Výroční zpráva LORM z.s. za rok 2019

15. 6. 2020

Verze ke stažení:

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

Obsah

1. Úvodní slovo
2. LORM – Společnost pro hluchoslepé

3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2019

4. Práce s veřejností

5. Struktura organizace a lidské zdroje

6. Spolupráce

7. Finanční zpráva

8. Naši dárci a podporovatelé
9. Identifikační údaje
10. Kontakty

1. Úvodní slovo

Vážení partneři, členové a uživatelé našich služeb,

zvu vás k přečtení naší Výroční zprávy. Najdete v ní shrnutí všeho podstatného, co jsme spolu v roce 2019 v LORMu prožili.

Rok 2019 byl opět rokem SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ! Společnost Grayling pokračovala v plnění přání našim hluchoslepým klientům, někdo si přál navštívit místo svého srdce, někdo se učil tančit a někdo se dokonce vznesl do oblak. Jak to celé probíhalo a jaká konkrétní přání byla v roce 2019 splněna, se dočtete na dalších stránkách.

Rok 2019 patřil VYŠŠÍMU BRODU, SUŠICI A STARÉMU MĚSTU U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ! Tam všude jsme pořádali týdenní pobyty zaměřené na sociální rehabilitaci, rozvoj komunikace, arteterapii, přednášky o kompenzačních pomůckách, turistiku a poznávání místních zajímavostí a krás. Však také hluchoslepí účastníci na pobyty vzpomínají po celý rok a těší se na všechna nová společná setkání a zážitky.

Rok 2019 se nesl ve SPORTOVNÍM DUCHU, už po sedmé jsme pořádali LORMOLYMPIÁDU, celostátní sportovní soutěž osob s hluchoslepotou. Kdo tentokrát vybojoval všech šest zlatých medailí v šesti atletických disciplínách na stadionu v Kralupech nad Vltavou? Kdo překonal svoje výkonnostní limity? Jaká panovala atmosféra na atletickém stadionu? Čtěte dále, i na to vám odpoví Výroční zpráva.

Rok 2019 patřil významnému jubileu „STOVCE“. Podzimní číslo našeho časopisu DOTEKY, které vydáváme čtvrtletně již od roku 1994, vyšlo s pořadovým číslem 100! A my jsme si v Mimořádné příloze připomněli zajímavosti z historie našeho časopisu, přidali několik osobních vzpomínek, v rozhovoru zavzpomínali na Zdeňka Sedláčka, prvního šéfredaktora Doteků, a na závěr zveřejnili i přání od čtenářů k další stovce. A jedno z přání si zde dovolím ocitovat, protože si to podle mne Doteky zaslouží.

Milý oslavenče,

máš přiléhavé jméno. Dotýkáš se naší duše i našeho srdce. Kolik krásných chvilek nám přinášíš, když pročítáme povzbudivé příběhy lidí, kteří i přes nelehké postižení nezahořkli, neutápí se v sebelítosti, ale svůj úděl nesou statečně. Ukazuješ nám, jak to ti stateční lidé dokážou, jak umí vnímat přírodu a jak si váží života. Provázíš nás místy, kam bychom se nedostali, a barvitě popisuješ krajinu a místa, která nemůžeme vidět. Stmeluješ nás v jednu velkou přátelskou rodinu. A my ti rádi vyprávíme, čím žijeme, co nás někdy trápí i co nás také rozesměje. Pomáháš nám hledat nové pomůcky, které tu naši vadu ulehčí. Nechybí ani právní poradna, zdravotní informace a zprávy z naší organizace. A přinášíš i krásné verše psané srdcem. Máme tě rádi. A co ti přát? Ať dál přinášíš povzbuzení a dobrou pohodu svým čtenářům!

Pavla Sykáčková

Rok 2019 byl také rokem DOBROBĚŽCŮ! Již od roku 2014 za nás běhají vytrvalci závody, jako je prestižní pražský maraton, půlmaratony v Praze, Olomouci, Českých Budějovicích, Karlových Varech nebo Ústí nad Labem a další vytrvalostní běhy pořádané organizací RunCzech/PIM. Zakoupením startovního čísla a darem nás běžci podporují již šest let. Od jara 2014 do podzimu 2019 se na starty běžeckých závodů s červenobílými srdíčky s nápisem „Běžím pro hluchoslepé“ postavilo celkem 868 běžců a ti nás podpořili dary v celkové výši 293 643 Kč! A tato částka byla nově v roce 2019 navýšena o dary získané díky pěti sportovním výzvám, zveřejněných dobroběžci na stránkách projektu Darujme.cz. Jak moc byli dobroběžci úspěšní? To už budete muset zalistovat ve Výroční zprávě.

Rok 2019 se opět může pochlubit DOBRÝM HOSPODAŘENÍM A VYROVNANÝM ROZPOČTEM! Poslední čtyři roky byly mimořádné, co se výše dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR i štědrosti našich partnerů a dárců týče. Nejenže jsme dosáhli vyrovnaného rozpočtu, ale navíc jsme ušetřili část darů od našich dárců i ze sbírky pro rok 2020. Je dobré mít v záloze nějakou rezervu pro „strýčka Příhodu“. Ostatně, už se nám to mnohokrát osvědčilo!

A dál už se budu jen opakovat, následující slova bychom si mohli vetkat do základů naší organizace. Paměť člověka je zrádná a má tendenci vybavovat si jen ty nejsilnější momenty. Nesmím však zapomenout na každodenní práci celého týmu a ráda bych připomenula práci všech terénních sociálních pracovníků, kteří se pod odborným vedením metodičky snaží být co nejvíce prospěšní konkrétním lidem – klientům ve svých regionech a pobočkách v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě. Zázemí a administrativní a manažerskou podporu pro jejich práci jim zajišťuje sice malý, zato velmi výkonný tým v Poradenském centru LORM v Praze.

Říká se, že statistika nuda je, ale právě počet hodin a kontaktů vypovídá o smyslu naší celoroční terénní sociální práce. Terénní sociální pracovníci se vydávají od pondělí do čtvrtka na cesty za našimi klienty po celé republice, aby jim pomohli v každodenním životě s hluchoslepotou, v pátek se pak obvykle věnují potřebné administrativě, přípravám, dokumentaci… Jak konkrétně pomáhají? Jako průvodci a tlumočníci, např. při návštěvě lékaře nebo na úřadech, při výuce Lormovy abecedy, taktilního znakového jazyka nebo Braillova písma, při vyřizování žádostí o příspěvek na péči, na novou pomůcku, při výuce prostorové orientace a samostatné chůze s červenobílou holí atd. Lormáci se pravidelně setkávají při našich poradenských centrech, program mají bohatý a pestrý, jak vám prozradí nejen samotný přehled akcí, ale také fotky, které pravidelně zveřejňujeme na našich webových stránkách i na Facebooku. A právě Facebook se stal v posledních letech naší živou nástěnkou. Proto, chcete-li být s námi v kontaktu po celý rok, sledujte náš profil na https://www.facebook.com/lorm.spolecnost.pro.hluchoslepe/

Od prvopočátku je pro nás v LORMu důležitá transparentnost, otevřenost a důvěryhodnost ve vztahu k našim příznivcům, dárcům a podporovatelům, a proto každoročně zveřejňujeme ve Finanční zprávě, jež je součástí Výroční zprávy, výsledky hospodaření v daném kalendářním roce a informace o všech proběhlých kontrolách. Samozřejmostí je u nás interní kontrola hospodaření a účetní závěrky, kterou provádí Dozorčí rada LORM z.s., a také externí nezávislá kontrola ze strany auditora. Kromě toho zpracováváme v řádných termínech průběžná a závěrečná vyúčtování všech služeb, projektů i veřejné sbírky Červenobílé dny pro instituce a naše partnery v souladu s podmínkami smluv.

Způsobů, jak nám naši příznivci pomáhají, je mnoho a nemusí to být „jenom“ finanční příspěvek nebo zaslaná dárcovská SMS. Někteří za nás běhají, jiní v náš prospěch pořádají „mlsné koutky“ nebo se účastní adventní zážitkové hry „Putování Prahou za Duchem Vánoc“. Podporovat svoji oblíbenou „neziskovku“ jde i zábavným způsobem, např. zážitkem, sportovní výzvou nebo zorganizováním benefiční akce, záleží jen a jen na možnostech, ochotě a kreativitě každého z nás. Každá pomoc je pro nás vítaná a důležitá, ať už nám pomáháte jednorázově či dlouhodobě, v roli odborníka nebo dobrovolníka, individuálního dárce, strategického partnera, vytrvalce nebo „poutníka“.

Hlavní je společná dobrá vůle, stejný cíl a vzájemný respekt, které nás v organizaci LORM spojují v jedno mimořádné společenství spřízněných duší.

Děkuji všem svým kolegům za jejich pracovitost, zodpovědný a laskavý přístup ke klientům, k práci i k organizaci. Poděkování si zaslouží i všichni členové Výkonné a Dozorčí rady spolu s předsedou, kteří našemu spolku nezištně věnují spoustu svého volného času, aby se mohli spolupodílet na řízení a kontrole činnosti LORM z.s. Při tom děkování nesmím zapomenout na dobrovolníky, kteří nám na pobočkách i pobytových akcích pomáhají bez nároku na jakoukoliv odměnu. A samozřejmě nemohu zapomenout na naše partnery, dárce a spolupracující organizace.

Za všechny, kterým vaše pomoc pomáhá, vám upřímně DĚKUJI!

Mgr. Petra Zimermanová
ředitelka LORM z.s.

Zpět na obsah

2. LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s

Kdo jsme

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. sdružuje hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti.

Poslání a cíle

Posláním organizace je sdružovat hluchoslepé osoby a jejich rodiny i příznivce a prosazovat a hájit zájmy hluchoslepých osob. Mezi dlouhodobé cíle spolku LORM patří:

 • Zajišťovat komplexní služby pro hluchoslepé
 • Rozvíjet pracovní a sociální rehabilitaci
 • Rozvíjet spolupráci s rodinami, odborníky i organizacemi v rámci ČR i zahraničí
 • Rozvíjet pedagogickou a vzdělávací činnost, činnost odborně publikační a věnovat se propagaci problematiky hluchoslepých

Historie a současnost

Sdružení LORM bylo založeno v roce 1991 na základě potřeb zrakově postižených spoluobčanů s přidruženou vadou sluchu, neboť zde do té doby neexistovala žádná organizace, která by se věnovala péči o hluchoslepé. Za 29 let se organizaci LORM podařilo vybudovat v České republice základní síť sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou. V poradenských centrech v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě prostřednictvím terénních sociálních pracovníků dnes nabízíme odborné sociální služby, sociální rehabilitaci – výuku komunikace, sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu, průvodcovské a předčitatelské služby, tlumočnické služby a mnohé další. Cílem služeb je připravit klienta vést samostatný, plnohodnotný a důstojný život ve svém přirozeném prostředí.

Komu pomáháme

Služby jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením zraku a sluchu různého stupně v rámci celé ČR, naší cílovou skupinou jsou osoby s hluchoslepotou. Základním kritériem pro poskytnutí služby je kombinované duální postižení zraku a sluchu. Výchozím kritériem definice naší cílové skupiny je především funkční hledisko zohledňující sociální problematiku.

Hluchoslepota je jedinečné postižení dané souběžným poškozením zraku a sluchu různého stupně. Způsobuje především potíže při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Zabraňuje hluchoslepému člověku plnohodnotně se zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění odborných služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí.

