Výroční zpráva o.s. LORM za rok 2013

23. 7. 2014

Verze ke stažení:

str. 1

Obsah

1. Úvodní slovo str. 2a
2. o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé

3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 str.2b

str. 2c 4. Práce s veřejností

5. Struktura sdružení a jeho lidské zdroje

6. Spolupráce

str. 2d 7. Finanční zpráva

8. Naši dárci a podporovatelé

9. Identifikační údaje

10. Kontakty na Poradenská centra LORM

1. Úvodní slovo

Vážení partneři, členové a uživatelé našich služeb,

opět se rok s rokem sešel a já vám předkládám souhrnnou zprávu o činnosti našeho sdružení LORM v roce 2013.

Když se poohlédnu za uplynulým obdobím, vidím za námi mnoho krásných setkání, společných zážitků a akcí s našimi klienty. Vybaví se mi chumelenice na Vysočině, jak se v hlubokém sněhu brodí skupinka našich nadšených hluchoslepých běžkařů se svými traséry – vzpomínáte, jak jsme si denně museli vyšlápnout novou stopu, která se přes noc ztratila pod další sněhovou nadílkou? A přesto jsme si na pláních a v lesích kolem Milovského rybníka užili tolik legrace! Vzpomenu si na jedenáctý a poslední ročník pouliční sbírky Červenobílé dny a především na řadu doprovodných akcí, které jsme připravovali po celý rok. Nezapomenutelné jsou naše jízdy na tandemových kolech po hrázích třeboňských rybníků, dokonce jsme s našimi hluchoslepými cyklisty objeli i Svět a u Stříbřeckého mostu nás málem „sežrali“ komáři. Vzpomenu si na veselé tučňáky a krásné růže, které z papíru technikou origami vyráběli účastníci pobytu v Žirovnici, na naše výlety do Telče a na Červenou Lhotu a společné zpívání večer s harmonikou. A samozřejmě si vzpomenu na neuvěřitelné výkony našich sportovců a krásnou atmosféru na Lormolympiádě ve Vyškově, kde fandil doslova každý z přítomných včetně vodicího psa. S podzimem a zimou si vzpomenu na řadu charitativních akcí na podporu LORMu, které odstartoval v září varhanní koncert v rámci Svatováclavských slavností Praze, a vyvrcholením určitě bylo předvánoční Putování Prahou za duchem Vánoc.

Paměť člověka je zrádná a má tendenci si vybavovat jen perličky, třešničky na dortu, a na každodenní mravenčí práci celého týmu zapomínat. Proto musím vypíchnout práci našich terénních sociálních pracovnic, které se pod odborným vedením metodičky snaží být co nejvíce prospěšné konkrétním lidem – klientům ve svých regionech a pobočkách. Zázemí, administrativní a manažerskou podporu pro jejich práci jim zajišťuje malý, ale velmi výkonný tým v poradenském centru v Praze. Mám radost ze všech našich úspěšných akcí, o které mají klienti nadále velký zájem. Mám radost, že se nám i přes finanční nejistoty daří nebýt ve ztrátě, ale naopak v zisku, mám radost, že o dobrém hospodaření svědčí i pravidelné plánované finanční kontroly.

To vše se však neděje samozřejmě a automaticky, v roce 2013 bylo potřeba sehnat přibližně 5 a půl miliónu korun, což obnáší obrovské úsilí a administrativní práci. Každá koruna, kterou získáme na služby a projekty pro naše hluchoslepé uživatele, představuje nekonečný proces sepisování žádostí o dotace a granty, jejich samozřejmou součástí je zpracování průběžných a závěrečných zpráv a vyúčtování v průběhu ročního cyklu. Bohužel u nás stále neexistuje systém víceletého financování sociálních služeb, získané dotace a granty jsou pouze na jeden rok, což přináší velkou nejistotu nejen nám, ale i všem ostatním poskytovatelům. Už od roku 2009 si každoročně procházíme stejným kolečkem nelehkých rozhodování: začátkem roku jsou nám ve velké míře sníženy dotace na všechny čtyři registrované sociální služby, my přijmeme úsporná opatření s nadějí, že nám budou v průběhu roku v rámci 2. kola dotace navýšeny. V roce 2010 se tomu tak stalo, v roce 2011 také, v roce 2012 nikoliv, v roce 2013 rovněž ne a v roce 2014, kdy píšu tuto zprávu, nastala v historii LORMu situace nejkritičtější – dotace nám byly sníženy o celé 2 miliony korun! I přes všechnu nejistotu kolem nás se naštěstí můžeme i v tak těžkých chvílích opřít o naše partnery a dárce, kteří si uvědomují přínos naší organizace a dlouhodobě nám finančně pomáhají. Jedním ze strategických a věrných partnerů LORMu je Nadační fond Českého rozhlasu, který nás dlouhá léta podporuje z projektu Světluška. Moc si toho vážíme! Na sklonku roku 2013 nám doslova z nebes spadla spolupráce s novým partnerem – společností LHMS. Začalo to nevinně vánočním jablíčkem – elektronickým přáním a vyústilo to v kampaň „Netrubte zbytečně“, která pro nás nyní v roce 2014, v době nekonečných jednání s úřady ohledně navýšení dotací, představuje kreativní a pozitivní spolupráci s příslibem nových příznivců a dárců.

Při tom poohlížení se zpátky bych zde chtěla veřejně poděkovat všem svým kolegyním a kolegům v týmu za jejich pracovitost, zodpovědný a laskavý přístup ke klientům, k práci i k organizaci. Poděkování si zaslouží i všichni členové Výkonné a Dozorčí rady spolu s předsedou, kteří našemu občanskému sdružení věnovali  a věnují spoustu svého volného času, aby se mohli spolupodílet na řízení a kontrole činnosti o.s. LORM. Při tom děkování nesmím zapomenout na všechny dobrovolníky, kteří nám, ať už v Praze, na pobočkách, klubech či pobytech, pomáhají bez nároku na jakoukoliv odměnu. A v tom děkování nesmím samozřejmě zapomenout na naše partnery, dárce a spolupracující organizace! Každý rok se zde opakuji, ale podle mne je to pravda, kterou bychom si mohli vytesat do pomyslných základů naší organizace: Ať už nám pomáháte jednorázově či dlouhodobě, v roli zaměstnance, člena, klienta, dobrovolníka, individuálního dárce nebo strategického partnera, každá pomoc se počítá!

Důležitá je společná dobrá vůle, stejný cíl a vzájemný respekt, které nás ve sdružení LORM spojují v jedno mimořádnéspolečenství spřízněných duší.

Za všechny, kterým vaše pomoc pomáhá, vám DĚKUJI!  

Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka o.s. LORM

Zpět na obsah

Mozaika 1

2. o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé

Kdo jsme

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé sdružuje hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti.

Poslání a cíle

Posláním organizace je sdružovat hluchoslepé osoby a jejich rodiny i příznivce a prosazovat a hájit zájmy hluchoslepých osob. Mezi dlouhodobé cíle sdružení LORM patří:

 • Zajišťovat komplexní služby pro hluchoslepé
 • Rozvíjet pracovní a sociální rehabilitaci
 • Rozvíjet spolupráci s rodinami, odborníky i organizacemi v rámci ČR i zahraničí
 • Rozvíjet pedagogickou a vzdělávací činnost, činnost odborně publikační a věnovat se propagaci problematiky hluchoslepých

Historie a současnost

str. 5 Sdružení LORM bylo založeno v roce 1991 na základě potřeb zrakově postižených spoluobčanů s přidruženou vadou sluchu, neboť zde do té dobyneexistovala žádná organizace, která by se věnovala péči o hluchoslepé. Za 22 let se organizaci LORM podařilo vybudovat v České republice základní síť sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou. V poradenských centrech v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě a prostřednictvím terénních sociálních pracovnic dnes nabízíme odborné sociální služby, sociální rehabilitaci – výuku komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu, sebeobsluhy, průvodcovské, předčitatelské služby, tlumočnické služby a mnohé další. Cílem služeb je připravit klienta vést samostatný, plnohodnotný a důstojný život ve svém přirozeném prostředí.

Komu pomáháme

Služby jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením zraku a sluchu různého stupně v rámci celé ČR, naší cílovou skupinou jsou osoby s hluchoslepotou. Základním kritériem pro poskytnutí služby je kombinované duální postižení zraku a sluchu. Výchozím kritériem definice naší cílové skupiny je především funkční hledisko zohledňující sociální problematiku.   Hluchoslepota je jedinečné postižení dané souběžným poškozením zraku a sluchu různého stupně. Způsobuje především potíže při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Zabraňuje hluchoslepému člověku plnohodnotně se zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění odborných služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí.

