Výroční zpráva o.s. LORM za rok 2012

24. 7. 2013

Verze ke stažení:

vyr-zpr-2012-01

Obsah

2012-bizon1. Úvodní slovo

2. o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé

3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2012

4. Práce s veřejností

2012-ceny5. Struktura sdružení a jeho lidské zdroje

6. Spolupráce

7. Finanční zpráva

8. Naši dárci a podporovatelé

9. Identifikační údaje

10. Kontakty na Poradenská centra LORM

1. Úvodní slovo

Vážení partneři, členové a uživatelé našich služeb,

opět se rok s rokem sešel a já vám předkládám souhrnnou zprávu o činnosti našeho sdružení LORM v roce 2012.

Když se poohlédnu za uplynulým obdobím, vidím za námi mnoho krásných setkání, společných zážitků a akcí s našimi klienty. A vidím také každodenní mravenčí práci našich terénních sociálních pracovnic, které se pod odborným vedením metodičky snaží být co nejvíce prospěšné konkrétním lidem – klientům ve svých regionech a pobočkách. Zázemí, administrativní a manažerskou podporu pro jejich práci jim zajišťuje malý, ale velmi výkonný tým v poradenském centru v Praze. Mám radost ze všech našich úspěšných akcí, o které mají klienti nadále velký zájem. Mám radost, že se nám i přes finanční nejistoty daří nebýt ve ztrátě, ale naopak v zisku, mám radost, že o dobrém hospodaření svědčí i pravidelné plánované finanční kontroly.

To vše se však neděje samozřejmě, je na to potřeba každý rok sehnat přibližně 6 a půl miliónů korun, což dnes, mnohem více než dřív, obnáší obrovské úsilí a administrativní práci. Každá koruna, kterou získáme na služby a projekty pro naše hluchoslepé uživatele, představuje nekonečný proces sepisování žádostí o dotace a granty, jejich samozřejmou součástí je zpracování průběžných a závěrečných zpráv a vyúčtování v průběhu ročního cyklu. Bohužel u nás stále neexistuje systém víceletého financování sociálních služeb, získané dotace a granty jsou pouze na jeden rok, což přináší velkou nejistotu nejen nám, ale i všem ostatním poskytovatelům. Už od roku 2009 si každoročně procházíme stejným kolečkem nelehkých rozhodování: začátkem roku jsou nám ve velké míře sníženy dotace na všechny čtyři registrované sociální služby, my přijmeme úsporná opatření s nadějí, že nám budou v průběhu roku v rámci 2. kola dotace navýšeny. V roce 2010 se tomu tak stalo, v roce 2011 také, v roce 2012 nikoliv. Dnes s tímto rizikem bohužel musíme reálně počítat. Z toho důvodu průběžně vyhodnocujeme zájem o naše služby v jednotlivých regionech a jejich efektivitu. Proto bych vás chtěla požádat, abyste četli tuto zprávu s vědomím všech souvislostí, se kterými se musíme během své práce potýkat a které se nám prozatím daří celkem úspěšně překonávat.

Při tom poohlížení se zpátky bych zde chtěla veřejně poděkovat všem svým kolegyním a kolegům v týmu za jejich pracovitost, zodpovědný a laskavý přístup ke klientům, k práci i organizaci. Poděkování si zaslouží i všichni členové Výkonné a Dozorčí rady spolu s předsedou, kteří našemu občanskému sdružení věnovali spoustu svého volného času, aby se mohli spolupodílet na řízení a kontrole činnosti o.s. LORM. Při tom děkování nesmím zapomenout na všechny dobrovolníky, kteří nám, ať už v Praze, na pobočkách, klubech či pobytech, pomáhají bez nároku na jakoukoliv odměnu. A v tom děkování nesmím samozřejmě zapomenout na naše partnery, dárce a spolupracující organizace!

2012-srdce-v-dlaniDěkuji vám všem, kteří se na činnosti organizace větší či menší mírou podílíte anebo jste se v minulosti podíleli. Podle mého názoru není v tom celku důležité, zda nám pomáháte jednorázově či dlouhodobě, ať už v roli zaměstnance, člena, klienta, dobrovolníka, individuálního dárce nebo strategického partnera. Každá pomoc se počítá!

Důležitá je společná dobrá vůle, stejný cíl a vzájemný respekt, které nás ve sdružení LORM spojují v jedno mimořádné společenství spřízněných duší.

Za všechny, kterým vaše pomoc pomáhá, vám DĚKUJI!

Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka o.s. LORM

Zpět na obsah

2. o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé

Kdo jsme

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé sdružuje hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti.

Poslání a cíle

Posláním organizace je sdružovat hluchoslepé osoby a jejich rodiny i příznivce a prosazovat a hájit zájmy hluchoslepých osob. Mezi dlouhodobé cíle sdružení LORM patří:

 • Zajišťovat komplexní služby pro hluchoslepé
 • Rozvíjet pracovní a sociální rehabilitaci
 • Rozvíjet spolupráci s rodinami, odborníky i organizacemi v rámci ČR i zahraničí
 • Rozvíjet pedagogickou a vzdělávací činnost, činnost odborně publikační a věnovat se propagaci problematiky hluchoslepých

Historie a současnost

Sdružení LORM bylo založeno v roce 1991 na základě potřeb zrakově postižených spoluobčanů s přidruženou vadou sluchu, neboť zde do té doby neexistovala žádná organizace, která by se věnovala péči o hluchoslepé. Za 21 let se organizaci LORM podařilo vybudovat v České republice základní síť sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou. V poradenských centrech v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě a prostřednictvím terénních sociálních pracovnic dnes nabízíme odborné sociální služby, sociální rehabilitaci – výuku komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu, sebeobsluhy, průvodcovské, předčitatelské služby, tlumočnické služby a mnohé další. Cílem služeb je připravit klienta vést samostatný, plnohodnotný a důstojný život ve svém přirozeném prostředí.

Komu pomáháme?

Služby jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením zraku a sluchu různého stupně v rámci celé ČR, naší cílovou skupinou jsou osoby s hluchoslepotou. Základním kritériem pro poskytnutí služby je kombinované duální postižení zraku a sluchu. Výchozím kritériem definice naší cílové skupiny je především funkční hledisko zohledňující sociální problematiku.

Hluchoslepota je jedinečné postižení dané souběžným poškozením zraku a sluchu různého stupně. Způsobuje především potíže při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Zabraňuje hluchoslepému člověku plnohodnotně se zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění odborných služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí.

DEPISTÁŽ

Podle statistik, zveřejněných na Evropské konferenci hluchoslepých osob v Dánsku v roce 2003, připadá na 100 000 obyvatel 40 hluchoslepých osob. V České republice by tedy mělo žít až 4 000 osob s tímto handicapem. Komplexnější depistáž byla v ČR naposledy provedena naším sdružením na začátku 90. let, kdy bylo vyhledáno kolem 380 osob. Z těchto osob a dalších nově získaných bylo před zahájením hloubkovějších depistáží v roce 2007 v evidenci o.s. LORM celkem 145 hluchoslepých. V roce 2007 se podařilo vyhledat 15 osob s hluchoslepotou, v roce 2008 jsme objevili v rámci všech regionů 32 osob s hluchoslepotou, v roce 2009 jsme zaevidovali dalších 20 osob s tímto handicapem, v roce 2010 se jednalo o 19 nových zájemců o naše služby, v roce 2011 o 14 nových uživatelů a v roce 2012 nám přibyli další 4 hluchoslepí. Dnes víme o 215 osobách s hluchoslepotou, které žijí v České republice.

Zpět na obsah

Ve kterých krajích dnes působíme?

Na území hl. m. Prahy, v kraji Středočeském, Libereckém, Královéhradeckém a Jihočeském, v kraji Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském. Do ostatních regionů terénní sociální pracovnice dojíždějí podle potřeb klientů.

Zpět na obsah

2012-ruce

3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2012

Sociální služby pro osoby s hluchoslepotou

Služby o.s. LORM registrované u Magistrátu hl. m. Prahy pod č. j. 278548/07:

 • Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. poradenství v oblasti sociální péče (mimořádné výhody pro zdravotně postižené; příspěvek na péči, ostatní peněžité a věcné dávky; sociální výhody), důchodového zabezpečení, státní sociální podpory a výběru vhodných kompenzačních pomůcek (pomoc při výběru kompenzační pomůcky včetně vydávání doporučení; osobní asistence při výběru pomůcky; pomoc při podávání žádosti o příspěvek na pomůcku)
 • Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. nácvik komunikace (Lormova abeceda, Braillovo písmo, znakový a taktilní znakový jazyk), nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí; průvodcovské služby na úřady a k lékaři, předčitatelská služba, informační servis formou bulletinu Doteky atd.
 • Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou dle § 56 zákona č. 108/2006 Sb. tlumočení ve znakovém a taktilním znakovém jazyce, Lormově abecedě, pomocí prstové abecedy do dlaně či orálně při kompenzaci sluchadly.
 • Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotu dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb. edukačně-rehabilitační pobyty a klubová setkání

Registrace zahrnuje sociální služby zajišťované ve všech krajích České republiky a regionálních poradenských centrech o.s. LORM.

