Výroční zprava LORM z.s. za rok 2018

8. 7. 2019

Verze ke stažení:

str. 01

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

Obsah

1. Úvodní slovo
2. LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2018

4. Práce s veřejností

5. Struktura organizace a lidské zdroje

6. Spolupráce

7. Finanční zpráva

8. Naši dárci a podporovatelé

9. Identifikační údaje

10. Kontakty

1. Úvodní slovo

Vážení partneři, členové a uživatelé našich služeb,

 

zvu vás k přečtení naší Výroční zprávy. Najdete v ní shrnutí všeho podstatného, co jsme spolu v roce 2018 v LORMu prožili.

str. 3Rok 2018 byl u nás rokem SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ! V polovině roku se na nás obrátila společnost Grayling a nabídla nám úplně novu formu podpory a spolupráce. Tato agentura oslavila v roce 2018 čtvrtstoletí na českém trhu a místo pořádání velkého večírku nám nabídli, že za každý rok z těch pětadvaceti let splní jedno přání našim konkrétním klientům, lidem s hluchoslepotou. Jak to celé proběhlo a stále probíhá a jaká konkrétní přání byla v roce 2018 už splněna, se dočtete na dalších stránkách.

Rok 2018 patřil KYJOVU, SUŠICI A KOLÍNU! Tam všude jsme loni pořádali týdenní pobyty zaměřené na sociální rehabilitaci, rozvoj komunikace, arteterapii, přednášky o kompenzačních pomůckách a poznávání místních zajímavostí a krás. Však také hluchoslepí účastníci na pobyty vzpomínají po celý rok a těší se na všechna nová společná setkání a zážitky.

 Rok 2018 patřil KREATIVITĚ, už po sedmé jsme pořádali uměleckou soutěž osob s hluchoslepotou o Cenu Hieronyma Lorma. Kdo vyhrál Cenu odborné poroty a Cenu veřejnosti v kategoriích poezie a próza, které výtvarné dílo nejvíc zaujalo účastníky naší říjnové víkendové konference v Kralupech nad Vltavou? Čtěte dále, i na to vám odpoví Výroční zpráva.

 Rok 2018 také patřil DOBRÉMU HOSPODAŘENÍ A VYROVNANÉMU ROZPOČTU! Poslední tři roky byly mimořádné, co se výše dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) i štědrosti našich partnerů a dárců týče. Nejenže jsme dosáhli vyrovnaného rozpočtu, ale navíc jsme ušetřili část darů od našich dárců i ze sbírky pro rok 2019. Je dobré mít v záloze nějakou rezervu pro „strýčka Příhodu“. Ostatně už se nám to mnohokrát osvědčilo!

Paměť člověka je zrádná a má tendenci vybavovat si jen ty nejsilnější momenty. Nesmím však zapomenout na každodenní práci celého týmu a ráda bych připomenula práci všech terénních sociálních pracovníků, kteří se pod odborným vedením metodičky snaží být co nejvíce prospěšní konkrétním lidem – klientům ve svých regionech a pobočkách v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě. Zázemí, administrativní a manažerskou podporu pro jejich práci jim zajišťuje sice malý, zato velmi výkonný tým v Poradenském centru LORM v Praze.

Říká se, že statistika nuda je, ale právě počet hodin a kontaktů vypovídá o smyslu naší celoroční terénní sociální práce. Terénní sociální pracovníci se vydávají od pondělí do čtvrtku na cesty za našimi klienty po celé republice, aby jim pomohli v každodenním životě s hluchoslepotou, v pátek se pak obvykle věnují potřebné administrativě, přípravám, dokumentaci… Jak konkrétně pomáhají? Jako průvodci a tlumočníci, např. při návštěvě lékaře nebo na úřadech, při výuce Lormovy abecedy, taktilního znakového jazyka nebo Braillova písma, při vyřizování žádostí o příspěvek na péči, na novou pomůcku, při výuce prostorové orientace a samostatné chůze s červenobílou holí atd. Lormáci se pravidelně setkávají při našich poradenských centrech, program mají bohatý a pestrý, jak vám prozradí nejen samotný přehled akcí, ale také fotky, které pravidelně zveřejňujeme na našich webových stránkách i na Facebooku. A právě Facebook se stal v posledních letech naší živou nástěnkou. Proto, chcete-li být s námi v kontaktu po celý rok, sledujte náš profil na https://www.facebook.com/lorm.spolecnost.pro.hluchoslepe/.

Od prvopočátku je pro nás v LORMu důležitá transparentnost, otevřenost a důvěryhodnost ve vztahu k našim příznivcům, dárcům a podporovatelům, a proto každoročně zveřejňujeme ve Finanční zprávě, jež je součástí Výroční zprávy, výsledky hospodaření v daném kalendářním roce a informace o všech proběhlých kontrolách. Samozřejmostí je u nás interní kontrola hospodaření a účetní závěrky, kterou provádí Dozorčí rada LORM z.s., a také externí nezávislá kontrola ze strany auditora. Kromě toho zpracováváme v řádných termínech průběžná a závěrečná vyúčtování všech služeb, projektů i veřejné sbírky Červenobílé dny pro instituce a naše partnery v souladu s podmínkami smluv.

Způsobů, jak nám naši příznivci pomáhají, je mnoho a nemusí to být „jenom“ finanční příspěvek nebo zaslaná dárcovská SMS. Někteří za nás běhají, jiní v náš prospěch pořádají „mlsné koutky“ nebo se účastní městské adventní zážitkové hry. Podporovat svoji oblíbenou „neziskovku“ jde i zábavným způsobem, např. zážitkem, sportovní výzvou nebo zorganizováním benefiční akce, záleží jen a jen na možnostech, ochotě a kreativitě každého z nás. Každá pomoc je pro nás vítaná a důležitá, ať už nám pomáháte jednorázově či dlouhodobě, v roli odborníka či dobrovolníka, individuálního dárce, strategického partnera, vytrvalce nebo „poutníka“.

Hlavní je společná dobrá vůle, stejný cíl a vzájemný respekt, které nás v organizaci LORM spojují v jedno mimořádné společenství spřízněných duší.

Děkuji všem svým kolegům za jejich pracovitost, zodpovědný a laskavý přístup ke klientům, k práci i k organizaci. Poděkování si zaslouží i všichni členové Výkonné a Dozorčí rady spolu s předsedou, kteří našemu spolku nezištně věnují spoustu svého volného času, aby se mohli spolupodílet na řízení a kontrole činnosti LORM z.s. Při tom děkování nesmím zapomenout na dobrovolníky, kteří nám na pobočkách i pobytových akcích pomáhají bez nároku na jakoukoliv odměnu. A samozřejmě nemohu zapomenout na naše partnery, dárce a spolupracující organizace.

 Za všechny, kterým vaše pomoc pomáhá, vám upřímně DĚKUJI!

Mgr. Petra Zimermanová
ředitelka LORM z.s.
 str. 04

2. LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

Kdo jsme

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. sdružuje hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti.

Poslání a cíle

Posláním organizace je sdružovat hluchoslepé osoby a jejich rodiny i příznivce a prosazovat a hájit zájmy hluchoslepých osob. Mezi dlouhodobé cíle spolku LORM patří:

 • Zajišťovat komplexní služby pro hluchoslepé
 • Rozvíjet pracovní a sociální rehabilitaci
 • Rozvíjet spolupráci s rodinami, odborníky i organizacemi v rámci ČR i zahraničí
 • Rozvíjet pedagogickou a vzdělávací činnost, činnost odborně publikační a věnovat se propagaci problematiky hluchoslepých

Historie a současnost

str. 05Sdružení LORM bylo založeno v roce 1991 na základě potřeb zrakově postižených spoluobčanů s přidruženou vadou sluchu, neboť zde do té doby neexistovala žádná organizace, která by se věnovala péči o hluchoslepé. Za 28 let se organizaci LORM podařilo vybudovat v České republice základní síť sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou. V poradenských centrech v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě prostřednictvím terénních sociálních pracovníků dnes nabízíme odborné sociální služby, sociální rehabilitaci – výuku komunikace, sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu, průvodcovské a předčitatelské služby, tlumočnické služby a mnohé další. Cílem služeb je připravit klienta vést samostatný, plnohodnotný a důstojný život ve svém přirozeném prostředí.

Komu pomáháme

Služby jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením zraku a sluchu různého stupně v rámci celé ČR, naší cílovou skupinou jsou osoby s hluchoslepotou. Základním kritériem pro poskytnutí služby je kombinované duální postižení zraku a sluchu. Výchozím kritériem definice naší cílové skupiny je především funkční hledisko zohledňující sociální problematiku.

Hluchoslepota je jedinečné postižení dané souběžným poškozením zraku a sluchu různého stupně. Způsobuje především potíže při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Zabraňuje hluchoslepému člověku plnohodnotně se zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění odborných služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí.

DEPISTÁŽ
Podle statistik, zveřejněných na Evropské konferenci hluchoslepých osob v Dánsku v roce 2003, připadá na 100 000 obyvatel 40 hluchoslepých osob. V České republice by tedy mělo žít až 4 000 osob s tímto handicapem. Komplexnější depistáž byla v ČR provedena naším sdružením na začátku 90. let, kdy bylo vyhledáno kolem 380 osob. V posledních deseti letech probíhaly depistáže regionálně podle aktuální kapacity organizace, v roce 2016 jsme evidovali celkem 229 osob s hluchoslepotou, o rok později 231 osob a v roce 2018 celkem 232 osob.

Kde působíme

Poradenská centra LORM se nacházejí na území hl. m. Prahy, v Libereckém, Jihočeském, Jihomoravském, a Moravskoslezském kraji. Do ostatních krajů terénní sociální pracovníci dojíždějí podle potřeb klientů.