DEPISTÁŽ
Podle statistik, zveřejněných na Evropské konferenci hluchoslepých osob v Dánsku v roce 2003, připadá na 100 000 obyvatel 40 hluchoslepých osob. V České republice by tedy mělo žít až 4 000 osob s tímto handicapem. Komplexnější depistáž byla v ČR provedena naší společností na začátku 90. let, kdy bylo vyhledáno kolem 380 osob. V posledních deseti letech probíhaly depistáže regionálně podle aktuální kapacity organizace, v roce 2016 jsme evidovali celkem 229 osob s hluchoslepotou, o rok později 232 osob a v roce 2019 celkem 235 osob.

Kde působíme

Poradenská centra LORM se nacházejí na území hl. m. Prahy, v Libereckém, Jihočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Do ostatních krajů terénní sociální pracovníci dojíždějí podle potřeb klientů.

3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2019

Sociální služby pro osoby s hluchoslepotou

Služby LORM z.s. registrované u Magistrátu hl. m. Prahy pod č. j. 278548/07:

 • Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. poradenství v oblasti sociální péče (mimořádné výhody pro zdravotně postižené, příspěvek na péči, ostatní peněžité a věcné dávky, sociální výhody), důchodového zabezpečení, státní sociální podpory a výběru vhodných kompenzačních pomůcek (pomoc při výběru kompenzační pomůcky včetně vydávání doporučení, osobní asistence při výběru pomůcky, pomoc při podávání žádosti o příspěvek na pomůcku)
 • Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. nácvik komunikace (Lormova abeceda, Braillovo písmo, znakový a taktilní znakový jazyk), nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, průvodcovské služby na úřady, k lékaři, na nákupy, předčitatelská služba, informační servis formou časopisu Doteky atd.
 • Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou dle § 56 zákona č. 108/2006 Sb. tlumočení ve znakovém a taktilním znakovém jazyce, Lormově abecedě, pomocí prstové abecedy či orálně při kompenzaci sluchadly
 • Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb. týdenní edukačně-rehabilitační pobyty, pravidelná setkání při Poradenských centrech LORM, víkendové akce

Registrace zahrnuje sociální služby zajišťované ve všech krajích České republiky a regionálních Poradenských centrech LORM z.s.

Průběh služeb v roce 2019

Začátkem roku byli všichni stávající uživatelé našich služeb seznámeni s aktuální nabídkou služeb a skupinových akcí na rok 2019, ze které si zvolili pro sebe potřebné služby. V průběhu roku pracovali terénní sociální pracovníci na základě sepsaných smluv, ve kterých je uvedena frekvence a druh poskytované služby. Služby byly klientům poskytovány celoročně v pracovní době. Pracovníci i dobrovolníci LORMu se při poskytování služeb řídí principy Etického kodexu LORM z.s. Všechny sociální služby byly klientům poskytovány zdarma. Uživatelé služeb pouze symbolicky přispěli na ubytování a stravování na 7. ročníku Lormolympiády a na třech letních pobytech.

V poradní dny byly poskytovány jednorázové informace a poradenství klientům, rodinným příslušníkům, pracovníkům s lidmi s hluchoslepotou, dobrovolníkům, zájemcům o problematiku z řad veřejnosti a případně studentům speciální pedagogiky praktikujícím v LORMu.

Zpět na obsah

Hodnocení, kvalita a podpora

Služby byly v roce 2019 pravidelně kontrolovány formou pravidelných porad týmu, na kterých terénní sociální pracovníci hodnotili svoji práci s klienty za uplynulé období. Na kvalitu odborné a terénní práce dohlížela kromě ředitelky také metodička LORM z.s.

Statistika sociálních služeb v roce 2019
Kvantitativní hodnocení je získáváno na základě měsíčních statistických výkazů, výkazů práce a individuálního plánu práce s klientem, které terénní sociální pracovníci zpracovávají a předávají ke kontrole metodičce a ředitelce. Výkazy detailně ukazují podíl vlastní terénní práce s klientem a podíl administrativní práce. Formuláře slouží k pravidelnému měsíčnímu, pololetnímu a ročnímu hodnocení práce jednotlivých terénních sociálních pracovníků podle poradenských center a oblastí.

Ke konci roku 2019 jsme evidovali 235 osob s hluchoslepotou v České republice, kterým byly nabídnuty sociální služby včetně základního a odborného poradenství. Z tohoto počtu byly poskytovány pravidelné sociální služby na smluvním principu celkem 132 uživatelům. Se všemi evidovanými hluchoslepými osobami jsme byli v písemném kontaktu (pravidelné zasílání nabídky služeb a novinek z oblasti sociálně právní).

Celkem se v roce 2019 uskutečnilo mezi terénními sociálními pracovníky LORM z.s. a uživateli služeb 4 762 kontaktů. Terénní sociální pracovníci se v rámci individuální přímé práce věnovali klientům v celkovém počtu 3 483,5 hodin, celkem se jednalo o 6 767 hodin přímé práce s uživateli služeb.

Podrobný popis vybraných sociálních služeb a projektů

 • Edukačně-rehabilitační pobyty

  Edukačně-rehabilitační pobyty patří již tradičně do nabídky našich sociálně aktivizačních služeb. Týdenní skupinové pobyty jsou zaměřené na sociální rehabilitaci a rozvoj komunikace u hluchoslepých a konají se v zajímavých lokalitách a rekreačních střediscích Čech a Moravy. Programy pobytů doplňujeme o další prvky, např. arteterapii, muzikoterapii, dramaterapii, literární tvorbu apod. V roce 2019 jsme pořádali tři edukačně-rehabilitační pobyty se zaměřením na sociální rehabilitaci a pěší turistiku. Těchto pobytů se zúčastnilo ,b>celkem 40 hluchoslepých klientů z celé republiky společně se svými 39 průvodci a tlumočníky z řad rodinných příslušníků, přátel, pracovníků a dobrovolníků LORM z.s. a 3 vedoucí pobytu.

Povedený turistický týden ve Vyšším Brodě
V pátek 24. května 2019 se do Vyššího Brodu sjelo celkem 14 hluchoslepých klientů se svými průvodci a tlumočníky, v celkovém počtu 30 osob, aby zde strávili pestrý týden plný turistiky a poznávání Vyššího Bodu i blízkého okolí. Ubytováni jsme byli v hotelu Panský dům. Během týdne jsme navštívili vyšebrodský klášter, Poštovní muzeum, podnikli výpravy k Čertovým proudům, po Opatské stezce k vodopádům sv. Wolfganga, křížovou cestou jsme vystoupali ke kapli Maria Rast, na celodenní výlet se vypravili do Rožmberku a Českého Krumlova. Dva dny nám příliš nepřálo počasí a tak jsme si při arteterapii vytvořili z papíru dekorativní košíček a labuť technikou 3D origami. A také jsme si prohlédli nové pomůcky, které nám přijel představit pracovník firmy Sagitta. Celý týden se nesl v duchu setkávání se zajímavými osobnostmi z Vyššího Bodu. V kostele sv. Bartoloměje nás uvítal P. Zdeněk Prošek, s historií města nás seznámil místostarosta Bc. Jan Straka, o výchově dětí k přírodě a lesnictví nám barvitě povyprávěl Ing. Josef Špaček a došlo i na troubení z borlice! Vyvrcholením celého týdne bylo grilování na Bílém mlýně u pana Miloslava Ouředníka, zpestřené hudebním vystoupením.

I když jsem rodák z Vyššího Brodu, od 16 let žiju jinde, moje životní pouť byla různorodá. Letos koncem května zažil Vyšší Brod skoro šok, přijelo sem 30 Lormáků z celé republiky – klienti s červenobílými holemi a jejich průvodci, mezi nimi i domácí Pepa Koklar, můj bratr. Lidé místní včetně radních nikdy takovou skupinu neviděli. Chovali jsme se slušně a ejhle – oni nás začali chválit :-). Dobrá vizitka LORMu! Víte, co bylo krásné? Když se sestry Honzákovy pustily po křížové cestě na poutní místo Maria Rast. Do prudkého kopce musely překračovat stromy popadané po vichřici. Když došly ke kostelíčku, obě byly přivítány naším obrovským potleskem. Myslím, že nelitovaly, protože kostelík a kaple Panny Marie jsou krásné. Už nějaký ten pátek statečné sestry znám, velmi si jich vážím a obdivuji jejich skromnost. Děvčata, Irenko a Mášo, jen tak dál!

Milan Koklar

V krátkosti se vrátím na pobyt do Vyššího Brodu. Samozřejmě mě nadchl celý program, i přes nepřízeň počasí, ale chtěla bych vyzdvihnout děštivý den s Olinkou Trégrovou. Olinka pro nás vymyslela proplétaný košík a nádhernou labuť. Klobouk dolů! Připravila pro každého z nás, tj. pro 15 klientů a 15 průvodců, nejméně 2 000 titěrných komponentů z papíru. A my pak jen papírovou skládačku dávali dohromady jako velcí frajeři. Děkuji, Oli!

Olga Pírková

Začátek června opět v Sušici!
Již podruhé a pro velkou spokojenost jsme se vypravili do Sušice, brány Šumavy. Pobytu se zúčastnilo 11 hluchoslepých klientů společně se svými průvodci, tlumočníky a vedoucí pobytu, celkem 22 osob. Program pobytu byl zaměřen na sociální rehabilitaci, v dopoledních hodinách jsme se zábavnou formou procvičovali v průvodcovství a komunikaci, konkrétně v Lormově abecedě a taktilním znakovém jazyce. V neděli a úterý jsme podnikli 2 celodenní výlety, první směřoval do Muzea Lamberská stezka na zámku v obci Žihobce, do strašínského poutního kostela a nedaleké jeskyně, dále na vrch Javorník s Klostermannovou rozhlednou a do Nezdic na Šumavě do Muzea řemesel a Ateliéru šumavských perel. Druhý výlet nás zavedl do Hartmanic do Horské synagogy, do nedaleké Dobré Vody, kde jsme navštívili kostel sv. Vintíře a Muzeum rabína Šimona Adlera. Pak jsme pokračovali do srdce Šumavy na Modravu, v Muzeu Dřevák jsme si namalovali dřevěné ptáčky a naši pouť jsme ukončili v Kašperských Horách komentovanou prohlídkou města. V dalších dnech nám zástupce společnosti Sagitta předvedl nové kompenzační pomůcky a v rámci arteterapie jsme si vyrobili krásné papírové hyacinty.

Jedno odpoledne jsme se vydali na kopec s názvem Andělíček, celou trasou nás provázela křížová cesta a jejích čtrnáct zastavení. Stoupání nahoru bylo náročné a místy jsem se moc bála, ale nakonec jsem ráda, že jsem sebrala odvahu a mohla se tam podívat. Největší zážitek jsem měla z krytého bazénu, kde jsme byly s Evou a našimi průvodkyněmi. Moc jsme si užívaly horkou vodu s bublinkami a divokou řeku, která měla silný proud a ten nás poháněl. Kromě toho jsem si další den užila Muzeum Dřevák, kde jsme si mohli namalovat dřevěného ptáčka a vzít si ho domů na památku. Vždy, když se na něho podívám, budu na pobyt vzpomínat.

Žaneta Nováková

Na pobytu v Sušici jsme navštívili jeskyni ve Strašíně. Upozornila jsem okolí na svůj problém, klaustrofobii. Nejdříve jsem nechtěla jít, ale zvědavost byla větší. Všichni mě hlídali – a nic. Naopak, v malé jeskyňce mi bylo příjemně. Užila jsem si to se skvělou partou a skvělou průvodkyní.

