Výroční zpráva LORMu za rok 2001

5. 1. 2002

Zprávu podává: LORM, Společnost pro hluchoslepé

Ředitelka: Ota Pačesová

Aktivity v roce 2001

Hlavní aktivitou společnosti je poskytování služeb hluchoslepým klientům. Služby jsou poskytovány individuálně nebo formou edukačně rehabilitačních pobytů.

Začátkem roku jsou všichni klienti písemně informování o pořádaných skupinových akcích. Individuální služby jsou poskytovány podle přání klientů, a to během celého roku. Tyto služby zajišťuji terénní pracovnice, a to v oblastech Praha a střední Čechy, Liberecko, Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem a Morava. V oblastech kde terénní pracovník nepůsobí, jsme s klientem v písemném či telefonním styku. Klient pravidelně získává informace, v akutním případě jej navštíví pracovník z Poradenského centra v Praze.

Pobyty

Lorm v roce 2001 zorganizoval 6 edukačně – rehabilitačních pobytů, kterých se zúčastnilo celkem 133 osob, z toho 66 klientů a 67 průvodců a instruktorů (rodinní příslušníci, dobrovolníci a zaměstnanci LORM). Tyto pobyty jsou šesti až sedmidenní. Je stanoven povinný program, který je přizpůsoben komunikačním a orientačním možnostem zúčastněných. Práce probíhá ve skupinách, a to zpravidla 3 hodiny dopoledne, 3 hodiny odpoledne a 2 hodiny večer.

Realizace služeb pro jednotlivé klienty

Individuální služba pro jednotlivé klienty je realizována v místě bydliště klienta nebo v místě oblastního pracoviště (Poradenská střediska Praha, Liberec, Brno), kam klient dochází. Zde je s ním pracováno podle jeho možností a potřeb.

V současné době máme v péči 128 klientů z celé ČR, kterým poskytujeme služby a poradenství. Z toho počtu se intenzivně věnujeme 56 klientům. Tito klienti jsou v osobním styku s terénním pracovníkem. Jsou jim poskytovány pravidelné služby, doprovod a tlumočení u lékaře, předčitatelská služba, výběr a zacvičení práce s kompenzačními pomůckami. Klienti se zúčastňují výuky komunikačních technik (LORM abeceda, prstová abeceda, znakový jazyk), výuky prostorové orientace, výuky bodového písma a psaní na stroji, práce s PC. Klienti dále navštěvují pořádané přednášky, kde je instalována indukční smyčka, a zúčastňují se i společenských a kulturních aktivit.

Spolupráce s organizacemi

Spolupracujeme s Tyfloservisem, o. p. s. Služeb oblastních středisek Tyfloservisu využíváme v případech, kdy naše kapacita nestačí. Bohužel ani kapacita Tyfloservisu není tak velká, jak by bylo zapotřebí, a tak se stává, že naši klienti čekají někdy i půl roku na poskytnutí služby. U výuky prostorové orientace pak může nastat situace že klient ztrácí motivaci, kterou získá na rehabilitačních pobytech pořádaných LORM.

Dále jsme v kontaktu s Českou unii neslyšících, kde pro naše zaměstnance probíhá kurz znakového jazyka. LORM při ČUN pořádá kurz „Výuky LORM abecedy“. V Liberci a v Praze jsme v kontaktu s Centry služeb pro zdravotně postižené, se kterými si navzájem vyměňujeme potřebné informace, a to na stránkách občasníku „Náš zpravodaj“ a bulletinu LORM – „Doteky“. Na Praze 5 jsou naše příspěvky pravidelně publikovány ve Zpravodaji.

Pravidelně kontaktujeme sociální a zdravotní odbory MÚ a krajských úřadů. Zasíláme jim náš čtvrtletník „Doteky“. Jsme v kontaktu se Speciální mateřskou školkou pro neslyšící a hluchoslepé v Berouně a třídou pro hluchoslepé ve škole pro Neslyšící v Olomouci. Pracujeme s klienty, kteří jsou umístěny v ÚSP Palata a Chrlice. Navazujeme kontakty s foniatry a oftalmology, kteří jsou pověřeni předepisováním kompenzačních pomůcek.

