizace

Nejvyšším orgánem LORM – Společnosti pro hluchoslepé z.s. je Valná hromada sestávající z členů sdružení, která zasedá 1x za čtyři roky. Hluchoslepí představují více jak 50 % členské základny. Pětičlenná Výkonná rada a tříčlenná Dozorčí rada je volena z řad členů na čtyři roky. Předseda, který je současně předsedou Výkonné rady a statutárním zástupcem organizace, je volen samostatně členy na Valné hromadě. Ředitel je jmenován Výkonnou radou a je statutárním zástupcem.
Počet členů k 31. 12. 2014: 133 osob
z toho hluchoslepí: 77 (58 %)
z toho ostatní členové (rodinní příslušníci, odborníci, dobrovolníci): 56

Statutární orgány
na základě voleb a usnesení na 11. Valné hromadě LORM z.s. 18. 10. 2014, Ústí nad Orlicí

Výkonná rada 12b)
Pavel Nepraš, předseda a statutární zástupce
Mgr. David Berenreiter
Mgr. Lenka Veverková
Miloslav Koklar
Ing. Jiřina Vlčková

Dozorčí rada
Mgr. Hana Dvořáková
Mgr. Irena Honzáková
Marie Tesková

Ředitelka
Mgr. Petra Zimermanová, statutární zástupce

Na říjnové 11. Valné hromadě LORM byly schváleny úpravy našich stanov a od 18. října 2014 se naše organizace stala oficiálně i podle názvu spolkem. Právní název naší organizace je „LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.“, nebo zkratkou „LORM z.s.“ Zkratka „z.s.“ znamená „zapsaný spolek“. Tyto změny vyplynuly z nového občanského zákoníku platného od 1. ledna 2014

Tým odborníků a spolupracovníků

Pracovní tým vedle ředitelky a metodičky tvořila skupina terénních sociálních a oblastních pracovníků. Dále členy týmu tvořily hospodářsko-administrativní pracovnice a pracovnice na pozici ekonom-fundraiser. Organizace spolupracovala s řadou externistů a dobrovolníků.

Odbornost týmu
Metodička a terénní sociální pracovnice mají znalosti z tyflopedie, surdopedie, speciální pedagogiky, psychologie, sociálně právní oblasti a ovládají další praktické dovednosti (komunikace hluchoslepých, sebeobsluha, kurzy pro instruktory prostorové orientace a samostatného pohybu).

Na mateřské/rodičovské dovolené:
Daniela Prchalová,DiS.
Mgr. Martina Kučerová

Další spolupracovníci v roce 2014:
PhDr. Jan Holeyšovský, supervizor
Jana Macáková, účetní
Martin Trčka, webmaster
Luboš Prchal, správce sítě

Složení týmu k 31. 12. 2014

Počet Jméno a pracovní zařazení Přepočteno na celé úvazky
1 Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka 1
2 Zdeňka Jelínková, zástupkyně ředitelky, metodička 1
3 Ing. Magdalena Radovnická, fundraiser 1
4 Ing. Lenka Sellnerová, hospod.- admin. pracovnice 0,75
5 Bc. Jana Kašparová, DiS., terénní pracovnice Praha 1
6 Mgr. Marie Švábová, DiS., terénní pracovnice Praha 1
7 Mgr. Helena Jelínková, terénní pracovnice Jihomoravský kraj 1
8 Bc. Jana Radová, terénní pracovnice Jihočeský kraj 1
9 Mgr. Zuzana Koreňová, depistáž 0,25
Celkem 8,75

Zpět na obsah

Systém celoživotního vzdělávání

Kvalitu služeb zlepšujeme pravidelným interním školením týmu a podporou v celoživotním vzdělávání, formou rozšiřování znalostí a dovedností na kurzech a seminářích nebo účastí na odborných konferencích.