Zpět na obsah

3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2018

Sociální služby pro osoby s hluchoslepotou

Služby LORM z.s. registrované u Magistrátu hl. m. Prahy pod č. j. 278548/07:

 • Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. poradenství v oblasti sociální péče (mimořádné výhody pro zdravotně postižené; příspěvek na péči; ostatní peněžité a věcné dávky; sociální výhody), důchodového zabezpečení, státní sociální podpory a výběru vhodných kompenzačních pomůcek (pomoc při výběru kompenzační pomůcky včetně vydávání doporučení; osobní asistence při výběru pomůcky; pomoc při podávání žádosti o příspěvek na pomůcku)
 • Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. nácvik komunikace (Lormova abeceda, Braillovo písmo, znakový a taktilní znakový jazyk), nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, průvodcovské služby na úřady, k lékaři, na nákupy, předčitatelská služba, informační servis formou časopisu Doteky atd.
 • Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou dle § 56 zákona č. 108/2006 Sb. tlumočení ve znakovém a taktilním znakovém jazyce, Lormově abecedě, pomocí prstové abecedy či orálně při kompenzaci sluchadly
 • Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb. týdenní edukačně-rehabilitační pobyty, pravidelná setkání při Poradenských centrech LORM, víkendové akce

Registrace zahrnuje sociální služby zajišťované ve všech krajích České republiky a regionálních poradenských centrech LORM z.s.

Průběh služeb v roce 2018

str. 06Začátkem roku byli všichni stávající uživatelé našich služeb seznámeni s aktuální nabídkou služeb a skupinových akcí na rok 2018, ze které si zvolili pro sebe potřebné služby. V průběhu roku pracovali terénní sociální pracovníci na základě sepsaných smluv, ve kterých je uvedena frekvence a druh poskytované služby. Služby byly klientům poskytovány celoročně v pracovní době. Pracovníci i dobrovolníci LORMu se při poskytování služeb řídí principy Etického kodexu LORM z.s. Všechny sociální služby byly klientům poskytovány zdarma. Uživatelé služeb pouze symbolicky přispěli na ubytování a stravování na Víkendové konferenci spojené s oceněním vítězů 7. ročníku Ceny Hieronyma Lorma a na třech letních pobytech.

Zpět na obsah

Poradní dny v roce 2018

Poradenské centrum LORM Praha: pátek 10.00–15.00

Poradenské centrum LORM Brno: 1. pondělí v měsíci 10.00–14.00

Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec: 1. pondělí v měsíci 11.00–15.00

Poradenské centrum LORM Liberec: 1. pondělí v měsíci 10.00–14.00

Poradenské centrum LORM Ostrava: 1. pátek v měsíci 10.00–1400

V poradní dny byly poskytovány jednorázové informace a poradenství klientům, rodinným příslušníkům, pracovníkům s lidmi s hluchoslepotou, dobrovolníkům, zájemcům o problematiku z řad veřejnosti a případně studentům speciální pedagogiky praktikujícím v LORMu.

Hodnocení, kvalita a podpora

Služby byly v roce 2018 pravidelně kontrolovány formou pravidelných porad týmu, na kterých terénní sociální pracovníci hodnotili svoji práci s klienty za uplynulé období. Na kvalitu odborné a terénní práce dohlížela kromě ředitelky také metodička LORM z.s.

Statistika sociálních služeb v roce 2018

Kvantitativní hodnocení je získáváno na základě měsíčních statistických výkazů, výkazů práce a individuálního plánu práce s klientem, které terénní sociální pracovníci zpracovávají a předávají ke kontrole metodičce a ředitelce. Výkazy detailně ukazují podíl vlastní terénní práce s klientem a podíl administrativní práce. Formuláře slouží k pravidelnému měsíčnímu, pololetnímu a ročnímu hodnocení práce jednotlivých terénních sociálních pracovnic podle poradenských center a oblastí.

Ke konci roku 2018 jsme evidovali 232 osob s hluchoslepotou v České republice, kterým byly nabídnuty sociální služby včetně základního a odborného poradenství. Z tohoto počtu byly poskytovány pravidelné sociální služby na smluvním principu celkem 128 uživatelům. Se všemi evidovanými hluchoslepými osobami jsme byli v písemném kontaktu (pravidelné zasílání nabídky služeb a novinek z oblasti sociálně právní).

Celkem se v roce 2018 uskutečnilo mezi terénními sociálními pracovníky LORM z.s. a uživateli služeb 4 524 kontaktů. Terénní sociální pracovníci se v rámci individuální přímé práce věnovali klientům v celkovém počtu 3 017,5 hodin, celkem se jednalo o  6 439,5 hodin přímé práce s uživateli služeb.

Statistika sociálních služeb v roce 2018

Typ sociální služby Individuální práce v hod. Skupinová práce v hod. CELKEM Počet kontaktů
Sociální rehabilitace 2 102,5 1 286,5 3 389,0 1 579
Odborné sociální poradenství 716,5 110,5  827,0 1 856
Tlumočení 198,5 0,0 198,5 119
Sociálně aktivizační služby 0,0 2 025,0 2 025,0 970
CELKEM 3 017,5 3 422,0 6 439,5 4 524

graf

Zpět na obsah

Podrobný popis vybraných sociálních služeb a projektů

Edukačně-rehabilitační pobyty

Edukačně-rehabilitační pobyty patří již tradičně do nabídky našich sociálně aktivizačních služeb. Týdenní skupinové pobyty jsou zaměřené na sociální rehabilitaci a rozvoj komunikace u hluchoslepých a konají se v zajímavých lokalitách a rekreačních střediscích Čech a Moravy. Programy pobytů doplňujeme o další prvky, např. arteterapii, muzikoterapii, dramaterapii, literární tvorbu apod. V roce 2018  jsme pořádali tři edukačně-rehabilitační pobyty se zaměřením na sociální rehabilitaci a pěší turistiku. Těchto pobytů se zúčastnilo celkem 46 hluchoslepých klientů z celé republiky společně se svými 48 průvodci a tlumočníky z řad rodinných příslušníků, přátel, pracovníků a dobrovolníků LORM z.s.

Lokalita Termín Počet účastníků
Kyjov, hotel Kyjovský pivovar 18. 5. – 25. 5. 2018 17 klientů + 16 průvodců, tlumočníků + 1 vedoucí pobytu
Sušice, hotel Na Pekárně 15. 6. – 22. 6. 2018 14 klientů + 15 průvodců, tlumočníků + 1 vedoucí pobytu
Kolín, hotel Theresia 10. 8. – 17. 8. 2018 15 klientů + 14 průvodců, tlumočníků + 1 vedoucí pobytu

Pestrý a bohatý týden v Kyjově

str. 08 ANa týdenní pobyt v Kyjově se sjelo 34 účastníků z celé republiky, z toho 17 klientů a jako doprovod průvodci a tlumočníci a vedoucí pobytu. Ubytováni jsme byli od 18. do 25. května 2018 v hotelu Kyjovský pivovar, každé ráno začínalo protahovací rozcvičkou. Účastníci ve svých hodnoceních především ocenili možnost poznávání nových míst a přátel, setkání se stávajícími kamarády, bohatý a pečlivě připravený program. Na hotelu byla pro účastníky zajištěna přednáška o kompenzačních pomůckách pro zrakově postižené ze společnosti Adaptech a základy průvodcovství s praktickou ukázkou. Během týdne jsme měli možnost poznávat město Kyjov a okolí včetně historické prohlídky s ředitelkou místního muzea. Do programu byl zařazen celodenní výlet do Brna, kterým nás fundovaně provedla paní Jiřina Vlčková. Líbila se prohlídka místního Kyjovského pivovaru včetně degustace, kavárny Pražírna s ukázkou přípravy káv a ochutnávkou různých druhů káv. Nejvíc oceňovaným byl celodenní výlet na Velehrad, Buchlovický zámek a Bukovanský mlýn – turistická skupinka si jej zpestřila procházkou do lázní Leopoldov a k prameni Smraďavka. Na půldenním výletu do Hodonína jsme byli mile překvapeni hmatovou expozicí v Muzeu naftového dobývání a geologie. Pobyt umožnil setkat se s přáteli s podobným duálním smyslovým postižením, vyměnit si vzájemně zkušenosti a být spolu.

 Program i organizace byl velmi dobrý, byla jsem mile překvapena, co všechno mohu v Kyjově a okolí navštívit a vidět. Poděkování patří děvčatům, která tento pobyt domlouvala a organizovala. Zájezd autobusem na Velehrad, Buchlovice a Bukovanský mlýn byl moc pěkný. I ostatní výběr navštívených míst se mi líbil!

Vlastimila Jelínková

 Jako hlavní přínos vidím to, že mohu navazovat stále kontakty s ostatními a být celkově ve společnosti. Vnímám jako plus, že jsem se dozvěděla nové a zajímavé informace a poznávám s ostatními krásy České republiky.

Eva Drozdová

Program mně naprosto vyhovoval, byla jsem jím nadšená. Velehrad je překrásný. Výlet do Brna jsem uvítala, protože jsem v Brně nebyla asi 15 let. Všechny výlety byly úžasné, jsem nadšená historií Kyjova.

Anna Müllerová

Program byl bohatý a moc se mi líbil. Brno, Velehrad, zámek Buchlovice byly překrásné, exkurze a přednášky velmi zajímavé. Rád poznávám nová města, život a zvyky lidí a nové kamarády. Děkuji za krásný pobyt, jen tak dál, přeji hodně úspěchů!