Průběh služeb v roce 2012

Začátkem roku byli všichni stávající uživatelé našich služeb seznámeni s aktuální nabídkou služeb a skupinových akcí na rok 2012, ze které si zvolili pro sebe potřebné služby. V průběhu roku pracovaly terénní sociální pracovnice na základě sepsaných smluv, ve kterých je uvedena frekvence a druh poskytované služby. Služby byly klientům poskytovány celoročně v pracovní době. Pracovníci i dobrovolníci o.s. LORM se při poskytování služeb řídí principy Etického kodexu o.s. LORM.

Všechny sociální služby byly klientům poskytovány zdarma. Uživatelé služeb si pouze hradili část nákladů na ubytování a stravování na edukačně–rehabilitačních pobytech.

Poradní dny

Poradenské centrum LORM Praha: pondělí 13.00–17.00

Poradenské centrum LORM Brno: 1. a 3. úterý v měsíci 9.00–15.30

Poradenské centrum LORM Hradec Králové: 1. a 3. pondělí v měsíci 9.00–17.00

Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec pondělí: 7.30–15.00

Poradenské centrum LORM Liberec pondělí: 8.00–16.00

Poradenské centrum LORM Ostrava: 1. a 3. pátek v měsíci 8.00–16.00

V poradní dny byly poskytovány jednorázové informace a poradenství klientům, rodinným příslušníkům, pracovníkům s lidmi s hluchoslepotou, dobrovolníkům, zájemcům o problematiku z řad veřejnosti a případně studentům speciální pedagogiky praktikujícím v LORMu.

Poradenské centrum v Hradci Králové bylo koncem léta 2012 uzavřeno z důvodu nástupu terénní sociální pracovnice na mateřskou dovolenou. Od září 2012 zajišťují služby v Královéhradeckém kraji terénní sociální pracovnice z Prahy, které za klienty podle potřeby dojíždí.

Hodnocení, kvalita a podpora

Služby byly v roce 2012 pravidelně kontrolovány formou měsíčních porad týmu, na kterých terénní sociální pracovnice hodnotily svoji práci s klienty za uplynulý měsíc. Na kvalitu odborné a terénní práce dohlížela kromě ředitelky také metodička, tým byl podle potřeb pod supervizí PhDr. Jana Holeyšovského.

Statistika sociálních služeb v roce 2012

Kvantitativní hodnocení je získáváno na základě měsíčních statistických výkazů, výkazů práce a individuálního plánu práce s klientem, které terénní sociální pracovnice zpracovávají a předávají ke kontrole metodičce a ředitelce. Výkazy detailně ukazují podíl vlastní terénní práce s klientem a podíl administrativní práce. Formuláře slouží k pravidelnému měsíčnímu, pololetnímu a ročnímu hodnocení práce jednotlivých terénních sociálních pracovnic podle poradenských center a oblastí.

V roce 2012 jsme evidovali 215 osob s hluchoslepotou v České republice, kterým byly nabídnuty sociální služby včetně základního a odborného poradenství. Z tohoto počtu byly poskytovány pravidelné sociální služby na smluvním principu celkem 138 uživatelům. Se všemi evidovanými hluchoslepými osobami jsme byli v písemném kontaktu (pravidelné zasílání nabídky služeb a novinek z oblasti sociálně právní).

stat-2012

Celkem se v roce 2012 uskutečnilo mezi terénními sociálními pracovnicemi o.s. LORM a uživateli služeb 6 720 kontaktů. Terénní sociální pracovnice se v rámci individuální přímé práce věnovaly klientům v celkovém počtu 5 403,5 hodin, celkem se jednalo o 10 624 hodin přímé práce s uživateli služeb.

Zpět na obsah

2012-graf

Podrobný popis vybraných sociálních služeb a projektů

Edukačně-rehabilitační pobyty

2012-bezkyEdukačně–rehabilitační pobyty patří již tradičně do nabídky našich sociálně aktivizačních služeb. Týdenní skupinové pobyty jsou zaměřené na sociální rehabilitaci a rozvoj komunikace u hluchoslepých a konají se v zajímavých lokalitách a rekreačních střediscích Čech a Moravy. Programy pobytů doplňujeme o další prvky, např. arteterapii, muzikoterapii, hipoterapii apod. V roce 2012 jsme pořádali čtyři edukačně–rehabilitační pobyty se zaměřením na běžecké lyžování s trasérem, cykloturistiku na tandemových kolech, výuku taktilnho znakového jazyka a sociální rehabilitaci.

Přehled edukačně–rehabilitačních pobytů v roce 2012

1. Penzion Kukla, Kuklík na Vysočině: 17. 2. – 24. 2. 2012, pobyt zaměřený na běžecké lyžování s trasérem, 9 klientů, 10 členů doprovodu

2. Hotel Eliška, Mikulov: 25. 5. – 1. 6. 2012, pobyt na tandemových kolech, 18 klientů, 18 členů doprovodu

3. Hotel Bermuda, Znojmo: 22. 6. – 29. 6. 2012, pobyt zaměřený na výuku TZJ, 12 klientů, 15 členů doprovodu

4. Penzion Kitty, Lučany nad Nisou: 14. 7. – 21. 7. 2012, pobyt zaměřený na sociální rehabilitaci, 15 klientů, 19 členů doprovodu

V týdnu od 17. do 24. února 2012 se sjelo 9 hluchoslepých sportovců na Kuklíku na Vysočině, aby se zde po celý týden věnovali běžeckému lyžování a turistice pod vedením svých trasérů a průvodců. Atmosféru celého týdne nejlépe vystihuje článek jednoho z účastníků, který nám poslal ke zveřejnění v časopise Doteky.

BĚŽKAŘI NA KUKLÍKU 2012

Dne 17. února se běžkaři i pěší turisté z LORMu setkali na Kuklíku. Sněhu bylo požehnaně, takže jsme se těšili. S počasím to nevypadalo moc dobře. Bylo tak různorodě proměnlivé, že jsme během týdne okusili všechny jeho formy – deštivé, mrznoucí, bílou tmu, mrazivé, krásně slunečné i plné chumelení. První dva dny jsme se řádně proběhli, ale pak přišla únava. Nejsme vytrénovaní ani zvyklí na tolik pohybu a zejména na tento sport. Krize však byla rychle překonána a zas bylo dobře, nebo aspoň já se tak cítil. Po večerech jsme měli velice zajímavé a pěkné programy. Moc krásný byl vzpomínkový večer na Danu Kubišovou, v němž nám Zdena, Petra a Hela přednesly pásmo z její tvorby. Znal jsem ji a obdivoval pro její statečný boj se zákeřnou chorobou, určitě v mé paměti zůstane natrvalo! Také bylo v přednášce o regionu zajímavé se dozvědět, že na Kuklíku léta vlastnil chalupu známý herec Oldřich Nový. Vydařené bylo sportovní dopoledne, kdy běžkaři zdolávali se svými traséry kilometrový terénní okruh a sjezd. Fanoušci nás podporovali, sluníčko hřálo. Stopy pro závodníky byly dobře připravené, užívali jsme si to bezvadně. Večer bylo vyhlášení výsledků, vyhráli ti mladší z nás, a tak to má být. Program obsahoval také dramaterapii, kterou jsme si všichni během týdne poctivě připravovali. Bylo úžasné sledovat, jak každý do poslední chvíle skrýval kostýmy, které si účastníci sami vyrobili, a vymyšlené nacvičené scénky. Byl to večer plný smíchu a prima zábavy, nechybělo ani překvapení, které jsme spolu s Dášou připravili – všichni účastníci pobytu od nás dostali velké zlaté medaile. Také naše vedení bylo „omedailováno“ – a plným právem! Na závěr uchopil Vašek Fišer kytaru, hrálo se na přání, zpívalo a dokonce i tančilo. Byl to krásný týden, na který budu dlouho vzpomínat!

Milan Koklar

V pořadí druhý a našimi klienty velmi oblíbený cyklisticko–turistický pobyt na tandemových kolech jsme společně prožili na jižní Moravě v týdnu od 25. května do 1. června 2012. Hostil nás hotel Eliška, odkud jsme s cyklisty vyráželi na cyklostezky podél železničních a viničních tratí směr Valtice, Lednice, na rakouskou stranu nebo do Pálavských vrchů. Za 5 dní ti nejzdatnější z nás najezdili 250 km! Turisté každý den podnikali poznávací výlety po Mikulově a okolí.