Konference, přednášky, semináře

 • Intenzivní víkendový kurz tlumočení v odborných oblastech, ČKTZJ, 18. 1. – 19. 1. 2014
 • Konference INSPO 2014, Palác Fórum, 15. 3. 2014
 • Trendy v individuálním dárcovství, Fórum dárců, Era svět, Praha 1, 7. 4. 2014
 • Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky, Institut neslyšících pro specializované vzdělávání, Praha 10, 12. 4. – 13. 4. 2014
 • Financování aktivit NNO, Vzdělávací středisko NROS, 19. 9. 2014
 • Setkání s poskytovateli sociálních služeb, Magistrát hl. m. Prahy, 29. 9. 2014
 • Systémová komunikační podpora neslyšících na trhu práce, Magistrát hl. m. Prahy, 14. 10. 2014
 • Role a hranice pracovníka v sociálních službách a prevence vyhoření, Pohoda, Praha 4, 30. 10. 2014

Kurzy

 • Kurz znakového jazyka, A. Válková, Poradenské centrum LORM, Brno, leden – červen 2014
 • Kurz znakového jazyka, Bc. Bohuslava Malá, Poradenské centrum LORM, Jindřichův Hradec, leden – listopad 2014
 • Znaková řeč 1, Mgr. Marie Růžičková, Jihočeská univerzita, České Budějovice, leden – květen 2014
 • Kurz pro neslyšící a slyšící překladatele textů, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Praha 1, 29. 11 – 30. 11. 2014

Školení

 • Vlastnoruční podpis ZP, Poradenské centrum LORM, Praha, 3. 9. 2014
 • Obsluha sluchadel, Poradenské centrum LORM, Praha, 3. 9. 2014
 • Organizace pro neslyšící, Poradenské centrum LORM, Praha, 8. 10. 2014
 • Surdopedie, doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D., Poradenské centrum LORM, Praha, 5. 11. 2014
 • Prostorová orientace, Poradenské centrum LORM, Praha, 11. – 12. 12. 2014

 

Zpět na obsah

6. Spolupráce

Mezinárodní

Členství v zastřešujících organizacích

 • členství ve Světové federaci hluchoslepých (WFDB)
 • členství v Evropské unii hluchoslepých (EDBU)
 • členství v mezinárodní organizaci Deafblind International (DbI)

Díky zastoupení ve Světové federaci hluchoslepých a členství v jedné z nejvýznamnějších mezinárodních organizací Deafblind International (DbI) máme možnost získávat pravidelné informace o dění v odborných kruzích i mezi hluchoslepými v zahraničí, a to například prostřednictvím časopisu Deafblind Review.

Domácí

V roce 2014 jsme byli členy zastřešujících organizací Česká rada humanitárních organizací (ČRHO), Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) a Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO).

Spolupracovali jsme s Domovem pro zrakově postižené Palata a Centrem sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích a dalšími institucemi, kde žijí někteří z uživatelů našich služeb. Dlouhodobě jsme v kontaktu s foniatry a oftalmology, s pracovníky na sociálních a zdravotních odborech všech úrovní. Vítáme spolupráci založenou na partnerství, odborném přístupu a vzájemném respektu, v níž budeme nadále pokračovat ve prospěch našich klientů.

Dlouhodobě spolupracujeme s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D. a jejím týmem spolupracovníků z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně na rozvoji taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé.

Spolupráce s organizacemi a partnery

 • ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, Praha
 • Asociace veřejně prospěšných organizací
 • Audiocentrum, Praha
 • Automotoklub neslyšících, Ostrava
 • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
 • Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích
 • Centrum zrakových vad, Fakultní nemocnice Motol, Praha
 • Česká rada humanitárních organizací, Praha
 • Česká unie neslyšících
 • Domov pro zrakově postižené Palata, Praha
 • Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, Praha
 • Internetporadna
 • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Praha
 • Neziskovky.cz
 • Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha
 • Pevnost – České centrum znakového jazyka, Praha
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené, Ostrava
 • SONS – oblastní pobočka Jindřichův Hradec
 • Středisko rané péče Tamtam, Olomouc
 • Svárovský, s.r.o., Brno (výrobce červenobílých holí)
 • TyfloCentrum Praha
 • Tyflokabinet České Budějovice
 • Tyfloservis
 • VIA Sdružení hluchoslepých, Praha
 • Záblesk – Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, Kopřivnice

Spolupráce s pedagogickými institucemi

  • Laboratoř Carolina – Centrum podpory studia zrakově postižených na UK, Praha
  • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, Brno, Mgr. Lenka Hricová
  • Speciální mateřská škola a základní škola pro sluchově postižené, Olomouc
  • SPC při Dětském domově a Mateřské škole speciální, Beroun
  • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta a Augustin, Hradec Králové
  • Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií,Olomouc – spolupráce s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D. a doc. Mgr. Jiřím Langerem, Ph.D.