Ivo Volf

Jak bylo v Sušici?

str. 08 BTýdenní červnový pobyt, kterého se zúčastnilo 14 hluchoslepých klientů společně se svými průvodci, tlumočníky a vedoucí pobytu, v celkovém počtu 30 osob, proběhl od 15. do 22. června 2018 v hotelu Na Pekárně. Rána začínala společnou rozcvičkou, po snídani byl dopolední program zaměřený například na poznávání kompenzačních pomůcek ze společnosti Sagitta Brno nebo povídání o vodicích psech s praktickou ukázkou na ulici se společností Pes partner, z.s. Jiné dny jsme díky komentované prohlídce s průvodcem poznávali historickou část města Sušice. Turistická skupina se vydala na Strážní vrch a vrch Svatobor s rozhlednou. Všichni měli možnost procházek podél řeky Otavy i na vzdálenější rekreační místa „Na Fuferdě“ a ostrov „Santos“. Během týdne jsme absolvovali 2 celodenní výlety. První zamířil do srdce Šumavy přes město Kašperské hory k řece Vydře a Vchynicko-Tetovskému kanálu, dál přes Čeňkovu pilu až do sklárny Annín. Druhý výlet byl zaměřen na poznání okolních hradů a zámků Velhartice a Rabí s překvapením, a to komentovanou prohlídkou barokní kaple Anděla Strážce nad Sušicí. Půldenní výlet směřoval do Dobré Vody a Hartmanic. Večery byly věnovány společenským hrám a setkáním, tvorbě veršů, relaxaci a odpočinku. Město nabídlo i možnost plavání v bazénu.

str. 09 AOdpoledne jsme vyrazili dobýt Svatobor. Náročné, ale byli jsme spokojení, že jsme to zvládli a nezmokli… Celodenní výlet nás zavedl na hrad Velhartice, kde byla výborná průvodkyně, která trpělivě a pomalu představila hrad a čekala, až tlumočníci odznakují jednotlivé části prohlídky. Pak následovala prohlídka hradu Rabí. Byla jsem ráda, že jsem se dostala i dovnitř, protože mne už roky a roky fascinoval svojí velikostí, kdykoliv jsem jela vlakem kolem… Přínosem bylo setkání s kamarády z celé republiky, poznání nových krajin, měst a objektů. A hlavně radost se společně strávenými chvílemi v krásné Šumavě!

Zuzana Urbánková

 Celý program naplnil poznání města a okolí se vším všudy – historie, současnost, turistika, poznávání přírody i sebe sama. Vše bylo super. Těším se na další spolupráci, pohodu a srandu.

Olga Pírková

Srpnový edukačně-rehabilitační pobyt v Kolíně

Týdenního pobytu v Kolíně se zúčastnilo celkem 15 hluchoslepých klientů se svými průvodci a tlumočníky. Program byl, jako při každém pobytu, přizpůsoben individuálním možnostem hluchoslepých účastníků, rána začínala společnou rozcvičkou a pak následoval zajímavý program, v rámci kterého jsme si důkladně prohlédli krásné město Kolín – muzea, kostely, synagogu, židovský hřbitov i vodárenskou věž. Na výletu do Kutné Hory jsme navštívili chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, na zpáteční cestě zámek Kačina. Prošli jsme si i kolonádu v Poděbradech nebo skanzen v Kouřimi. I když nás celý týden trápila velká vedra, celý pobyt byl povedený a našim klientům se velmi líbil.

Kolíne, Kolíne

str. 09 BMěsto Kolín se nachází cca hodinu vlakem na východ od Prahy, spojení je dobré. Byl jsem tam poprvé v životě, v srpnu, kdy bylo slunečno a velmi teplo. Kolín je opravdu krásný! Hotel byl velmi vkusný, pohodlný, bezbariérový, vybavený koberci, proskleným výtahem, pokoje byly nově zařízené a moc hezké. Po večeři nás účastníky Zdeňka všechny vtipně představila a pobyt mohl začít. Program byl bohatý a velice pestrý – poznali jsme s profesionálním průvodcem historii i současnost města, Kolín se pyšní mnoha památkami. Navštívili jsme muzea, kostely, synagogu, židovský hřbitov, vodárenskou věž a mnoho dalšího. Krásně bylo na celodenním výletě v Kutné Hoře – chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, výklad o těžbě stříbra a ražení mincí, na závěr výletu pak zámek Kačina s obrovskými pozemky kolem, široko daleko rovina, žádný kopec ani skála. Druhý výlet byl do skanzenu v Kouřimi, prohlédli jsme si roubenky a další usedlosti převezené sem z celé republiky. Viděli jsme, jak se dříve skutečně žilo v různých koutech naší vlasti. V Kouřimi jsme měli možnost vyšplhat až do zvonice vedle kostela sv. Štěpána, kde byly oba zvony zavěšeny obráceně. Nikdy jsem to neviděl, bylo to, a nejen pro mě, nesmírně zajímavé. Dále jsme pokračovali do Poděbrad, prošli kolonádu, která byla plná turistů, ochutnali léčivé prameny a zamířili do muzea Jiřího z Poděbrad na zdejším zámku. Také zde jsem byl poprvé a líbilo se mi úplně všechno! Po odpoledních jsme v Kolíně měli možnost dokonce i koupání na zdejším koupališti, kde bylo vše zmodernizováno – vířivky, různé masážní proudy, horká pára, sauna, sprchy… Krásně jsem si celý týden užil a upřímně a od srdce děkuji vedení LORMu za možnost poznat tento krásný kout naší země!

Milan Koklar

Pravidelná setkání při Poradenských centrech LORM

Každý měsíc pořádáme při našich Poradenských centrech LORM v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě pravidelná setkání hluchoslepých klientů. Naši klienti mají připravený program buď v Poradenských centrech LORM (např. hraní společenských her, výroba vánočních či velikonočních přání, besedy, přednášky např. o pomůckách, muzikoterapii atd.), nebo s příchodem jara vyrážejí se svým terénním sociálním pracovníkem do přírody na různé výlety, výstavy, prohlídky a další zajímavé akce. V roce 2018 se uskutečnilo celkem 45 setkání, momentky z nich postupně zveřejňujeme ve Fotogalerii na www.lorm.cz, reportáže a dojmy našich klientů si můžete přečíst v časopise Doteky.

Pražský klub

9. 1. 2018 Setkání s psycholožkou
27. 2. 2018 Zemědělské muzeum – Voda v krajině
6. 3. 2018 Poštovní muzeum Praha
20. 3. 2018 Empírový skleník v Královské zahradě
12. 4. 2018 Dublovice a Sedlčany, výstava Olgy Pírkové
24. 4. 2018 Klášter Sázava
9. 5. 2018 ZOO – program s lektorkou
20. 9. 2018 Botanická zahrada, Africké léto v Troji
5. 10. 2018 Kladno – zámek, historické centrum
1. 11. 2018 Výroba vánočních přání pro dárce
5. 11. 2018 Hmatové hry, kvíz
9. 12. 2018 Vánoční posezení

Brněnský a přerovský a ostravský klub

16. 1. 2018 Jak jsme prožili vánoční svátky (Brno)
30. 1. 2018 Stolní hry (Brno)
13. 2. 2018 Arteterapie – Strom lásky (Brno)
16. 2. 2018 Kvíz „Poznáme Českou republiku?“ (Přerov)
2. 3. 2018 Arteterapie „Velikonoce jsou za rohem“  (Ostrava)
13. 3. 2018 Arteterapie „Velikonoční tvoření“ (Brno)
16. 3. 2018 Velikonoční vajíčka (Přerov)
13. 4. 2018 Provětrej své čichové buňky (Přerov)
4. 5. 2018 Kompenzační pomůcky Adaptech  (Ostrava)
15. 5. 2018 Kvíz „Známe Českou republiku?“ (Brno)
4. 9. 2018 Zážitky z léta (Brno)
14. 9. 2018 Zážitky z léta a arteterapie (Přerov)
2. 11. 2018 Výroba vánočních přání pro dárce (Ostrava)
14. 11. 2018 Výroba vánočních přání pro dárce (Brno)
16. 11. 2018 Výroba vánočních přání pro dárce (Přerov)
7. 12. 2018 Vánoční posezení (Ostrava)
14. 12. 2018 Vánoční posezení (Přerov)
18. 12. 2018 Vánoční posezení (Brno)

Jindřichohradecký klub    

11. 1. 2018 Pomůcky pro zdravotně postižené
25. 1. 2018 Svíčky
8. 2. 2018 Jídlo a pití ve středověku
22. 2. 2018 Korálky
8. 3. 2018 První pomoc
22. 3. 2018 Velikonoční vyšívání
12. 4. 2018 Regionální muzeum v Českém Krumlově
23. 4. 2018 Hvězdárna prof. Fr. Nušla
7. 6. 2018 Procházka Telčí
29. 8. 2018 Písek – Haptická procházka
17. 9. 2018 Pomůcky pro sluchově postižené
7. 11. 2018 Výroba vánočních přání pro dárce
12. 12. 2018 Vánoční posezení

Liberecký klub   

5. 3. 2018 Seznámení s klienty
9. 4. 2018 Arteterapie – výroba přání

Zpět na obsah

str. 10 A

str. 10 B

Časopis Doteky

Časopis Doteky vydáváme čtvrtletně od roku 1994 ve specifických formátech vhodných pro hluchoslepé čtenáře, tj. ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu a jako zvukovou nahrávku v mp3 formátu. Doteky jsou také k dispozici v elektronické podobě a přinášejí novinky z organizace LORM, zprávy z oblasti hluchoslepoty nejen od nás, ale i ze světa, informace v sociálně právní oblasti, součástí Doteků jsou rubriky Zdraví, Právní poradna, Nad dopisy čtenářů, Místo mého srdce, Osobnosti ze světa hluchoslepcýh anebo nová rubrika Komunikace osob s hluchoslepotou.

