Výroční zpráva LORM z.s. za rok 2020

19. 7. 2021

Verze ke stažení:

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

Obsah

1. Úvodní slovo
2. LORM – Společnost pro hluchoslepé

3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2020

4. Práce s veřejností

5. Struktura organizace a lidské zdroje

6. Spolupráce

7. Finanční zpráva

8. Naši dárci a podporovatelé
9. Identifikační údaje
10. Kontakty

1. Úvodní slovo

Vážení partneři, členové a uživatelé našich služeb,

zvu vás k přečtení naší Výroční zprávy. Najdete v ní shrnutí všeho podstatného, co jsme spolu v roce 2020 v LORMu prožili. Loňský rok byl úplně jiný a v mnoha ohledech těžko předvídatelný. Přinesl nám do života mnoho změn, o kterých se nám před rokem ani nezdálo. Byl a stále je obrovskou zkouškou celé společnosti, jak se každý z nás i společně dokážeme přizpůsobit neustále se měnícím podmínkám a omezením v průběhu roku. Zkrátka byli jsme v tom a stále jsme spolu. Na jaře jsme zažili obrovskou vlnu solidarity a podpory, letní měsíce nám na chvíli přinesly uvolnění, ale s blížícím se podzimem začalo být jasné, že se jednalo jen o pouhou předehru a skutečná zkouška nás všechny teprve čeká. Každého z nás se pandemie nějak dotkla, každý se strachoval o své nejbližší, symbolických 25 000 křížů namalovaných křídou 22. března 2021 na Staroměstském náměstí nám po roce připomnělo všechny ztracené životy skutečných lidí, které nám pandemie spojená s koronavirem vzala…

 

Jak se to celé promítlo do naší práce? Společně s Výkonnou radou jsme během celého roku přijímali postupně potřebná opatření, abychom při zajišťování terénních sociálních služeb ochránili klienty, ale také naše terénní pracovníky. Během první koronavirové vlny na jaře 2020 jsme museli stáhnout z terénu všechny sociální pracovníky na práci z domova. Proč? Ze začátku jsme byli naprosto nevybaveni a bez potřebných roušek, respirátorů, štítů a hygienických prostředků hrozilo, že by naši sociální pracovníci při dojíždění za klienty (v té době ještě výhradně veřejnou dopravou), mohli dovézt virus až k nim domů. V tomto období byli terénní pracovníci se všemi klienty v pravidelném kontaktu alespoň na dálku a snažili se jim předávat všechny potřebné informace a zajistit místní služby – od nákupů až po pečovatelské služby. Naše ostravská „terénka“ se jako první pustila do šití tolik potřebných roušek pro klienty z Moravy. Do této inciativy jsme postupně zapojili i další dobrovolníky z Čech. Společně jsme během března a dubna rozeslali 179 kusů roušek celkem 90 hluchoslepým klientům z celé České republiky. Bylo skvělé vidět, jak naše společnost dokáže fungovat sama a zespoda, za to všem patří velký dík!

Jakmile skončil první lockdown, vrátili se naši sociální pracovníci do terénu. V mezidobí se nám podařilo dovybavit se rouškami, respirátory, štíty pro tlumočení, bezkontaktními teploměry i hygienickými prostředky. Navíc Výkonná rada schválila, aby terénní pracovníci mohli při dojíždění za klienty používat svoje soukromé automobily, naše organizace jim samozřejmě hradila „cesťáky“. Dostupné a bezpečné služby byly a nadále jsou naší prioritou. Na květen a červen jsme měli kompletně připravené a zajištěné dva pobyty, jeden na Moravě v Hustopečích a druhý na Vysočině v Radešíně. Vzhledem k nejisté situaci na jaře se nám podařilo oba pobyty přesunout na září. V srpnu však členové Výkonné rady pořádání pobytů v roce 2020 zrušili, což se ukázalo být moudrým rozhodnutím. Nárůst případů onemocnění koronavirem začal být v září velmi dramatický a my bychom na pobytech nebyli schopni přijmout všechna potřebná karanténní opatření v případě, že by se mezi účastníky potvrdil i jediný případ tohoto onemocnění, tedy zajistit ochranu všem zúčastněným. Během léta jsme alespoň na pár měsíců obnovili pořádání klubových setkání při našich pobočkách do podzimního druhého kola pandemie.