Zpět na obsah

DEPISTÁŽ
Podle statistik, zveřejněných na Evropské konferenci hluchoslepých osob v Dánsku v roce 2003, připadá na 100 000 obyvatel 40 hluchoslepých osob. V České republice by tedy mělo žít až 4 000 osob s tímto handicapem. Komplexnější depistáž byla v ČR provedena naším sdružením na začátku 90. let, kdy bylo vyhledáno kolem 380 osob. Z těchto osob a dalších nově získaných bylo před zahájením dalších hloubkovějších depistáží v roce 2007 v evidenci o.s. LORM celkem 145 hluchoslepých. V roce 2007 se podařilo vyhledat 15 osob s hluchoslepotou, v roce 2008 jsme objevili v rámci všech regionů 32 osob s hluchoslepotou, v roce 2009 jsme zaevidovali dalších 20 osob s tímto handicapem, v roce 2010 se jednalo o 19 nových zájemců o naše služby, v roce 2011 o 14 nových uživatelů, v roce 2012 nám přibyli další 4 hluchoslepí. Dnes víme o 215osobách s hluchoslepotou, které žijí v České republice.

Kde působíme

Poradenská centra LORM se nacházejí na území hl. m. Prahy, v Libereckém, Jihočeském, Jihomoravském, a Moravskoslezském kraji. Do ostatních krajů terénní sociální pracovnice dojíždějí podle potřeb klientů.

Zpět na obsah

3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

Sociální služby pro osoby s hluchoslepotou

Služby o.s. LORM registrované u Magistrátu hl. m. Prahy pod č. j. 278548/07:

 • Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. poradenství v oblasti sociální péče (mimořádné výhody pro zdravotně postižené; příspěvek na péči; ostatní peněžité a věcné dávky; sociální výhody), důchodového zabezpečení, státní sociální podpory a výběru vhodných kompenzačních pomůcek (pomoc při výběru kompenzační pomůcky včetně vydávání doporučení; osobní asistence při výběru pomůcky; pomoc při podávání žádosti o příspěvek na pomůcku)
 • Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. nácvik komunikace (Lormova abeceda, Braillovo písmo, znakový a taktilní znakový jazyk), nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, průvodcovské služby na úřady, k lékaři, na nákupy, předčitatelská služba, informační servis formou bulletinu Doteky atd.
 • Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou dle § 56 zákona č. 108/2006 Sb. tlumočení ve znakovém a taktilním znakovém jazyce, Lormově abecedě, pomocí prstové abecedy či orálně při kompenzaci sluchadly
 • Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb. edukačně-rehabilitační pobyty, víkendová setkání a klubové akce.

Registrace zahrnuje sociální služby zajišťované ve všech krajích České republiky a regionálních poradenských centrech o.s. LORM.

Průběh služeb v roce 2013

str. 6 Začátkem roku byli všichni stávající uživatelé našich služeb seznámeni s aktuální nabídkou služeb a skupinových akcí na rok 2013, ze které si zvolili pro sebe potřebné služby. V průběhu roku pracovaly terénní sociální pracovnice na základě sepsaných smluv, ve kterých je uvedena frekvence a druh poskytované služby. Služby byly klientům poskytovány celoročně v pracovní době. Pracovníci i dobrovolníci o.s. LORM se při poskytování služeb řídí principy Etického kodexu o.s. LORM. Všechny sociální služby byly klientům poskytovány zdarma. Uživatelé služeb si pouze hradili část nákladů na ubytování a stravování na edukačně-rehabilitačních pobytech a víkendovém setkání.

Zpět na obsah

Poradní dny

Poradenské centrum LORM Praha: pondělí  13.00–17.00

Poradenské centrum LORM Brno: 1. a 3. úterý v měsíci 9.00–15.30

Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec: 1. a 3. pondělí v měsíci  8.00–15.00

Poradenské centrum LORM Liberec: 1. a 3. pondělí v měsíci 8.00–16.00

Poradenské centrum LORM Ostrava: 1. a 3. pátek v měsíci 8.00–16.00

V poradní dny byly poskytovány jednorázové informace a poradenství klientům, rodinným příslušníkům, pracovníkům s lidmi s hluchoslepotou, dobrovolníkům, zájemcům o problematiku z řad veřejnosti a případně studentům speciální pedagogiky praktikujícím v LORMu.

Hodnocení, kvalita a podpora

Služby byly v roce 2013 pravidelně kontrolovány formou měsíčních porad týmu, na kterých terénní sociální pracovnice hodnotily svoji práci s klienty za uplynulý měsíc. Na kvalitu odborné a terénní práce dohlížela kromě ředitelky také metodička, tým byl podle potřeb pod supervizí PhDr. Jana Holeyšovského.

Statistika sociálních služeb v roce 2013

Kvantitativní hodnocení je získáváno na základě měsíčních statistických výkazů, výkazů práce a individuálního plánu práce s klientem, které terénní sociální pracovnice zpracovávají a předávají ke kontrole metodičce a ředitelce. Výkazy detailně ukazují podíl vlastní terénní práce s klientem a podíl administrativní práce. Formuláře slouží k pravidelnému měsíčnímu, pololetnímu a ročnímu hodnocení práce jednotlivých terénních sociálních pracovnic podle poradenských center a oblastí.

V roce 2013 jsme evidovali 225 osob s hluchoslepotou v České republice, kterým byly nabídnuty sociální služby včetně základního a odborného poradenství. Z tohoto počtu byly poskytovány pravidelné sociální služby na smluvním principu celkem 147 uživatelům. Se všemi evidovanými hluchoslepými osobami jsme byli v písemném kontaktu (pravidelné zasílání nabídky služeb a novinek z oblasti sociálně právní).

 Statistika sociálních služeb v roce 2013

Typ sociální služby Individuální práce v hod. Skupinová práce v hod. CELKEM Počet kontaktů
Sociální rehabilitace 4 102,5 1 608,5  5 711,0 2 887
Odborné sociální poradenství 1 062,0 561,5  1 623,5 2 457
Tlumočení 169,0 69,0  238,0 128
Sociálně aktivizační služby 0 3 198,0  3 198,0 1 781
 CELKEM  5 333,5  5 437,0  10 770,5  7 253

Celkem se v roce 2013 uskutečnilo mezi terénními sociálními pracovnicemi o.s. LORM a uživateli služeb 7 253 kontaktů. Terénní sociální pracovnice se v rámci individuální přímé práce věnovaly klientům v celkovém počtu 5 333,5 hodin, celkem se jednalo o 10 770,5 hodin přímé práce s uživateli služeb.

  graf

Zpět na obsah

Podrobný popis vybraných sociálních služeb a projektů

Edukačně-rehabilitační pobyty

Edukačně-rehabilitační pobyty patří již tradičně do nabídky našich sociálně aktivizačních služeb. Týdenní skupinové pobyty jsou zaměřené na sociální rehabilitaci a rozvoj komunikace u hluchoslepých a konají se v zajímavých lokalitách a rekreačních střediscích Čech a Moravy. Programy pobytů doplňujeme o další prvky, např. arteterapii, muzikoterapii, hipoterapii apod. V roce 2013 jsme pořádali tři edukačně-rehabilitační pobyty se zaměřením na běžecké lyžování s trasérem, cykloturistiku na tandemových kolech a sociální rehabilitaci.

Přehled edukačně-rehabilitačních pobytů v roce 2013

 1. Orea hotel, Devět skal, Milovy u Sněžného: 18. 2. – 24. 2. 2013, pobyt zaměřený na běžecké lyžování s trasérem, 9 klientů, 10 členů doprovodu
 2. Motel Petra Voka, Třeboň: 21. 6. – 28. 6. 2013, pobyt na tandemových kolech, 15 klientů, 17 členů doprovodu
 3. Žirovnice, Vysočina: 12. 7. – 19. 7. 2013, pobyt zaměřený na sociální rehabilitaci, 19 klientů, 20 členů doprovodu

Celkem se 3 pobytových akcí zúčastnilo 90 osob, z toho 43 hluchoslepých klientů, 26 rodinných příslušníků/přátel/dobrovolníků a 21 zaměstnanců o.s. LORM v roli průvodců/tlumočníků/trasérů. Veškeré sociální služby zajišťované na pobytech mají hluchoslepí klienti zdarma, přispívají sobě a svému průvodci pouze na ubytování a stravování ve výši 50 % nákladů. V roce 2013 se jednalo o příspěvek 2 000 Kč na týdenní ubytování s plnou penzí za osobu.