Olga Pírková

Třetí letošní pobyt jsme si užili na Moravě
Poslední týdenní pobyt s hluchoslepými klienty jsme prožili začátkem srpna ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Bylo to pestré a rozmanité: arteterapie, zábavný kvíz z průvodcovství a prostorové orientace a samostatného pohybu, trénink paměti, přednáška o pomůckách pro sluchově postižené, Muzeum Velké Moravy a KOVOZOO ve Starém Městě, zoo a zámek Zlín-Lešná, hřebčín v Napajedlech, kostel sv. Ducha a sv. Michaela archanděla ve Starém Městě, muzeum bonsají, Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodu, Luhačovice, muzeum motorek Harley Davidson v Otrokovicích… V pondělí nás navíc ve Starém Městě navštívili na tandemových kolech zástupci z Nadačního fondu Českého rozhlasu společně s redaktory z Radiožurnálu a natočili s námi krátkou reportáž z probíhající arteterapie. Záznam najdete zde: https://radiozurnal.rozhlas.cz/s-okolnim-svetem-komunikuji-jen-dotyky-akce-jedeme-pro-svetlusku-pomaha-8033178.

Rozmanitý a úžasný
Letošní rok 2019 byl bohatý na krásné netradiční pobyty. Zrovna prohlížím fotky z těchto akcí se svojí kamarádkou a vyprávím jí, co jsme zajímavého prožili a kde jsme všude byli. Nejvíce se nám líbilo ve Starém Městě. Úžasné ubytování s wellness, to jsme si hodně užívali, hlavně Láďa, můj syn. Každý večer jsme se dozvěděli, jaký je plán na příští den. Program nás bavil – spoustu míst jsme totiž navštívili v dřívějších dobách a s radostí přivítali, že budeme mít možnost oživit si vzpomínky – lázně Luhačovice, zoo a zámek Zlín-Lešná. Uchvátila nás KOVOZOO Staré Město, jak někdo mohl něco takového vymyslet? Úžasný nápad! V Otrokovicích v muzeu motorek Harley Davidson byl Láďa ve svém živlu. Kamarád Milan domluvil s majitelem nablýskaného harleye, že se mohl Láďa na motorku posadit a vychutnat si ten skvělý pocit. V nedávné době totiž slavil třicetiny a aktivní Milan pořídil jeho fotku na harley. Ládík má památku nejen na krásný zážitek, ale i na bezvadné kamarády. Pohodová atmosféra Velehradu, atraktivní vodní svět Živá voda v obci Modrá, bylo toho ještě spousta… Milý LORMe, mnohokrát děkujeme, tento pobyt byl úžasný, rozmanitý a skvělý! Budeme se těšit na další akce s bezvadnou partou.

Jiřina a Láďa Čurejovi

 • Pravidelná setkání při Poradenských centrech LORM

  Každý měsíc pořádáme při našich Poradenských centrech LORM v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě pravidelná setkání hluchoslepých klientů. Naši klienti mají připravený program buď v Poradenských centrech LORM (hraní společenských her, výroba vánočních či velikonočních přání, besedy, přednášky např. o pomůckách, muzikoterapie atd.), nebo s příchodem jara vyrážejí se svým terénním sociálním pracovníkem do přírody na různé výlety, výstavy, prohlídky a další zajímavé akce. V roce 2019 se uskutečnilo celkem 48 setkání, momentky z nich postupně zveřejňujeme ve Fotogalerii na www.lorm.cz, reportáže a dojmy našich klientů si můžete přečíst v časopise Doteky.

  Pražský klub 

  • 17. 01. 2019 Cestování Novým Zélandem s ochutnávkou čaje
  • 14. 02. 2019 Colloredo-Mansfeldský palác s výstavou plastik
  • 26. 02. 2019 Výstava 100 let česko-slovenské koruny
  • 18.0 3. 2019 Prohlídka budovy Národního divadla
  • 04. 04. 2019 Výstava Hana Podolská v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze
  • 18. 04. 2019 Rothmayerova vila
  • 07. 05. 2019 Zámek v Roudnici nad Labem
  • 21. 08. 2019 Příbram a Svatá Hora
  • 07. 10. 2019 Radim – návštěva muzea
  • 30. 10. 2019 Prohlídka Národního muzea v Praze
  • 18. 11. 2019 Výroba vánočních přání
  • 26. 11. 2019 Vyprávění cestovatelky Věnky – Lurdy
  • 18. 12. 2019 Vánoční klub

  Liberecký klub 

  • 16. 12. 2019 Vánoční klub

  Brněnský klub 

  • 23. 01. 2019 Novinky a změny v roce 2019, společenské hry
  • 27. 02. 2019 Kompenzační pomůcky, Sagitta
  • 25. 03. 2019 Minoritský kostel sv. Janů
  • 17. 04. 2019 Velikonoční tvoření
  • 20. 05. 2019 Co si pamatujeme ze školy?
  • 24. 06. 2019 Obora Holedná
  • 09. 09. 2019 Výroba dekorace z lněného provázku
  • 08. 10. 2019 Smyslová zahrada v Kunštátu
  • 30. 10. 2019 Přednáška – Skauti
  • 12. 11. 2019 Letohrádek Mitrovských – výstava hlavolamů
  • 19. 11. 2019 Výroba podzimní dekorace
  • 25. 11. 2019 Výroba vánočních přání
  • 09. 12. 2019 Arteterapie – Cítím vůni Vánoc
  • 16. 12. 2019 Vánoční klub

  Přerovský a Ostravský klub

  • 08. 02. 2019 Kompenzační pomůcky, Sagitta (Přerov)
  • 05. 04. 2019 Velikonoční tvoření (Ostrava)
  • 26. 04. 2019 Jarní dekorace (Přerov)
  • 17. 05. 2019 Skupinové hry, seznámení s novou pracovnicí (Přerov)
  • 05. 09. 2019 Mlýn vodníka Slámy (Ostrava)
  • 11. 10. 2019 Kvíz – rozpoznávání čerstvých bylinek (Přerov)
  • 01. 11. 2019 Výroba podzimních dekorací (Ostrava)
  • 06. 12. 2019 Výroba vánočních dekorací (Ostrava)
  • 13. 12. 2019 Výroba vánočních dekorací (Přerov)

  Jindřichohradecký klub   

  • 16. 01. 2019 Včely všemi smysly
  • 20. 02. 2019 Korálky
  • 14. 03. 2019 Archeologie rukama
  • 15. 04. 2019 Hvězdárna v Českých Budějovicích
  • 21. 05. 2019 Pomůcky pro zrakově postižené
  • 26. 06. 2019 Kostel sv. Kateřiny v Jindřichově Hradci
  • 19. 08. 2019 Prohlídka kostela Panny Marie Růžencové v Českých Budějovicích
  • 18. 09. 2019 Zoo Tábor
  • 06. 10. 2019 Keramická hlína 1
  • 20. 11. 2019 Keramická hlína 2
  • 05. 12. 2019 Vánoční vyšívání
 • Časopis Doteky

  Časopis Doteky vydáváme čtvrtletně od roku 1994 ve specifických formátech vhodných pro hluchoslepé čtenáře, tj. ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu a jako zvukovou nahrávku v mp3 formátu. Doteky jsou také k dispozici v elektronické podobě a přinášejí novinky z organizace LORM, zprávy z oblasti hluchoslepoty nejen od nás, ale i ze světa, informace v sociálně právní oblasti; součástí Doteků jsou rubriky Zdraví, Právní poradna, Nad dopisy čtenářů, Místo mého srdce, Osobnosti ze světa hluchoslepých a další. K prohlížení či stažení jsou Doteky k dispozici na https://www.lorm.cz/pro-hluchoslepe/nase-projekty/casopis-doteky/.

  V jarním čísle jsme otevřeli novou rubriku Splněné přání, pozvali jsme čtenáře k dalšímu nepálskému dobrodružství s „Veverkou“, členkou Dozorčí rady Lenkou Veverkovou, která nám navíc do rubriky Recepty poslala návod na vaření momo knedlíčků. Velký ohlas u čtenářů měl inspirativní příběh jednoho z dlouholetých členů Výkonné rady LORMu Mgr. Davida Berenreitera:

  Jsem dlouholetý spolupracovník LORMu, dříve jsem dělal vlastně „teréňáka“ Olince Špinkové, digitalizoval jsem třeba z části odbornou knihovnu a teď již několik období jsem členem Výkonné rady. Jejím prostřednictvím bych i vám rád tzv. pomohl dofukovat duši a také jaksi spolunést pro někoho těžší kříž, jinému třeba ukazovat, jak se posunout někam dál. Ostatně, i LORM se za tu dlouhou dobu, kterou jej znám, posunul do bezpečnějších vod. Bezpečnější vody chápu jako takové vody, které brázdí loď kormidlovaná znalým kapitánem. Znalý kapitán má kolem sebe solí a studenými větry ošlehaný tým „plavčíků“ a kormidlem se otáčí vždy tak, aby cestující, tj. klienti LORMu, byli vždy v bezpečí. Jistě, bezpečí je vždy mírně relativní pojem, ale kormidlem se neotáčí podle toho, co kdo chce slyšet (i takové doby jsem v LORMu zažil), ale podle toho, tedy takovým způsobem, aby bylo možno proplouvat i vlnami, které zkrátka jednou, čas od času, musejí být ovlivněny nějakou tou bouří. No a správný kapitán dopředu eliminuje možné škody, hospodaří a nevyplýtvá všechny zásoby z podpalubí. Proto, aby se těm na palubě vedlo co nejlépe. Však jste si jistě všimli, že se LORMu i v době ekonomické krize vyhnula smrtelná cunami, která spláchla onehdy nejedno z občanských sdružení.
  Ale konec metafor! Přeji vám všem mnoho úspěchů v roce 2019 a věřím, že se potkáme, abychom mohli vše různé probrat osobně, zahrajeme si třeba na kytaru, zazpíváme něco tklivých písní a probereme ten krásný, ale někdy pěkně „svinský“ život :-). Já osobně se hodlám mít i v tomto roce báječně. A protože někdy (když se snažím něco skutečně někam posunout) říkám, že se ještě něco zhorší, aby to mohlo být lepší, mým hlavním životním krédem je známé moudro německého filozofa Fridricha Nietzsche: „Co tě nezabije, to tě posílí.“

  V letním čísle jste se mohli dočíst, jak nám pomáhají „dobroběžci“, dobrovolnice Sylva Hegrová vás pozvala na Valašsko a v Rozhovoru na sebe prozradila, jak dlouho, komu a jak pomáhá, a to nejen na suchu, ale i na vodě. V Právní poradně stál za pozornost článek o zvýšení příspěvku na péči ve III. a IV. stupni a v rubrice Zdraví informace o očním onemocnění zvaném keratokonus. V rubrice Osobnosti ze světa hluchoslepých jste se mohli dočíst, kdo byl Roger Demosthenes O´Kelly a v rubrice Informace jsme vám představili Braillovu rukavici, novou pomůcku pro komunikaci s lidmi s hluchoslepotou.

  K podzimnímu jubilejnímu 100. číslu Doteků jsme vydali Mimořádnou přílohu. Připomněli jsme v ní milníky i střípky z historie našeho časopisu, přidali několik osobních vzpomínek, v rozhovoru představili osobnost Zdeňka Sedláčka, prvního šéfredaktora Doteků, a také ohlasy a přání od čtenářů k další stovce. A co zajímavého jste se mohli dočíst ve vlastním podzimním čísle Doteků? S brněnskou terénkou Veronikou Gruľovou jsme otevřeli Okénko do Jihomoravského kraje a s Milanem Koklarem jsme se po 40 letech mrkli do mladoboleslavské Škodovky. Tři skvělé keramičky, Katka, Zdena a Váša, nám prozradily hodně o Axmanově technice modelování.

  V zimním 101. čísle jsme si ještě zavzpomínali na zářijovou Lormolympiádu, „Okénkem“ nahlédli do Moravskoslezského kraje, společně s hluchoslepou Zuzkou Urbánkovou jsme se na řiditelném padáku proletěli nad Beskydy. A v krásném trojrozhovoru s bratry Tomášem a Adamem Cironisovými a jejich maminkou Ivou jste se mohli dočíst, proč je v tomto rodinném klanu přirozené pomáhat druhým, a tedy i LORMu.