MIKULOVEM KOLMO I PĚŠKY

Turisticko–tandemový pobyt v Mikulově uběhl tak rychle, že mám pocit, jako by to byl jen sen… Ale namožené svaly na lýtkách a od kola otlačená sedací část těla mi říkají, že to byla skutečnost. Dopoledne jsme s mojí trasérkou Zdenou jezdily po mírně zvlněné rovině – tak těm kopcům říkal náš předseda Pavel – po cyklistických trasách lemovaných vinohrady, lány polí s kukuřicí, obilím, okurkami a kvetoucími loukami. Sluníčko hřálo, vítr foukal a občasná deštivá přeháňka z nás smyla prach. Naše kolo bylo líné a nechtělo jezdit rychle, musely jsme šlapat nejen do kopce, ale i z kopce, a tak jsme byly neustále pozadu… Ale do Lednice i do Valtic jsme dojely, taky do Jáňova dvora v Novém Přerově, tam je kozí farma. Potom jsme jezdily kratší trasy, ty kopečky mi dávaly pěkně zabrat, teď si ale říkám, že to nebylo tak hrozné a že to bylo fajn…

Jaroslava Žáková

MIKULOV Z TANDEMU

Na kolo jsem se moc těšil, s Petrou se mi jezdí báječně, byli jsme dokonale sehraná dvojice už z loňské Břeclavi… Ale nešlo o žádné závody, naopak, radovali jsme se z pohybu, z krásy kolem nás, z party lidí, která si umí pomoci, když někdo píchne duši nebo třeba přetrhne řetěz. Věřte mi, prohánět se po Moravě je krásné! Cestou nás masíroval vítr, chvíli chladný, chvíli teplý, dokonce i horký. Možná by se někdo zeptal, co z toho vlastně mají lidé, kteří na cestu a okolí nevidí? Já odpovídám: nádherný prožitek – Petra mi vše dopodrobna popisuje: krajinu, ten vítr, ptáky, rybníky, stromy a vlaky, žáby a zpěv tisíců špačků… Všechno to vnímáte, ale v plné síle vám to dojde až po návratu domů, celá ta krása! A nějakému tomu kopci, který vás občas potrápil, se už jen zasmějete… Zdena s Jarkou prý jezdily pouze a jen z kopce, jak se nám chlubily, ovšem takovou cestu jsme my s Petrou hledali marně. Přesto jsme projeli celý Mikulov s jeho nevšedním úchvatným okolím a denně jsme nacházeli jen radost, doplněnou slastnou únavou a po důkladné večerní sprše hlubokým spánkem. Málem bych zapomněl: dvakrát jsme píchli, ale oba Pavlové nám rytířsky přispěchali na pomoc a o vše se postarali. Ještě jednou mockrát děkujeme, parťáci! Potkal jsem znovu své milé přátele Lormáky a za rok se s vámi se všemi zase těším NA SHLEDANOU!

Milan Koklar

V posledním červnovém týdnu jsme se sjeli se 12 hluchoslepými klienty a jejich průvodci a tlumočníky ve Znojmě na pobytu zaměřeném na komunikaci v taktilním znakovém jazyce. Každé dopoledne se účastníci se svými lektory pod odborným vedením doc. Evy Souralové z Univerzity Palackého v Olomouci věnovali nácviku a konverzaci v dotekové formě českého znakového jazyka. Odpoledne účastníci poznávali historické město Znojmo a jeho blízké okolí.

KRÁLOVSKÉ MĚSTO ZNOJMO A „TAKTILKA“

Na pobyt LORMu, který byl zaměřen na výuku taktilního znakového jazyka, jsem odjížděla tak trochu s obavou jak zvládnu výuku. Ale pak jsem si řekla, že žádný učený z nebe nespadl a hlavu mi určitě nikdo neutrhne, a vyjela autobusem na trase České Budějovice – Znojmo. Večer všechny účastníky – tedy žáky a lektory, přivítala a představila vedoucí pobytu Zdena Jelínková. Každý den ráno začínal v 8 hodin rozcvičkou. Pak následovala snídaně a dopolední výuka „taktilky“. Někteří Lormáci byli úplní začátečníci, jiní již něco znali, protože se znakový jazyk učí v poradenských centrech o.s. LORM. Já spolu s lektorkou Naďou jsem si zopakovala slova pro konverzaci, např. osoby a pozdravy, slovesa. To mi docela šlo. Druhý den jsem se učila s Evou Souralovou a Pavlem. Eva se mě ptala, jestli je Pavel velký, štíhlý, mladý, ženatý. A pak následovala otázka, zda je Pavel sladký. Ne, není. To jen já jsem si spletla znak sladký a líbit se. Tak jsem se tomu zasmála a pokračovala jsem lépe. Líbilo se mi, že se lektoři měnili. Každý mě něco nového naučil. Mnoho nových znaků mi ukázala Eva Drozdová s Monikou. Neznala jsem zvířata. Pohádku o Červené Karkulce jsem si ve znakovce vyprávěla se Zdenou Jelínkovou. Přiznávám se, že někdy jsem měla ruce pěkně zamotané, ale pochvala vyučujícího mě hřála u srdíčka a těšila jsem se, co se naučím příště…

Marcela Peterková

2012-anetaV pořadí čtvrtý pobyt se v roce 2012 konal v polovině července v Lučanech nad Nisou.

Hory nám sice připravily lehce aprílové počasí, sluneční paprsky střídaly denně bouřky, díky bohatému programu se však nikdo nenudil. Účastníci zde měli možnost poznávat jak krásy Jizerských hor, tak rozvíjet své dovednosti v rámci sociální rehabilitace, např. při soutěži v samostatné chůzi s červenobílou holí nebo si osvěžit znalost Lormovy abecedy formou hry. Společné půldenní výlety na zámek Hrubý Rohozec a na kozí farmu v Pěnčíně byly doplněny turistikou na nedaleké rozhledny Bramberk, Nisanka, k prameni Nisy, na krásnou vyhlídku nad Smržovkou. Na pobyt do Lučan za námi na jeden celý den „přiletěly“ Světlušky i s ředitelkou Nadačního fondu Českého rozhlasu Martinou Kaderkovou a patronkou Světlušky, zpěvačkou Anetou Langerovou. Došlo k výjimečným a krásným setkáním nejen před kamerou, za kterou stála dokumentaristka Olga Špátová. Hravou formou jsme Světluškám předvedli, jak umíme bezpečně dovést do cíle svého průvodce v klapkách. Světlušky jsme naučili zpívat ve znakovém jazyce píseň „Okolo Hradce“.

KRÁSNÝ TÝDEN V LUČANECH

Z programu, který byl zaměřen na sociální rehabilitaci, mě zaujala soutěž v Lormově abecedě a v prostorové orientaci. Ráda jsem se naučila písničku Okolo Hradce ve znakovém jazyce. Zdařilé byly dva výlety. Jeden na zámek Hrubý Rohozec, kde jsme si mohli prohlédnout různé exponáty. Líbil se mi popelník z koňského kopyta, stolní hodiny a sochy v kapli. Průvodkyně na zámku byla velice vstřícná k nám postiženým, prohlídka byla pro mě velkým zážitkem. Ve čtvrtek se konal další výlet, tentokrát na kozí farmu a do výrobny skleněných perel v Pěnčíně. Mohli jsme si sáhnout na skleněnou tyč, ze které se korálky vyrábí, a projít jednotlivé provozy – mačkárna, šitlovna, rumplovna, brusírna a leštírna. V brusírně jsme obdivovali, jak jedna zaměstnankyně stačí obsluhovat dva stroje současně.

Na pobytu nás čekalo velké překvapení. V pondělí za námi přijely Světlušky v čele s ředitelkou Martinou Kaderkovou a patronkou Anetou Langerovou. Nadační fond Českého rozhlasu Světluška podporuje o.s. LORM již 12 let a patří jim velký dík všech Lormáků! Právě díky finančnímu příspěvku mohou být pořádány pobyty a literární soutěž. Dokumentaristka Olga Špátová z České televize k nám zavítala, aby natočila dokument. Pro nás všechny to byl krásný den! Bude nám jej připomínat náramek Světlušky, který každému předala Aneta.

Marcela Peterková

Milí Lormáci,

chtěla bych se s Vámi podělit o své dojmy z pobytu v Jizerských horách, konkrétně v Lučanech nad Nisou. Bydleli jsme v penzionu Kitty… Já jsem si užívala hlavně tu turistiku a čistý voňavý vzduch. Samozřejmě nesmím zapomenout na spolubydlící a ostatní přátele. Poprvé jsem se na pobytu setkala osobně i s redaktorem Doteků Zdeňkem Sedláčkem a jsem moc ráda, že jsem měla tu možnost jej poznat. Měli jsme tam moc fajn partu, i když jsme museli pár lidiček ze zdravotních důvodů oželet. Báječný týden byl zakončen zábavou při živé hudbě a bylo to moc fajn. Už se těším na další pobyty.

Zuzka Urbánková

Celkem se 4 pobytových akcí zúčastnilo 116 osob, z toho 54 hluchoslepých klientů, 39 rodinných příslušníků/přátel/dobrovolníků a 23 zaměstnanců o.s. LORM v roli průvodců/tlumočníků/trasérů. Veškeré sociální služby zajišťované na pobytech mají hluchoslepí klienti zdarma, přispívají sobě a svému průvodci pouze na ubytování a stravování ve výši 50 % nákladů. V roce 2012 se jednalo o příspěvek 2 000 Kč na týdenní ubytování s plnou penzí.