Kvalitativní vyhodnocení poskytovaných služeb

Dobrou kvalitu našich služeb můžeme hodnotit především spokojeností klientů, v jejich chuti pracovat na sobě, nepropadat beznaději a snažit se integrovat do zdravé společnosti. V zájmu klientů o naše služby, v motivaci se něčemu novému naučit a účasti na akcích. Bohužel však nízký počet pracovníků často nedovoluje služby rozšiřovat dle poptávky, neboť potom je počet poskytovaných služeb na úkor kvality služeb. Přesto se nám podařilo v roce 2001 služby rozšířit o novu cílovou skupinu – mládež ve věku od 15 – 35 let. Vytvořila se tak malá skupina, se kterou začínáme pracovat pravidelně.

Na Moravě se díky získání nových prostorů pro Poradenské středisko v centru Naděje v Brně rozšířila nabídka služeb – kromě terénních služeb mohou teď klienti docházet do Poradenského střediska na výukové programy.

Jedním z kroků vedoucích ke zlepšení kvality služeb je systém neustálého zvyšování odborných znalostí a zkušeností zaměstnanců, a proto se při přijímacím řízení zaměřujeme především na osoby s pedagogickým vzděláním, na osoby, které mají instruktorské kurzy a znalosti ze Speciální pedagogiky. Všichni pracovníci se dále vzdělávají v kurzech znakového jazyka. Musí znát základy prostorové orientace pro ZP, LORM abecedu a další komunikační techniky. Systém celoživotního vzdělávání je plně podporován. Systematická práce je více zaměřena na výuku, poskytování poradenství a psychickou podporu.

Brzdou kvalitnějšího poskytování služeb je nedostatek finančních prostředků na cestovné, lepší materiální vybavení pomůckami a nízký počet pracovníků. Časově náročné úsilí zaměřené na získávání finančních prostředků, rozptyluje od koncepční a odborné práce s klienty.

Kvalitu práce hodnotíme na základě zpětné vazby získané od klientů. Díky dlouhodobé práci s klienty a jejich pravidelné účasti na edukačně – rehabilitačních pobytech máme možnost sledovat jejich rozvoj – zlepšení jak po stránce psychické, tak ve schopnostech komunikace a prostorové orientaci. Nenásilnou formou soutěží, zaměřených na různé dovednosti, lze zjistit, zda terénní pracovník s klientem během roku kvalitně pracoval či nikoliv.

Každý edukačně-rehabilitační pobyt hodnotí klienti sami, a to písemnou formou. Z každého pobytu je pořízena fotodokumentace a videozáznamy. Klienti mají možnost podat stížnosti.

Kvantitu práce hodnotíme z výkazů, které terénní pracovníci měsíčně zpracovávají a předávají ke kontrole. Kontrolu provádí ředitel. Čtyřikrát ročně se schází výkonná rada, která je informována ředitelem o kvalitě i kvantitě práce s klienty.

Kriteriem je zájem klientů o akce a služby. Kontrolou je počet kontaktů v porovnání s předchozím rokem.

Supervize

V roce 2001 byla supervize prováděna pouze interně a to formou porad terénních pracovníků a porad výkonné rady. Porad terénních pracovníků se zúčastňoval řešitel projektu a předseda organizace JUDr. Bohuslav Dohelský, sám hluchoslepý klient.

V roce 2002 máme již zajištěnou externí supervizi, kterou bude provádět PhDr. Oldřich Čálek CSc. – psycholog.

Cíle pro rok 2002

  • Prosazování práv hluchoslepých v České republice.
  • Sjednocení evidence služeb a dodržování daných standardů.
  • Zintenzivnění individuální péče o klienta se zaměřením na výuku.
  • Pokračování v odborném školení zaměstnanců.
  • Více informovat zdravou veřejnost o problémech hluchoslepoty formou kampaně o červenobílé holi.