  Doteky jsou důležitým komunikačním prostředníkem – mostem, který propojuje hluchoslepé po celé České republice. Současně je časopis prostorem, kde se mohou hluchoslepí sami vyjadřovat, ať už formou básně, reportáže, zprávy, či oblíbeného receptu. Krásné a originální ilustrace titulní strany Doteků pro nás bez nároku na honorář připravuje grafik Tomáš Zach. Všechna nová i starší čísla Doteků jsou volně k prohlédnutí či ke stažení na webových stránkách. Časopis v roce 2019 vycházel za finanční pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

 • 7. ročník Lormolympiády

  20. 9. – 22. 9. 2019, hotel Sport, Kralupy nad Vltavou

  Hluchoslepí sportovci bojovali na atletickém stadionu TJ Sokol v Kralupech nad Vltavou. V běhu na 50 metrů, vrhu koulí, hodu oštěpem, skoku do dálky z místa, ve vytrvalostním běhu a překážkovém běhu s trasérem poměřovali své síly ve smíšených kategoriích. Mezi borci proběhl očekávaný a napínavý souboj, ve kterém si osmadvacetiletý Adam Maršík z Číměře u Jindřichova Hradce vybojoval všech 6 zlatých medailí v šesti atletických disciplínách, osmašedesátiletý Milan Koklar z Českých Budějovic získal celkem 4 stříbrné medaile a 1 bronzovou. Božena Valenová z Prahy dosáhla svými výkony na 3 bronzové medaile. Do souboje o medaile se zapojili také Ladislav Čureja se 2 stříbrnými a Dagmar Prošková se 2 bronzovými. Celkem se v sobotu večer během slavnostního ceremoniálu rozdalo 18 medailí. Sedmý ročník se opět nesl ve skvělé atmosféře, hluchoslepí sportovci se nechali vyburcovat k vynikajícím sportovním výkonům. Podmínky u jednotlivých soutěží byly přizpůsobeny hluchoslepým sportovcům. Průvodci a traséři zajišťovali bezpečnost sportujících účastníků, veškeré dění měli přítomní komentované prostřednictvím mikrofonu a individuálně tlumočené do znakového a taktilního znakového jazyka a dalších komunikačních systémů, které používají osoby s hluchoslepotou. S medailí nebo bez, každý účastník se stal vítězem Lormolympiády, která se od svého prvního ročníku koná díky laskavé podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

  Cesta ke zlatu
  Po příchodu na stadion jsem se přivítal se známými tvářemi. Pak jsem se šel pomalu rozcvičit a protáhnout si mé bolavé svalstvo. Ve středu toho týdne jsem měl totiž i školní olympiádu, kde jsem podal maximální výkon, a do soboty jsem se nestačil pořádně zregenerovat. Na začátku Lormolympiády nám Zdena Jelínková řekla pár slov na úvod a zazpívala nám hymnu. A všichni jsme zahájili olympiádu slovem ZDAR. Na začátku si někteří průvodci zavázali oči a zkusili si překážkový běh. Musím uznat, že podali dost dobrý výkon, a měli obdiv, že do toho šli a zapojili se. Jako první disciplína byl běh na 50 metrů, který jsem nezaběhl podle svých představ. Jak už jsem zmínil, cítil jsem občas bolest svalů, hlavně na nohou. Poté následoval vrh koulí, kde jsem podal lepší výkon než na školní olympiádě. Z čehož jsem měl velkou radost. Následoval překážkový běh, kde jsem skoro spadl z kladiny, kterou jsem přebíhal. Poté následoval hod oštěpem. První hod jsem házel z místa a druhý hod byl s rozběhem, pokaždé se mi oštěp stočil a skoro se vrátil jako bumerang. Ale i tak jsem byl spokojen. Následovala krátká přestávka na občerstvení a odpočinek. Poté přišel skok do písku z místa, kde jsem upřímně řečeno čekal lepší výsledek. Následovala poslední disciplína − běh na jeden kilometr. Byla to čtyři kolečka na sportovní dráze. Už po třetím kolečku jsem to chtěl vzdát, protože mě dost bolely nohy, ale díky povzbuzování fanoušků jsem do cíle doběhl. Musím říct, měl jsem toho plné kecky. Na závěr jsme si všichni udělali společnou fotografii a šli jsme na hotel obědvat. Všichni jsme se sešli před pátou hodinou ve společenské místnosti, kde bylo vyhodnocení Lormolympiády. Tady jsem se dozvěděl, že jsem vyhrál všechny disciplíny, ale největší radost jsem měl z vrhu koulí.

  Adam Maršík

  Krásný pocit
  Hluchoslepí měřili své síly na krásném stadionu Sokolu Kralupy. Naše vedení mělo vše připravené včetně nové vlajky se symboly LORMu. Den byl nádherný pro soutěžní klání, tak jsme se těšili na oštěp, kouli, překážkovou neboli opičí dráhu a jiné. Pro mě to byla 6. olympiáda, přivezl jsem si 4 stříbrné a 1 bronzovou medaili z 6 disciplín. Začátkem prosince mi bude 69 let, jsem takový sportovní dědeček. Doma mám z olympiád LORMu 28 medailí, a kromě toho ještě 2 medaile ze štafetového půlmaratonu z Prahy (běh Prahou pod hlavičkou RunCzech). Krásný je pocit nějakou tu medaili dostat! Organizaci LORM z.s. přeji hodně takových nádherných akcí nejen pro naše sportovce! Pokud mi zdraví dovolí, rád se zúčastním další, v pořadí osmé Lormolympiády. Díky za krásné zážitky a setkání s Lormáky sportovci!

  Milan Koklar

  Lormolympiádě ZDAR!

  Komentování sportovního dění se ujala Zdena Jelínková, roli časoměřiče přijala paní Hakenová za Sokol a fotografování, to byl úkol Petry Zimermanové, která si zasportovala v běhu, aby stihla zachytit všechny důležité okamžiky. A jaké byly disciplíny? Soutěžilo se v běhu na 50 m, běhu na 1 km, skoku do dálky z místa, vrhu koulí a hodu oštěpem a překážkovém běhu. Kategorie ve všech disciplínách byly společné pro muže a ženy. Mezi muži to byl opět napínavý souboj mezi Adamem Maršíkem a Milanem Koklarem. Adam vybojoval zlato ve všech disciplínách. Milan si odvezl 4 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Já Milana velmi obdivuji. Každý den poctivě trénuje – běhá, dělá kliky, lehy-sedy – a zkrátka se udržuje v kondici. Tomu odpovídal jeho úspěch. Nás ženy úspěšně reprezentovala Dáša Prošková, která podala výborný výkon ve vrhu koulí a hodu oštěpem. Božena Valenová s osobním trenérem (synem Mílou) získala 3 medaile. Anička Novosádová přijela původně pouze fandit, ale nakonec si společně s průvodcem Tomášem vyzkoušela vrh koulí, hod oštěpem a překážkový běh. Pak ještě společné foto a 7. ročník Lormolympiády je ukončen. V podvečer bylo sportovcům předáno 18 medailí a diplomů. Všichni se těšili na překvapení – a dočkali jsme se. Byl to velikánský dort se stovkou. Večeře byla formou rautu. A co ta číslice 100 na dortu? No je to 100. číslo časopisu Doteky, který všichni rádi čteme nebo posloucháme! A v mimořádné příloze k 100. číslu Doteků se dozvíte celý jejich vývoj od 1. čísla v roce 1994 až po současnost a jsou zde zveřejněna i naše přání Dotekům. Po slavnostní večeři, aby toho pohybu nebylo málo, tak byla příležitost si zatančit při živé hudbě nebo si zazpívat. Já osobně zpívám moc ráda. Tancuji nerada, ale při akcích LORMu se vždy snažím zapojit do tance. Nechala jsem si zahrát oblíbenou písničku „Hospůdko známá“ a k tanci mě vyzval dobrovolník Tomáš. Čím více bylo hodin, tím přibývalo i tančících – a vydrželi až do závěrečných 23 hodin.

  Marcela Peterková

  Odborná knihovna

  Knihovna LORM z.s. dnes představuje jedinečný soubor odborných informací o hluchoslepotě v České republice. Aktuálně čítá 905 titulů zaměřených na hluchoslepotu a problematiku postižení zraku a sluchu. Slouží jako významný informační zdroj pro odborníky, zájemce z řad studentů speciální pedagogiky či jiných příbuzných oborů i pro laickou veřejnost. Knihovna byla průběžně doplňována o nové zajímavé tituly včetně online verze na webových stránkách www.lorm.cz. V průběhu let 2008–2009 proběhla digitalizace odborné knihovny a nyní si mohou osoby s hluchoslepotou a se zrakovým postižením zapůjčit vybrané tituly, které byly z tištěné knižní předlohy převedeny do elektronické podoby – tzv. digitální knihy. V této podobě si mohou titul přečíst pomocí počítače, jenž je softwarově patřičně vybaven hlasovým či hmatovým výstupem, zvětšovacími programy s hlasovou podporou apod.

Zpět na obsah

4. Práce s veřejností

 • Běh pro hluchoslepé

  2014: Maraton slaví 20 let, startovní čísla vyprodána už na začátku roku. Praha kompletuje sbírku zlatých známek, po půlmaratonu a maratonu získává nejvyšší ocenění i Birell Grand Prix Praha. Za hluchoslepé a organizaci LORM z.s. se na start pražského maratonu a půlmaratonu v Praze, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Olomouci a večerního běhu Prahou poprvé oficiálně postaví celkem 69 běžců s pruhovaným srdíčkem na hrudi a nápisem „Běžím pro hluchoslepé“.
  2017: Počet našich vytrvalců se od roku 2014 více jak zdvojnásobil, celkem 166 sportovců běží za hluchoslepé a podpoří nás darem ve výši 66 145 Kč! Nárůst počtu běžců je dán velkým zájmem o účast na štafetovém závodu O2 Pražská štafeta 4×5 a také díky zájmu a finanční podpoře ze společnosti Stadler Praha, s.r.o.
  2018: Počet našich závodníků se nepatrně snižuje na celkových 138 běžců vlivem změny ve strategii prodeje startovních čísel za strany organizátora Prague International Marathon, spol. s r.o. Finanční podpora i přesto dosáhla částky 51 343 Kč.
  2019: Počet našich závodníků se zvyšuje na celkových 342 běžců, podstatný vliv na to má zvýšený zájem o štafetové běhy na O2 Pražské štafetě. Finanční podpora dosáhla částky 105 475 Kč, z toho 69 300 Kč tvoří dary od běžců za nákup startovních čísel a 36 177 Kč podpora získaná na základě dobroběžeckých výzev.

  Běhy pro hluchoslepé 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Celkem
  Počet běžců 69 68 85 166 138 342 868
  Finanční dar v Kč 25 660 22 250 58 945 66 145 51 343 69 300 293 643
  Dobroběžecké výzvy  –  –  –  –  – 36 175 36 175
  Celkem dary 25 660 22 250 58 945 66 145 51 343 105 475 329 818

  Gratulujeme všem účastníkům následujících běžeckých závodů:

  • 06. 4. 2019 – Sportisimo ½Maraton Praha
  • 05. 5. 2019 – Volkswagen Maraton Praha
  • 18. 5. 2019 – Mattoni ½Maraton Karlovy Vary
  • 01. 6. 2019 – Mattoni ½Maraton České Budějovice
  • 15. 6. 2019 – Mattoni ½Maraton Olomouc
  • 25. 6. – 27. 6. 2019 – O2 Pražská štafeta 4×5
  • 07. 9. 2019 – Birell Grand Prix
  • 21. 9. 2019 – Mattoni ½Maraton Ústí nad Labem

  DOBROBĚŽECKÉ VÝZVY – NOVINKA ROKU 2019
  Na běžecké závody pořádané v roce 2019 pod hlavičkou RunCzech/PIM se připravovalo mnoho našich vytrvalců, kteří si přes nás zakoupili startovní čísla a darem podpořili sociální služby pro hluchoslepé. Mezi nimi se našlo několik dobroběžců, kteří na stránkách https://www.darujme.cz/organizace/1200344 zveřejnili své osobní sportovní výzvy, jejichž cílem bylo získat další finanční podporu pro LORM a hluchoslepé.