A co jste si mohli přečíst například v jarním čísle Doteků? Doslova napěchované byly novinkami ze sociální oblasti, které vešly v platnost v roce 2018, příspěvky lormáckých „dopisovatelů“, nabídkami nových kompenzačních pomůcek, zajímavými články, informacemi. Například v Technickém muzeu v Brně probíhala do června výstava o Hieronymu Lormovi a rovněž do Brna nás zavedl Příběh z pera Ing. Jiřiny Vlčkové, členky Výkonné rady LORM z.s.  Když už jsme byli na Moravě, doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. z Palackého Univerzity v Olomouci v rubrice Komunikace hluchoslepých osob nám vysvětlila, co jsou manuální komponenty znaku. A v rubrice Místo mého srdce jsme se s paní Vlastou Maňhalovou přesunuli nejen v prostoru, ale i v čase do dob jejího dětství v rodném jihočeském Písku. Celé jarní číslo si můžete přečíst online na https://www.lorm.cz/doteky-c-94-jaro-2018/.

Zimní Doteky s číslem 97 vyšly tradičně plné informací z oblasti kompenzačních pomůcek, zákonů, zajímavostí ze světa a také zážitků, postřehů a dojmů z lormáckých akcí. K těm nejvýznamnějším patřilo ocenění vítězů 7. ročníku Ceny Hieronyma Lorma v Kralupech nad Vltavou. V pokračování rubriky Komunikace osob s hluchoslepotou jste se mohli seznámit se znakovým jazykem, velmi zajímavý byl příspěvek v rubrice Příběh, v němž nám slečna Renata Maštalířová představila novou možnost dorozumívání se s kombinovaně postiženým hluchoslepým člověkem. Určitě nepřehlédněte překlady Hanky Dvořákové, díky kterým jsme mohli nahlédnout do života hluchoslepých v Anglii. Celé zimní číslo je k přečtení online na https://www.lorm.cz/doteky-c-97-zima-2018/.

Doteky jsou důležitým komunikačním prostředníkem – mostem, který propojuje hluchoslepé po celé České republice. Současně je časopis prostorem, kde se mohou hluchoslepí sami vyjadřovat, ať už formou básně, reportáže, zprávy či oblíbeného receptu. Krásné a originální ilustrace titulní strany Doteků pro nás bez nároku na honorář připravuje dobrovolník a grafik Tomáš Zach. Všechna nová i starší čísla Doteků jsou volně k prohlédnutí či ke stažení na webových stránkách. Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.logo-nadacni-fond-svetluska

7. ročník Ceny Hieronyma Lorma

str. 11Tvůrčí osobnosti z řad hluchoslepých převzaly v sobotu 27. října během slavnostního podvečera ceny za svoji uměleckou tvorbu. Vyhlášení výsledků 7. ročníku soutěže o Cenu Hieronyma Lorma proběhlo o víkendu na konferenci LORM z.s. v Kralupech nad Vltavou. V literární soutěži se udělovaly hned dvě ceny – Cena odborné poroty a Cena veřejnosti. Hlavní cenu Odborné poroty za 1. místo v kategorii poezie vyhrála paní Pavla Sykáčková s básní Po operaci. V kategorii próza udělila odborná porota 1. místo panu Františku Hynkovi za literární dílo Dědeček.
Cena veřejnosti byla udělena na základě hlasování, které bylo zpřístupněno během celého měsíce září na webových stránkách www.lorm.cz. Největší počet elektronických hlasů od veřejnosti v kategorii poezie získala báseň Labyrint paní Olgy Pírkové. V kategorii próza u veřejnosti nejvíc bodovalo dílo Zdeňky Hrtúsové nazvané Neplač nad svým osudem, ale směj se J. Do elektronického hlasování se zapojilo 198 osob. Spolek LORM na své konferenci zpřístupnil všechny přihlášené básně a povídky, které si mohli návštěvníci přečíst ve zvětšeném černotisku a Braillově písmu. Výtvarná díla zde byla rovněž vystavena a právě samotní účastníci akce rozhodli hlasováním o vítězích výtvarné soutěže. Největší počet hlasů a Cenu veřejnosti získalo dílo Adventní věnec, které do soutěže přihlásila Kateřina Rathúská.
Soutěž nese jméno po hluchoslepém básníkovi, filosofovi a novináři Heinrichu Landesmannovi (9. 8. 1821 – 3. 12. 1902), který z důvodu pronásledování rakousko-uherskými úřady přijal pseudonym Hieronymus Lorm. Pro vlastní potřebu si vytvořil komunikační systém – dotekovou abecedu, tzv. Lormovu abecedu, kterou dnes používají ke komunikaci hluchoslepí nejen u nás, ale také například v Německu, Belgii či Švýcarsku. Na webových stránkách https://www.lorm.cz/pro-hluchoslepe/nase-projekty/cena-hieronyma-lorma/aktualni-rocnik/ lze najít celkové výsledky soutěže i vítězná literární díla. Soutěž byla pořádána pod záštitou a za laskavé podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Zpět na obsah

Odborná knihovna

Knihovna LORM z.s. dnes představuje jedinečný soubor odborných informací o hluchoslepotě v České republice, čítá aktuálně 899 titulů zaměřených na hluchoslepotu a problematiku postižení zraku a sluchu. Slouží jako významný informační zdroj pro odborníky, zájemce z řad studentů speciální pedagogiky či jiných příbuzných oborů i pro laickou veřejnost. Knihovna byla průběžně doplňována o nové zajímavé tituly včetně online verze na webových stránkách www.lorm.cz. V průběhu let 2008–2009 proběhla digitalizace odborné knihovny a nyní si mohou osoby s hluchoslepotou a se zrakovým postižením zapůjčit vybrané tituly, které byly z tištěné knižní předlohy převedeny do elektronické podoby – tzv. digitální knihy. V této podobě si mohou titul přečíst pomocí počítače, jenž je softwarově patřičně vybaven, ať už hlasovým či hmatovým výstupem, zvětšovacími programy s hlasovou podporou apod.      

 

Zpět na obsah

4. Práce s veřejností

Běh pro hluchoslepé

srdce

2014: Maraton slaví 20 let, startovní čísla vyprodána už na začátku roku. Praha kompletuje sbírku zlatých známek, po půlmaratonu a maratonu získává nejvyšší ocenění i Birell Grand Prix Praha. Za hluchoslepé a organizaci LORM z.s. se na start pražského maratonu a půlmaratonu v Praze, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Olomouci a večerního běhu Prahou poprvé oficiálně postaví celkem 69 běžců s pruhovaným srdíčkem na hrudi a nápisem „Běžím pro hluchoslepé“.

2017: str. 12Počet našich vytrvalců se od roku 2014 více jak zdvojnásobil, celkem 166 sportovců běží za hluchoslepé a podpoří nás darem ve výši 66 145 Kč! Nárůst počtu běžců je dán velkým zájmem o účast na štafetovém závodu O2 Pražská štafeta 4×5 a také díky zájmu a finanční podpoře ze společnosti Stadler Praha, s.r.o.

2018: Počet našich závodníků se nepatrně snižuje na celkových 138 běžců vlivem změny ve strategii prodeje startovních čísel za strany PIM. Finanční podpora i přesto dosáhla částky 51 343 Kč.

Běhy pro hluchoslepé 2014 2015 2016 2017 2018
Počet běžců 69 68 85 166 138
Finanční dar v Kč 25 660 22 250 58 945 66 145 51 343

Gratulujeme všem účastníkům těchto běžeckých závodů:

 1. 4. 2018 – Sportisimo ½ Maraton Praha
 2. 5. 2018 – Volkswagen Maraton Praha
 3. 5. 2018 – Mattoni ½ Maraton Karlovy Vary
 4. 6. 2018 – Mattoni ½ Maraton České Budějovice
 5. 6. a 14. 6. 2018 – O2 Pražská štafeta 4×5
 6. 6. 2018 – Mattoni ½ Maraton Olomouc
 7. 9. 2018 – Birell Grand Prix Praha
 8. 9. 2018 – Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem

 

Za spolupráci a organizaci závodů děkujeme společnosti  Prague International Marathon, spol. s r.o. Děkujeme společnosti Colognia press, a.s., která nám zdarma tiskne nálepky – pruhovaná srdíčka. Jmenovité poděkování všem běžcům je uvedeno ve Výroční zprávě v 8.  kapitole.

Karlínský masopust

Děkujeme všem návštěvníkům, účinkujícím, kapelám a především organizátorům Karlínského masopustu, kteří na akci podpořili naši organizaci LORM z.s. a hluchoslepé částkou 2 842 Kč! Patnáctý ročník masopustního veselí pořádalo v sobotu 3. února 2018 Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy. Návštěvníci mohli nahlédnout do světa hluchoslepých, mohli si vyzkoušet komunikaci v Lormově abecedě prostřednictvím interaktivního panelu a chůzi s červenobílou holí. Organizátoři pro ně připravili zážitkovou hru, cestu tmou a tichem, kterou si mohli projít v klapkách na očích a s ušními ucpávkami a na jejím konci dostali za odměnu koblihu. Speciálně děkujeme Mgr. Davidu Berenreiterovi, zástupci ředitele Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy, za dlouhodobou podporu a propagaci!

Mlsný koutek O2

Děkujeme mlsounům ze společnosti O2, kteří nám na sbírkový účet zaslali výtěžek z „Mlsného koutku“ ve výši 7 000 Kč! Poděkování patří všem, kteří po celý loňský rok dobrovolně mlsali, aby podpořili sociální služby pro hluchoslepé. Za organizaci koutku děkujeme Terce Říhové!

Benefiční vystoupení taneční skupiny Exklam

Na Mrázovce se 18. června 2018 uskutečnila Letní slavnost TJ Sokol I. Smíchov a její organizátoři se po roce opět rozhodli podpořit naše hluchoslepé klienty! Věnovali nám nejen celý výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 1 500 Kč, ale díky výzvě Marušky Valentové před benefičním vystoupením taneční skupiny Exklam k zaslání dárcovské SMS jsme obdrželi dalších 503 Kč. Mockrát děkujeme!