Zpět na obsah

Klubová setkání hluchoslepých v roce 2012

Každý měsíc pořádáme při našich Poradenských centrech LORM v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě pravidelná klubová setkání se zaměřením na arteterapii, muzikoterapii, sociální rehabilitaci s přednáškami např. o pomůckách, s příchodem jara vyrážíme ven do přírody na různé výlety, výstavy a zajímavé akce. Naši klienti měli připravený program buď v klubovnách (např. hraní společenských her, výroba vánočních či velikonočních přání, beseda s neslyšící restauratérkou apod.), nebo navštívili se svou terénní pracovnicí řadu zajímavých výstav a prohlídek. Mezi ty nejzajímavější patřila například návštěva Muzea pražských pověstí a strašidel, prohlídka muzea v Máslovicích, výstava Tma přede mnou, návštěva zámků Kratochvíle a Bučovice nebo Muzea Českého ráje. V roce 2012 se uskutečnilo celkem 95 klubových akcí. Momentky z klubových setkání postupně zveřejňujeme ve Fotogalerii na www.lorm.cz.

 

Pražský klub

2012-domino20. 1. 2012 – Hraní stolních her

14. 2. 2012 – Návštěva z Národní rady zdravotně postižených

22. 2. 2012 – Znakujeme v Tiché kavárně

13. 3. 2012 – Muzeum pražských pověstí a strašidel

22. 5. 2012 – Výlet na Petřínskou rozhlednu

6. 8. 2012 – Společenské hry

21. 8. 2012 – Prohlídka muzea v Máslovicích

3. 9. 2012 – Společenské hry

17. 9. 2012 – Vyprávění letních zážitků

2. 10. 2012 – Korálky pro radost

15. 10. 2012 – Výroba vánočních přání

17. 10. 2012 – Ukázka agility, psí spřežení

14. 11. 2012 – Výroba vánočních přání

19. 11. 2012 – Výroba vánočních přání

26. 11. 2012 – Beseda s neslyšící restauratérkou

4. 12. 2012 – Zkouška nového signalizačního zařízení, vánoční trhy

12. 12. 2012 – Vánoční klub

 

Brněnský klub

2012-zpev24. 1. 2012 – Dekorace z levandule

13. 3. 2012 – Velikonoční prostírání

20. 3. 2012 – Výstava v Paláci šlechtičen „Zkameněliny“

3. 4. 2012 – Výroba originálních hudebních nástrojů

17. 5. 2012 – Olomouc „Zahrada smyslů“

11. 9. 2012 – Nácvik vystoupení na Víkendovou konferenci o.s. LORM

18. 9. 2012 – Nácvik vystoupení na Víkendovou konferenci o.s. LORM

20. 9. 2012 – Zámek Bučovice

4. 10. 2012 – Nácvik vystoupení na Víkendovou konferenci o.s. LORM

11. 10. 2012 – Nácvik vystoupení na Víkendovou konferenci o.s. LORM

30. 10. 2012 – Výstava „Portréty nového tisíciletí“ v Rousínově

6. 11. 2012 – Výroba vánočních přání

27. 11. 2012 – Přednáška o výrobě nářadí v době kamenné a srovnání s obdobím 19. stol.

18. 12. 2012 – Vánoční klub

 

Jindřichohradecký klub

2012-vune11. 1. 2012 – Změny v sociálních zákonech

25. 1. 2012 – Oslava 80. narozenin

28. 2. 2012 – Lormujeme pro radost

5. 3. 2012 – Výchova vodicích psů

5. 4. 2012 – Prohlídka jaderné elektrárny Temelín s přednáškou

24. 4. 2012 – Prohlídka města a zámku Telč

3. 5. 2012 – Prohlídka zámku Kratochvíle a zámeckých zahrad

6. 6. 2012 – Návštěva Domu gobelínů v Jindřichově Hradci

11. 9. 2012 – Poprázdninové setkání, opékaní buřtů

19. 9. 2012 – Procházka po Jindřichově Hradci s archeologem Burianem, likérka Hill´s Liquere

2. 10. 2012 – Exkurze ve sklárně Hrdějovice

5. 10. 2012 – Procházka po Jindřichově Hradci s archeologem Burianem

4. 11. 2012 – Výroba vánočních přání

8. 11. 2012 – Ukázky vánoční vazby v zahradnictví Florianus

9. 12. 2012 – Vánoční klub

 

Liberecký klub

2012-bara2. 1. 2012 – Vyprávění – zážitky z vánočních svátků

6. 1. 2012 – Lormova abeceda, čtení

16. 1. 2012 – Rukodělná činnost, příprava na tkaní, stříhání a vázání osnovy

20. 1. 2012 – Příprava dortu, oslava narozenin, čtení – Domov důchodců Františkov

23. 1. 2012 – Zkušenosti s PC

30. 1. 2012 – Rukodělná činnost, vázaní osnovy ke tkaní, čtení

6. 2. 2012 – Rok Draka – symbolika čínské astrologie

13. 2. 2012 – Slavíme sv. Valentýna, příprava palačinek

20. 2. 2012 – Masopust a jeho zvyky

5. 3. 2012 – Kuchařská pohotovost, rady tety Běty

12. 3. 2012 – Významné dny v březnu, písničky na přání

19. 3. 2012 – Vítáme jaro – jarní rovnodennost, sázení semínek

26. 3. 2012 – Vázání osnovy, tkaní, obkreslování šablon k velikonoční výzdobě

2. 4. 2012 – Velikonoce v Evropě, příprava dezertu

12. 4. 2012 – Oslava narozenin v Jiřetíně p. Bukovou

7. 5. 2012 – Příprava a ochutnávka jarních pomazánek

14. 5. 2012 – Jméno Bonifác znamená „člověk dobrého osudu“ – znáte ho?

21. 5. 2012 – Prstová abeceda, májové básnění a snění

11. 6. 2012 – Canisterapie – ElvaHelp

18. 6. 2012 – Letní slunovrat

9. 7. 2012 – Komunikace pomocí prstové abecedy, pexeso

30. 7. 2012 – Vyprávění prázdninových zážitků

6. 8. 2012 – Rukodělné činnosti, čtení

27. 8. 2012 – Letní receptář

10. 9. 2012 – Pranostiky, významné dny

19. 9. 2012 – Výstava „Tma přede mnou“ ve Vrchlabí

24. 9. 2012 – Podzimní rovnodennost

8. 10. 2012 – Výroba pomazánek

15. 10. 2012 – Září víno vaří, říjen hrozen mačká

29. 10. 2012 – Něco pro zahřátí nejen těla, ale i duše

6. 11. 2012 – Muzeum Českého ráje v Turnově

12. 11. 2012 – Posilování a trénování paměti

19. 11. 2012 – Výroba vánočních přání

26. 11. 2012 – Výroba vánočních přání

4. 12. 2012 – Pečení vánočního cukroví

18. 12. 2012 – Vánoční klub

 

Ostravský a přerovský klub

2012-zuzana13. 1. 2012 – Prohlídka hmatových map, zajímavosti o městech

27. 1. 2012 – Historie měny, rozpoznávání mincí a bankovek, zajímavosti formou hry

24. 2. 2012 – Nové poradenské centrum – novinky ze sdružení LORM, smlouvy a pomůcky

3. 3. 2012 – Výroba velikonočních slepiček

6. 3. 2012 – Čaje trochu jinak

4. 5. 2012 – Bankovky a mince – povídání o penězích, informace, jak je poznat

8. 6. 2012 – Historie Braillova písma

15. 6. 2012 – Historie Braillova písma

7. 9. 2012 – Setkání po létě

5. 10. 2012 – Povídání o Rumunsku I.

12. 10. 2012 – Povídání o Rumunsku II.

2. 11. 2012 – Výroba vánočních přání

7. 12. 2012 – Mikulášský klub

Zpět na obsah

Bulletin Doteky – časopis nejen pro hluchoslepé

2012-dotekyV roce 2012 jsme vydali čtyři čísla našeho čtvrtletníku Doteky. Časopis vychází od roku 1994 ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu, jako zvuková nahrávka nebo v elektronické podobě. Všichni hluchoslepí čtenáři/posluchači jej odebírají zdarma. Doteky přinášejí novinky ze sdružení LORM, zprávy z akcí v ČR i zahraničí, novinky v sociálně právní oblasti, součástí Doteků jsou rubriky Zdraví – Příčiny hluchoslepoty, Osobnosti ze světa hluchoslepých atd. Časopis je ojedinělým prostorem, kde se mohou hluchoslepí sami vyjadřovat, ať už formou básně či vyznání nebo uveřejněním reportáže, zprávy či oblíbeného receptu. Doteky jsou důležitým komunikačním prostředníkem – mostem, který propojuje hluchoslepé po celé České republice. Časopis připravuje od samého počátku hluchoslepý šéfredaktor Zdeněk Sedláček v úzké spolupráci se členy redakční rady a stálými dopisovateli. Krásné a originální ilustrace titulní strany Doteků pro nás bez nároku na honorář připravuje již mnoho let grafik Tomáš Zach. Všechna starší i nová čísla Doteků jsou volně k prohlédnutí či ke stažení na webových stránkách www.lorm.cz.

stat2-2012

Zpět na obsah

4. ročník Ceny Hieronyma Lorma

2012-vasaTvůrčí osobnosti z řad hluchoslepých přebíraly v sobotu 20. října 2012 během slavnostního večera ceny za svoji uměleckou tvorbu. Vyhlášení výsledků 4. ročníku soutěže o Cenu Hieronyma Lorma proběhlo na Víkendové konferenci sdružení LORM ve Vyškově na Moravě. Hlavní Cenu odborné poroty, krásnou sošku anděla za 1. místo v kategorii poezie, převzala paní Václava Turková za báseň Hledání. Porota dále udělila v kategorii próza 1. místo panu Františku Hynkovi za povídku s názvem Zimní boty.