Vysočina

Cestou na letošní „zimák“ jsem vzpomínala na svůj vůbec první pobyt na Vysočině, který se konal před 10 lety v létě… Zatímco v okolí mého bydliště nebylo po sněhu ani vidu, zde na Milovech ho bylo na běžky víc než dost a padal a padal, dnem i nocí, další a další… Mám radost, že jsem se dokázala do stopy po roce zase vrátit a nějaký ten kilometr s partou běžkařů ujet.

Dagmar Prošková

Denně jsme vyjížděli do okolí hodně, ale opravdu hodně zasněženou krajinou. Zrádné pro nás byly zasněžené doliny, někdy nás potrápil sníh lepící se na lyže, proto nám to z kopce moc rychle nejezdilo. Samozřejmě byly i pády na lyžích, u mne dokonce tři za sebou, ten třetí byl bolestivý, ale zázračná mast od Zdenky mne druhý den opět postavila na lyže. Mně se líbilo, když sníh hrál svou písničku do kapuce u bundy, vločky nás švihaly do tváře, kde roztávaly.

Milan Koklar

Třeboň aneb Komáří invaze

str. 8 Dne 21. června přijeli do Třeboně fandové tandemových kol a pěší turistiky. Motel Petra Voka, kde jsme byli ubytovaní, byl trochu mimo střed města, ale pěkný, s výbornou českou kuchyní a službami, s prostornými pokoji, které byly vybaveny koupelnami a vším potřebným. Po večerním seznámení vyrazili někteří účastníci pobytu na procházku, při níž zjistili, že bude nutno se urputně bránit náletům mraků komárů a že tato činnost bude bohužel i více méně bez šance na úspěch. Následující ráno během rozcvičky dorazila tandemová kola, na která jsme se moc těšili. Byla nová, měla zabudované tlumiče, tachometr. Po snídani se upravila sedla na potřebnou výšku a hurá na ně! Kola jela báječně, navíc na Třeboňsku nejsou kopce jako třeba na Vysočině, takže se jezdilo jako po másle. Objeli jsme celý rybník Svět a dorazili až k památníku Emy Destinové. Druhý den jsme se vydali zas na opačnou stranu, také do města Třeboň s krásnými historickými budovami a památkami. Další den začalo pršet, déšť byl vytrvalý po celé 2 dny, ale my jsme nezaháleli ani minutku – byli jsme plavat v bazénu v lázních Aurora, uvolnili namožené svaly v páře i perličkové koupeli. Skvělé bylo, že přátelé, kteří dorazili na pobyt svými auty, neváhali plně své vozy obsadit zájemci z našich řad, a tak nebyl problém nejen s koupáním, ale i s návštěvami třeboňských pamětihodností. Za to vám všem patří velký dík! Déšť konečně ustal a my, tandemisté, mohli opět vyrazit, turisté také nezaváhali, využívali možnosti krásných vycházek nejen po stopách historie. Během mírného ochlazení se sice komáři trochu stáhli, ale jakmile vykouklo sluníčko, zaútočili znovu v plné zbroji. Parta byla výborná, rád jsem se po dlouhé zimě potkal s přáteli a kamarády z LORMu, mohli jsme si povídat a užívat pěkných společných chvil. Myslím, že v dobré náladě odjížděli všichni a navzdory kousajícím potvůrkám do jižních Čech někdy příště zase rádi zavítají!

Milan Koklar

Sociální rehabilitace v Žirovnici
str. 9a Na pobyt do hotelu Artaban, který se nachází na žirovnickém náměstí, přijelo 19 Lormáků, kteří zde pod vedením Nadi a za pomoci průvodců prožili krásný týden… Dopolední program byl zaměřen na sociální rehabilitaci – Lormova abeceda, dvouruční prstová abeceda, správná chůze s průvodcem, nácvik jemné motoriky – vyzkoušeli jsme si skládání origami z papíru. Já jsem si za pomoci Martiny složila tučňáka a labuť. Origami zaujalo všechny bez rozdílu věku a pohlaví! Odpoledne při individuálním programu jsem chodila na turistické vycházky – rybník Budín, kemp Panistávka, Popelín, kaple sv. Kateřiny, Počátky, Kamenice nad Lipou. Největší radost mi udělalo koupání v rybníku, protože bylo horko, tak to bylo velmi příjemné osvěžení. Večery byly věnovány stolním hrám – šachy, dáma, „Člověče, nezlob se“, hmatové pexeso. Dva večery nám na harmoniku zahrála Irenka a my ostatní jsme si rádi společně zazpívali. Další autobusový výlet na vodní zámek Červená Lhota, kde jsme si prohlédli autentický byt posledních majitelů zámku, všechny potěšil. Zámek není velký, ale je moc hezký. Zajímavá je i kaple Nejsvětější Trojice, kde jsou na stropě i stěnách hvězdy na modré obloze symbolizující nebeský Jeruzalém… Týden nám rychle uplynul jako voda v potoce. Poznali jsme nové přátele a budeme na tento pobyt rádi vzpomínat. Nezbývá než si přát, abychom se setkali i příští rok v některém koutě Čech či Moravy. Závěrem dodávám kouzelné slůvko: děkuji!

Marcela Peterková

Zpět na obsah

Klubová setkání hluchoslepých v roce 2013

Každý měsíc pořádáme při našich Poradenských centrech LORM v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě pravidelná klubová setkání se zaměřením na arteterapii, muzikoterapii, sociální rehabilitaci s přednáškami, např. o pomůckách, s příchodem jara vyrážíme ven do přírody na různé výlety, výstavy a zajímavé akce. Naši klienti měli připravený program buď v klubovnách (např. hraní společenských her, výroba vánočních či velikonočních přání, beseda s neslyšící restauratérkou apod.), nebo navštívili se svou terénní sociální pracovnicí řadu zajímavých výstav a prohlídek. Mezi ty nejzajímavější patřila například návštěva zámeckého parku v Nalžovicích, procházka Vyšehradem, výstava v v Moravském zemském muzeu, prohlídka zámku Hluboká, interaktivní výstava „Dotkněme se Krkonoš“ atd.V roce 2013 se uskutečnilo celkem 88 klubových akcí. Momentky z klubových setkání postupně zveřejňujeme ve Fotogalerii na www.lorm.cz.

Pražský klub
 str. 9b

15. 1. 2013 Haptická výstava – Ve stínu Olympu

13. 2. 2013 Barvíme textilní výrobky pro radost
3. 3. 2013 Výroba velikonočních kuřat a vajec; stolní hry
26. 3. 2013 Návštěva technického muzea
5. 4. 2013 Návštěva Žatce a Liběšic
10. 4. 2013 Vyprávění – Cestování po Číně
23. 4. 2013 Kampa s návštěvou hluchoslepých z Finska
24. 4. 2013 Procházka Vyšehradem
9. 5. 2013 Zámek Chvaly
23. 5. 2013 Za indiány do botanické zahrady
11. 9. 2013 Návštěva zámeckého parku v Nalžovicích
26. 9. 2013 Prohlídka suvenýrů z cest
17. 10. 2013 Architektura – hmatová výstava
7. 11. 2013 Výroba vánočních přání
27. 11. 2013 Výroba vánočních přání
2. 12. 2013 Historie vánočních ozdob
19. 12. 2013 Poslední posezení v roce

Brněnský a  Přerovský klub str. 10a
15. 1. 2013 Cestovatelská přednáška
29. 1. 2013 Klubové setkání při hře „Člověče, nezlob se“
12. 2. 2013 Společenské hry
12. 3. 2013 Společenské hry
26. 3. 2013 Arteterapie
9. 4. 2013 Přednáška o vodicích psech
14. 5. 2013 Výstava v Moravském zemském muzeu
21. 5. 2013 Návštěva Lamacentra
14. 6. 2013 Klub v Přerově
10. 9. 2013 Vycházka v Brně
15. 10. 2013 Společné setkání
22. 10. 2013 Letohrádek Mitrovských
5. 11. 2013 Výroba vánočních přání
26. 11. 2013 Pomůcky pro neslyšící
11. 12. 2013 Výroba vánočních přání