Dárek od SwissClub CZ

Děkujeme paní Ivaně Štefkové a její dceři Kristíně z organizace SwissClub CZ, které 1. srpna 2018 při příležitosti oslav švýcarského státního svátku uspořádaly charitativní sbírku a podpořili hluchoslepé klienty LORM z.s. darem ve výši 1 691 Kč!

Výstava „Hieronymus Lorm – muž, jenž otevřel hluchoslepým svět“

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově, naší organizací a dalšími institucemi pořádalo od 27. února do 10. června 2018 výstavu o významné osobnosti ze světa hluchoslepých a tyflopedie, Hieronymu Lormovi. Do historie se Hieronymus Lorm zapsal nejen jako hluchoslepý spisovatel, filozof a novinář, ale především jako tvůrce prstové dotykové abecedy pro hluchoslepé, která se nazývá po svém autorovi – Lormova. Tento komunikační systém, založený na dotecích a stiscích prstů a dlaně, se brzy rozšířil do celého světa a patří dnes mezi základní komunikační systémy hluchoslepých. Vedle připomínky této osobnosti byla výstava věnována tématu hluchoslepoty obecně. Návštěvníci výstavy měli možnost poznat svět hluchoslepých, pomocí interaktivního panelu si mohli hravým způsobem vyzkoušet, jak se komunikuje pomocí Lormovy abecedy. Část expozice byla věnována umělecké tvorbě osob s hluchoslepotou a soutěži o Cenu Hieronyma Lorma, kterou každé dva roky pořádá v literární a výtvarné oblasti spolek LORM z.s. Vybraná vítězná díla z této soutěže byla na výstavě k vidění. Více o výstavě napoví reportáž České televize v Událostech v regionech (Brno)
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381990226-udalosti-v-regionech/obsah/603188-abeceda-pro-hluchoslepe.

 8. ročník Putování Prahou za Duchem Vánoc

Foto: Filip Kábrt

Foto: Filip Kábrt

V pořadí již osmý ročník se překvapivě v roce „osmiček“ konal na Praze 8, celkem 30 týmů složených ze 120 dospělých a více než 50 dětí se za Duchem Vánoc vydalo na pražskou periferii poznávat kouzlo zaniklé, mizející a proměňující se Libně. Start byl před libeňskou synagogou, týmy měly možnost seznámit se s židovským svátkem světel a historií zaniklé židovské obce, kdysi druhé největší v Praze. Poutníci dál pokračovali Hrabalovou Libní až na Libeňský ostrov, kde navštívili místní zahrádkářskou kolonii včetně vyhlášené hospůdky U Budyho, v lanovém centru si například mohli vyzkoušet nízká lana a najít poklad na území Štorchovy Dětské farmy, která tu kdysi stávala. Vánočně nazdobenou Libní pokračovali až k zámečku a ke kostelu sv. Vojtěcha, kde se konal atmosférický závěr hry včetně společného zpěvu koled, zveřejnění výtěžku akce a vylosování jednoho týmu, který vyhrál domácí „vaječňák“. Výtěžek ve výši 30 110 Kč účastníci ještě navýšili o dar 500 Kč a částku 1 283 Kč z prodeje magnetek, a tak dosáhl rekordní částky 31 893 Kč!
Fotografie z akce najdete na http://www.velkyvuz.cz/duchvanoc/.

Spolupráce se společností Grayling Czech Republic

Agentura Grayling oslavila v roce 2018 čtvrtstoletí na českém trhu a místo pořádání velkého večírku se rozhodli oslavit toto výročí jinak. Nabídli nám, že za každý rok z těch pětadvaceti let splní jedno přání našim konkrétním klientům, lidem s hluchoslepotou. Od října do konce roku 2018 jich stihli splnit šest a v plnění přání dál pokračují v roce 2019! O jaká přání se jednalo v roce 2018?

První přání
V tom úplně prvním přání hrály hlavní roli čich a hmat. Navštívili jsme totiž speciální výstavu v Botanické zahradě hl. m. Prahy, zaměřenou na nevšední smyslové zážitky. Za tuto možnost ze srdce děkuje Marie Macková, pro kterou návštěva botanické zahrady byla splněním životního snu. Marie žije v Domově u studánky nedaleko Lanškrouna a přála si navštívit botanickou zahradu, protože má ráda rostliny a ráda čichá ke květinám.

Druhé přání
Druhé přání jsme plnili paní Pavle Sykáčkové z domu s pečovatelskou službou Merkur v Chomutově. Paní Pavla trpí praktickou slepotou, ale se sluchadly celkem dobře slyší. Než se jí zrak zhoršil, bývala vášnivou čtenářkou. Dnes stejně vášnivě poslouchá audioknihy. Přála si proto setkat se s herečkou Helgou Čočkovou, která audioknihy pro nevidomé už řadu let načítá. Paní Pavlu i její kamarádku a průvodkyni Jarušku jsme vyzvedli v Chomutově v poledne a vyrazili do Prahy. To jsme ještě netušili, jak moc zábavná ta hodina a půl v autě bude…

str. 14

Třetí a čtvrté přání
Co měla obě přání společného? CHUŤ! Třetí a čtvrté přání se odehrávalo v Brně a v Praze. A i když oba klienty LORMu od sebe dělilo dvě stě kilometrů a čtyřicet let věkového rozdílu, šlo vlastně o totéž, dopřát rozkoš chuťovým buňkám. Zatímco mladší Láďa Čureja, třicátník jako hora, má rád pálivou asijskou kuchyni, sedmdesátiletý Jenda Kessner má chuť vyladěnou spíš do sladka.

Páté přání
Tanec jako forma komunikace. Úkolem tanečníka je vést, úkolem tanečnice je naslouchat partnerovým krokům a tanec si užít. Lenka Křepinská si přála naučit se tango. Se splněním přání jí pomohl trenér a choreograf Martin Kopecký ze studia Tanec pro lidi. Celému tréninku nevěřícně přihlížela i Lenčina vodicí fenka Esinka, která paničku nespustila z očí…

Šesté přání
Zúčastnit se natáčení StarDance. To bylo přáním Dany Ťukalové, které společnost Grayling Czech Republic zprostředkovala účast na přímém přenosu taneční soutěže. „Cítit pod nohama přes podlahu burácení hudby a klapot tančících nohou, to bylo mé velké přání. Děkuji za jedinečný zážitek, který mě bude doprovázet až do konce života,“ napsala nám poděkování Dana, která se svěřila, že byla v mládí vášnivou tanečnicí. Vášeň k tanci zůstává však nadále v jejím srdci.

Více o projektu splněných přání se lze dočíst na našich webových stránkách v Aktualitách a pod odkazem https://www.grayling.com/cz/cs/news/grayling_slavi_25_let_na_ceskem_trhu.

Klub dárců Červenobílé klubko

Od roku 2004 sdružujeme naše stálé příznivce v klubu dárců Červenobílé klubko. Členství v klubu dárců našim stálým podporovatelům přináší možnost být s námi v pravidelnějším kontaktu. I v roce 2017 jsme všem členům klubu dárců pravidelně zasílali speciální informační bulletin, Výroční zprávu, pozvánky na benefiční akce apod. Členem Červenobílého klubka se může stát kdokoliv, kdo se zaváže přispívat po dobu nejméně 1 roku pravidelnou měsíční částkou v minimální výši 50 Kč anebo jednorázovou částkou činící minimálně 600 Kč ročně. Přihláška a další informace jsou na www.lorm.cz.

Přednášky o hluchoslepotě

 • Hluchoslepí mezi námi, SZŠ a VŠOŠ, České Budějovice, 20. 2. 2018
 • Úvod do problematiky POSP + praktické cvičení, Poradenské centrum Praha, 1. 10. 2018

Další aktivity

O našich projektech jsme veřejnost v roce 2017 pravidelně informovali:

 • v Aktualitách na internetových bezbariérových stránkách https://www.lorm.cz/
 • na facebookovém profilu https://www.facebook.com/lorm.spolecnost.pro.hluchoslepe
 • distribucí brožury a CD-ROMu „Hluchoslepí mezi námi“
 • v médiích a tiskových zprávách – pravidelná spolupráce s odbornými a speciálně zaměřenými redakcemi a časopisy (např. Český rozhlas, Neziskovky.cz, Infoposel.cz, Helpnet.cz, Gong, noviny Můžeš a mnohé další)
 • prostřednictvím dobrovolníků
 • v časopisu Doteky

5. Struktura sdružení a lidské zdroje

Struktura organizace

Nejvyšším orgánem LORM – Společnosti pro hluchoslepé z.s. je Valná hromada sestávající z členů sdružení, která zasedá 1x za čtyři roky. Hluchoslepí představují více jak 50 % členské základny. Pětičlenná Výkonná rada a tříčlenná Dozorčí rada je volena z řad členů na čtyři roky. Předseda, který je současně předsedou Výkonné rady a statutárním zástupcem organizace, je volen samostatně členy na Valné hromadě. Ředitel je jmenován Výkonnou radou a je statutárním zástupcem.
Počet členů k 31. 12. 2018: 107 osob
z toho hluchoslepí: 60 (56,07 %)
z toho ostatní členové (rodinní příslušníci, odborníci, dobrovolníci): 47 (43,92%)

Statutární orgány
na základě voleb a usnesení na 12. Valné hromadě LORM z.s. dne 27. 10. 2018, Kralupy nad Vltavou

Výkonná rada
str. 16Pavel Nepraš, předseda a statutární zástupce
Mgr. David Berenreiter
Mgr. Martina Křížová
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
Ing. Jiřina Vlčková

Dozorčí rada
Mgr. Lenka Veverková
Marie Valentová
Marie Tesková

Ředitelka
Mgr. Petra Zimermanová, statutární zástupce

12. Valná hromada LORM z.s.

V pořadí již 12. Valné hromady LORM z.s., kterou jsme pořádali v sobotu 27. října 2018 v hotelu Sport v Kralupech n. Vltavou, se prezenčně zúčastnilo 28 členů, korespondenčně 22 členů, celkem 50 členů. Aktuální stav členů LORM z.s. ke dni konání 12. Valné hromady LORM z.s. činil 106 osob, 50 účastníků z řad členů tvořilo 47% účast, a tedy Valná hromada byla usnášeníschopná (dle stanov je podmínkou alespoň 20% účast). Během Valné hromady si členové zvolili své zástupce do orgánů LORM z.s.