Vedle Ceny odborné poroty byly vítězům předány i Ceny veřejnosti na základě hlasování, které po celé září běželo na webových stránkách www.lorm.cz. Největší počet elektronických hlasů v kategorii poezie získala báseň Drahý můj paní Marie Doležalové, v kategorii próza mělo u veřejnosti největší úspěch dílo s názvem Řidičský průkaz paní Dagmar Proškové. Do elektronického hlasování přes internet se zapojilo přes 120 osob.

Na naší konferenci jsme zpřístupnili všechny přihlášené básně a povídky, které si mohli návštěvníci přečíst ve zvětšeném černotisku a Braillově písmu. Výtvarná díla zde byla rovněž vystavena a právě samotní účastníci akce rozhodli hlasováním o vítězi výtvarné soutěže. Keramický set, kterému vévodil do všech detailů vypracovaný vodicí pomocník Gary – královský pudl, vybojoval jeho autorce, paní Zuzaně Urbánkové, první místo.

Na webových stránkách www.lorm.cz můžete najít fotografie šťastných autorů při přebírání cen spolu s vlastními literárními příspěvky a celkovými výsledky soutěže. Soutěž byla pořádána pod záštitou a za laskavé podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Letos poprvé soutěž podpořila i Nadace člověk člověku.

Zpět na obsah

Reedice brožury a CD–ROMu „Hluchoslepí mezi námi“

2012-reediceNa konci roku 2012 jsme ve druhé reedici vydali brožuru a CD–ROM „Hluchoslepí mezi námi“ za finanční podpory Moravskoslezského kraje. Publikace, která poprvé vyšla v roce 2003 a v 1. reedici v roce 2007, dostala kompletně nový grafický háv a některé části brožury a CD–ROMu byly ve velké míře zaktualizovány a doplněny. Brožura přináší přehledně zpracované informace nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro všechny zájemce o problematiku života lidí s duálním smyslovým postižením. V brožuře je možné se například dočíst, koho lze považovat za hluchoslepého, jaké jsou vhodné komunikační systémy a seznámit se s rehabilitačními i kompenzačními pomůckami, které usnadňují hluchoslepým spoluobčanům život. V textu lze také najít aktualizovaný seznam kontaktů na lékaře, kteří jsou oprávněni předepisovat pomůcky pro zrakově postižené, zásady průvodcovství a také adresář institucí a škol pro hluchoslepé.

2012-lormCD–ROM kromě brožury obsahuje dalších 8 kapitol. Pozornost si určitě zaslouží kapitola Slavné osobnosti, která představuje významné umělce a osobnosti postižené hluchoslepotou. Kapitola o komunikačních systémech osob s hluchoslepotou nabízí zájemcům příležitost osvojit si například základy Lormovy abecedy. Milým završení CD ROMu je aktualizovaná fotogalerie představující vizuálně svět hluchoslepých a naše společné akce a projekty. Brožura upozorňuje na fakt, že i takto handicapovaný člověk může žít plnohodnotným životem, pokud mu někdo podá pomocnou ruku.

Publikace je v obou formátech neprodejná a lze si ji objednat na adrese v Poradenském centru o.s. LORM Praha, Zborovská 62, 150 00 Praha 5, tel/fax: 257 325 478, e-mail: kancelar@lorm.cz. K objednání lze také využít online formulář, který je k dispozici na https://lorm.cz/cs/hluchoslepi/mezi_nami.php.

Zpět na obsah

Bezbariérové stránky www.lorm.cz

Webové stránky www.lorm.cz jsou vytvářeny se zvláštním ohledem na přístupnost, tj. jsou uzpůsobeny návštěvníkům, kteří si stránky mohou prohlížet pomocí braillského řádku nebo hlasového výstupu. Navíc si může každý uživatel nastavit takovou velikost písma a barevné schéma, které mu vyhovuje.

Celková návštěvnost stránek v posledních dvou letech mírně klesá ve srovnání s předchozími lety, což může být způsobeno faktem, že od února 2011 máme vytvořený vlastní profil na sociální síti Facebook a zájemci o aktuální dění v organizaci a v oblasti hluchoslepoty také navštěvují naše facebookové stránky. Na snížení návštěvnosti měl největší podíl menší zájem o fotoalbum (fotografie jsou nejdříve zveřejněny na Facebooku), o HTML verzi Doteků a o knihovnu. Naopak nezměnil se zájem o problematiku hluchoslepoty, zájem o informace o sdružení LORM a o Aktuality. Jak se návštěvníci na stránky LORMu dostanou? Kolem 50 % návštěvníků přijde přímo přes Oblíbené položky, ručním zadáním adresy, kliknutím na odkaz v e–mailu apod., 40 % nás najde přes vyhledávače (Google, Seznam), 10 % klikne na odkaz na nějaké cizí stránce. V případě vyhledávačů patří mezi nejčastěji hledané fráze „zákon o sociálních službách“, „lorm“, a „lormova abeceda“. Co návštěvníky nejvíce zajímá? Tradičně je velký zájem o problematiku hluchoslepoty obecně včetně informací z brožury „Hluchoslepí mezi námi“, oblíbené jsou fotografie vystavené ve Fotoalbu, nemalý zájem je i o Doteky a informace z o.s. LORM.

stat3-2012

Zpět na obsah

Odborná knihovna

Knihovna o.s. LORM představuje dnes jedinečný soubor odborných informací o hluchoslepotě v České republice, čítá aktuálně 808 titulů zaměřených na hluchoslepotu a problematiku postižení zraku a sluchu. Slouží jako významný informační zdroj pro odborníky, zájemce z řad studentů speciální pedagogiky či jiných příbuzných oborů i pro laickou veřejnost. Knihovna byla průběžně doplňována o nové zajímavé tituly včetně online verze na webových stránkách www.lorm.cz. V průběhu let 2008–2009 proběhla digitalizace odborné knihovny a nyní si mohou osoby s hluchoslepotou a se zrakovým postižením zapůjčit vybrané tituly, které byly z tištěné knižní předlohy převedeny do elektronické podoby – tzv. digitální knihy. V této podobě si mohou titul přečíst pomocí počítače, jenž je softwarově patřičně vybaven, ať už hlasovým či hmatovým výstupem, zvětšovacími programy s hlasovou podporou apod.

2012-vs-foto

Zpět na obsah

4. Práce s veřejností

Přednášky o hluchoslepotě

V průběhu roku metodička a terénní sociální pracovnice o.s. LORM ve spolupráci s hluchoslepými kolegy a klienty pořádaly přednášky o hluchoslepotě na odborných konferencích a vysokých školách pro studenty speciální pedagogiky a sociálně a zdravotnicky zaměřených oborů. Zajistili jsme celou řadu seminářů na téma „Život s hluchoslepotou“ pro střední školy, celkově se jednalo o 19 přednášek a besed v rozsahu 42 hodin. Hluchoslepý kolega Ladislav Holba se svým vodicím psem Pedrem uspořádal v roce 2012 v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, v knihovnách a dalších institucích v Ostravě a Moravskoslezském kraji celkem 82 besed v rozsahu 352 hodin.

Jubilejní veřejná sbírka Červenobílé dny

2012-sbirka-1Už podesáté mohli lidé podpořit hluchoslepé během celonárodní veřejné sbírky Červenobílé dny. Do hlavní sbírkové akce, kterou tradičně na konci dubna pořádá o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, se od 23. dubna do 25. dubna 2012 zapojilo 270 dvojic studentů ve 36 městech České republiky. Prodejem červených srdíček – ořezávátek vybrali dobrovolníci celkem 303 557 korun.

Všichni, kteří si během Červenobílých dnů v dubnu zakoupili u dobrovolníků červené srdíčko – ořezávátko, mohli být odměněni v navazující hravé fotosoutěži. Stačilo do soutěže přihlásit jednu fotografii se srdíčkem. Vítěze určilo veřejné hlasování, které od 1. do 15. června 2012 probíhalo na webových stránkách http://www.cervenobiledny.cz. Celkem 51 soutěžních fotografií bylo vystaveno anonymně a první tři fotografie, které získaly největší počet e–hlasů, vyhrály pro své autory tři značkové fotoaparáty věnované společností Canon CZ, s.r.o. Fotosoutěž volně navazovala na kampaň, která od Valentýna běžela na sociální síti Facebook, kde jsme každý den zveřejnili jednu fotomomentku zachycující srdíčko v nějaké zajímavé každodenní situaci, na probíhající akci pro hluchoslepé klienty a na různých atraktivních místech světa, např. na Machu Picchu v Peru, s papouškem Lolou v Amazonii, na běžeckých pláních uprostřed Norska nebo u Lennonovy zdi v Praze.