Jindřichohradecký klub
14. 1. 2013 Policie v době dávno minulé
30. 1. 2013 Káva – co o ní víme?
13. 2. 2013 Expozice šicích strojů
27. 2. 2013 Čaj – co o něm víme?
13. 3. 2013 Výroba z korálků pro radost
27. 3. 2013 Oslava narozenin
10. 4. 2013 Výstava „Amarilis v maškarním“ v Třeboni
24. 4. 2013 Zámek Hluboká a turistický výlet str. 10b
22. 5. 2013 Výstava „O zvuku a lidech“
12. 6. 2013 Prohlídka kláštera v Borovanech
3. 7. 2013 Prohlídka muzea motorových kol
21. 8. 2013 Turistický výlet s návštěvou galerie Špejchar
5. 9. 2013 Poprázdninové setkání, opékání buřtů
26. 9. 2013 Návštěva Zoo Ohrada
16. 10. 2013 Oslava výsledků Lormolympiády
30. 10. 2013 Výroba vánočních přání
14. 11. 2013 Umíme poskytnout první pomoc?
27. 11. 2013 Naše jména
19. 12. 2013 Vánoční setkání str. 10c

Liberecký klub 
7. 1. 2013 Tříkrálové legendy
21. 1. 2013 Horké nápoje, ochutnávky, recepty
4. 2. 2013 Symbolika čínské astrologie, stolní hry
18. 2. 2013 Masopust a jeho zvyky
18. 3. 2013 Vítání jara, tvorba velikonočních dekorací
26. 3. 2013 Pečení velikonočních perníčků
15. 4. 2013 Výroba pomazánek, výročí narození slavných osobností
26. 4. 2013 Botanická zahrada Liberec
6. 5. 2013 Zmrzlíci a jiné pranostiky
14. 5. 2013 Hrad Frýdštejn, zahradnictví
20. 5. 2013 Máj – lásky čas
3. 6. 2013 Inspirace z papíru – origami str. 10d
17. 6. 2013 Letní slunovrat
5. 8. 2013 Ledová káva – ochutnávka, recepty
19. 8. 2013 Setkání EVAHelp
2. 9. 2013 Původ jména a jeho energie
16. 9. 2013 Interaktivní výstava  Dotkněme se Krkonoš
7. 10. 2013 Plody naší zahrady
21. 10. 2013 Významné osoby narozené v říjnu
29. 10. 2013 Až se zima zeptá
4. 11. 2013 Prohlížení fotografií, rozloučení se zahradou
18. 11. 2013 Máme na co vzpomínat…

Ostravský klub
4. 1. 2013 Trénink paměti, cvičení
11. 1. 2013 Trénink paměti, cvičení
1. 2. 2013 Ostravská tajenka – luštění křížovky o ostravských zajímavostech
1. 3. 2013 Vyprávění o Londýně
8. 3. 2013 Historie svátku MDŽ, výroba květin z krepového papíru
5. 4. 2013 Beseda s M. Dvořákem o výcviku vodicích psů
12. 4. 2013 Hmatové pexeso – informace o historii a výrobě
3. 5. 2013 Květomluva – informace o významu květin, výroba růží z krepového papíru
7. 6. 2013 Pexeso a jiné hry
14. 6. 2013 Původ jmen
11. 10. 2013 Vyprávění o Islandu
18. 10. 2013 Nové poradenské centrum – prohlídka prostor, oslava olympioniků
14. 11. 2013 Výroba vánočních přání
15. 11. 2013 Výroba vánočních přání
6. 12. 2013 Mikulášské setkání

Zpět na obsah

Doteky – časopis nejen pro hluchoslepé

doteky-76-obalka V roce 2013 jsme vydali čtyři čísla našeho čtvrtletníku Doteky. Časopis vychází od roku 1994 ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu, jako zvuková nahrávka nebo v elektronické podobě. Všichni hluchoslepí čtenáři/posluchači jej odebírají zdarma. Doteky přinášejí novinky ze sdružení LORM, zprávy z akcí v ČR i zahraničí, novinky v sociálně právní oblasti, součástí Doteků jsou rubriky Zdraví – Příčiny hluchoslepoty, Osobnosti ze světa hluchoslepých atd. Časopis je ojedinělým prostorem, kde se mohou hluchoslepí sami vyjadřovat, ať už formou básně či vyznání nebo uveřejněním reportáže, zprávy či oblíbeného receptu. Doteky jsou důležitým komunikačním prostředníkem – mostem, který propojuje hluchoslepé po celé České republice. Časopis připravuje od samého počátku hluchoslepý šéfredaktor Zdeněk Sedláček v úzké spolupráci se členy redakční rady a stálými dopisovateli. Krásné a originální ilustrace titulní strany Doteků pro nás bez nároku na honorář připravuje již mnoho let grafik Tomáš Zach. Všechna starší i nová čísla Doteků jsou volně k prohlédnutí či ke stažení na webových stránkách www.lorm.cz.

Statistika odběratelů časopisu Doteky 2004–2013

Formát 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
zvětšený černotisk 212 216 217 109 124 130 135 126 114 123
Braillovo písmo 22 23 22 20 22 25 22 22 18 17
zvukový formát 12 10 10 13 10 12 17 17 19 20
elektronicky 0 5 7 90 138 136 162 170 143 143
Celkem ks 246 254 256 232 294 303 336 335 294 303

 

4. ročník Lormolympiády

str. 12 Dvacet pět hluchoslepých sportovců si přijelo od 19. do 22. září 2013 porovnat své síly do Vyškova na 4. ročník Lormolympiády. Celkem se v neděli během slavnostního ceremoniálu rozdalo 24 medailí, letos nově byli oceněni i sportovci, kteří skončili na čtvrtém „bramborovém“ místě. S ohledem na studené a podmračené počasí se sportovalo v tělocvičně místní základní školy Letní pole. Čtvrtý ročník Lormolympiády se opět nesl ve skvělé atmosféře, hluchoslepí sportovci se nechali vyburcovat k neuvěřitelným sportovním výkonům a vyzkoušeli si dokonce i novou disciplínu, hod raketkami. Každý se nechal strhnout atmosférou soutěže a za hlasitého povzbuzování, ovací a potlesku diváků dával do svých výkonů úplně všechno. Účastníci kromě sportování využili bohatého kulturního a společenského programu, v pátek večer mezi hluchoslepé sportovce zavítali šermíři ze skupiny historického šermu Buhurt, sobotní sportovní klání vyvrcholilo tanečním večírkem. Podmínky u jednotlivých soutěží byly přizpůsobeny hluchoslepým sportovcům. Průvodci a traséři zajišťovali bezpečnost sportujících účastníků, veškeré dění měli přítomní komentované prostřednictvím megafonu a individuálně tlumočené do znakového jazyka a dalších komunikačních systémů, které používají osoby s hluchoslepotou. Smyslem celé soutěže je povzbudit u hluchoslepých sportovního ducha, vzájemnou toleranci a přátelství. Podrobnou fotoreportáž z Lormolympiády lze najít na www.lorm.cz.

Výsledky 4. ročníku Lormolympiády

Disciplína 1. místo 2. místo 3. místo
Běh na 30 metrů s trasérem Ladislav Holba Milan Koklar Václav Fišer
Hod medicinbalem Milan Koklar Ladislav Holba Ladislav Čureja
Hod raketkami Milan Koklar Ladislav Holba Václav Fišer
Dřepy Ladislav Holba Milan Koklar Václav Fišer
Skok z místa Milan Koklar Ladislav Holba Božena Valenová
Sedy-lehy Milan Koklar Ladislav Holba Lenka Křepinská
Kliky Ladislav Holba Milan Koklar Václav Fišer
Šachy Jiří Schneider Jan Kessner Petr Veselý

Zpět na obsah

Bezbariérové stránky www.lorm.cz

Webové stránky www.lorm.cz jsou vytvářeny se zvláštním ohledem na přístupnost, tj. jsou uzpůsobeny návštěvníkům, kteří si stránky mohou prohlížet pomocí braillského řádku nebo hlasového výstupu. Navíc si může každý uživatel nastavit takovou velikost písma a barevné schéma, které mu vyhovuje. Celková návštěvnost stránek v posledních letech mírně klesá, což je způsobeno faktem, že od února 2011 máme vytvořený vlastní profil na sociální síti Facebook a zájemci o aktuální dění v organizaci a v oblasti hluchoslepoty také navštěvují naše facebookové stránky. Jak se návštěvníci na stránky LORMu dostanou? Kolem 55 % návštěvníků přijde přímo přes Oblíbené položky, ručním zadáním adresy, kliknutím na odkaz v e-mailu apod., 30 % nás najde přes vyhledávače (Google, Seznam) a 15 % klikne na odkaz na nějaké cizí stránce. V případě vyhledávačů patří mezi nejčastěji hledané fráze „lorm“ „zákon o sociálních službách“, „lormova abeceda“ a „hluchoslepota“. Co návštěvníky nejvíce zajímá? Tradičně je velký zájem o problematiku hluchoslepoty obecně včetně informací z brožury „Hluchoslepí mezi námi“, oblíbené jsou fotografie vystavené ve Fotoalbu, nemalý zájem je i o Doteky a informace z o.s. LORM. Oproti roku 2012 se zvýšil zájem o Fotoalbum, Doteky a cizojazyčné verze stránek (anglická, německá), naopak snížil se zájem o problematiku hluchoslepoty.
statistika