Spolupráce se studenty

Spolupracujeme se studenty oborů zaměřených na pečovatelství, zdravotnictví, speciální pedagogiku a ergoterapii. Studenti absolvují v našem sdružení odbornou praxi a pravidelně dochází do naší odborné knihovny.

Spolupráce s dobrovolníky

Na činnosti organizace se celoročně podílí významné množství dobrovolníků, a to jak z řad rodinných příslušníků a členů sdružení, tak i studentů a vyškolených dobrovolníků, kteří pomáhají při Poradenských centrech LORM.

Zhodnocení práce dobrovolníků za rok 2014

Typ dobrovolné práce Počet osob Počet hodin
Dobrovolníci při Poradenských centrech LORM 12 281,5
Rodinní příslušníci a členové na klubech 50 271,5
Dobrovolníci na Víkendové konferenci a CHL 27 378
Předseda, členové Výkonné a Dozorčí rady LORM z.s. 8 150
Dobrovolníci při akci Charitativní námořnický ples 10 130
Dobrovolníci zapojení do kampaně Netrubte zbytečně 162 420
Dobrovolníci při akci Veselá hluchoslepá Letná 20 121
Dobrovolníci na Putování Prahou za Duchem Vánoc 20 450
Studenti na praxi 1 6
Celkem 310 2 208

 

Zpět na obsah

31 místo obou fotek

7. Finanční zpráva za rok 2014

Rozvaha

Rozvaha ke dni 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)

AKTIVA stav k 1. 1. 2014 stav k 31. 12. 2014
Dlouhodobý majetek celkem 0 0
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 52 52
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 718 718
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -770 -770
Krátkodobý majetek celkem 3 645 3 802
Zboží na skladě a v prodejnách 72 72
Pohledávky celkem 40 30
Krátkodobý finanční majetek celkem 3 450 3 623
Jiná aktiva celkem 83 77
AKTIVA CELKEM 3 645 3 802

 

PASIVA stav k 1. 1. 2014 stav k 31. 12. 2014
Vlastní zdroje celkem 3 243 3 433
Jmění celkem 3 013 3 432
Výsledek hospodaření celkem 230
Cizí zdroje celkem 402 369
Krátkodobé závazky celkem 339 304
Jiná pasiva celkem 63 65
PASIVA CELKEM 3 645 3 802

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)

Činnosti
hlavní hospodářská
NÁKLADY 4 509
Spotřebované nákupy celkem 50
Služby celkem 1 141
Osobní náklady celkem 3 196
Ostatní náklady celkem 118
Poskytnuté příspěvky 4
VÝNOSY 4 505 4
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 67
Ostatní výnosy celkem 1 834
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 4
Přijaté příspěvky celkem 855
Provozní dotace 1 749
Výsledek hospodaření před zdaněním 0  
Výsledek hospodaření po zdanění 0  