2012-sbirka-2Výtěžek se v průběhu roku navýšil o dalších 19 170 korun díky výnosu z dárcovských SMSek, o 39 250 korun, které na sbírkové konto zaslali dárci, a dále o výnosy z doprovodných akcí v celkové výši 82 203 korun. Konkrétně se jednalo o charitativní Červenobílé ochutnávky, které proběhly v dubnu a prosinci ve Vinotéce Na Slupi na Praze 1 (19 925 korun), dále o výtěžek z benefičního koncertu italského varhanního virtuosa Giulio Mercatiho v rámci hudebního festivalu Svatováclavské slavnosti (13 091 korun), druhého ročníku Vánočního putování Prahou, který ve prospěch o.s. LORM pořádali přátelé ze sdružení Velký vůz (20 151 korun) a výtěžky z vánočních večírků od společností BIS Czech (16 500 korun) a Stadler (7 620 korun). Celkový výtěžek 11. ročníku sbírky včetně úroků ze sbírkového konta dosáhl částky 444 298,43 korun.

Červenobílé dny lze nadále podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777, pro příspěvky je otevřeno sbírkové konto 43–8709380297/0100. Podrobné vyúčtování sbírky je uvedeno ve Finanční zprávě a na www.cervenobiledny.cz.

Zpět na obsah

Kampaň o červenobílé holi

2011-hul-pro-zivotNa podzim roku 2009 jsme spustili kampaň pro pochopení významu červenobílé hole. Nadační inzeráty v červenobílých barvách nám od té doby vyšly v mnoha celostátních denících a magazínech. Kampaň pokračovala i v dalších letech, a to s novými vizuály, na kterých se vedle červenobílé hole objevila například kulečníková tága, hokejka, bambusové hůlky, „valaška“ nebo hole na nordic walking. V roce 2009 nám v rámci kampaně vyšlo 22 inzerátů, v roce 2010 se jednalo celkem o 31 inzerátů, v roce 2011 bylo zveřejněno 30 inzerátů. V roce 2012 nám vyšlo 12 edukačních inzerátů v časopisech Instinkt, Týden, Sedmička, Profit, Žena a život a dalších 9 inzerátů vyšlo v tomto roce na podporu sbírky Červenobílé dny v časopise Instinkt, Profit, Týden, Žena a život a v denících Mladá fronta Dnes a Lidové noviny a v jejich magazínech. Děkujeme Markovi Valičkovi/MuchoGusto, který je autorem celého konceptu kampaně o červenobílé holi. Velké poděkování patří Ireně Egerové, která všem našim nápadům dává krásnou grafickou podobu! Díky kampani jsme zaznamenali nejen nárůst přijatých dárcovských sms, ale i zvýšení zájmu individuálních dárců.

Zpět na obsah

Klub dárců „Červenobílé klubko“

Od roku 2004 sdružujeme naše stálé příznivce v klubu dárců „Červenobílé klubko“. Členství v klubu dárců našim stálým podporovatelům přináší možnost být s námi v pravidelnějším kontaktu. V roce 2012 jsme všem členům klubu dárců pravidelně zasílali speciální informační bulletin, samozřejmostí bylo zaslání výroční zprávy, pozvánek na benefiční akce apod. Členem „Červenobílého klubka“ se může stát kdokoliv, kdo se zaváže přispívat po dobu nejméně 1 roku pravidelnou měsíční částkou v minimální výši 50 Kč anebo jednorázovou částkou činící minimálně 600 Kč ročně. Přihláška a další informace jsou na www.lorm.cz.

Zpět na obsah

Další aktivity…

O našich projektech jsme veřejnost v roce 2012 pravidelně informovali:

 • v Aktualitách na internetových bezbariérových stránkách www.lorm.cz
 • distribucí brožury a CD–ROMu Hluchoslepí mezi námi
 • v médiích a tiskových zprávách – pravidelná spolupráce s odbornými a speciálně zaměřenými redakcemi a časopisy (např. Český rozhlas, Neziskovky.cz, ČTK, Internetporadna, Infoposel.cz, Helpnet.cz, Gong, noviny Můžeš a mnohé další), v rámci veřejné sbírky „Červenobílé dny“ prostřednictvím dobrovolníků, v médiích formou rozhovorů a reportáží (Český rozhlas, Radio Čas) a inzercí (MF Dnes, Lidové noviny,časopisy Týden, Instinkt, Profit, Týden, Žena a život)
 • v časopisu Doteky

2012-vs-img

Zpět na obsah

5. Struktura sdružení a jeho lidské zdroje

Struktura sdružení

Nejvyšším orgánem o.s. LORM – Společnosti pro hluchoslepé je Valná hromada sestávající se z členů sdružení, která zasedá 1x za dva roky. Hluchoslepí představují více jak 50 % členské základny. Pětičlenná Výkonná rada a tříčlenná Dozorčí rada je volena z řad členů na dva roky. Předseda, který je současně předsedou Výkonné rady a statutárním zástupcem organizace, je volen samostatně členy na Valné hromadě. Ředitel je jmenován Výkonnou radou a je statutárním zástupcem.

Počet členů k poslední Valné hromadě ke dni 31. 12. 2012 celkem: 161 osob

z toho hluchoslepí: 90 (56 %)

z toho ostatní členové (rod. příslušníci, odborníci, dobrovolníci): 71

Statutární orgány

2012-garyna základě voleb a usnesení na 10. Valné hromadě o.s. LORM, 20. 10. 2012, Vyškov na Moravě

Výkonná rada

 • Pavel Nepraš, předseda a statutární zástupce
 • Mgr. David Berenreiter
 • Ing. Pavel Daniel
 • Miloslav Koklar
 • Ing. Jiřina Vlčková

Dozorčí rada

 • Mgr. Hana DvořákováMgr. Irena Honzáková

  Marie Tesková

Ředitelka

Mgr. Petra Zimermanová, statutární zástupce

Zpět na obsah

Tým odborníků a zaměstnanců o.s. LORM

Pracovní tým vedle ředitelky a metodičky tvořila skupina terénních sociálních a oblastních pracovníků. Dále členy týmu tvořily hospodářsko–administrativní pracovnice a pracovnice na pozici ekonom–fundraiser. Organizace spolupracovala s řadou externistů a dobrovolníků.

Odbornost týmu

Metodička a terénní sociální pracovnice mají znalosti z tyflopedie, surdopedie, speciální pedagogiky, psychologie, sociálně právní oblasti a ovládají další praktické dovednosti (komunikace hluchoslepých, sebeobsluha, kurzy pro instruktory prostorové orientace a samostatného pohybu).

Složení týmu k 31. 12. 2012

2012-slozeni-tymu

Na rodičovské dovolené

 • Bc. Barbora Martínková
 • Mgr. Hana Dvořáková
 • Daniela Prchalová, DiS.
 • Mgr. Zuzana Koreňová

Další spolupracovníci v roce 2012

 • PhDr. Jan Holeyšovský, supervizor
 • Jana Macáková, účetní
 • Martin Trčka, webmaster
 • Luboš Prchal, správce sítě
 • Jan Nouza, příprava rubrik Rozhovor a Příběh v Dotecích

Zpět na obsah

Systém celoživotního vzdělávání

Kvalitu služeb zlepšujeme pravidelným interním školením týmu a podporou v celoživotním vzdělávání, formou rozšiřování znalostí a dovedností na kurzech a seminářích nebo účastí na odborných konferencích.

Konference, přednášky a semináře

 • Workshop pro tlumočníky českého znakového jazyka, Institut neslyšících pro specializované vzdělávání, o.s., Praha, 15. 4. 2012
 • sKarta, Národní rada zdravotně postižených, Brno, 17. 9. 2012
 • Způsoby práce, sebereflexe a sebevzdělávání v týmovém tlumočení, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Praha, 6. 10. 2012
 • Seminář „Rozhodování? Rozhodování!“, Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, Praha, 7. 10. 2012
 • Víkend s českým znakovým jazykem pro tlumočníky, Institut neslyšících pro specializované vzdělávání, o.s., Praha, 13. – 14. 10. 2012
 • Standardy a inspekce, Modrá linka, Brno, 23. 10. 2012

Kurzy

 • Kurz znakového jazyka, Mgr. Karel Redlich, Liberec, leden – duben 2012
 • Kurz znakového jazyka, M. Pravdová, Ostrava, leden – prosinec 2012
 • Kurz znakového jazyka, A. Válková, Brno, leden – prosinec 2012
 • Kurz znakového jazyka, B. Malá, Jindřichův Hradec, leden – prosinec 2012

Školení

 • Sociální reforma, Poradenské centrum LORM Praha, 10. 1. 2012
 • Bazální stimulace, Poradenské centrum LORM Praha, 7. 2. 2012
 • Směrnice, smlouva s klientem, Poradenské centrum LORM Praha, 7. 2. 2012
 • Zrakové vady, Poradenské centrum LORM Praha, 6. 3. 2012
 • POSP praxe a zkouška, Poradenské centrum LORM Praha, 4. 9. – 5. 9. 2012
 • Kochleární implantát, Poradenské centrum LORM Praha, 5. 11. 2012

Zpět na obsah

6. Spolupráce

Mezinárodní

Členství v zastřešujících organizacích:

 • členství ve Světové federaci hluchoslepých (WFDB)
 • zastoupení v Evropské unii hluchoslepých (EDBU)
 • členství v mezinárodní organizaci Deafblind International (DbI)

Díky zastoupení ve Světové federaci hluchoslepých a členství v jedné z nejvýznamnějších mezinárodních organizací Deafblind International (DbI) máme možnost získávat pravidelné informace o dění v odborných kruzích i mezi hluchoslepými v zahraničí, a to například prostřednictvím časopisu Deafblind Review.