  Rovinkář na pražském půlmaratonu
  Florbalista a „rovinkář“ Tomáš Cironis se rozhodl za hluchoslepé uběhnout pražský půlmaraton. „Florbal je super, dvakrát zasprintujete krátkou rovinku a jdete na dvě minuty střídat. Jenže půlmaraton není rovinka, to už je docela štreka… A já ji chci uběhnout a ještě udělat dobrou věc pro hluchoslepé a LORM z.s. A dávám si závazek navíc – pokud nedoběhnu tuhle trochu delší rovinku v čase pod 1:59 hod., dorovnám ještě polovinu vámi vybrané částky. Ať mám pořádnou motivaci!“ A jak výzva dopadla? Tomáš pro naše klienty vybral 11 640 Kč.

  Kancelářská krysa na startu půlmaratonu
  Vojtěch Jiroušek, bývalá kancelářská krysa, se rozhodl se sebou něco udělat. Začal kruhovými tréninky, přidal tréninky na letenských schodech a nakonec úspěšně dal Predator Race na Klínovci. Po 8 měsících sportování a o 16 kg lehčí přijal novou výzvu s přesahem. Uběhnout pražský půlmaraton a svým během podpořit hluchoslepé! „Co je pár měsíců tréninku ve srovnání s životem hluchoslepých!“ Vojta na naše služby pro hluchoslepé přispěl částkou 2 400 Kč.

  Himálajské gazely si předávaly štafety
  Čtyři mladé ženy, milovnice vysokých hor v Himálaji i jinde, se rozhodly sestoupit z výšin a přijmout výzvu téměř na rovince ve Stromovce – uběhnout pro hluchoslepé 25. června 2019 štafetový závod O2 Pražská štafeta 4×5 km. „Jsme čtyři holky, které nejraději tráví dovolenou s batohem na zádech. V zemích blízkých i dalekých, vysoko v horách i nízko v údolích, s pocitem svobody a domečkem sbaleným na zádech rády poznáváme nové země a lidi a nebojíme se žádné výzvy. Kdo jsme? Gabča, Míša, Bára a Lenka. Co o nás prozradila Lenka? Gabča je nejlepší zmrzlinářka ve Středočeském kraji, konkrétně v Rožmitálu pod Třemšínem. Vážně vyrábí zmrzlinu! Míša je úžasná fotografka a cestovatelka, Bára je vášnivá běžkařka a závodnice tělem i duší. A co Lenka? Ta nás, ostatní gazely, přivedla k nápadu podpořit štafetovým během hluchoslepé. Lenka dřív pracovala v LORMu jako terénní sociální pracovnice a ví, že život hluchoslepých není peříčko. Hluchoslepí každý den musí překonávat vrcholky mnohem větší, než jsou ty himálajské…“ A jak gazely dopadly? Nejenže doběhly ve velkém vedru spokojené, ale navíc pro LORM vybraly neuvěřitelných 10 605 Kč!

  Dva startupové týmy z Karlína na Pražské štafetě
  „Vidět a slyšet naši výzvu není samozřejmá věc. Podpořte ty, kteří nemají štěstí jako vy, kdo jste ji mohli shlédnout. Jsme dva týmy složené z kamarádů: Anežka, Martina, Alan a Pavel za „SENS&Gettick Tým“ a dva Honzové, Tomáš a Adam za „UP21 Tým“. A rozhodli jsme se udělat správnou věc a podpořit organizaci LORM. Jak, kdy a kde? V úterý 25. 6. 2019 ve Stromovce na Pražské štafetě 4×5 km.“ A oba týmy přispěly naší organizaci úžasnou částkou 6 179 Kč!

  Ironman Tomáš pomohl Ondrovi a LORMu
  Ondra: „Chtěl jsem se vrátit k běhání a překonat přitom Crohna, ale nemoc mi to bohužel nedovolila. A proto svoji výzvu předávám dobroběžci Tomáši Dvořákovi, který se nadchl pro myšlenku pokračovat v mojí výzvě a podpořit LORM a hluchoslepé.“
  Tomáš: „Jsem rád, že jsem dostal příležitost podpořit právě hluchoslepé, jelikož sám mám v rodině člena se sluchovým a zrakovým hendikepem. Během svého ročního působení v Norsku jsem nalezl ve sportu životní styl a později po návratu do Čech i zaměstnání, které mě naplňuje. Nejprve jsem začal běhat a od běhu jsem se dostal k triatlonu, kde jsem postupně okusil delší a delší tratě, až jsem se nakonec propracoval k ironmanským distancím (což je 3,8 km plavání, 180 km na kole a 42,2 km běh), kde člověk nebojuje se soupeři, ale sám se sebou a časem. Již delší dobu se pokouším podporovat různé projekty, kdy mohu skloubit sport se získáním finančních prostředků pro dobrou věc. Mám rád různé výzvy: uplavat 10 km, ujet 400 km na kole nebo absolvovat právě Ironmana. A co může být větší výzva, než svým snažením být vidět podat co nejlepší výkon a získat co nejvíce pro dobrou věc.“ Kdy? 7. 9. 2019 Birell Běh na 10 km večerní Prahou. Společnými silami získali oba dobroběžci podporu od svých příznivců ve výši 5 351 Kč!

  Za spolupráci a organizaci závodů děkujeme společnosti Prague International Marathon, spol. s r.o. Děkujeme společnosti Colognia press, a.s., která nám zdarma tiskne nálepky – pruhovaná srdíčka. Jmenovité poděkování všem běžcům je uvedeno ve Výroční zprávě v 8. kapitole.

 • 9. ročník Putování Prahou za Duchem Vánoc

  V pořadí již devátý ročník Ducha Vánoc se konal 7. prosince 2019 na pražském Žižkově. Celkem 25 týmů složených z cca 90 dospělých a 60 dětí se vydalo z parku Židovské pece hledat na přání babičky Boženky ztraceného dědu Pepika a jeho voříška Ferdu po vyhlášených žižkovských hospůdkách. Pouť je dovedla až na žižkovský Balkán, ukrývající skrytá a neznámá místa, například kostel sv. Vojtěcha a zahrádkářskou osadu s nezapomenutelnou atmosférou. Všichni účastníci se s dědou Pepikem, babičkou Boženkou a voříškem Ferdou nakonec šťastně shledali v sále Ulity (Dům dětí a mládeže), kde si s pozvanými muzikanty za doprovodu trubky, piana a basy společně zazpívali např. Tmavomodrý svět, Klobouk ve křoví, Život je jen náhoda z tvorby našeho slavného skladatele Jaroslava Ježka, který byl z dnešního pohledu vlastně hluchoslepý (od dětství trpěl šedým zákalem, po jehož nezdařené operaci na jedno oko oslepl docela a na druhé viděl jen velmi slabě, po onemocnění spálou byl navíc silně nedoslýchavý). A na závěr hry samozřejmě došlo i na koledy včetně vánočního šlágru „Purpura“ z dílny Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Výtěžek zveřejněný v Ulitě ve výši 28 149 Kč byl navýšen o částku 1 768 Kč z prodeje magnetek a vyšplhal se na štědrý příspěvek na sociální služby pro hluchoslepé ve výši 29 917 Kč! Fotografie z akce najdete na http://www.velkyvuz.cz/duchvanoc/.

 • Česká mše vánoční v kostele Nejsvětějšího Salvátora

  V pondělí 16. prosince od 20:00 se v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze již tradičně rozezněla Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání Sboru a orchestru Univerzity Karlovy. Hudebníci zahráli bez nároku na jakýkoliv honorář a benefice přispěla částkou 21 660 Kč na podporu naší organizace. Koncert pořádala Akademická farnost Praha.

 • Pokračující spolupráce se společností Grayling Czech Republic

  Agentura Grayling oslavila v roce 2018 čtvrtstoletí na českém trhu a místo pořádání velkého večírku se rozhodli oslavit toto výročí jinak. Nabídli nám, že za každý rok z těch pětadvaceti let splní jedno přání našim konkrétním klientům, lidem s hluchoslepotou. V roce 2018 jich stihli splnit šest a v roce 2019 dalších osmnáct. O jaká přání se například jednalo? Přečtěte si hodnocení akcí z pohledu organizátora.

  Deváté přání
  Deváté přání jsme plnili v Praze paní Evě, která má ráda pivo a chtěla vyzkoušet i jeho další blahodárné účinky. Pořídili jsme jí proto speciální balíček na tom nejlepším možném místě, v pivních Lázních U Hastrmana v Dolních Počernicích. Děkujeme vedoucímu lázní, panu Mikuláši Roháčkovi, který se postaral také o pitný režim, čímž splnil paní Evě další přání, protože ta si přála ochutnat světlé pivo z Počernického pivovaru, které v lázních čepují. Poděkování patří také tlumočnici do znakového jazyka, která nám usnadňovala komunikaci, protože paní Eva je primárně neslyšící a trpí navíc střední slabozrakostí.

  Čtrnácté přání
  Za čtrnáctým přáním jsme se vydali do Hradce Králové, kam za námi z nedaleké obce dorazila paní Žaneta, aby si splnila svůj velký sen naučit se tančit. Doprovázela ji dcera Jana, která svojí mamince pomáhá komunikovat s okolím. I přes zrakové a sluchové postižení si paní Žaneta udržuje neuvěřitelnou jiskru a velký elán do života. Lekci tance absolvovala s profesionálním tanečníkem a zároveň majitelem tanečního klubu TAK DANCE KROK Tomášem Chmelem. Během příjemného dopoledne si paní Žaneta vyzkoušela základy několika světových tanců jako jsou cha-cha, waltz a samba. Objevila při tom svůj skrytý talent na latinskoamerické tance a samba se stala jejím jasným favoritem.

  Patnácté přání
  V pořadí patnácté přání jsme plnili na Zelený čtvrtek. Dvaašedesátiletá paní Anna, která si přála navštívit katedrálu sv. Víta, je slabozraká a slyší pomocí sluchadel. Aby si mohla paní Anna prohlédnout nejvýznamnější český římskokatolický kostel a zároveň dominantu Pražského hradu, musela absolvovat tříhodinovou cestu vlakem až z Jindřichova Hradce. V Graylingu jsme se ujali organizačních záležitostí, zařídili lístky a sympatickou průvodkyni.

  Osmnácté přání
  Pan František ze Žďáru nad Sázavou se i přes svůj handicap způsobený vrozenou oční vadou a ztrátou sluchu již léta věnuje psaní knížek pro děti. Jak on sám říká, psaní je to jediné smysluplné, co ještě může vykonávat. Na vlastní náklady vydal knihu Šprýmovánky a moc si přál, aby se básničky z této knížky dostaly mezi děti. Díky vstřícnosti Knihovny Václava Štecha ve Slaném se jeho sen splnil. Šprýmovánky teď dokonce mají ve slánské knihovně své čestné místo.