Zpět na obsah

Přehled zdrojů financování služeb a projektů v roce 2014

Rok 2013 Poskytnuté finanční prostředky v Kč Podíl zdroje na financování služeb/projektu (v %)
MPSV/MHMP 1 749 000,00 38,79
Sociální rehabilitace  787 000,00 17,45
Sociálně aktivizační služby 236 000,00 5,23
Odborné sociální poradenství 528 000,00 11,71
Tlumočnické služby 198 000,00 4,39
Nadační fond Českého rozhlasu 1 725 000,00 38,25
Sociální rehabilitace 950 000,00 21,07
Sociálně aktivizační služby 750 000,00 16,63
Cena Hieronyma Lorma 25 000,00 0,55
Sbírka Červenobílé dny 2013 13 787,78 0,31
Sbírka Červenobílé dny 2014 100 810,11 2,24
PRK Partners, s.r.o. 68 190,00 1,51
Klub z Viktorky 20 000,00 0,44
První stavební obnova, s.r.o. 50 000,00 1,11
Spěváček vzdělávací centrum s.r.o. 10 000,00 0,22
Johnson Controls International, spol. s r.o. 20 000,00 0,44
LHMS spol. s r.o. 349 690,00 7,75
Sponzorské dary a dárci ČB klubko 2014 262 013,51 5,81
Příjmy od uživatelů a další výnosy 126 600,00 2,81
Úroky a další výnosy 7 562,25 0,17
Členské příspěvky 6 880,00 0,15
Celkové náklady 2014 4 509 533,65 100,00
Celkové VÝNOSY 2014 4 509 533,65
Hospodářský výsledek 0,00

Celkové náklady v roce 2014 činily 4 509 533,65 Kč, celkové výnosy 4 509 533,65 Kč. Dotace MPSV/MHMP byly v tomto roce významně zkráceny a představovaly pouze 38,79% podíl na celkových nákladech. Vyrovnaného hospodářského výsledku jsme dosáhli díky významné podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu (38,25 %) a příspěvků od našich věrných sponzorů, dárců a členů klubu dárců Červenobílé klubko (16,85 %).

Podíl zdrojů na realizaci jednotlivých sociálních služeb a projektů v roce 2014

prehled

 

Zpět na obsah

Vyúčtování sbírky Červenobílé dny

Číslo jednací: S-MHMP/405042/2014
Datum oznámení: 21. 3. 2014
Datum vystavení osvědčení: 31. 3. 2014
Délka trvání sbírky: od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou
Účel: Veřejná sbírka se konala za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu LORM z.s.

Způsoby realizace 12. ročníku sbírky pořádané v roce 2014

Na bankovní účet
Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 4. 2014 k 31. 12. 2014 byly na sbírkový účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 5 737 Kč. V období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 přibylo na sbírkovém účtu  300 Kč od drobných dárců, za rok 2014 a leden až březen 2015 celkem 6 037 Kč.

Pronájmem telefonní linky/DMS
Projekt DMS se stal tak jako v loňském roce součástí komunikační kampaně sbírky, která proběhla především v tištěných médiích (inzerce v MF Dnes, LN, Pražský deník, Moje země, Instinkt, Květy, Vlasta, Týden, Sedmička) i na internetovém zpravodajství. Celkem byly na sbírku od 1. 4. 2014 do 31. 12. 2014 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 8 721 Kč, od ledna do března 2015 se výtěžek z DMS navýšil o 1 453,50 Kč, celkem 10 174,50 .

Prodej sbírkových předmětů na drobných doprovodných akcích sbírky
Další finanční příspěvky byly získány od individuálních dárců v rámci doprovodných sbírkových akcí konaných během celého roku, celkem doprovodné akce v roce 2014 vynesly částku 86 352 Kč, v roce 2015 byl výnos z doprovodných akcí navýšen o 2 271 Kč. Výtěžky z drobných doprovodných akcí v roce 2014 a 2015 dosáhly celkové výše 88 623 Kč. Výtěžky z drobných doprovodných akcí byly vloženy do pokladny nebo zaslány na sbírkový účet.

v-roce

2132 rezerva na výšku

12. ROČNÍK SBÍRKY REALIZOVANÝ V ROCE 2014 a  2015

12-rocnik

ČERPÁNÍ VÝTĚŽKU Z 12. ROČNÍKU SBÍRKY ČERVENOBÍLÉ DNY NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PROJEKTY PRO OSOBY S HLUCHOSLEPOTOU OD 1. 4. 2014 K 31. 3. 2015

Projekt/služba Čerpání v Kč
Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou 2014: 95 932,39
2015: 1 822,50
97 754,89
Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou 2014: 350,00
2015: 796,50
1 146,50
Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou 2014: 150,00
2015: 200,00
350,00
Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou (týdenní pobytové akce a klubová setkání) 2014: 750,00
2015: 1 001,50
1 751,50
Režijní náklady spojené s realizací sbírky do 5 % hrubého výtěžku 3 831,72
Celkem 104 834,61