Tým odborníků a spolupracovníků

Pracovní tým vedle ředitelky a metodičky tvořila skupina terénních sociálních pracovníků. Dalšími členkami týmu jsou hospodářsko-administrativní pracovnice a pracovnice na pozici ekonom-fundraiser. Organizace spolupracovala s řadou externistů a dobrovolníků.

Odbornost týmu
Metodička a terénní sociální pracovnice mají znalosti z tyflopedie, surdopedie, speciální pedagogiky, psychologie, sociálně právní oblasti a ovládají další praktické dovednosti (komunikace hluchoslepých, sebeobsluha, kurzy pro instruktory prostorové orientace a samostatného pohybu).

Složení týmu k 31. 12. 2018

Počet Jméno a pracovní zařazení Přepočteno na celé úvazky
1 Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka 1
2 Zdeňka Jelínková, zástupkyně ředitelky, metodička 1
3 Ing. Magdalena Radovnická, fundraiser-ekonom 1
4 Ing. Lenka Sellnerová, hospod.- admin. pracovnice 0,75
5 Bc. Jana Kašparová, DiS., terénní pracovnice Praha 1
6 Mgr. Veronika Gruľová, terénní pracovnice Jihomoravský kraj 1
7 Bc. Jana Radová, terénní pracovnice Jihočeský kraj 1
Celkem 6,75

Na mateřské/rodičovské dovolené:
Mgr. Martina Kučerová
Další spolupracovníci:
Jana Macáková, účetní
Martin Trčka, webmaster
Luboš Prchal, správce sítě

Zpět na obsah

Systém celoživotního vzdělávání

Kvalitu služeb zlepšujeme pravidelným interním školením týmu a podporou v celoživotním vzdělávání, formou rozšiřování znalostí a dovedností na kurzech a seminářích nebo účastí na odborných konferencích.

Konference, přednášky, seminář

 • Konference INSPO, Kongresové centrum Praha, 7. 4. 2018

Kurzy

 • Hranice v práci s klientem sociální služby, Bc. Roman Kunc, Poradenské centrum LORM Praha, 25. 9. 2018
 • Základy práce s emocemi a rozvíjení emoční inteligence ve vztahu k sociální práci, Bc. Roman Kunc, Poradenské centrum LORM Praha, 26. 9. 2018
 • Úvod do problematiky práce s klientem s rizikem v chování, Bc. Roman Kunc, Poradenské centrum LORM Praha, 27. 9. 2018
 • Kurz znakového jazyka, Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec, leden – červen 2018

Školení

 • Adaptech, Jaroslav Kavan, Poradenské centrum LORM Praha, 28. 2. 2018
 • Novinky v ušních implantátech, PhDr. Radka Horáková, Ph.D., Poradenské centrum LORM Praha, 6. 4. 2018
 • Školení POSP, Zdena Jelínková, Poradenské centrum LORM Praha, červenec – říjen 2018

Zět na obsah

6. Spolupráce

Mezinárodní

Členství v zastřešujících organizacích

 • Světová federace hluchoslepých (WFDB)
 • Evropská unie hluchoslepých (EDBU)
 • Deafblind International (DbI)

Díky zastoupení ve Světové federaci hluchoslepých a členství v Deafblind International  máme možnost získávat pravidelné informace o dění v odborných kruzích i mezi hluchoslepými v zahraničí, a to například prostřednictvím časopisu Deafblind Review.

Domácí

V roce 2018 jsme byli členy zastřešujících organizací Česká rada humanitárních organizací (ČRHO) a Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO).

Spolupracovali jsme s Domovem pro zrakově postižené Palata v Praze, Centrem sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích a dalšími institucemi, kde žijí někteří z uživatelů našich služeb. Dlouhodobě jsme v kontaktu s foniatry a oftalmology, s pracovníky na sociálních a zdravotních odborech všech úrovní. Vítáme spolupráci založenou na partnerství, odborném přístupu a vzájemném respektu ve prospěch našich klientů.

Od roku 2004 spolupracujeme na rozvoji taktilního znakového jazyka s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D. a jejím týmem spolupracovníků z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Spolupráce s organizacemi a partnery

 • Asociace veřejně prospěšných organizací
 • Centrum pro dětský sluch Tamtam, Olomouc
 • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
 • Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích
 • Centrum zrakových vad, Fakultní nemocnice Motol, Praha
 • Česká rada humanitárních organizací, Praha
 • Česká unie neslyšících
 • Domov pro zrakově postižené Palata, Praha
 • Neziskovky.cz
 • Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha
 • SONS – oblastní pobočka Jindřichův Hradec
 • Svárovský, s.r.o., Brno (výrobce červenobílých holí)
 • TyfloCentrum Praha
 • Tyflokabinet České Budějovice
 • Tyfloservis
 • VIA Sdružení hluchoslepých, Praha
 • Záblesk – Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, Kopřivnice

Spolupráce s pedagogickými institucemi

  • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, Brno, PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • SPC při Dětském domově a Mateřské škole, Beroun
  • Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií, Olomouc, doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. a doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

Spolupráce se studenty a dobrovolníky

Spolupracujeme se studenty oborů zaměřených na pečovatelství, zdravotnictví, speciální pedagogiku a ergoterapii. Studenti absolvují v našem sdružení odbornou praxi a dochází do naší odborné knihovny. Na činnosti organizace se celoročně podílí významné množství dobrovolníků, a to jak z řad rodinných příslušníků a členů sdružení, tak i studentů a vyškolených dobrovolníků, kteří pomáhají při Poradenských centrech LORM.

Zhodnocení práce dobrovolníků za rok 2018

dobrovolnici

str. 18

Zpět na obsah

7. Finanční zpráva za rok 2018

Rozvaha

Rozvaha ke dni 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)

AKTIVA stav k 1. 1. 2018 stav k 31. 12. 2018
Dlouhodobý majetek celkem 65 49
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 73 73
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -8 -24
Krátkodobý majetek celkem 5 224 6 351
Zásoby celkem 0 0
Pohledávky celkem 36 36
Krátkodobý finanční majetek celkem 5 172 6 256
Jiná aktiva celkem 16 59
AKTIVA CELKEM 5 289 6 400
PASIVA stav k 1. 1. 2018 stav k 31. 12. 2018
Vlastní zdroje celkem 4 804 4 708
Jmění celkem 4 804 4 708
Výsledek hospodaření celkem 0 0
Cizí zdroje celkem 485 1 692
Krátkodobé závazky celkem 483 1690
Jiná pasiva celkem 2 2
PASIVA CELKEM 5 289 6 400

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2018 (v celých tisících Kč)

Činnosti
hlavní hospodářská
NÁKLADY 6 250  0
Spotřebované nákupy celkem 1 679  0
Osobní náklady celkem 4 519  0
Ostatní náklady celkem 30  0
Odpisy 16  0
Poskytnuté příspěvky 6  0
VÝNOSY 6 250    0
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 59  0
Ostatní výnosy celkem 1 166  0
Přijaté příspěvky celkem 427  0
Provozní dotace 4 598  0
Výsledek hospodaření před zdaněním 0    0
Výsledek hospodaření po zdanění 0    0

Kompletní účetní závěrka sestávající se z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce je přílohou této Výroční zprávy a je spolu s ní zveřejněna ve sbírce listin spolkového rejstříku.

Zpět na obsah

Přehled zdrojů financování služeb a projektů v roce 2018

přehled

Celkové náklady i výnosy v roce 2018 činily 6 249 999,58 Kč. Dotace MPSV představovaly 73,57% podíl na celkových nákladech. Dobrého hospodářského výsledku jsme dosáhli i díky podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu (18,64 %) a příspěvkům od našich věrných sponzorů, dárců a členů klubu dárců Červenobílé klubko.

Přidělaná dotace MPSV na všechny 4 sociální služby v celkové výši 5 858 547 Kč nebyla vyčerpána v plné výši z důvodu nižších mzdových a režijních nákladů, což bylo způsobeno dlouhodobou situací na trhu práce, kdy se nám nedaří plně obsadit pozice terénních sociálních pracovníků na všech pobočkách. V původním rozpočtu byl plánován rozvoj, ale navzdory celoročně a průběžně vypsaným výběrovým řízením k potřebnému rozvoji bohužel nemohlo dojít. Z toho důvodu byla na MPSV v řádném termínu zaslána vratka v celkové výši 1 250 580,82 Kč.

 

Podíl zdrojů na realizaci jednotlivých sociálních služeb a projektů v roce 2018

podíl

 

Zpět na obsah

Vyúčtování sbírky Červenobílé dny

Číslo jednací: S-MHMP/405042/2014
Datum oznámení: 21. 3. 2014
Datum vystavení osvědčení: 31. 3. 2014
Délka trvání sbírky: od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou
Účel: Veřejná sbírka se koná za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu LORM z.s.

Způsoby realizace 16. ročníku sbírky pořádané v roce 2018

NA BANKOVNÍ ÚČET 
Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 4. 2018 k 31. 12. 2019 nebyly na sbírkový účet zaslány žádné dary od drobných dárců.