Další významné aktivity v roce 2001

Během roku 2001 organizace LORM pod záštitou senátorky Zuzany Roithové zahájila kampaň „Někdo nemá na výběr“ zaměřenou na propagaci červenobílé hole, nové kompenzační pomůcky pro hluchoslepé. Prezentace červenobílé hole a problémů hluchoslepých proběhla v médiích (3× na ČT, 2× TV Prima), několikrát v Českém rozhlase a BBC.

Po záštitou senátorky Zuzany Roithové se nám podařilo zajistit speciální postup při přidělování sluchadel osobám hluchoslepým respektující tento souběžný handicap, a to podpisem Memoranda se zástupci lékařských komor a pojišťoven. Pro porobnosti viz www.lorm.cz.

V listopadu 2001 proběhla v Praze konference „LORM – 10 let služeb pro hluchoslepé“ s mezinárodní účastí. LORM se zapojil do kampaně „30 dní pro občanský sektor“ výstavou „Neziskovky na Pětce“ v Praze a dalšími aktivitami v Brně a Libereci. Proběhly tři tiskové konference. Konal se „Den otevřených dveří“. V prosinci 2001 byl uspořádán benefiční koncert v kostele Nejsv. Salvátora v Praze a benefiční představení ochotnického divadelního spolku v Křenovicích, poblíž Brna.

Statistika roku 2001

Počet členů: 171
Nárůst: 26
Úmrtí 4
Odchod 0

Počet pracovníků: 9 plný úvazek 5
zkrácený 4
Z toho: TZP 3
ZPS 1
Přepočtený počet: 7,5
Průměrná mzda: 8.524,- Kč

Počet klientů: 128
Počet kontaktů s klienty: 3821
Počet akcí: 60

Edukačně-rehabilitačních pobytů: 6
Akce – 30 dní neziskového sektoru – Praha, Brno, Liberec – 3
Klubová setkání:
Klub Brno – 11
Klub Přerov – 3
Klub Liberec – 2
Klub SČ – 2
Klub Praha – 24
Kurz znakové řeči – Liberec: počet hodin 45 hodin
Kurz BP – Praha: počet hodin 25
Kurz LORM abecedy : Praha – Brno počet hodin 16
Konference: 1
Benefiční akce: 4
Den otevřených dveří: 1

Hospodaření organizace

Hospodaření s dotací a vlastními prostředky

Výnosy celkem: Kč 1,644 tis.
Náklady celkem: Kč 2,023 tis.
Ztráta: 379 tis.

Výnosy

Dotace MPSV ČR Kč 1,201 tis.
LORM – Kč 443 tis.
Celkem: Kč 1,644 tis.

Náklady

Dotace MPSV ČR Kč 1,762 tis.
LORM Kč 261 tis.
Celkem: Kč 2,023 tis.

Ztráta bude pokryta z konta adventních koncertů.

Majetek organizace k 31. 12. 2001

Aktiva

Stav peněžních prostředků:
Pokladna: 6.985,- Kč
Banka: 1,224.396,- Kč
Pohledávky: 7.243,- Kč

Pasiva

Závazky: 133.052,- Kč
Fondy: 1,484.963,- Kč
Aktiva celkem: 1,238.624,- Kč
Pasiva celkem: 1,618.015,- Kč
Ztráta: 379.391,- Kč

Investice v pořizov. hodnotě – odepsány: 744.713,- Kč

V Praze dne 29. ledna 2002

Poděkování

Lorm děkuje za finanční podporu zejména:

  • Nadaci Olgy Havlové
  • České spořitelně
  • Nadaci Český rozhlas
  • Nadaci Preciosa
  • Za prosazování zájmů hluchoslepých v legislativě paní senátorce Zuzaně Roithové

LORM děkuje všem svým dárců a dobrovolníkům i spolupracovníkům, kteří se v minulém roce aktivně podíleli na všech akcích a věnovali nám svou přízeň, podporu a čas.