  Dvacáté první přání
  Text známé písně od Hany Zagorové „Já se vznáším, já si létám a činím tak s radostí“, si možná zpívala i paní Zuzana, která chtěla splnit svůj sen, skočit padákem. A my jsme se rozhodli, že v naší narozeninové kampani splníme opravdu jakékoliv přání, i když na tohle bychom si po pravdě netroufli ani my v Graylingu! Paní Zuzana, přestože trpí kombinovanou ztrátou zraku i sluchu, se však jen tak něčeho nezalekne. Zpočátku jsme sice měli obavy, zda nebude postižení při této adrenalinové výzvě problémem, posléze nás však profesionálové z Tandem-Beskydy.cz přesvědčili o tom, že naše obavy nejsou na místě. Počasí v den seskoku vyšlo parádně a na místo paní Zuzanu odvezl její syn i s vodicím psem Garym. Ostatně huňatý královský pudl Gary protestoval proti seskoku paničky nejvíce. Paní Zuzana však neváhala, nasadila si helmu s kamerou a šla na to. Jako bonus od skokanů získala místo základního letu ten termický, při kterém vystoupali vysoko nad Javorový a při seskoku prý v dálce viděli i nejvyšší vrchol Beskyd, Lysou horu. „Děkuji Graylingu za váš štědrý, humánní a prostě lidský způsob, jak oslavit vaše výročí a zároveň udělat obrovskou radost pár handikepovaným spoluobčanům,“ napsala nám po seskoku v dopise paní Zuzana.

  Dvacáté třetí přání
  Dvacáté třetí přání jsme jeli splnit do Plzně, kde žije pan Jiří, který se narodil neslyšící a před sedmnácti lety navíc ztratil i zrak. Nakoupili jsme koš všemožného exotického ovoce a vyrazili do Domova se zvláštním režimem Petrklíč. Pan Jiří si mohl ovoce nejen osahat, ale také všechno ochutnal. S okolím komunikuje pomocí daktylografiky, což je psaní tiskacích písmen do dlaně. Ke každému kousku jsme proto připravili pár informací a zajímavostí, které mu jeho sestra do dlaně vepisovala. Plnění tohoto přání bylo nakonec poučné i pro nás, protože ani my jsme nikdy neslyšeli názvy jako rambutan nebo mangostan, za kterými se neskrývají komiksové postavy, ale lahodné sladké plody.

  Dvacáté čtvrté přání
  Pár dní před říjnovým státním svátkem jsme se s paní Marcelou z Českých Budějovic vydali do muzea Českých drah. Jejím přáním bylo prohlédnout si historické mašiny v tuzemském největším vlakovém muzeu v Lužné u Rakovníka a při té příležitosti také ochutnat místního chmeleného Bakaláře. Celý den se měl točit především okolo kolejí, výhybek a vlakových souprav. Jak jinak tedy za námi do Prahy mohla usměvavá klientka LORMu přijet než jižním expresem Budvar. Z pražského „hlaváku“ jsme ale dále do středočeské Lužné vyrazili po asfaltu. Cesta příjemně ubíhala a za okny se dělal nádherný den. Hned za branou muzea jsme se připojili ke školní výpravě, která zde byla na exkurzi. Skupinku vedl bodrý zasloužilý železničář, který se ve zdejších ocelových ořích vyznal jako málokdo. Zahrnul nás technickými detaily o rakouskouherských mašinách i unikátními „historkami“ jednotlivých meziválečných i poválečných strojů. Obdivovali jsme tak například lokomotivu, která doprovázela na poslední cestě tatíčka Masaryka, i o něco modernější mašinu, kterou s velkou radostí na kus cesty řídil prezident Havel krátce po svém zvolení do čela naší republiky. Paní Marcela si mohla osahat různé části těchto impozantních strojů od petrolejových svítidel přes parní kotle až po jednotlivé řídicí prvky. V areálu muzea, který mezitím zalilo teplé podzimní slunce, jsme byli dokonce svědky nakládání uhlí za parní lokomotivu. Vše syčelo, kouřilo a prášilo, uhelné saze poletovaly vzduchem, ale přeci na tom bylo něco hezkého až romantického. Kolejové propletence, které jsme museli neustále překračovat, nedělaly paní Marcele i přes její handicap vůbec žádné potíže. Nakonec jsme si prohlédli i elektrický vláčkový model a skromnou výstavu bývalé ajznboňácké techniky. Po třech hodinách jsme se s Bardotkou, Karkulkou, Mikádem i Sergejem (přezdívky lokomotiv) rozloučili a vyrazili do nedalekého Rakovníka. Protože poledne už dávno odzvonilo, usadili jsme se na zahrádce jedné z restaurací na hlavním rakovnickém náměstí a dali si pozdnější oběd. Slunce nás krásně hřálo a dvanáctistupňový Bakalář studil do rukou i hrdla. Posilněni jsme si ještě udělali krátkou procházku centrem města a pomalu vyrazili zpět na „Wilsoňák“. V autě paní Marcela vyprávěla o svých cestovatelských zážitcích i vášni pro pivo. Krásný podzimní den strávený ve společnosti milé dámy skončil tak, jak začal – u rychlíku Českých drah.

  Všechna splněná přání najdete zde: https://www.grayling.com/cz/cs/news/grayling_slavi_25_let_na_ceskem_trhu

 • Klub dárců Červenobílé klubko

  Od roku 2004 sdružujeme naše stálé příznivce v klubu dárců Červenobílé klubko. Členství v klubu dárců našim stálým podporovatelům přináší možnost být s námi v pravidelnějším kontaktu. I v roce 2019 jsme všem členům klubu dárců pravidelně zasílali speciální informační bulletin, na vyžádání tištěnou Výroční zprávu apod. Členem Červenobílého klubka se může stát kdokoliv, kdo se zaváže přispívat po dobu nejméně 1 roku pravidelnou měsíční částkou v minimální výši 50 Kč anebo jednorázovou částkou činící minimálně 600 Kč ročně. Přihláška a další informace jsou na www.lorm.cz.

 • Přednášky o hluchoslepotě

  • Hluchoslepí mezi námi, SZŠ a VŠOŠ, České Budějovice, 20. 2. 2019        
  • Žijí mezi námi a nevidí i neslyší, Křenovice u Slavkova, 15. 10. 2019   
  • Žijí mezi námi a nevidí i neslyší, Křenovice u Slavkova, 16. 10. 2019 
  • Zrakové postižení, sluchové postižení, hluchoslepota, Junák – český skaut, Brno, 21. 11. 2019 
 • Další aktivity

  O našich projektech jsme veřejnost v roce 2019 pravidelně informovali:

  • v Aktualitách na internetových bezbariérových stránkách https://www.lorm.cz/
  • na facebookovém profilu https://www.facebook.com/lorm.spolecnost.pro.hluchoslepe
  • distribucí brožury a CD-ROMu „Hluchoslepí mezi námi“
  • v médiích a tiskových zprávách – pravidelná spolupráce s odbornými a speciálně zaměřenými redakcemi a časopisy (např. Český rozhlas, Neziskovky.cz, Infoposel.cz, Helpnet.cz, Gong, noviny Můžeš a mnohé další)
  • prostřednictvím dobrovolníků
  • v časopisu Doteky

Zpět na obsah

5. Struktura organizace a lidské zdroje

 • Struktura organizace

  Nejvyšším orgánem LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. je Valná hromada sestávající z členů sdružení, která zasedá 1x za čtyři roky. Hluchoslepí představují více jak 50 % členské základny. Pětičlenná Výkonná rada a tříčlenná Dozorčí rada je volena z řad členů na čtyři roky. Předseda, který je současně předsedou Výkonné rady a statutárním zástupcem organizace, je volen samostatně členy na Valné hromadě. Ředitel je jmenován Výkonnou radou a je statutárním zástupcem.

  Počet členů k 31. 12. 2019:  108 osob
  z toho hluchoslepí:  60 (55,56 %)
  z toho ostatní členové (rodinní příslušníci, odborníci, dobrovolníci):  48 (44,44 %)

  Statutární orgány
  na základě voleb a usnesení na 12. Valné hromadě LORM z.s. dne 27. 10. 2018, Kralupy n. Vltavou

  Výkonná rada
  Pavel Nepraš, předseda a statutární zástupce
  Mgr. David Berenreiter
  Mgr. Martina Křížová
  doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
  Ing. Jiřina Vlčková

  Dozorčí rada
  Mgr. Lenka Veverková
  Marie Valentová
  Marie Tesková

  Ředitelka
  Mgr. Petra Zimermanová, statutární zástupce

 • Tým odborníků a spolupracovníků

  Pracovní tým vedle ředitelky a metodičky tvoří skupina terénních sociálních pracovníků. Dalšími členkami týmu jsou hospodářsko-administrativní pracovnice a pracovnice na pozici ekonom-fundraiser. Organizace spolupracovala s řadou externistů a dobrovolníků.

  Odbornost týmu
  Metodička a terénní sociální pracovníci mají znalosti z tyflopedie, surdopedie, speciální pedagogiky, psychologie, sociálně právní oblasti a ovládají další praktické dovednosti (komunikace hluchoslepých, sebeobsluha, kurzy pro instruktory prostorové orientace a samostatného pohybu).

  Složení týmu k 31. 12. 2019

  Počet Jméno a pracovní zařazení Přepočteno na celé úvazky
     1 Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka                     1
     2 Zdena Jelínková, zástupkyně ředitelky, metodička                     1
     3 Ing. Magdalena Radovnická, ekonom-fundraiser                     1
     4 Ing. Lenka Sellnerová, hospodářsko-administrativní pracovnice                   0,75
                   5 Bc. Jana Kašparová, DiS, terénní pracovnice Praha                     1
     6 Mgr. Veronika Gruľová, terénní pracovnice Jihomoravský kraj                     1
     7 Bc. Jana Radová, terénní pracovnice Jihočeský kraj                     1
     8 Bc. Martina Kreuzerová, terénní pracovnice Ostrava                     1
     9 Mgr. Václav Skalický, DiS., terénní pracovník Praha a Liberec                     1
    Celkem                   8,75

  Na mateřské/rodičovské dovolené:
  Mgr. Martina Křížová

  Další spolupracovníci:
  Jana Macáková, účetní
  Mgr. Martin Trčka, webmaster
  Luboš Prchal, správce sítě

 • Systém celoživotního vzdělávání

  Kvalitu služeb zlepšujeme pravidelným interním školením týmu a podporou v celoživotním vzdělávání, formou rozšiřování znalostí a dovedností na kurzech a seminářích nebo účastí na odborných konferencích.

  Konference, přednášky, semináře

  • Konference INSPO 2019, Kongresové centrum Praha, 30. 3. 2019
  • Zákon o sociálních službách 2019, JUDr. Rážová, Jihlava, 16. 5. 2019
  • DOD, Společnost pro ranou péči, z.s., Brno, 5. 11. 2019
  • Den otevřených dveří – SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská ul., 2. 12. 2019
  • Rozvoj kompetencí sociálních pracovníků, PhDr. M. Šanderová, Bfz o.p.s., České Budějovice, 9. a 11. 12. 2019
  • Den otevřených dveří – ZŠ pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, náměstí Míru, 13. 12. 2019

  Kurzy

  • Aktivizace vjemové soustavy klienta, PhDr. M. Stejskalová, CSc., Centrum tance, Praha 1, 25. 9. 2019
  • Strukturované jednotky snoezelen, Mgr. D. Mega, Zřetel, s.r.o., Brno, 10. 10. 2019
  • Podzimní Agora, Středisko Teiresiás, Brno, 2. 11. 2019
  • Podpora změny a motivace u klientů, PhDr. A. Musil, Zřetel, s.r.o., Ostrava, 11. 11. 2019

  Školení

  • OAE – vyšetření sluchu, PhDr. Lenka Hricová, Poradenské centrum LORM Praha, 25. 2. 2019
  • Znakový jazyk – zápisy znaků, doc. Mgr. Jiří Langer, Poradenské centrum LORM Praha, 2. 4. 2019
  • Braillovo písmo, Lormova abeceda, Z. Jelínková, Poradenské centrum LORM Brno, 6. 5. 2019
  • Braillovo písmo, Lormova abeceda, Z. Jelínková, Poradenské centrum LORM Brno, 7. 5. 2019
  • Výcvik v POSP ZP + HS, Z. Jelínková, Uherské Hradiště, Uherský Brod, období 22. 1. – 4. 6. 2019
  • Poskytování sociálních služeb lidem s autismem ve Skotsku, Mgr. Veronika Gruľová, Poradenské centrum LORM Praha, 23. 5. 2019
  • Pomůcky INSPO, Bc. Jana Kašparová, DiS., Poradenské centrum LORM Praha, 23. 5. 2019
  • POSP, dávka pro OZP, Z. Jelínková, Poradenské centrum LORM Brno, 3. 12. 2019

Zpět na obsah

6. Spolupráce

 • Mezinárodní

  Členství v zastřešujících organizacích

  • Světová federace hluchoslepých (WFDB)
  • Evropská unie hluchoslepých (EDBU)
  • Deafblind International (DbI)

  Díky zastoupení ve Světové federaci hluchoslepých a členství v Deafblind International máme možnost získávat pravidelné informace o dění v odborných kruzích i mezi hluchoslepými v zahraničí, a to například prostřednictvím časopisu Deafblind Review.