Odborná knihovna

Knihovna o.s.LORM dnes představuje jedinečný soubor odborných informací o hluchoslepotě v České republice, čítá aktuálně 813 titulů zaměřených na hluchoslepotu a problematiku postižení zraku a sluchu. Slouží jako významný informační zdroj pro odborníky, zájemce z řad studentů speciální pedagogiky či jiných příbuzných oborů i pro laickou veřejnost. Knihovna byla průběžně doplňována o nové zajímavé tituly včetně online verze na webových stránkách www.lorm.cz. V průběhu let 2008–2009 proběhla digitalizace odborné knihovny a nyní si mohou osoby s hluchoslepotou a se zrakovým postižením zapůjčit vybrané tituly, které byly z tištěné knižní předlohy převedeny do elektronické podoby – tzv. digitální knihy. V této podobě si mohou titul přečíst pomocí počítače, jenž je softwarově patřičně vybaven, ať už hlasovým či hmatovým výstupem, zvětšovacími programy s hlasovou podporou apod. Mozaika 2

Zpět na obsah

4. Práce s veřejností

Přednášky o hluchoslepotě

V průběhu roku metodička a terénní sociální pracovnice o.s. LORM ve spolupráci s hluchoslepými kolegy a klienty pořádali přednášky o hluchoslepotě na odborných konferencích a vysokých školách pro studenty speciální pedagogiky a sociálně a zdravotnicky zaměřených oborů. Zajistili jsme celou řadu seminářů na téma „Život s hluchoslepotou“ pro střední školy, celkově se jednalo o 14 přednášek a besed v rozsahu 38 hodin. Hluchoslepý kolega Ladislav Holba se svým vodicím psem Pedrem uspořádal v roce 2013 v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, v knihovnách a dalších institucích v Ostravě a Moravskoslezském kraji celkem 75 besed v rozsahu 188 hodin.

11. ročník veřejné sbírky Červenobílé dny

str. 14 Už pojedenácté mohli občané podpořit hluchoslepé během celonárodní veřejné sbírky Červenobílé dny. V roce 2013 se do hlavní sbírkové akce, kterou tradičně na konci dubna pořádá naše sdružení, zapojilo 219 dvojic studentů ve 38 městech České republiky. Prodejem červených srdíček – ořezávátek vybrali dobrovolníci celkem 194 584 Kč. Výtěžek se v průběhu roku navýšil o dalších 18 249 korun díky výnosu z dárcovských SMSek, o 36 282 korun, které na sbírkové konto zaslali dárci, a dále o výnosy z doprovodných akcí v celkové výši 74 251 Kč korun. Mezi nejvíce oceňované patřily dvě charitativní Červenobílé ochutnávky, které proběhly v červnu a prosinci ve Vinotéce Na Slupi na Praze 1 (17 506 korun). Další významné příspěvky do rozpočtu o.s. LORM pocházely z benefičního varhanního koncertu v rámci hudebního festivalu Svatováclavské slavnosti (10 827 korun), třetího ročníku Vánočního putování Prahou, který ve prospěch o.s. LORM pořádali přátelé ze sdružení Velký vůz (14 000 korun), a z vánočního večírku společností BIS Czech (24 525 korun). Celkový výtěžek 11. ročníku sbírky včetně úroků ze sbírkového konta dosáhl částky 323 466,11 korun. Podrobné vyúčtování sbírky je uvedeno ve Finanční zprávě a na www.cervenobiledny.cz.

Sbírku Červenobílé dny formou celonárodní sbírky v ulicích českých a moravských měst jsme v roce 2013 pořádali naposledy z důvodu rok od roku nižšího zájmu škol uvolnit studenty – dobrovolníky do naší sbírkové akce, a tedy i klesajícího výtěžku sbírky. V roce 2014 sbírku nahradíme jinými fundraisingovými  aktivitami a projekty. Červenobílé dny však nekončí a nadále lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777, pro příspěvky je otevřeno sbírkové konto 43-8709380297/0100. Podrobné vyúčtování sbírky je uvedeno ve Finanční zprávě a na www.cervenobiledny.cz.

Klub dárců „Červenobílé klubko“

Od roku 2004 sdružujeme naše stálé příznivce v klubu dárců „Červenobílé klubko“. Členství v klubu dárců našim stálým podporovatelům přináší možnost být s námi v pravidelnějším kontaktu. V roce 2013 jsme všem členům klubu dárců pravidelně zasílali speciální informační bulletin, samozřejmostí bylo zaslání výroční zprávy, pozvánek na benefiční akce apod. Členem „Červenobílého klubka“ se může stát kdokoliv, kdo se zaváže přispívat po dobu nejméně 1 roku pravidelnou měsíční částkou v minimální výši 50 Kč anebo jednorázovou částkou činící minimálně 600 Kč ročně. Přihláška a další informace jsou na www.lorm.cz.

Další aktivity

O našich projektech jsme veřejnost v roce 2013 pravidelně informovali:

 • v Aktualitách na internetových bezbariérových stránkách www.lorm.cz
 • na našem facebookovém profilu https://www.facebook.com/lorm.spolecnost.pro.hluchoslepe
 • distribucí brožury a CD-ROMu „Hluchoslepí mezi námi“;
 • v médiích a tiskových zprávách – pravidelná spolupráce s odbornými a speciálně zaměřenými redakcemi a časopisy (např. Český rozhlas, Neziskovky.cz, ČTK, Internetporadna, Infoposel.cz, Helpnet.cz, Gong, noviny Můžeš a mnohé další), v rámci veřejné sbírky „Červenobílé dny“ prostřednictvím dobrovolníků, v médiích formou rozhovorů a reportáží (Český rozhlas, Radio Čas) a inzercí (MF Dnes, Lidové noviny, časopisy Týden, Instinkt, Profit, Týden, Žena a život);
 • v časopisu Doteky

5. Struktura sdružení a jeho lidské zdroje

Struktura sdružení

Nejvyšším orgánem o.s. LORM – Společnosti pro hluchoslepé je Valná hromada sestávající z členů sdružení, která zasedá 1x za dva roky. Hluchoslepí představují více jak 50 % členské základny. Pětičlenná Výkonná rada a tříčlenná Dozorčí rada je volena z řad členů na dva roky. Předseda, který je současně předsedou Výkonné rady a statutárním zástupcem organizace, je volen samostatně členy na Valné hromadě. Ředitel je jmenován Výkonnou radou a je statutárním zástupcem.
Počet členů k 31. 12. 2013:    161 osob
z toho hluchoslepí: 90 (56 %)
z toho ostatní členové (rodinní příslušníci, odborníci, dobrovolníci):     71

Statutární orgány na základě voleb a usnesení na 10. Valné hromadě o.s. LORM, 20. 10. 2012, Vyškov na Moravě

Výkonná rada str. 15
Pavel Nepraš, předseda a statutární zástupce
Mgr. David Berenreiter
Ing. Pavel Daniel Miloslav Koklar
Ing. Jiřina Vlčková

Dozorčí rada
Mgr. Hana Dvořáková
Mgr. Irena Honzáková Marie Tesková

Ředitelka
Mgr. Petra Zimermanová, statutární zástupce

Tým odborníků a spolupracovníků o.s. LORM

Pracovní tým vedle ředitelky a metodičky tvořila skupina terénních sociálních a oblastních pracovníků. Dále členy týmu tvořily hospodářsko-administrativní pracovnice a pracovnice na pozici ekonom-fundraiser. Organizace spolupracovala s řadou externistů a dobrovolníků.

Odbornost týmu
Metodička a terénní sociální pracovnice mají znalosti z tyflopedie, surdopedie, speciální pedagogiky, psychologie, sociálně právní oblasti a ovládají další praktické dovednosti (komunikace hluchoslepých, sebeobsluha, kurzy pro instruktory prostorové orientace a samostatného pohybu).