Zpět na obsah

Domácí

V roce 2012 jsme byli členy zastřešujících organizací Česká rada humanitárních organizací (ČRHO) a Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) a Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO).

Spolupracovali jsme s Domovem pro zrakově postižené Palata a Centrem sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v Brně–Chrlicích a dalšími institucemi, kde žijí někteří z uživatelů našich služeb. Dlouhodobě jsme v kontaktu s foniatry a oftalmology, s pracovníky na sociálních a zdravotních odborech všech úrovní. Vítáme spolupráci založenou na partnerství, odborném přístupu a vzájemném respektu, v níž budeme nadále pokračovat ve prospěch našich klientů.

V roce 2012 jsme pokračovali v úspěšné spolupráci s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D. a jejím týmem spolupracovníků z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně při rozvíjení taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé.

Spolupráce s organizacemi a partnery

 • ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, Praha
 • Audiocentrum, Praha
 • Automotoklub neslyšících, Ostrava
 • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
 • Centrum zrakových vad, Fakultní nemocnice Motol, Praha
 • Česká rada humanitárních organizací, Praha
 • Asociace veřejně prospěšných organizací
 • Česká unie neslyšících
 • Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, Praha
 • Neziskovky.cz
 • Internetporadna
 • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Praha
 • Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha
 • Pevnost – České centrum znakového jazyka, Praha
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené, Ostrava
 • SONS – oblastní pobočka Jindřichův Hradec
 • Středisko rané péče Tamtam, Olomouc
 • Svárovský, s.r.o., Brno (výrobce červenobílých holí)
 • Tyflocentrum Praha
 • Tyflokabinet, České Budějovice
 • Tyfloservis
 • Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně – Chrlicích
 • Domov pro zrakově postižené Palata, Praha
 • VIA Sdružení hluchoslepých, Praha
 • Záblesk – Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, Kopřivnice

Spolupráce s pedagogickými institucemi

 •  Laboratoř Carolina – Centrum podpory studia zrakově postižených na UK, Praha
 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, Brno – spolupráce s PhDr. Radkou Horákovou, PhD. a Mgr. Lenkou Hricovou
 • Speciální mateřská škola a základní škola pro sluchově postižené, Olomouc
 • SPC při Dětském domově a Mateřské škole speciální, Beroun
 • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta a Augustin, Hradec Králové
 • Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií, Olomouc – spolupráce s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D. a Mgr. Jiřím Langerem, Ph.D.

Spolupráce se studenty

Spolupracujeme se studenty, kteří studují obory zaměřené na pečovatelství, zdravotnictví, speciální pedagogiku a ergoterapii. Studenti absolvují v našem sdružení odbornou praxi a pravidelně dochází do naší odborné knihovny.

Spolupráce s dobrovolníky

Na činnosti organizace se celoročně podílí významné množství dobrovolníků, a to jak z řad rodinných příslušníků a členů sdružení, tak i studentů a vyškolených dobrovolníků, kteří pomáhají při Poradenských centrech LORM.

2012-dobr

2012-img-2

Zpět na obsah

7. Finanční zpráva za rok 2012

Rozvaha

2012-rozvaha

Zpět na obsah

Výkaz zisku a ztráty

2012-zisk-ztrata

Zpět na obsah

Přehled zdrojů financování projektů o.s. LORM v roce 2012

2012-zdroje

Zpět na obsah

Celkové náklady v roce 2012 činily 5 928 076,41 Kč, celkové výnosy 6 050 187,09 Kč. Hospodářský výsledek, zisk ve výši 122 110,68 Kč, byl převeden do fondu sbírky Červenobílé dny 2012 a bude využit na financování sociálních služeb v roce 2013.

Podstatný vliv na dobré finanční výsledky a hospodaření našeho sdružení měla ve finále úspěšná dotační a grantová řízení u MPSV a nadací, dále podpora od dárců i sponzorů a samozřejmě i naše sbírka „Červenobílé dny“. Dotace MPSV představovaly na celkových nákladech podíl ve výši 56 %, příspěvky od Nadačního fondu Českého rozhlasu podíl ve výši 21 %, sbírka se podílela na financování ve výši 8 %.

Podíl zdrojů na realizaci jednotlivých sociálních služeb a projektů v roce 2012

2012-podil

Vyúčtování sbírky „Červenobílé dny“

2012-vyuctovani

Způsoby realizace 10. ročníku sbírky pořádané v roce 2012

NA BANKOVNÍ ÚČET

Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 3. 2012 k 31. 12. 2012 byly na účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 31 650  Kč. V období od 1. 1. 2013 do 28. 2. 2013 přibylo na sbírkovém účtu 7 600 Kč od drobných dárců, celkem nám dárci zaslali na účet částku 39 250 Kč.

PRODEJEM PŘEDMĚTŮ

Hlavní způsob realizace sbírky v roce 2012 představoval prodej předmětů: červeného srdíčka – ořezávátka. Všichni, kteří si od 23. do 25. dubna 2012 zakoupili u našich dobrovolníků srdíčko za 30 korun, přispěli do sbírky částkou 303 557 Kč. Do sbírkové akce se zapojilo 270 dvojic studentů ve 40 městech České republiky.

PRONÁJMEM TELEFONNÍ LINKY/ DMS

Projekt DMS se stal součástí komunikační kampaně sbírky, která proběhla především v tištěných médiích (inzerce v MF Dnes, LN, Instinkt, Týden, Žena a život, inzertní spot vysílaný v Českém rozhlase a Radiu Čas, PR, redakční podpora v celostátním i regionálním tisku i na internetovém zpravodajství). Celkem byly na sbírku od 1. 3. 2012 do konce února 2013 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 19 170 Kč.

Doprovodné akce sbírky

Další finanční příspěvky byly získány od individuálních dárců v rámci doprovodných sbírkových akcích konaných během roku. Doprovodné akce ke sbírce celkem k 31. 12. 2012 vynesly částku 73 913 Kč.

2012-tb1

V roce 2013:

2012-tb2

Výtěžky z drobných doprovodných akcí 2012 a 2013 činily celkem 82 203 Kč.

10. ROČNÍK SBÍRKY REALIZOVANÝ V ROCE 2012

2012-cerpani

ČERPÁNÍ VÝTĚŽKU Z 10. ROČNÍKU SBÍRKY ČERVENOBÍLÉ DNY NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PROJEKTY PRO OSOBY S HLUCHOSLEPOTOU OD 1. 3. 2012 K 28. 2. 2013

2012-cerpani2

2012-img-3

Finanční kontroly

Kromě interní kontroly účetní závěrky k 31. 12. 2012 provedené Dozorčí radou o.s. LORM dne 2. 4. 2013 proběhla plánovaná kontrola ze strany:

 • Pražské správy sociálního zabezpečení Praha, dne 11. 3. 2013 ve věci plnění povinností plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění; ve zprávě o výsledku kontroly se uvádí: „Ke dni kontroly nebyly zjištěny nedostatky.“

2012-img-fin

Zpět na obsah

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy občanského sdružení LORM – Společnosti pro hluchoslepé za rok 2012

Zpráva nezávislého auditora je určena statutárním orgánům společnosti LORM. Předmětem ověřování byla účetní závěrka občanského sdružení LORM – společnosti pro hluchoslepé, sestavená ke dni 31. 12. 2012.

Účetní závěrka byla ověřována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění navazujících právních předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

Součástí ověřování byla rovněž výroční zpráva společnosti, vztahující se k uvedenému účetnímu období.

Za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné, přehledné, srozumitelné a správné, v souladu s platnými zákony a předpisy, je odpovědná účetní jednotka.

Odpovědností auditora je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek podle výsledků provedeného auditu.

Audit společnosti LORM byl proveden v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a dalších právních úprav, při respektování příslušných Mezinárodních auditorských standardů a aplikačních doložek Komory auditorů České republiky. Auditorské postupy vyžadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal dostatečnou jistotu, že v předkládaných účetních výkazech, které jsou součástí účetní závěrky, nejsou obsaženy významné nesprávnosti, účetnictví dané účetní jednotky je vedeno v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona o účetnictví a řídí se platnou účtovou osnovou a postupy účtování.

V rámci auditu byly ověřeny účetní záznamy dokládající zůstatky účtů a údaje vykázané v účetních výkazech a příloze účetní závěrky za rok 2012. Dále byla ověřena správnost účtování účetních případů na příslušné účty, ve správné výši i období jejich uskutečnění, včetně porovnání s prvotními účetními doklady.