 • Domácí

  V roce 2019 jsme byli členy zastřešujících organizací Česká rada humanitárních organizací (ČRHO) a Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO).

  Spolupracovali jsme s Domovem pro zrakově postižené Palata v Praze, Centrem sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích a dalšími institucemi, kde žijí někteří z uživatelů našich služeb. Dlouhodobě jsme v kontaktu s foniatry a oftalmology, s pracovníky na sociálních a zdravotních odborech všech úrovní. Vítáme spolupráci založenou na partnerství, odborném přístupu a vzájemném respektu ve prospěch našich klientů.

  Od roku 2004 spolupracujeme na rozvoji taktilního znakového jazyka s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D. a jejím týmem spolupracovníků z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

  Spolupráce s organizacemi a partnery

  • Asociace veřejně prospěšných organizací
  • Centrum pro dětský sluch Tamtam, Olomouc
  • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
  • Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích
  • Centrum zrakových vad, Fakultní nemocnice Motol, Praha
  • Česká rada humanitárních organizací, Praha
  • Česká unie neslyšících
  • Domov pro zrakově postižené Palata, Praha
  • Neziskovky.cz
  • Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha
  • SONS – oblastní pobočka Jindřichův Hradec
  • Svárovský, s.r.o., Brno (výrobce červenobílých holí)
  • TyfloCentrum Praha
  • Tyflokabinet České Budějovice
  • Tyfloservis
  • VIA Sdružení hluchoslepých, Praha
  • Záblesk – Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, Kopřivnice

  Spolupráce s pedagogickými institucemi

  • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, Brno, PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • SPC při Dětském domově a Mateřské škole, Beroun
  • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta a Augustin, Hradec Králové
  • Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií, Olomouc, doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. a doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

  Spolupráce se studenty a dobrovolníky

  Spolupracujeme se studenty oborů zaměřených na pečovatelství, zdravotnictví, speciální pedagogiku a ergoterapii. Studenti absolvují v našem sdružení odbornou praxi a dochází do naší odborné knihovny. Na činnosti organizace se celoročně podílí významné množství dobrovolníků, a to jak z řad rodinných příslušníků a členů sdružení, tak i studentů a vyškolených dobrovolníků, kteří pomáhají při Poradenských centrech LORM.

Zpět na obsah

7. Finanční zpráva za rok 2019

 • Rozvaha

 • Výkaz zisku a ztráty

   

  Kompletní účetní závěrka sestávající z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce je přílohou této Výroční zprávy a je spolu s ní zveřejněna ve sbírce listin spolkového rejstříku.

 • Přehled zdrojů financování služeb a projektů v roce 2019

  Celkové náklady i výnosy v roce 2019 činily 6 845 775,046 Kč. Dotace MPSV představovaly 83,04% podíl na celkových nákladech. Dobrého hospodářského výsledku jsme dosáhli i díky podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu (9,20 %) a příspěvkům od našich věrných sponzorů, dárců a členů klubu dárců Červenobílé klubko.

  Přidělená dotace MPSV na všechny 4 sociální služby v celkové výši 5 990 813 Kč nebyla vyčerpána v plné výši z důvodu nižších mzdových a režijních nákladů, což bylo způsobeno dlouhodobou situací na trhu práce, kdy se nám nedaří plně obsadit pozice terénních sociálních pracovníků na všech pobočkách. V původním rozpočtu byl plánován rozvoj, ale navzdory celoročně a průběžně vypsaným výběrovým řízením k potřebnému rozvoji bohužel nemohlo dojít. Z toho důvodu byla na MPSV v řádném termínu zaslána vratka v celkové výši 306 372,03 Kč.

 • Podíl zdrojů na realizaci jednotlivých sociálních služeb a projektů v roce 2019

 • Vyúčtování sbírky Červenobílé dny

  Číslo jednací: S-MHMP/405042/2014
  Datum oznámení: 21. 3. 2014
  Datum vystavení osvědčení: 31. 3. 2014
  Délka trvání sbírky: od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou
  Účel: Veřejná sbírka se koná za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu LORM z.s.

  Způsoby realizace 17. ročníku sbírky pořádané v roce 2019

  NA BANKOVNÍ ÚČET
  Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019 byly na sbírkový účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 13 796,95 Kč, od ledna do března 2020 byly dary navýšeny o částku 396 Kč, celkem 14 192,95 Kč.

  PRONÁJEM TELEFONNÍ LINKY/ DMS
  Celkem byly na sbírku od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 4 551 Kč, od ledna do března 2020 se výtěžek z DMS navýšil o 2 109 Kč, celkem 6 660 Kč.

  PRODEJ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ NA DROBNÝCH DOPROVODNÝCH AKCÍCH SBÍRKY
  Další finanční příspěvky byly získány od účastníků doprovodné sbírkové akce – městské charitativní hry „Putování Prahou za Duchem Vánoc“, jejíž 9. ročník proběhl dne 7. prosince 2019 v Praze na Žižkově. Novinkou bylo, že přihlášené týmy podpořily akci formou darů zaslaných přímo na sbírkový účet, a to v období od 11. 11. 2019 do 5. 12. 2019 v celkové výši 28 149 Kč. Tato částka byla navýšena o 1 768 Kč z prodeje sbírkových předmětů během charitativní městské hry. Celkový výtěžek 9. ročníku „Ducha Vánoc“ tak dosáhl částky 29 917 Kč.

 • Finanční kontroly

   • Dozorčí rada LORM z.s. provedla dne 27. 5. 2020 kontrolu účetní závěrky k 31. 12. 2019 a hospodaření v roce 2019 a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
   • Pražská správa sociálního zabezpečení provedla dne 26. 6. 2019 plánovanou daňovou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění a odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1. 3. 2016 do 31. 5. 2019, při které nebyly zjištěny nedostatky.
 • Audit

  • Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019

  Výrok auditora
  Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

  Základ pro výrok
  Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
  vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

  Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
  Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel a předseda Organizace.

  Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

  • ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
  • ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

  Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

  Odpovědnost ředitele a předsedy a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
  Ředitel a předseda Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

  Při sestavování účetní závěrky jsou ředitel a předseda Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel a předseda plánují zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

  Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada.

  Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
  Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
  v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

  Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

  • Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
   v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem a předsedou.
  • Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
  • Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel a předseda Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
  • Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a předsedou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že
   taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
  • Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

  Naší povinností je informovat ředitele a předsedu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

  22HLAV s.r.o.
  člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
  MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
  Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
  oprávnění KAČR č. 277

  Ing. Filip Konětopský
  oprávnění KAČR č. 2449

  V Praze, dne 14. května 2020

  • Zpráva nezávislého auditora k dotaci poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 na sociální služby

1334269 – Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
2519377 – Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
4123215 – Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
6409485 – Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou

Provedli jsme ověření přiložených finančních vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2019 za období od 1.ledna 2019 do 31.prosince 2019 na poskytování sociálních služeb:

Kritéria, na jejichž základě byl předmět zakázky hodnocen
Audit byl zaměřen na kontrolu vedení účetnictví k projektu v souladu s obecně závaznými předpisy a kontrolu efektivního hospodaření s účelovou podporou. Předmětem kontroly bylo též ověřit, že všechny evidované náklady jsou skutečnými náklady. Kontrola se zaměřila na ověření plnění podmínek výše uvedeného Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 1 ze dne 19.3.2019 a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 2 ze dne 19.7.2019, přičemž jsme pracovali s hladinou významnosti (materiality).

Neshledali jsme žádná důležitá přirozená omezení související s hodnocením nebo oceněním předmětu zakázky na základě daných kritérií.

Rozsah provedených prací
Ověřování jsme provedli na vzorku relevantních položek. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho závěru.

Odpovědnost účetní jednotky
Statutární orgán organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. je odpovědný za vedení účetnictví projektu tak, aby bylo úplné, průkazné, srozumitelné a správné v souladu s platnými normami a podmínkami projektu.

Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit názor na vedení účetnictví projektu a hospodaření s finančními prostředky projektu.

Prohlášení o použití standardů
Audit byl proveden v souladu s platnými předpisy České republiky, především se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a Mezinárodními standardy pro ověřovací zakázky, zejména standardem ISAE 3000 a v souladu s podmínkami výše uvedeného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Přehled provedených prací
V rámci auditu jsme provedli následující práce:

   • Ověření skutečnosti, že v souvislosti s projektem byla vedena oddělená analytická evidence
   • Ověření skutečnosti, že byly zaúčtovány pouze způsobilé výdaje
   • Ověření skutečnosti, že vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období uhrazeny v souladu s podmínkami právního aktu
   • Ověření skutečnosti, že projekt neměl žádné příjmy
   • Ověření skutečnosti, že v rámci projektu nebyla uskutečněna žádná dodávka, která by byla veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.
   • Ověření skutečnosti, že předmět dotace odpovídal schválenému plnění
   • Ověření skutečnosti, že byly dodrženy ostatní relevantní podmínky právního aktu

Závěr
Na základě výsledků použitých auditorských postupů jsme nezjistili žádnou významnou skutečnost, která by naznačovala, že účetní záznamy nebyly vedeny v souladu s platnými zákony a podmínkami hospodaření se státní dotací určenými příslušnou Smlouvou o poskytnutí dotace. Organizace sestavila přiložená Finanční vypořádání dotace za rok 2019 v souladu s účetnictvím. Celkové vykázané uznatelné náklady poskytnuté dotace na jednotlivé sociální služby činí 5 684 440,97,- Kč. Podle našeho názoru tato Finanční vypořádání dotace ve všech významných ohledech věrně zobrazují náklady výše uvedených projektů a hospodaření s touto dotací je v souladu se stanovenými podmínkami.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277

Ing. Filip Konětopský
oprávnění KAČR č. 2449

V Praze, dne 14. května 2020

Zpět na obsah

8. Naši dárci a podporovatelé

Za finanční pomoc v roce 2019 DĚKUJEME:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 5 990 813 Kč na projekty:

   • ve výši 2 951 573 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
   • ve výši 366 982 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
   • ve výši 847 681 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
   • ve výši 1 824 577 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 630 000 Kč na projekty:

   • ve výši 600 000 Kč na projekt Sociální služby pro osoby s hluchoslepotou
   • ve výši 30 000 Kč na projekt Lormolympiáda – 7. ročník sportovní soutěže osob s hluchoslepotou

Za finanční, věcnou a další podporu sociálních služeb pro hluchoslepé v roce 2019 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