Složení týmu k 31. 12. 2013

 Počet  Jméno a pracovní zařazení  Přepočteno na celé úvazky
1 Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka 1
2 Zdeňka Jelínková, zástupkyně ředitelky, metodička 1
3 Bc. Jana Kašparová, DiS., terénní pracovnice Praha 1
4 Mgr. Lenka Veverková, terénní pracovnice Praha 1
5 Helena Jelínková, terénní pracovnice Jihomoravský kraj 1
6 Naďa Tomsová, terénní pracovnice Liberecký kraj 1
7 Bc. Jana Radová, terénní pracovnice Jihočeský kraj 1
8 Mgr. Martina Kučerová, terénní pracovnice Moravskoslezský kraj 1
9 Zdeněk Sedláček, oblastní pracovník a korespondent(hluchoslepý) 0,25
10 Ladislav Holba, přednášky (hluchoslepý) 0,25
11 Ing. Lenka Sellnerová, hospodářsko- administrativní pracovnice 0,75
12 Ing. Magdalena Radovnická, ekonom-fundraiser 1
  Celkem 10,25

Na mateřské/rodičovské dovolené: str. 16a
Mgr. Hana Dvořáková
Daniela Prchalová,DiS.
Mgr. Zuzana Koreňová

Další spolupracovníci v roce 2013:
PhDr. Jan Holeyšovský, supervizor
Jana Macáková, účetní
Martin Trčka, webmaster
Luboš Prchal, správce sítě

Zpět na obsah

Systém celoživotního vzdělávání

Kvalitu služeb zlepšujeme pravidelným interním školením týmu a podporou v celoživotním vzdělávání, formou rozšiřování znalostí a dovedností na kurzech a seminářích nebo účastí na odborných konferencích.

Konference, přednášky, semináře

 • Odpovědnost při poskytování sociálních služeb aneb „Kdo za to může?“, VCVS ČR, o.p.s., Praha, 12. 3. 2013
 • Seminář „Vodicí pes“, L. Dvořáková, Brno, 28. 3. 2013
 • Setkání tlumočníků, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Praha 5, 5. 10. – 6. 10. 2013
 • Neviditelná výstava, Praha,  9. 10. 2013
 • Umění a tlumočení jako součást profesního života, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 12. 10. 2013
 • Úloha etického kodexu v profesi tlumočníka, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2. 12. 2013

Kurzy

 • Kurz znakového jazyka, A. Válková, Poradenské centrum LORM Brno, leden – červen 2013
 • Kurz znakového jazyka, A. Válková, Poradenské centrum LORM Brno, říjen – prosinec 2013
 • Praktická tlumočnická cvičení, Česká komora tlumočníků znakového jazyka, Praha, září – prosinec 2013
 • Kurz znakového jazyka, B. Malá, Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec, leden – prosinec 2013
 • Kurz znakového jazyka, M. Pravdová, Ostrava, leden – červen 2013

Školení

 • Standardy, Poradenské centrum LORM, Praha, 16. 1. 2013
 • Sebeobsluha, J. Mojžíšek, Poradenské centrum LORM, Praha, 14. 5. 2013
 • Sebeobsluha, M. Dohelská, Poradenské centrum LORM, Praha, 6. 11. 2013

 str. 16b

Zpět na obsah

6. Spolupráce

Mezinárodní

Členství v zastřešujících organizacích

 • členství ve Světové federaci hluchoslepých (WFDB)
 • členství v Evropské unii hluchoslepých (EDBU)
 • členství v mezinárodní organizaci Deafblind International (DbI)

Díky zastoupení ve Světové federaci hluchoslepých a členství v jedné z nejvýznamnějších mezinárodních organizací Deafblind International (DbI) máme možnost získávat pravidelné informace o dění v odborných kruzích i mezi hluchoslepými v zahraničí, a to například prostřednictvím časopisu Deafblind Review.

Domácí

V roce 2013 jsme byli členy zastřešujících organizací Česká rada humanitárních organizací (ČRHO), Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) a Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO).

Spolupracovali jsme s Domovem pro zrakově postižené Palata a Centrem sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v Brně-Chrlicích a dalšími institucemi, kde žijí někteří z uživatelů našich služeb. Dlouhodobě jsme v kontaktu s foniatry a oftalmology, s pracovníky na sociálních a zdravotních odborech všech úrovní. Vítáme spolupráci založenou na partnerství, odborném přístupu a vzájemném respektu, v níž budeme nadále pokračovat ve prospěch našich klientů.

Dlouhodobě spolupracujeme s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D. a jejím týmem spolupracovníků z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně na rozvoji taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé.

Spolupráce s organizacemi a partnery

 • ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, Praha
 • Asociace veřejně prospěšných organizací
 • Audiocentrum, Praha
 • Automotoklub neslyšících, Ostrava
 • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
 • Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích
 • Centrum zrakových vad, Fakultní nemocnice Motol, Praha
 • Česká rada humanitárních organizací, Praha
 • Česká unie neslyšících
 • Domov pro zrakově postižené Palata, Praha
 • Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, Praha
 • Internetporadna
 • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Praha
 • Neziskovky.cz
 • Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha
 • Pevnost – České centrum znakového jazyka, Praha
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené, Ostrava
 • SONS – oblastní pobočka Jindřichův Hradec
 • Středisko rané péče Tamtam, Olomouc
 • Svárovský, s.r.o., Brno (výrobce červenobílých holí)
 • TyfloCentrum Praha
 • Tyflokabinet České Budějovice
 • Tyfloservis
 • VIA Sdružení hluchoslepých, Praha
 • Záblesk – Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, Kopřivnice

Spolupráce s pedagogickými institucemi

  • Laboratoř Carolina – Centrum podpory studia zrakově postižených na UK, Praha
  • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, Brno, spolupráce s PhDr. Radkou Horákovou, PhD. a Mgr. Lenkou Hricovou
  • Speciální mateřská škola a základní škola pro sluchově postižené, Olomouc
  • SPC při Dětském domově a Mateřské škole speciální, Beroun
  • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta a Augustin, Hradec Králové
  • Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústavspeciálněpedagogických studií,Olomouc – spolupráce s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D. a doc. Mgr. Jiřím Langerem, Ph.D.

Spolupráce se studenty

Spolupracujeme se studenty oborů zaměřených na pečovatelství, zdravotnictví, speciální pedagogiku a ergoterapii. Studenti absolvují v našem sdružení odbornou praxi a pravidelně dochází do naší odborné knihovny.

Spolupráce s dobrovolníky

Na činnosti organizace se celoročně podílí významné množství dobrovolníků, a to jak z řad rodinných příslušníků a členů sdružení, tak i studentů a vyškolených dobrovolníků, kteří pomáhají při Poradenských centrech LORM.            

Zhodnocení práce dobrovolníků za rok 2013

Typ dobrovolné práce Počet osob Počet hodin
Dobrovolníci při Poradenských centrech LORM 17 151
Rodinní příslušníci a členové na klubech 51 291
Dobrovolníci na pobytech 26 2 548
Předseda, členové Výkonné a Dozorčí rady o.s. LORM 8 150
Studenti na praxi 4 63
Studenti během sbírky Červenobílé dny 438 1 752
Celkem 544 4 955

Mozaika 3

Zpět na obsah

7. Finanční zpráva za rok 2013

Rozvaha

Rozvaha ke dni 31. 12. 2013 (v celých tisících Kč)

AKTIVA     stav k 1. 1. 2013 stav k 31. 12. 2013
Dlouhodobý majetek celkem 0 0
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 52 52
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 747 718
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -799 -770
Krátkodobý majetek celkem 3 782 3 645
Zboží na skladě a v prodejnách 72 72
Pohledávky celkem 31 40
Krátkodobý finanční majetek celkem 3 655 3 450
Jiná aktiva celkem 24 83
AKTIVA CELKEM 3 782 3 645
         

 

PASIVA   stav k 1. 1. 2013 stav k 31. 12. 2013
Vlastní zdroje celkem 3 445 3 243  
Jmění celkem 3 323 3 013
Výsledek hospodaření celkem 122 230
Cizí zdroje celkem 337 402  
Krátkodobé závazky celkem 335 339
Jiná pasiva celkem 2 63
PASIVA CELKEM 3 782 3 645  
       

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2013 (v celých tisících Kč)

  Činnosti
hlavní  hospodářská
NÁKLADY 5 535    
Spotřebované nákupy celkem 44
Služby celkem 1 210
Osobní náklady celkem 3 988
Ostatní náklady celkem 287
Poskytnuté příspěvky 6
VÝNOSY 5 758 7  
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 242
Ostatní výnosy celkem 1 912
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 7  
Přijaté příspěvky celkem 589
Provozní dotace 3 015
Výsledek hospodaření před zdaněním 223 7  
Výsledek hospodaření po zdanění 223 7  