PRONÁJEM TELEFONNÍ LINKY/DMS
Celkem byly na sbírku od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 4 686 Kč, od ledna do března 2019 se výtěžek z DMS navýšil o 2 464 Kč, celkem 7 150 Kč.

PRODEJ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ NA DROBNÝCH DOPROVODNÝCH AKCÍCH SBÍRKY 
Další finanční příspěvky byly získány od individuálních dárců v rámci doprovodných sbírkových akcí formou prodeje sbírkových předmětů. Akce probíhaly od dubna do prosince 2018 a celkem vynesly částku 37 674 Kč.

2018

str. 22

16. ROČNÍK SBÍRKY REALIZOVANÝ V ROCE 2018 a 2019 (období 1. 4. 2018 – 31. 3. 2019)

 

sbirka

ČERPÁNÍ VÝTĚŽKU Z 16. ROČNÍKU SBÍRKY ČERVENOBÍLÉ DNY NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PROJEKTY PRO OSOBY S HLUCHOSLEPOTOU OD 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019

Projekt/služba Čerpání v Kč
Režijní náklady spojené s realizací sbírky do 5 % hrubého výtěžku 2018: 113,00
2018: 24,00
137,00
Celkem 137,00

Finanční kontroly

 • Dozorčí rada LORM z.s. provedla dne 19. 3. 2019 kontrolu účetní závěrky k 31. 12. 2018 a hospodaření v roce 2018 a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Audit

 • Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2018  

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídají ředitel a předseda Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

 • ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
 • ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele a předsedy a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Ředitel a předseda Organizace odpovídají za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považují za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky jsou ředitel a předseda Organizace povinni posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel a předseda plánují zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

 • Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem a předsedou.
 • Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
 • Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel a předseda Organizace uvedli v příloze účetní závěrky.
 • Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a předsedou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
 • Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele a předsedu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firmsaudit-razitko
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277
Ing. Miroslava Nebuželská
oprávnění KAČR č. 2092

V Praze, dne 20. května 2019

 • Zpráva nezávislého auditora k dotaci poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu ČR na rok 2018 na sociální služby

1334269 – Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
2519377 – Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
4123215 – Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
6409485 – Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou

Provedli jsme ověření přiložených finančních vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2018 za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 na poskytování sociálních služeb:

audit

Kritéria, na jejichž základě byl předmět zakázky hodnocen
Audit byl zaměřen na kontrolu vedení účetnictví k projektu v souladu s obecně závaznými předpisy a kontrolu efektivního hospodaření s účelovou podporou. Předmětem kontroly bylo též ověřit, že všechny evidované náklady jsou skutečnými náklady.  Kontrola se zaměřila na ověření plnění podmínek výše uvedeného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 27. 3. 2018, přičemž jsme pracovali s hladinou významnosti (materiality).
Neshledali jsme žádná důležitá přirozená omezení související s hodnocením nebo oceněním předmětu zakázky na základě daných kritérií.

Rozsah provedených prací
Ověřování jsme provedli na vzorku relevantních položek. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho závěru.

Odpovědnost účetní jednotky
Statutární orgán organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. je odpovědný za vedení účetnictví projektu tak, aby bylo úplné, průkazné, srozumitelné a správné v souladu s platnými normami a podmínkami projektu.

Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit názor na vedení účetnictví projektu a hospodaření s finančními prostředky projektu.

Prohlášení o použití standardů
Audit byl proveden v souladu s platnými předpisy České republiky, především se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a Mezinárodními standardy pro ověřovací zakázky, zejména standardem ISAE 3000 a v souladu s podmínkami výše uvedeného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Přehled provedených prací
V rámci auditu jsme provedli následující práce:

 • Ověření skutečnosti, že v souvislosti s projektem byla vedena oddělená analytická evidence
 • Ověření skutečnosti, že byly zaúčtovány pouze způsobilé výdaje
 • Ověření skutečnosti, že vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období uhrazeny v souladu s podmínkami právního aktu
 • Ověření skutečnosti, že projekt neměl žádné příjmy
 • Ověření skutečnosti, že v rámci projektu nebyla uskutečněna žádná dodávka, která by byla veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. ani zákona č.134/2016 Sb.
 • Ověření skutečnosti, že předmět dotace odpovídal schválenému plnění
 • Ověření skutečnosti, že byly dodrženy ostatní relevantní podmínky právního aktu

Závěr
Na základě výsledků použitých auditorských postupů jsme nezjistili žádnou významnou skutečnost, která by naznačovala, že účetní záznamy nebyly vedeny v souladu s platnými zákony a podmínkami hospodaření se státní dotací určenými příslušnou Smlouvou o poskytnutí dotace. Organizace sestavila přiložená Finanční vypořádání dotace za rok 2018 v souladu s účetnictvím. Celkové vykázané uznatelné náklady poskytnuté dotace na jednotlivé sociální služby činí 4 597 966,18 Kč. Podle našeho názoru tato Finanční vypořádání dotace ve všech významných ohledech věrně zobrazují náklady výše uvedených projektů a hospodaření s touto dotací je v souladu se stanovenými podmínkami.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firemaudit-razitko
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277
Ing. Miroslava Nebuželská
oprávnění KAČR č. 2092

V Praze, dne 20. května 2019

Zpět na obsah

8. Naši dárci a podporovatelé

Za finanční pomoc v roce 2017 DĚKUJEME:

 

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 5 858 547 Kč na projekty:

 • ve výši 2 615 547 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
 • ve výši 386 228 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
 • ve výši 905 923 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
 • ve výši 1 950 849 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 698 000 Kč na projekty

 • ve výši 188 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
 • ve výši 480 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou
 • ve výši 30 000 Kč na projekt 7. ročník Ceny Hieronyma Lorma

Za finanční, věcnou a další podporu sociálních služeb pro hluchoslepé v roce 2017 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