Finanční kontroly

Dozorčí rada LORM z.s. provedla dne 13. 3. 2015 interní kontrolu účetní závěrky a nebyly zjištěny nedostatky.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky LORM společnosti pro hluchoslepé z.s. za rok 2014

Zpráva nezávislého auditora je určena statutárním orgánům společnosti LORM.
Předmětem ověřování byla účetní závěrka LORM – Společnosti pro hluchoslepé z.s., sestavená ke dni 31. 12. 2014.
Účetní závěrka byla ověřována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění navazujících právních předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.
Za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné, přehledné, srozumitelné a správné, v souladu s platnými zákony a předpisy, je odpovědná účetní jednotka.
Odpovědností auditora je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek podle výsledků provedeného auditu.
Audit společnosti LORM byl proveden v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a dalších právních úprav, při respektování příslušných Mezinárodních auditorských standardů a aplikačních doložek Komory auditorů České republiky. Auditorské postupy vyžadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal dostatečnou jistotu, že v předkládaných účetních výkazech, které jsou součástí účetní závěrky, nejsou obsaženy významné nesprávnosti, účetnictví dané účetní jednotky je vedeno v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona o účetnictví a řídí se platnou účtovou osnovou a postupy účtování.
V rámci auditu byly ověřeny účetní záznamy dokládající zůstatky účtů a údaje vykázané v účetních výkazech a příloze účetní závěrky za rok 2014. Dále byla ověřena správnost účtování účetních případů na příslušné účty, ve správné výši i období jejich uskutečnění, včetně porovnání s prvotními účetními doklady.
Ověřování bylo provedeno výběrovým způsobem, při respektování zásady významnosti vykazovaných skutečností. Bylo rovněž provedeno zhodnocení uplatňovaných účetních postupů a celkové úrovně vedení účetnictví, zpracování účetních výkazů a přílohy účetní závěrky.
Domníváme se, že provedený audit dává přiměřený podklad pro vydání auditorského výroku na předloženou účetní závěrku LORM – Společnosti pro hluchoslepé z.s. ke dni 31. 12. 2014.
Podle našeho názoru účetní závěrka společnosti LORM – Společnosti pro hluchoslepé z.s.  ve všech významných ohledech dává věrný a poctivý obraz o finanční situaci, aktivech a pasivech, nákladech a výnosech a výsledku hospodaření za rok 2014, v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Výrok auditora zní: „Bez výhrad“.
Nezávislý auditor: Ing. Blanka Horáková, Oprávnění KA ČR č. 1711, Adresa: Bukolská 780/1, 181 00 Praha 8, telefon: + 420 602 463 757
V Praze dne 19. června 2015
Přílohy: Účetní závěrka k 31. 12. 2014 – Rozvaha k 31. 12. 2014, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014, Příloha účetní závěrky za rok 2014

Zpráva nezávislého auditora o ověření Výroční zprávy LORM – Společnosti pro hluchoslepé za rok 2014

Zpráva nezávislého auditora je určena statutárním orgánům společnosti LORM.
Předmětem zkoumání bylo ověřit soulad údajů uvedených ve Výroční zprávě s účetní závěrkou společnosti za dané období.
Úkolem auditora je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu Výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření Výroční zprávy bylo provedeno v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.
Tyto standardy vyžadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že informace uvedené ve Výroční zprávě, které byly převzaty z účetní závěrky, jsou ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou.
Domnívám se, že provedené ověření poskytuje dostatečný podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve Výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou společnosti LORM z.s., sestavené k 31. 12. 2014.
Nezávislý auditor: Ing. Blanka Horáková, Oprávnění KA ČR č. 1711, Adresa: Bukolská 780/1, 181 00 Praha 8
V Praze dne 19. června 2015
Přílohy: Výroční zpráva 2014

Zpět na obsah

8. Naši dárci a podporovatelé

Za finanční pomoc v roce 2014 DĚKUJEME:

 • Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a Magistrátu hlavního města Praha za dotaci v celkové výši 1 749 000 Kč na projekty:
  • ve výši 787 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 236 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 198 000 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 528 000 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
 • Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 1 725 000 Kč na projekty:
  • ve výši 950 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 750 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou: Edukačně-rehabilitační pobyty a klubová setkání hluchoslepých
  • ve výši 25 000 Kč na projekt 5 ročník Ceny Hieronyma Lorma

Za finanční, věcnou a další podporu sociálních služeb pro hluchoslepé v roce 2014 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

 • Společnosti ROFA PRAHA s. r. o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Společnosti ACI – AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s. r. o. za finanční dar ve výši 18 000 Kč.
 • Společnosti RECYKLACE ODPADŮ A SKLÁDKY a. s. za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Společnosti PRVNÍ STAVEBNÍ OBNOVA, s.r.o., která nám věnovala 50 000 Kč.
 • Společnosti JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. za finanční částku ve výši 20 000 Kč.
 • Společnosti OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o. za darování fotoaparátu, který naše sociální pracovnice využijí k dokumentaci klubové činnosti.
 • Za všechny kreativní nápady, jejich vizualizace i realizace děkujeme MARKU VALIČKOVI/MuchoGusto a grafičce IRENĚ EGEROVÉ.
 • Naší partnerské agentuře LHMS spol. s r.o., která je autorem nejen nápadité kampaně Netrubtezbytecne.cz, ale také pro nás vytvořila nové webové stránky!
 • Společnosti PUNK FILM, s.r.o., za kompletní zajištění produkce spotů kampaně Netrubtezbytecne.cz.
 • VLADIMÍRU JAVORSKÉMU za milé účinkování ve spotu kampaně Netrubtezbytecne.cz
 • VÍCE JAK STOVCE DOBROVOLNÍKŮ, kteří v noci z 15. na 16. 6. po celé republice rozvěsili téměř 30 tisíc kusů papírových závěsek na zrcátka aut a odstartovali tak kampaň Netrubtezbytecne.cz
 • Sdružení JINÉ LANĚ, které spoluvytvářelo program Veselá hluchoslepá Letná, zpěvákům JANĚ LOTĚ, ŽOFII KABELKOVÉ, MARKU DUSILOVI, JOHANNESU BENZOVI a všem malým zpěváčkům ze STUDIA KOKOS z Jablonce nad Nisou!
 • KLUBU Z VIKTORKY za poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč na financování provozních nákladů červnové akce Veselá hluchoslepá Letná.
 • MILANOVI KIRLÍKOVI a celému kolektivu OBČERSTVENÍ NA BAŠTĚ za ochotu a všeobecnou pomoc při akci Veselá hluchoslepá Letná.
 • Společnosti SVP – PŮJČOVNA s.r.o. za zapůjčení i dopravu stolů a lavic na akci Veselá hluchoslepá Letná.
 • Společnosti CZECHAGE.CZ, která mimo jiné provozuje e-shop www.KomaSport.cz, za věnování špuntů do uší pro akci Veselá hluchoslepá Letná.
 • MAJCE VALENTOVÉ, SIMONĚ SKOUMALOVÉ A KOLEKTIVU Z MŠ SOCHÁŇOVA v Praze 6, který nám na Letnou upekl výborné plněné rohlíčky a NIKI KATZEROVÉ za dokonalé čokoládové brownies!
 • Společnosti ANECOOP PRAHA, s.r.o. za účast na akci a darování výtěžku z prodeje bezpeckových melounů na Letné.
 • VŠEM DOBROVOLNÍKŮM za pomoc na Letné!
 • Děkujeme MAGDALÉNĚ MÁLKOVÉ, MÍŠE KUDOVÉ, HEDVICE MUŇOZ RODRIGUEZ, MARTINU DOLEŽALOVI a JERONÝMU LEŠNEROVI, kteří pro LORM v dubnu zorganizovali námořnický charitativní ples pod názvem Tanec a moře aneb z Bibione do Havany a podpořili tak služby pro hluchoslepé částkou ve výši 8 397 Kč. Poděkování si zaslouží také partneři akce: taneční klub DANCE UNION CLUB, lektor kubánské salsy – ANGELO, DJ LUBOŠ PROKEŠ, lektoři tance zouk – LEAH a ALEX a dobrovolnice v roli šatnářky JANA KALENDOVÁ.
 • VŠEM BĚŽKYNÍM, BĚŽCŮM A TRASÉRŮM, kteří svým sportovním výkonem podpořili LORM účastí na půlmaratonu, maratonu i dalších závodech pořádaných po celé republice od jara do podzimu pod hlavičkou PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON, spol. s.r.o.