Zpět na obsah

Přehled zdrojů financování služeb a projektů v roce 2013

Rok 2013 Poskytnuté finanční prostředky v Kč Podíl zdroje na financování služeb/projektu (v %)
MPSV/MHMP 3 015 000,00 54,47
Sociální rehabilitace 1 460 000,00 26,38
Sociálně aktivizační služby 880 000,00 15,90
Odborné sociální poradenství 520 000,00 9,39
Tlumočnické služby 155 000,00 2,80
Nadační fond Českého rozhlasu 1 180 000,00 21,32
Sociální rehabilitace 500 000,00 9,03
Sociálně aktivizační služby 650 000,00 11,74
Lormolympiáda 30 000,00 0,54
Siemens 112 540,00 2,03
Sbírka Červenobílé dny 2012 379 654,70 6,86
Sbírka Červenobílé dny 2013 300 233,36 5,42
Fond nevyčerpaných darů 2012 45 261,41 0,82
Klub z Viktorky 40 500,00 0,73
První stavební obnova 50 000,00 0,90
ROFA 2013 10 000,00 0,18
ROFA 2010 10 000,00 0,18
ACI – Auto components International 18 000,00 0,33
Sponzorské dary a dárci ČB klubko 2013 138 683,65 2,51
Příjmy od uživatelů a další výnosy 218 817,00 3,95
Úroky a další výnosy 9 188,93 0,17
Členské příspěvky 7 400,00 0,13
Celkové náklady 2013 5 535 279,05 100,00
Celkové VÝNOSY 2013 5 765 462,47  
Hospodářský výsledek + 230 183,42  

Celkové náklady v roce 2013 činily 5 535 279,05 Kč, celkové výnosy 5 765 462,47 Kč. Hospodářský výsledek, zisk ve výši 230 183,42 Kč, byl převeden do fondu Sbírka Červenobílé dny 2013 a bude využit na financování sociálních služeb v roce 2014.

Podstatný vliv na dobré finanční výsledky a hospodaření našeho sdružení měla ve finále úspěšná dotační a grantová řízení u MPSV, MHMP, nadací a nadačních fondů, dále podpora od dárců i sponzorů a samozřejmě i naše sbírka Červenobílé dny. Dotace MPSV představovaly na celkových nákladech podíl ve výši 55 %, příspěvky od Nadačního fondu Českého rozhlasu podíl ve výši 21 %, sbírka se podílela na financování ve výši 12 %.

Podíl zdrojů na realizaci jednotlivých sociálních služeb a projektů v roce 2013

podil

Zpět na obsah

Vyúčtování sbírky Červenobílé dny

str. 22
Číslo jednací: S-MHMP/160306/2011
Datum oznámení: 24. 2. 2011
Datum vystavení osvědčení: 4. 3. 2011
Délka trvání sbírky: 3 roky, od 11. 3. 2011 do 22. 2. 2014
Účel: Veřejná sbírka se koná za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu o.s. LORM.

Způsoby realizace 11. ročníku sbírky pořádané v roce 2013

Na bankovní účet
Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 3. 2013 k 31. 12. 2013 byly na sbírkový účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 23 540 Kč, na běžný účet byl zaslán dar od individuálního dárce ve výši 1 000 Kč, do pokladny byly vloženy dary v celkové výši 924 Kč, celkem tedy 25 464 Kč. V období od 1. 1. 2014 do 28. 2. 2014 přibylo na sbírkovém účtu 10 818 Kč od drobných dárců, za rok 2013 a začátek roku 2014 celkem 36 282 Kč.

Prodejem předmětů
Hlavní způsob realizace sbírky v roce 2013 představoval prodej předmětů: červeného srdíčka – ořezávátka. Všichni, kteří si od 22. dubna až do 24. dubna 2013 zakoupili u našich dobrovolníků srdíčko za 30 korun, přispěli k výtěžku sbírky, který činil 194 584 Kč (zaúčtováno na účet 649 068). Do sbírkové akce se zapojilo 219 dvojic studentů ve 38 městech České republiky.

Pronájmem telefonní linky/ DMS
Projekt DMS se stal, tak jako v loňském roce, součástí komunikační kampaně sbírky, která proběhla především v tištěných médiích (inzerce v MF Dnes, LN, Instinkt, inzertní spot vysílaný v Českém rozhlase a Radiu Čas, PR, redakční podpora v celostátním i regionálním tisku i na internetovém zpravodajství). Celkem byly na sbírku od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2013 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 16 539 Kč, od ledna do února 2014 se výtěžek z DMS navýšil o 1 710 Kč, celkem 18 249 Kč.

Doprovodné akce sbírky
Další finanční příspěvky byly získány od individuálních dárců v rámci doprovodných sbírkových akcí konaných během celého roku, celkem doprovodné akce v roce 2013 vynesly částku73 007 Kč.V únoru 2014 byl výnos z doprovodných akcí navýšen o 1 244 Kč. Výtěžky z drobných doprovodných akcí v roce 2013 a 2014 dosáhly celkové výše 74 251 Kč. Výtěžky z drobných doprovodných akcí byly vloženy do pokladny nebo zaslány na sbírkový účet.

prodej

11. ROČNÍK SBÍRKY REALIZOVANÝ V ROCE 2013 11-roc

ČERPÁNÍ VÝTĚŽKU Z 11. ROČNÍKU SBÍRKY ČERVENOBÍLÉ DNY NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PROJEKTY PRO OSOBY S HLUCHOSLEPOTOU OD 1. 3. 2013 K 28. 2. 2014 cerpani1

Finanční kontroly

Kromě interní kontroly účetní závěrky k 31. 12. 2013 provedené Dozorčí radou o.s. LORM dne 29. 4. 2014 proběhla plánovaná kontrola ze strany Pražské správy sociálního zabezpečení Praha dne 11. 3. 2013 ve věci plnění povinností plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění; ve zprávě o výsledku kontroly se uvádí: „Ke dni kontroly nebyly zjištěny nedostatky.“

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky občanského sdružení LORM – Společnosti pro hluchoslepé za rok 2013

Zpráva nezávislého auditora je určena statutárním orgánům společnosti LORM.

Předmětem ověřování byla účetní závěrka občanského sdružení LORM – Společnosti pro hluchoslepé, sestavená ke dni 31. 12. 2013.

Účetní závěrka byla ověřována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění navazujících právních předpisů a vyhlášky č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

Za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné, přehledné, srozumitelné a správné, v souladu s platnými zákony a předpisy, je odpovědná účetní jednotka.

Odpovědností auditora je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek podle výsledků provedeného auditu.

Audit společnosti LORM byl proveden v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a dalších právních úprav, při respektování příslušných Mezinárodních auditorských standardů a aplikačních doložek Komory auditorů České republiky. Auditorské postupy vyžadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal dostatečnou jistotu, že v předkládaných účetních výkazech, které jsou součástí účetní závěrky, nejsou obsaženy významné nesprávnosti, účetnictví dané účetní jednotky je vedeno v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona o účetnictví a řídí se platnou účtovou osnovou a postupy účtování.

V rámci auditu byly ověřeny účetní záznamy dokládající zůstatky účtů a údaje vykázané v účetních výkazech a příloze účetní závěrky za rok 2013. Dále byla ověřena správnost účtování účetních případů na příslušné účty, ve správné výši i období jejich uskutečnění, včetně porovnání s prvotními účetními doklady.

Ověřování bylo provedeno výběrovým způsobem, při respektování zásady významnosti vykazovaných skutečností. Bylo rovněž provedeno zhodnocení uplatňovaných účetních postupů a celkové úrovně vedení účetnictví, zpracování účetních výkazů a přílohy účetní závěrky.

Domníváme se, že provedený audit dává přiměřený podklad pro vydání auditorského výroku na předloženou účetní závěrku občanského sdružení LORM ke dni 31. 12. 2013.

Podle našeho názoru účetní závěrka společnosti  o.s. LORM ve všech významných ohledech dává věrný a poctivý obraz o finanční situaci, aktivech a pasivech, nákladech a výnosech a výsledku hospodaření za rok 2013, v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Výrok auditora zní: „Bez výhrad“.

Nezávislý auditor: Ing. Blanka Horáková, Oprávnění KA ČR č. 1711, Adresa: Bukolská 780/1, 181 00 Praha 8, telefon: + 420 602 463 757

V Praze dne 20. června 2014

Přílohy: Účetní závěrka k 31. 12. 2013 – Rozvaha k 31. 12. 2013, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013, Příloha účetní závěrky za rok 2013

Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy občanského sdružení LORM – Společnosti pro hluchoslepé za rok 2013

Zpráva nezávislého auditora je určena statutárním orgánům společnosti LORM.