   • Společnosti EURO POOL SYSTEM CZ S.R.O. za finanční částku ve výši 40 000 Kč.
   • Přátelům z KLUBU Z VIKTORKY za finanční částku ve výši 35 000  Kč.
   • Společnosti LINE ARCHITEKTURA S.R.O. za finanční částku ve výši 20 000 Kč.
   • Společnosti STADLER PRAHA, S.R.O. za finanční dar ve výši 19 100 Kč.
   • Společnosti ŠKOFIN S.R.O. finanční dar ve výši 15 000 Kč.
   • Společnosti RECYKLACE ODPADŮ A SKLÁDKY A.S. za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
   • Společnosti ACI–AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, S.R.O. za finanční dar 15 000 Kč.
   • Společnosti IGT CZECH REPUBLIC LLC za finanční dar ve výši 9 000 Kč.
   • Společnosti AUGUSTINE MANAGEMENT S.R.O. za finanční dar ve výši 7 000 Kč.
   • Společnosti INAFY EXTATES S.R.O. za finanční dar ve výši 6 000 Kč.
   • Společnosti BODYCOTE SSC S.R.O. za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
   • Společnosti GRAYLING CZECH REPUBLIC S.R.O. za finanční dar ve výši 3 900 Kč.
   • Společnosti BODYCOTE HT S.R.O. za finanční dar ve výši 2 000 Kč.
   • Společnosti LMC S.R.O., která nám v roce 2019 umožnila inzerovat za symbolickou cenu a významně tak usnadnila výběr nových kolegů.
   • Děkujeme všem mlsounům ze společnosti STADLER PRAHA, S.R.O., kteří nám na účet zaslali dar – výtěžek z „Mlsného koutku“ ve výši 10 000 Kč!, Za originální formu podpory děkujeme Marku Majtánovi a Vladimíru Furindovi!
   • Děkujeme kolektivu MŠ SOCHÁŇOVA v Praze 6 – Řepích, který nám zaslal na účet 2 200 Kč.
   • Na vánočním benefičním koncertu Sboru a orchestru Univerzity Karlovy v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze se v pondělí 16. prosince 2019 vybralo 21 660 Kč! Celému Sboru a orchestru Univerzity Karlovy, šéfdirigentovi Haigu Utidjianovi, Akademické farnosti Praha a všem dárcům ze srdce děkujeme!
   • Děkujeme VŠEM ÚČASTNÍKŮM 9. ročníku Putování Prahou za Duchem Vánoc, kteří se letos spolu s námi vydali na Žižkov hledat dědu Pepika s voříškem Ferdou a podpořili společně sociální služby pro hluchoslepé štědrou částkou 29 917 Kč! Jmenovitě děkujeme všem spoluorganizátorům, členům A-týmu, za všechny nápady, energii a nadšení, které vložili do přípravy i realizace charitativní vánoční městské hry: Oldřiška Kábrtová, Pavla Kluzáková, Míša Kudová, Lucka Zdráhalová, Petra Zimermanová a Filip Kábrt. Děkujeme všem úžasným B-týmákům, pomocníkům Ducha, kteří zajistili akci na jednotlivých zastaveních: Martina Čurdová, Hedvika Görglová, Jakub Jirout, Naťa Lešková, Radka Matějovičová, Petra Sejpalová, Markéta Světlíková, Petra Urbancová, Líba Vaněčková, Iva Voldánová, Silvana Wasitová, Mirek Halama, Luboš Luňák, Milan Mašek, Robert Procházka, Lukáš Resl, Karel Světlík, Noah Žyla. Velké poděkování za vstřícnost a milou spolupráci si zaslouží všichni partneři 9. ročníku akce: Organizace Velký vůz, z.s. za podporu a zázemí celé akci; Kino Aero za zpřístupnění dvorku v Biskupcově ulici; Páter Miroslav Cúth a jáhen Alois Koláček z kostela sv. Vojtěcha na žižkovském Balkáně za zpřístupnění kostela; Členové výboru ze zahrádkářské osady č. 72 za zpřístupnění osady, Radim a Matěj Bubeníkovi a Veronika Sturmová za pomoc se zajištěním stanoviště v osadě; Dům dětí a mládeže Ulita za poskytnutí zázemí pro nalejvárnu a sálu pro závěrečný koncert; Muzikanti Jirka Jirkoun Horák, Josef Pepíno Lejček a Jakub Kuba Chaba za vánoční koncert; Josef Čechota za zapůjčení kostýmů na žižkovského Pepika z fundusu Barrandova; Lukáš Kučera za zapůjčení kostýmů na žižkovského Pepika z vlastního fundusu; Hedvika Görglová za zapůjčení psa Foxíka pro ztvárnění voříška Ferdy; Ondřej Prcín za natočení videa; Barka Fabiánová za nafocení fotoreportáže; Magneto bar za zařazení bramborového salátu na meníčko na závěrečné after party.
   • Děkujeme VŠEM BĚŽKYNÍM, BĚŽCŮM A TRASÉRŮM, kteří svým sportovním výkonem podpořili LORM účastí na běžeckých závodech pořádaných od jara do podzimu pod hlavičkou PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON.
    Pražský půlmaraton: Adam Cironis, Tomáš Cironis, Josef Černý, Jaromír Hanzlík, Vojtěch Jiroušek, Václav Šálený, Alexandros Koranis, běžci ze společnosti Stadler Praha, s.r.o. Martin Chudo, Ondřej Kašpar, Jaroslav Krčál, Jaroslav Langmajer, Martin Pavlas, Jaroslav Poláček, Lukáš Ryba, Štefan Štrauch, Aleš Váňa.
    Speciální poděkování patří našim DOBROBĚŽCŮM:
    Tomášovi Cironisovi, který se svojí běžeckou výzvou „Rovinkář běží půlmaraton!“ získal finanční podporu ve výši 7 760 Kč, kterou navíc navýšil o 50 % vybrané částky! Více na https://www.darujme.cz/projekt/1201633.
    Vojtěchu Jirouškovi, který se svojí výzvou „Vojtěch běží pro hluchoslepé“ oslovil své příznivce a vybral 2 400 Kč na sociální služby pro hluchoslepé klienty LORMu, více na https://www.darujme.cz/projekt/1201568.
    Pražský maraton: Josef Černý, Jan Dočekal, Jaromír Hanzlík, Martin Šesták a běžci ze společnosti Staler Praha, s.r.o. Jaroslav Langmajer, Zdeněk Kašík, Ondřej Kašpar, Jaroslav Poláček, Lukáš Ryba, Aleš Váňa.
    Karlovarský půlmaraton: Tomáš Radovnický, Jaromír Hanzlík.
    Českobudějovický půlmaraton: Ondřej Cudlín, Jan Toman, Miriam Tomanová.
    Olomoucký půlmaraton: Dana Formánková s přáteli, štafeta ze společnosti Senior Flexonics Czech s.r.o.
    Pražská štafeta: Děkujeme všem běžcům, kteří za nás 3 červnové podvečery uběhli 4×5 km ve Stromovce, konkrétně štafetě „Gazely“ ve složení Dora Marholdová, Lucie Miřácká, Zuzana Kuncová a Michaela Tučková, štafetě „MIG 15“ ve složení Radim Dudek, Josef Miřácký, Edvard Marhold a Milan Marhold, štafetě „Fitmami Říčany“ ve složení Radka Sloup, Petra Milotová, Michaela Kratochvílová, Alena Vacinková, 8 štafetám ze společnosti SAP Concur, 5 štafetám ze společnosti Bodycote SSC, 2 štafetám ze společnosti Bodycote HT, 7 štafetám ze společnosti Volkswagen Financial Services/ ŠkoFIN s.r.o., 5 štafetám ze společnosti Stadler Praha, s.r.o., 2 štafetám ze společnosti IGT Czech Republic LLC., 8 štafetám ze společnosti Tchibo Praha spol. s.r.o., 4 štafetám ze společnosti Carlo IV – DA Hotels, 2 štafetám ze společnosti Marriott Hotels, 3 štafetám ze společnosti Grayling Czech Republic, 4 štafetám ze společnosti Euro Pool System CZ, 2 štafetám ze společnosti Augustine Management s.r.o. a 3 štafetám ze společnosti 3M Česko, spol. s r.o.
    Speciální dík patří našim DOBROBĚŽECKÝM ŠTAFETÁM:
    • „Himálajským gazelám“, jmenovitě Lence Veverkové, Gabriele Melicharové, Barboře Fišerové a Michaele Vaníčkové, které díky své výzvě na darujme.cz vybraly pro LORM dar ve výši 10 605 Kč!
    • Dvěma startupovým týmům z Karlína za vybraný společný dar na darujme.cz ve výši 6 179 Kč! Jmenovitě to byly týmy „UP21“ ve složení Tomáš Cironis, Jan Kříž, Jan Valuch a Adam Cironis a tým „SENS&Gettick“ ve složení Alan Vyšín, Pavel Novák, Anežka Svobodová a Martina Smolková.

    Večerní běh Prahou na 5 km: Markéta Světlíková, Alicja Pavol, Lenka Gališinová, Marie Langmajerová a běžkyně ze společnosti Sekyra Group.
    Večerní běh Prahou na 10 km: Dora Marholdová, Jozef Pavol, Lucie Radovnická a Tomáš Radovnický, Jaromír Hanzlík, Andreas Hennicke, Tomáš Dvořák, Martin Vaňáč, Karel Světlík, běžci ze společnosti Stadler Praha s.r.o., běžci ze společnosti Grayling Czech Republic a běžci ze společnosti Sekyra Group.
    Speciální poděkování patří DOBROBĚŽCI a ironmanovi Tomáši Dvořákovi, který výzvou „Tomáš běží za Ondru a hluchoslepé 10 km!“ oslovil své příznivce a vybral 5 351 Kč na sociální služby pro hluchoslepé klienty LORMu, více na https://www.darujme.cz/projekt/1201665.
    Ústecký půlmaraton: Lucie Radovnická, Tomáš Radovnický, Jan Kyselka, Stana Soukupová, Sujana Villafane Bohac.

   • Za laskavou pomoc děkujeme individuálním dárcům a členům našeho klubu dárců „Červenobílé klubko“.

Zpět na obsah

9. Identifikační údaje

Název organizace: LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
Právní forma: zapsaný spolek
Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5
IČ: 45246068
DIČ: CZ45246068
Bankovní účet: 19-1451940207/0100 u KB Smíchov
Datum založení: 4. 11. 1991, č. registrace u MV ČR VSC/1-8317/91-R
Spolek zapsaný pod sp. zn. L 2689 u Městského soudu v Praze
Tel: 257 314 012
E-mail: info@lorm.cz
Internetové stránky: www.lorm.cz
Statutární zástupci:
Pavel Nepraš, předseda Výkonné rady
Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka

10. Kontakty

Poradenské centrum Praha
služby v rámci Prahy, Středočeského, Plzeňského, Ústeckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje
Zborovská 62, 150 00 Praha 5
tel: 257 314 012, mobil: 777 764 191, e-mail: praha@lorm.cz

Poradenské centrum Liberec
služby zajišťovány z Prahy, služby v rámci města Liberec a Libereckého kraje
Zahradní 415/10, 460 01 Liberec 1
mobil: 777 760 327, e-mail: liberec@lorm.cz

Poradenské centrum Jindřichův Hradec
služby v rámci Jihočeského kraje a kraje Vysočina
Na Točně 1/V, 377 01 Jindřichův Hradec
mobil: 777 764 200, e-mail: jiznicechy@lorm.cz

Poradenské centrum Brno
služby v rámci města Brno a Jihomoravského kraje
Křenová 67, 602 00 Brno
mobil: 777 764 192, e-mail: brno@lorm.cz

Poradenské centrum Ostrava
služby v rámci města Ostrava, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje
30. dubna 2938/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
mobil: 777 764 195, e-mail: ostrava@lorm.cz

Foto: Petra Zimermanová, Barka Fabiánová