 • Společnosti EURO POOL SYSTEM CZ s.r.o. za finanční částku ve výši 40 000 Kč.
 • Přátelům z KLUBU Z VIKTORKY za finanční částku ve výši 35 000 Kč.
 • Společnosti METTLER TOLEDO, s.r.o. za finanční dar ve výši 25 000 Kč.
 • Společnosti ACI–AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s.r.o. za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Společnosti RECYKLACE ODPADŮ A SKLÁDKY a.s. za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Společnosti SMART CONSUMERS, S.R.O za finanční dar ve výši 10 000 Kč.
 • Zaměstnancům ze společnosti EATON EUROPEAN INNOVATION CENTER, odštěpný závod EATON ELEKTROTECHNIKA S.R.O., kteří si vybrali naši neziskovku a podpořili služby pro hluchoslepé společným darem 38 500 Kč.
 • Společnosti LMC S.R.O., která nám i v roce 2018 umožnila inzerovat za symbolickou cenu a významně tak usnadnila výběr nových kolegů.
 • Děkujeme všem návštěvníkům, účinkujícím, kapelám a především organizátorům Karlínského masopustu, kteří na akci podpořili naši organizaci a hluchoslepé částkou 2 842 Kč! Patnáctý ročník masopustního veselí pořádalo v sobotu 3. února 2018 Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy. Návštěvníci mohli nahlédnout do světa hluchoslepých, mohli si vyzkoušet komunikaci v Lormově abecedě prostřednictvím interaktivního panelu a chůzi s červenobílou holí. Organizátoři pro ně připravili zážitkovou hru, cestu tmou a tichem, kterou si mohli projít v klapkách na očích a s ušními ucpávkami a na jejím konci dostali za odměnu koblihu. Speciálně děkujeme Mgr. DAVIDU BERENREITEROVI, zástupci ředitele z Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy, za dlouhodobou podporu a propagaci!
 • Děkujeme všem mlsounům ze společnosti O2, kteří nám na sbírkový účet zaslali výtěžek z „Mlsného koutku“ ve výši 7 000 Kč! Děkujeme všem, kteří po celý loňský rok dobrovolně mlsali, aby podpořili sociální služby pro hluchoslepé. Za organizaci děkujeme TERCE ŘÍHOVÉ!
 • Děkujeme společnosti FAURENCIA COMPONENTS PÍSEK, S.R.O., která z 8 nominovaných charitativních organizací vybrala právě naši společnost LORM z.s. a věnovala nám dar ve výši 10 000 Kč.  Zpráva se ve společnosti rozšířila dál a dalších 4 000 Kč přidali ze soukromého společného fondu pan SLAVÍK, pan HUBIČKA, pan DUNOVSKÝ, pan HARÁŠEK a pan VOLF. Příspěvkem ve výši 2 500 Kč nás podpořil i člen management teamu. Děkujeme panu řediteli ING. VOJTĚCHU JANÁKOVI, všem manažerům a zaměstnancům společnosti Faurecia Components Písek s.r.o. za milou a nečekanou podporu sociálních služeb pro hluchoslepé v celkové výši 16 500 Kč! Speciální poděkování patří panu JAKUBU DOSTÁLOVI za to, že naši charitativní organizaci letos nominoval k podpoře.
 • Na Mrázovce se 18. června 2018 uskutečnila Letní slavnost TJ SOKOL I. SMÍCHOV a její organizátoři se po roce rozhodli podpořit naše hluchoslepé klienty! Věnovali nám nejen celý výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 1 500 Kč, ale díky výzvě MARUŠKY VALENTOVÉ před benefičním vystoupením taneční skupiny EXKLAM k zaslání dárcovské SMS jsme obdrželi dalších 503 Kč. Mockrát děkujeme!
 • Děkujeme paní IVANĚ ŠTEFKOVÉ a její dceři KRISTÝNĚ z organizace SwissClub CZ, které 1. srpna 2018 při příležitosti oslav švýcarského státního svátku uspořádaly charitativní sbírku a podpořili hluchoslepé klienty LORM z.s. darem ve výši 1 691 Kč.
 • VŠEM BĚŽKYNÍM, BĚŽCŮM A TRASÉRŮM, kteří svým sportovním výkonem podpořili LORM účastí na běžeckých závodech pořádaných od jara do podzimu pod hlavičkou PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON, SPOL. S R.O.
  Pražský půlmaraton: Maja Botka/Marie Pokrivčáková, Léa Blot Koeppers, Renata Ptáková, Jana Vondrová, Jaromír Hanzlík, Petr Mikulec, Tomáš Muk, Vítězslav Plavec, Jan Popp, Tomáš Radovnický, běžci ze společnosti STADLER PRAHA, S.R.O. Vladimír Furinda, Martin Chudo, Zdeněk Kašík, Ondřej Kašpar, Jarda Krčál, Martin Pavlas, Jaroslav Poláček, Lukáš Ryba, Štefan Štrauch, Aleš Váňa, běžci ze společnost BILLIGENCE Jitka Bartoníková Bednaříková, Klára Hostonská, Jana Konvičková, Martin Bosák, Tomáš Frnka, Lukáš Havránek, Michal Heřmanský, Štěpán Polák,
  str. 28O2 Pražská štafeta 4×5 km: štafeta MIG 15 ve složení Zuzana Kuncová, Dora Marholdová, Michaela Tučková a Josef Miřácký, štafeta LENOCHODI ve složení Lenka Linhartová, Michaela Havlová, Zbyněk Šámal a Stanislav Bezděka, 4 štafety společnosti STADLER PRAHA, S.R.O. ve složení Zdeněk Kašík, Jaroslav Poláček, Vladimír Furinda, Jaroslav Langmajer, Jaroslav Krčál, Martin Pavlas, Aleš Váňa, Ondřej Kašpar, Jana Polnarová, Hana Ludesová, Ľubica Kobulnická, Eva Doležalová, Miroslav Hanzelka, Lukáš Hrušovský, Marek Dvořák, Lukáš Ryba, 6 štafet společnosti VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES/ŠKOFIN S.R.O. ve složení Dana Formánková, David Hřivna, Lukáš Vaněk, Lenka Hančárová, Tomáš Chrobok, Michaela Vacková, Jana Poláková, Sáva Oplíštil, Miroslava Pelcová, Igor Werner, Martina Fáčová, Mirek Slezák, Martin Hvozdecký, Jiří Kocián, Pavel Frydrych, Jiří Jelínek, Radek Roubal, Ondřej Mikulca, Ondřej Strnad, Ondřej Hušek, Ondřej Liška, 4 štafety společnosti EURO POOL SYSTEM CZ S.R.O., jmenovitě Tereza Mundleinová, Andrej Palič, Tomáš Petržílka, Vojtěch Mašek, Leszek Jurczyga, Bart Caspers, Michaela Šedivá, Tomáš Erben, Lena Szczurek, Joanna Górka, Magdalena Brygider, Aneta Stygar, Marie Veselá, Roksana Cieslok, Sandra Zalewska, Jana Dochvátová
  Večerní běh Prahou na 5 km: Markéta Světlíková, Alicja Pavol, Martina Soukupová a za společnost GRAYLING CZECH REPUBLIC S.R.O. Tereza Haklová, Evelína Hýlová, Jana Marešová, Petra Sejpalová.
  Večerní běh Prahou na 10 km: Dora Marholdová, Dana Formánková, Petra Režná, Radka Lukášová, Zdeněk Růžička, Jan Myslivec, Adam Cironis, Tomáš Cironis, Jozef Pavol, Lucie Radovnická a Tomáš Radovnický, za společnost STADLER PRAHA, S.R.O.Eva Doležalová, Jaroslav Krčál, Martin Pavlas, Aleš Váňa, Jaroslav Poláček, Štefan Štrauch, Lukáš Hrušovský, Zdeněk Budina, Jaroslav Langmajer, za společnost VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES/ŠKOFIN S.R.O. Lenka Hančárová, Milan Dzúrik, Martin Kyslinger, Sáva Oplíštil, Matěj Gosman a Jiří Jelínek, za společnost GRAYLING CZECH REPUBLIC S.R.O Noah Žyla, Martin Hajný, Jakub Hudec, Jan Šimůnek a za společnost SEKYRA GROUP, A.S. Igor Klajmon, Milan Marhold, Ondřej Krumnikl, Jakub Zahradník, Jindřich Kindl, Josef Hromádka a Karel Šolín.
 • Děkujeme všem účastníkům 8. ročníku Putování Prahou za Duchem Vánoc, kteří se letos spolu s námi vydali hledat Ducha Vánoc a objevovat zmizelou a současnou Libeň a přispěli na sociální služby pro hluchoslepé rekordní částkou 31 893 Kč! Jmenovitě děkujeme všem spoluorganizátorům, členům A-týmu za všechny nápady, energii a nadšení, které vložili do přípravy i realizace charitativní městské vánoční hry: FILIP KÁBRT, OLDŘIŠKA KÁBRTOVÁ, PÁJA KLUZÁKOVÁ, MÍŠA KUDOVÁ, LUCKA ZDRÁHALOVÁ a PETRA ZIMERMANOVÁ. Děkujeme úžasným B-týmákům, pomocníkům Ducha, kteří zajistili akci na jednotlivých zastaveních: KATKA JIROŠOVÁ, KLÁRA LAUDÁTOVÁ, SANDRA OPATRNÁ, MONIKA OTMAROVÁ, MARKÉTA SVĚTLÍKOVÁ, LÍBA TURJANICOVÁ, JANA ZAJACOVÁ, MIREK HALAMA, FANDA HOUDEK, LUBOŠ LUŇÁK, TOMÁŠ PÝCHA, ONDRA SUCHÁNEK, KAREL SVĚTLÍK. Za milou spolupráci děkujeme partnerům akce: organizaci VELKÝ VŮZ Z.S. za podporu a zázemí celé akci; VÁCLAVOVI ŠPALE ze sdružení SERPENS za zpřístupnění libeňské synagogy na Palmovce; VIDĚ NEUWIRTHOVÉ za zapůjčení chanukového svícnu a svícnu menora do synagogy; MICHALU TOŠOVSKÉMU za zpřístupnění lokality kolem letního baru LONG ISLAND LIBEŇ; RUDOVI z HOSPŮDKY U BUDYHO na Libeňském ostrově za poskytnutí originálního zázemí, kde se účastníci mohli ohřát na duši i na těle; DAVIDU BERENREITEROVI a MARTINU OLANU KAŠÍKOVI z KARLÍNSKÉHO SPEKTRA DDM HL. M. PRAHY za zpřístupnění a zajištění aktivit v lanovém centru na Libeňském ostrově; JITCE VALLOVÉ za zajištění čokolád ze společnosti NESTLÉ; panu faráři VÁCLAVU SOCHOROVI z FARNÍHO KOSTELA SV. VOJTĚCHA za možnost uspořádat závěrečný koncert v krásném dřevěném secesním kostele sv. Vojtěcha; JAKUBU SEJKOROVI z KAPELY PLÁČE KOČKA za společný zpěv koled v kostele sv. Vojtěcha; TĚLOCVIČNÉ JEDNOTĚ SOKOL LIBEŇ za poskytnutí zázemí pro přípravu hry.
 • Děkujeme všem mlsounům ze společnosti STADLER PRAHA, S.R.O., kteří nám na účet zaslali dar – výtěžek z „Mlsného koutku“ ve výši 10 000 Kč! Za originální formu podpory děkujeme MARKU MAJTÁNOVI a VLADIMÍRU FURINDOVI!
 • Děkujeme všem zaměstnancům ze společnosti STADLER PRAHA, S.R.O., kteří na služby pro hluchoslepé přispěli částkou 14 500 Kč, a to darem za odkoupení vyřazeného hardwaru.

Za laskavou pomoc děkujeme individuálním dárcům a členům našeho klubu dárců Červenobílého klubka„.

 

Zpět na obsah

9. Identifikační údaje

Název organizace: LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
Právní forma: zapsaný spolek
Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5
IČ: 45246068
DIČ: CZ45246068
Bankovní účet: 19-1451940207/0100 u KB Smíchov
Datum založení: 4. 11. 1991
Registrace: č. registrace u MV ČR VSC/1-8317/91-R
Spolek zapsaný pod sp. zn. L 2689 u Městského soudu v Praze
Tel: 257 314 012
E-mail: info@lorm.cz
Internetové stránky: www.lorm.cz
Statutární zástupci: Pavel Nepraš, předseda Výkonné rady Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka

Zpět na obsah

10. Kontakty

Poradenské centrum Praha

služby v rámci Prahy, Středočeského, Plzeňského, Ústeckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje
Zborovská 62, 150 00 Praha 5
tel: 257 314 012, mobil: 777 764 191, e-mail: info@lorm.cz

Poradenské centrum Liberec

služby zajišťovány z Prahy, služby v rámci města Liberec a Libereckého kraje
Zahradní 415/10, 460 01 Liberec 1
mobil: 777 760 327, e-mail: liberec@lorm.cz

Poradenské centrum Jindřichův Hradec

služby v rámci Jihočeského kraje a kraje Vysočina 
Na Točně 1/V, 377 01 Jindřichův Hradec
mobil: 777 764 200, e-mail: jiznicechy@lorm.cz

Poradenské centrum Brno

služby v rámci města Brno a Jihomoravského kraje
Křenová 67, 602 00 Brno
mobil: 777 764 192, e-mail: brno@lorm.cz

Poradenské centrum Ostrava

služby v rámci města Ostrava, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje 
30. dubna 2938/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
mobil: 777 764 192, e-mail: ostrava@lorm.cz

str. 30

Foto: Petra Zimermanová, Filip Kábrt