Předmětem zkoumání bylo ověřit soulad údajů uvedených ve výroční zprávě s účetní závěrkou společnosti za dané období.

Úkolem auditora je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření výroční zprávě bylo provedeno v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

Tyto standardy vyžadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že informace uvedené ve výroční zprávě, které byly převzaty z účetní závěrky, jsou ve všech významných ohledech v souladu s touto účetní závěrkou.

Domnívám se, že provedené ověření poskytuje dostatečný podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou společnosti o.s. LORM, sestavené k 31. 12. 2013.

Nezávislý auditor: Ing. Blanka Horáková, Oprávnění KA ČR č. 1711, Adresa: Bukolská 780/1, 181 00 Praha 8

V Praze dne 20. června 2014

Přílohy: Výroční zpráva 2013

Zpět na obsah

8. Naši dárci a podporovatelé

Za finanční pomoc v roce 2013 DĚKUJEME:

 • Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a Magistrátu hlavního města Praha za dotaci v celkové výši 3 015 000 Kč na projekty:
  • ve výši 1 460 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 880 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 155 000 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 520 000 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby  s hluchoslepotou
 • Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 1 180 000 Kč na projekty:
  • ve výši 500 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 650 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou: Edukačně-rehabilitační pobyty a klubová setkání hluchoslepých
  • ve výši 30 000 Kč na projekt Lormolympiáda – 4. ročník sportovní soutěže osob s hluchoslepotou
 • Společnosti Siemens, s.r.o. za dar ve výši 112 540 Kč na sociální služby pro hluchoslepé v roce 2013

Děkujeme všem studentům, koordinátorů a partnerům 11. ročníku sbírky Červenobílé dny:

Za finanční, věcnou a další podporu pro rok 2013 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

 • Společnosti ROFA PRAHA s. r. o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou v r. 2013.
 • Společnosti ACI – AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s. r. o. za finanční dar ve výši 18 000 Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou v roce 2013.
 • Děkujeme všem zaměstnancům a kamarádům ze společnosti Stadler Praha, s.r.o. za zorganizování tomboly na firemním vánočním večírku a věnování výtěžku z tomboly v částce 7 620 Kč na sociální služby pro osoby s hluchoslepotou!
 • Děkujeme poradenské společnosti Econet Openfunding za to, že přispěla na provoz a úpravu webových stránek www.lorm.cz částkou 35 000 Kč!
 • Klubu z Viktorky za poskytnutí finančního daru ve výši 40 500 Kč na zajištění 4. ročníku Lormolympiády v roce 2013.
 • Děkujeme všem, kteří nás 24. září 2013 přišli podpořit na benefiční koncert – malou jazzovou mši při svíčkách v kostele sv. Václava na Smíchově v rámci hudebního festivalu Svatováclavské slavnosti! Výtěžek z koncertu ve výši 10 827 Kč přispěl na zajištění sociálních služeb pro hluchoslepé klienty LORM. Speciální poděkování za dlouhodobou podporu a spolupráci patří Ing. Blance Karnetové, manažerce festivalu duchovní hudby!
 • Děkujeme všem účastníkům setkání Spolku Absolventů MBA (SAMBA) v Brně, kteří v roce 2013 věnovali našemu občanskému sdružení LORM dar v celkové výši 7 000 Kč.
 • Děkujeme společnosti PRK Partners s.r.o., která nás pozvala na společenské setkání do Slovanského domu při příležitosti 20. výročí na českém trhu. A nebyl to jen tak obyčejný večírek – součástí programu byla fiktivní hra na burzu, během které mohli hosté nakupovat akcie a soutěžit za tři pozvané neziskové organizace, tedy i za naše sdružení LORM. Každá neziskovka účastí ve hře získala 10 000 Kč a naše sdružení LORM vyhrálo vítěznou částku 68 190 Kč!
 • Pátek 13. prosince 2013 byl šťastným dnem pro LORM a hluchoslepé! Opět jsme byli hosty na vánočním večírku společnosti Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. a ta nám tentokrát věnovala rekordní částku 24 525 Kč! Mockrát DĚKUJEME! Speciální poděkování patří Standovi Líbalovi!!!
 • Děkujeme všem poutníkům, kteří se zúčastnili 3. ročníku Putování za duchem Vánoc a tím přispěli částkou 14 000 Kč na sociální služby pro naše hluchoslepé klienty! Speciální dík patří organizátorkám Pavle Kluzákové, Lucce Popelkové, Tereze Kořínkové za skvělé nápady, energii a výdrž při organizaci akce a také občanskému sdružení Velký vůz, který akci poskytl záštitu a zázemí! Za laskavou a příjemnou spolupráci děkujeme paní Schmidtové z Botanické zahrady v Troji, panu páterovi Michalovi Kimákovi z farnosti u sv. Gotharda na Praze 6 v Bubenči, panu Kalusovi z Restaurace Na Urale, dámám ve viničném altánku ve vinici sv. Kláry a ochotné paní výpravčí na Bubenečském nádraží; DĚKUJEME všem našim úžasným a stále usměvavým b–týmákům, kamarádům ze spolku Děsír za spoluorganizaci flash mobu na nádraží, přátelům z Impra ligy za vystoupení v kostele sv. Gotharda a Alžbětě a Vaškovi Trojanovým za hudebně adventní naladění!
 • Děkujeme všem, kteří nás v červnu i v prosinci přišli podpořit na naši tradiční charitativní Červenobílou ochutnávku ve Vinotéce Na Slupi! Výtěžek z červnové ochutnávky dosáhl částky 2 510 Kč, z prosincové 14 996 Kč! Speciální poděkování patří Dianě Benšové za to, že nás již mnoho let hostí a podporuje v útulné vinotéce!
 • Děkujeme Rádiu Applaus, že nám po celý prosinec vysílalo zdarma náš charitativní spot!
 • Děkujeme naší partnerské agentuře LHMS spol. s r.o., která prostřednictvím svých stránek umožnila odesílat vánoční přání v podobě jablíčka a za každé z nich věnovala naší organizaci 20 Kč. Celkem za 10 dní bylo odesláno 1 622 přání, což LORMu přineslo krásných 32 440 Kč!
 • Děkujeme mediálním skupinám EMPRESA MEDIA, a.s., MAFRA, a.s., které nám za zvýhodněné ceny uveřejňují inzeráty ve svých denících a časopisech a pomáhají nám tak s kampaní, ve které usilujeme o přiblížení problematiky hluchoslepých.
 • Za laskavou pomoc děkujeme individuálním dárcům a členům našeho klubu dárců „Červenobílého klubka“.

str. 27

Zpět na obsah

9. Identifikační údaje

str. 28

Název organizace: o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé
Právní forma: občanské sdružení
Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5
IČ: 45246068 DIČ: CZ45246068
Bankovní účet: 19-1451940207/0100 u KB Smíchov
Datum založení: 4. 11. 1991
Registrace: MV ČR VSC/1-8317/91-R
Tel/fax: + 420 257 325 478
E-mail: info@lorm.cz
Internetové stránky: www.lorm.cz
Statutární zástupci: Pavel Nepraš, předseda Výkonné rady Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka

Zpět na obsah

10. Kontakty na Poradenská centra LORM

Poradenské centrum Praha

služby v rámci Prahy, Středočeského, Plzeňského, Karlovarského, Královéhradeckého, Pardubického a Ústeckého kraje
Zborovská 62, 150 00 Praha 5
tel/fax: 257 325 478, mobil: 777 764 191, e-mail: info@lorm.cz

Poradenské centrum Liberec

služby v rámci města Liberec a Libereckého kraje
Zahradní 415/10, 460 01 Liberec 1
mobil: 777 764 196, e-mail: liberec@lorm.cz

Poradenské centrum Jindřichův Hradec

služby v rámci Jihočeského kraje a kraje Vysočina
Na Točně 1/V, 377 01 Jindřichův Hradec
mobil: 777 764 200, e-mail: jiznicechy@lorm.cz

Poradenské centrum Brno

služby v rámci města Brno, Jihomoravského, Zlínského, Pardubického, Olomouckého kraje a kraje Vysočina
Křenová 67, 659 58 Brno
mobil: 777 764 197, 777 764 192, e-mail: brno@lorm.cz, helena.jelinkova@lorm.cz

Poradenské centrum Ostrava

služby v rámci města Ostrava, Moravskoslezského a Olomouckého kraje
30. dubna 2938/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
mobil: 777 764 195, e-mail: ostrava@lorm.cz

Foto: Petra Zimermanová, archiv o.s. LORM
Grafická úprava: Irena Egerová