Ověřování bylo provedeno výběrovým způsobem, při respektování zásady významnosti vykazovaných skutečností. Bylo rovněž provedeno zhodnocení uplatňovaných účetních postupů a celkové úrovně vedení účetnictví, zpracování účetních výkazů a přílohy účetní závěrky. Součástí kontrol bylo rovněž ověření Finanční zprávy za rok 2012, i celkové účelnosti vynakládání finančních prostředků.

Údaje uváděné ve výroční zprávě společnosti LORM za rok 2012 odpovídají obsahově účetní závěrce za uvedené období.

Domníváme se, že provedený audit dává přiměřený podklad pro vydání auditorského výroku na předloženou účetní závěrku a výroční zprávu občanského sdružení LORM ke dni 31. 12. 2012.

Podle našeho názoru účetní závěrka a výroční zpráva společnosti o.s. LORM ve všech významných ohledech dávají věrný a poctivý obraz o finanční situaci, aktivech a pasivech, nákladech a výnosech a výsledku hospodaření za rok 2012, v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Výrok auditora zní: „Bez výhrad“.

Nezávislý auditor: Ing. Blanka Horáková, Osvědčení KA ČR č. 1711, Adresa: Bukolská 780/1, 181 00 Praha 8, telefon: 233 543 225

V Praze dne 1. července 2013

Přílohy: Účetní závěrka k 31. 12. 2012 – Rozvaha k 31. 12. 2012, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012, Příloha účetní závěrky za rok 2012, Výroční zpráva k 31. 12. 2012

Zpět na obsah

8. Naši dárci a podporovatelé

Za finanční pomoc v roce 2012 DĚKUJEME:

  •  Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 3 311 000 Kč na projekty:
   • ve výši 1 598 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
   • ve výši 918 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou
   • ve výši 183 000 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
   • ve výši 612 000 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepot

2012-darci

 

  • ve výši 650 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 600 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou: Edukačně-rehabilitační pobyty a klubová setkání hluchoslepých
  • ve výši 20 000 Kč na projekt 4. ročník Ceny Hieronyma Lorma
 • Nadaci OKD za příspěvek ve výši 100 000 Kč na projekt DOTEKY – časopis nejen pro hluchoslepé realizovaný od července 2011 do června 2012
 • Nadaci člověk člověku za příspěvek ve výši 35 000 Kč na projekt 4. ročník Ceny Hieronyma Lorma
 • Moravskoslezskému kraji za příspěvek ve výši 70 000 Kč na projekt Informační kampaň o hluchoslepotě

Děkujeme všem studentům, koordinátorům a partnerům 10. ročníku sbírky Červenobílé dny:

 • Generální partner: První stavební obnova, s.r.o.
 • Partneři: GZH, s.r.o., Ardagh Group, MuchoGusto, OP TIGER, spol. s r.o., SCREENET, spol. s r.o., TOPTRANS spol. s r.o., ppm factum research s.r.o.,, CANON CZ s.r.o.
 • Mediální partneři: Český rozhlas, Radio Čas, www.babyweb.cz, zijemenaplno.cz.
 • Vladimíru Javorskému za pomoc s přípravou rozhlasového spotu.
 • Za přípravu vizuálu inzertních stran a vizuálu ke sbírce Červenobílé dny 2012 děkujeme Marku Valičkovi/MuchoGusto a grafičce Ireně Egerové.
 • Radimu Ševčíkovi za animaci obrazového spotu.
 • Komerční bance, a. s. za vstřícnost a spolupráci při ukládání výtěžku ze sbírky
 • Manželům Příhodovým za dlouhodobé umístění sbírkové pokladničky v rodinném Penzionu U Příhodů v Podbořánkách.
 • Kolektivu Mateřské školy Socháňova v čele s ředitelkou Mgr. Simonou Skoumalovou na Praze 6 Řepích za zorganizování a propagaci naší sbírky.
 • Terezii Härtingové za umístění našeho edukačního inzerátu na golfových hřištích a na úřadech.

Za finanční, věcnou a další podporu v roce 2012 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

 • Klubu z Viktorky za poskytnutí finančního daru ve výši 40 200 Kč na týdenní pobyt zaměřený na výuku taktilního znakového jazyka.
 • Společnosti ROFA PRAHA s.r.o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou v r. 2012.
 • Společnosti ACI–AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s.r.o. za finanční dar ve výši 20 000 Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou v roce 2012.
 • Společnosti Recyklace odpadů a skládky, a. s. za finanční dar ve výši 15 000 Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou v r. 2012.
 • Milému dárci, panu Ericovi Stelfoxovi, za štědrý dar ve výši 100 000 Kč na sociální služby pro hluchoslepé v roce 2012.
 • Všem, kteří nás 26. září 2012 přišli podpořit na benefiční koncert italského varhanního virtuosa Giulia Mercatiho v rámci hudebního festivalu Svatováclavské slavnosti! Speciální poděkování patří Ing. Blance Karnetové, manažerce festivalu duchovní hudby.
 • Všem účastníkům setkání Spolku Absolventů MBA (SAMBA) v Brně, kteří v roce 2012 věnovali našemu občanskému sdružení LORM dar v celkové výši 13 950 korun.
 • Všem, kteří nás v dubnu a prosinci přišli podpořit na naši tradiční charitativní Červenobílou ochutnávku ve Vinotéce Na slupi! Výtěžek z obou ochutnávek dosáhl částky 19 925 korun! Děkujeme Dianě Benšové za to, že nás již mnoho let hostí v útulné vinotéce.
 • Děkujeme vedení společnosti BIS Czech s.r.o. za zorganizování tomboly na firemním večírku a věnování výtěžku z tomboly v částce 16 500 Kč na sociální služby pro osoby s hluchoslepotou.
 • Děkujeme všem poutníkům, kteří se zúčastnili 2. ročníku Putování za duchem Vánoc a tím přispěli částkou 20 151 Kč na zimní pobyt na běžkách pro naše hluchoslepé klienty v roce 2013! Speciální dík patří organizátorkám Pavle Kluzákové, Lucce Popelkové, Tereze Kořínkové a Jitce Zowadové a také občanskému sdružení Velký vůz, který akci poskytl záštitu a zázemí.
 • Děkujeme všem zaměstnancům a kamarádům ze společnosti Stadler Praha, s.r.o. za zorganizování tomboly na firemním vánočním večírku a věnování výtěžku z akce v částce 7 620 korun na sociální služby pro osoby s hluchoslepotou.
 • Děkujeme poradenské společnosti ECONET OPENFUNDING s.r.o. za to, že přispěla na provoz a úpravu webových stránek www.lorm.cz částkou 35 000 korun.
 • Děkujeme mediálním skupinám EMPRESA MEDIA, a.s., MAFRA, a.s., BAUER MEDIA v.o.s., které nám za zvýhodněné ceny uveřejňují inzeráty ve svých denících a časopisech a pomáhají nám tak s kampaní, ve které usilujeme o přiblížení problematiky hluchoslepých.
 • Za laskavou pomoc děkujeme všem individuálním dárcům a členům našeho klubu dárců „Červenobílého klubka“.

2012-img-4

Zpět na obsah

9. Identifikační údaje

2012-marcelaNázev organizace: o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé

Právní forma: občanské sdružení

Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5

IČ: 45246068

DIČ: CZ45246068

Bankovní účet: 19-1451940207/0100 u KB Praha 5 – Smíchov

Datum založení: 4. 11. 1991

Registrace: MV ČR VSC/1-8317/91-R

Tel/fax: +420 257 325 478

E-mail: info@lorm.cz

Internetové stránky: www.lorm.cz

Statutární zástupci: Pavel Nepraš, předseda Výkonné rady, Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka

 Zpět na obsah

10. Kontakty na Poradenská centra LORM

Poradenské centrum Praha

služby v rámci Prahy, Středočeského, Plzeňského, Karlovarského, Královéhradeckého, Pardubického a Ústeckého kraje

Zborovská 62, 150 00 Praha 5

Tel/Fax: 257 325 478, mob: 777 764 191, e-mail: info@lorm.cz

Poradenské centrum Liberec

služby v rámci města Liberec a Libereckého kraje

Zahradní 415/10, 460 01 Liberec 1

mobil: 777 764 196, e-mail: liberec@lorm.cz

Poradenské centrum Jindřichův Hradec

služby v rámci Jihočeského kraje a kraje Vysočina

Na Točně 1/V, 377 01 Jindřichův Hradec

mobil: 777 764 200, e-mail: jiznicechy@lorm.cz

Poradenské centrum Brno

služby v rámci města Brno, Jihomoravského a Olomouckého kraje

Křenová 67, 659 58 Brno

mobil: 777 764 197, 777 764 192, e-mail: brno@lorm.cz, helena.jelinkova@lorm.cz

Poradenské centrum Ostrava

služby v rámci města Ostrava, Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Ostrčilova 2691/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (5. patro)

mobil: 777 764 195, e-mail: ostrava@lorm.cz

Zpět na obsah

Foto: Petra Zimermanová, archiv o.s. LORM

Foto se srdíčkem: Jitka Zowadová (str. 3), Martina Kaderková (str. 30), Pavla Kluzáková (str. 30), Magdalena Radovnická (str. 30), Petra Zimermanová (str. 30), Tomáš Radovnický (str. 30)

Grafická úprava: Irena Egerová