  Pražský půlmaraton: Lormácká štafeta ve složení Vašek Fišer s trasérkou Dorou Marholdovou, David Berenreiter s trasérem Alešem Zenáhlíkem, Milan Koklar s trasérkou Lenkou Sellnerovu a Lenka Křepinská s trasérem Martinem Zapletalem; jednotlivci Lucie Diblíková, Luboš Luňák, Jiří Žalský, za společnost STADLER Michal Švancár, Jaroslav Krčál, Zdeněk Strouhal, štafeta SPĚVÁČEK a studenti VOŠ a SPŠ Grafická
  Pražský maraton: Martin Pavlas, David Heider a Petr Baltazar; v kategorii štafet běžci ze společnosti STADLER Ondřej Kašpar, Antonín Bánovský, Lukáš Ryba a Jaroslav Krčál a ze společnosti ČEZ Aleš Kubík, Petr Víška, Michal Kovařík a Martin Hušek
  Karlovarský půlmaraton: Martina Bradová, Tomáš Radovnický
  Českobudějovický půlmaraton: Ondřej Suchánek, David Heider
  Olomoucký půlmaraton: Richard Bednařík, Michal Holoušek
  Večerní běh Prahou na 5 km: Olga Cudlínová, Petra Gregorová, Andrea Jungmannová, Lenka Křepinská s trasérkou Lenkou Pokornou, Eva Kubecová, Hedvika Muňoz Rodriguez, Magda Málková, Míša Podaná
  Večerní běh Prahou na 10 km: Markéta Bergerová, Ondřej Cudlín, Radim Dudek, Lucie Dudková, Sergej Koščejev, Aleš Kubík, Dora Marholdová, Milan Marhold, Tomáš Novák, Lenka Sellnerová, Ondřej Sellner, Jakub Tomšovský, Martin Vídenský, Jan Kašpárek, Jaroslav Vendl a za společnost STADLER Zdeněk Kašík, Ondřej Kašpar, Jaroslav Krčál, Jaroslav Langmajer, Marek Majtán, Martin Pavlas, Lukáš Ryba, Václav Schindler, Aleš Váňa
 • JAROSLAVU VENDLOVI ze společnosti COLOGNIA PRESS, a.s. za sponzorské vyrobení nálepek ve tvaru srdíček na trička účastníků běžeckých závodů.
 • Společnosti SPĚVÁČEK VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o.. za finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč.
 • Za dlouhodobou podporu děkujeme BLANCE KARNETOVÉ a SPOLEČNOSTI PRO DUCHOVNÍ HUDBU, o.s., která pro nás každé září organizuje benefiční koncert v rámci festivalu duchovní hudby Svatováclavské slavnosti. Na podzim roku 2014 pro nás v kostele u sv. Václava na Smíchově vystoupil jazzman a flétnista JIŘÍ STIVÍN společně s chlapeckým pěveckým sborem BRUNCVÍK a varhanicí JIŘINOU DVOŘÁKOVOU MAREŠOVOU. Koncert Ev’ry time I feel the Spirit přispěl na služby pro hluchoslepé vybranou částkou 7 617 Kč.
 • Děkujeme všem členům rockových skupin AXON a ENDEROVI PRUTI, kteří během svého společného koncertu dne 6. června 2014 v Ústí nad Labem vyzvali obecenstvo k zaplacení vstupného formou zaslání dárcovské sms na podporu hluchoslepých.
 • Děkujeme společnosti BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES CZECH s.r.o. za pozvání na tradiční firemní vánoční večírek na Ořechovce a za věnování výtěžku z tomboly v částce 30 400 korun na financování našich sociálních služeb pro hluchoslepé! Speciální poděkování patří Standovi Líbalovi!
 • Děkujeme přátelům z organizace VELKÝ VŮZ, z.s. a VŠEM ÚČASTNÍKŮM 4. ročníku Putování Prahou za Duchem Vánoc, které letos přineslo LORMu částku 13 954 Kč. Jmenovitě děkujeme všem organizátorům OLDŘIŠCE SEDLÁČKOVÉ, MÍŠE KUDOVÉ, LUCCE ZDRÁHALOVÉ, PAVLE KLUZÁKOVÉ a FILIPU KÁBRTOVI za všechny nápady, energii a nadšení, které vložili do přípravy akce! Poděkování si zaslouží dalších cca 14 b-týmáků – pomocníků, kteří zpestřili putování týmům na jednotlivých zastaveních. Za milou spolupráci děkujeme P. KRZYSZTOFU ŁABEDŹOVI z farnosti kostela u sv. Matěje na Praze 6 – Babě a za adventní hudební naladění a doslova rozzpívání celého kostelíčka JERONÝMU LEŠNEROVI a DUŠANOVI JANOVSKÉMU!
 • Za neocenitelnou pomoc děkujeme mediálním skupinám MEDIA MASTER, s.r.o., SANOMA MEDIA s.r.o. a EMPRESA MEDIA, a.s. za uveřejnění inzerátů za zvýhodněné ceny.
 • DIANĚ BENŠOVÉ za poskytnutí zázemí ve VINOTÉCE NA SLUPI pro tradiční Červenobílou ochutnávku a všem účastníkům akce, kteří nás podpořili během prosincového večera částkou 13 204 Kč.
 • Děkujeme všem mlsounům ze společnosti STADLER za dar ve výši 3 400 Kč – výtěžek z půlročního mlsání v pracovním koutku! Speciálně dík za skvělý nápad a realizaci patří KARLU KOPÁČOVI!
 • Za laskavou pomoc děkujeme individuálním dárcům a členům našeho klubu dárců „Červenobílého klubka“.

 

 

Zpět na obsah

9. Identifikační údaje

 

Název organizace: LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.32 rezerva čtverec
Právní forma: zapsaný spolek
Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5
IČ: 45246068
DIČ: CZ45246068
Bankovní účet: 19-1451940207/0100 u KB Smíchov
Datum založení: 4. 11. 1991
Registrace: MV ČR VSC/1-8317/91-R
Tel/fax: + 420 257 325 478
E-mail: info@lorm.cz
Internetové stránky: www.lorm.cz
Statutární zástupci: Pavel Nepraš, předseda Výkonné rady Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka

Zpět na obsah

10. Kontakty

Poradenské centrum Praha

služby v rámci Prahy, Středočeského, Plzeňského, Karlovarského, a Ústeckého kraje
Zborovská 62, 150 00 Praha 5
tel/fax: 257 325 478, mobil: 777 764 191, e-mail: info@lorm.cz

Poradenské centrum Liberec

dočasně zajišťovány služby z Prahy, služby v rámci města Liberec a Libereckého kraje
Zahradní 415/10, 460 01 Liberec 1
mobil: 777 760 327, e-mail: liberec@lorm.cz, marie.svabova@lorm.cz

Poradenské centrum Jindřichův Hradec

služby v rámci Jihočeského kraje a kraje Vysočina
Na Točně 1/V, 377 01 Jindřichův Hradec
mobil: 777 764 200, e-mail: jiznicechy@lorm.cz

Poradenské centrum Brno

služby v rámci města Brno, Jihomoravského a Olomouckého kraje
Křenová 67, 659 58 Brno
mobil: 777 764 197, 777 764 192, e-mail: brno@lorm.cz, helena.jelinkova@lorm.cz

Poradenské centrum Ostrava

služby v rámci města Ostrava, Moravskoslezského kraje
30. dubna 2938/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
mobil: 777 764 195, e-mail: ostrava@lorm.cz

Barevné foto: Petra Zimermanová, archiv LORM z.s.
Černobílé foto: Pavel Radosta