Díky všem přijatým opatřením se nám však podařilo zachovat terénní sociální služby až do konce roku. Jsem ráda, že naše individuální služby fungovaly pro klienty dál během všech dalších „lockdownů“, které přišly na podzim a přes malé uvolnění v prosinci pokračovaly až do května 2021. Nejvíc to ocenili samotní uživatelé našich služeb, hluchoslepí klienti. Vždyť mnozí z nich byli v tomto období v osobním kontaktu jen s našimi terénními pracovníky:

Na začátku pandemie loni na jaře zareagoval kolektiv LORMu na nedostatek roušek a začali je pro nás podomácku šít a rozesílat všem potřebným hluchoslepým klientům zdarma. Po částečném uvolnění, kdy mohli terénní sociální pracovníci za námi opět dojíždět již sami vybaveni rouškami, respirátory, štíty atd., jsem v doprovodu své terénní pracovnice mohl dokončit lékařské prohlídky u očního a ušního lékaře. „Terénka“ mi také pomohla s objednávkou nového sluchadla a pravidelně za mnou dojížděla, aby mi pomohla s nákupy. A nesmím zapomenout na pravidelnou výuku taktilního znakového jazyka. Znamenalo to pro mne velkou pomoc, v té době jsem měl jediný kontakt právě s pracovnicí LORMu.

 Milan Koklar

Tedy to nejpodstatnější, jádro a pilíř našich sociálních služeb, se nám podařilo během pandemie po většinu roku zachovat a to považuji za nejdůležitější. Loňský rok nám navíc ukázal potřebnost aut při dojíždění za klienty, a proto jsme hned na podzim roku 2020 zažádali u Nadačního fondu Českého rozhlasu o příspěvek na zakoupení 2 služebních aut pro terénní sociální pracovníky z Prahy a Brna. Těsně před Vánoci jsme dostali od „Světlušek“ radostnou novinu a dárek pod stromeček v jednom, tedy že náš projekt finančně podpoří! Milník v historii LORMu nastal 18. února 2021, kdy jsme v Říčanech převzali obě auta – překvapivě v červenobílých barvách! „Bělouš“ odjel do Brna, „Červenáček“ do Prahy a naši terénní sociální pracovníci přesedlali z veřejné hromadné dopravy do služebních aut, ve kterých dojíždí za hluchoslepými klienty do jejich domovů po celé republice!

V roce 2020 se opět můžeme pochlubit DOBRÝM HOSPODAŘENÍM A VYROVNANÝM ROZPOČTEM! Posledních pět let bylo mimořádných, co se výše dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR i štědrosti našich partnerů a dárců týče. Nejenže jsme dosáhli vyrovnaného rozpočtu, ale navíc jsme ušetřili část darů od našich dárců i ze sbírky pro rok 2021. Je dobré mít v záloze nějakou rezervu pro „strýčka Příhodu“, už se nám to mnohokrát osvědčilo!

A dál už se budu jen opakovat, následující slova bychom si mohli vetkat do základů naší organizace. Paměť člověka je zrádná a má tendenci vybavovat si jen ty nejsilnější momenty. Nesmím však zapomenout na každodenní práci celého týmu a ráda bych připomenula práci všech terénních sociálních pracovníků, kteří se pod vedením odborné pracovnice snaží být co nejvíce prospěšní konkrétním lidem – klientům ve svých regionech a pobočkách v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě. A právě počet hodin a kontaktů vypovídá o smyslu naší celoroční terénní sociální práce.

Zázemí, administrativní i manažerskou podporu pro jejich práci jim zajišťuje sice malý, zato velmi výkonný tým v Poradenském centru LORM v Praze. Od prvopočátku je pro nás v LORMu důležitá transparentnost, otevřenost a důvěryhodnost ve vztahu k našim příznivcům, dárcům a podporovatelům, a proto každoročně zveřejňujeme ve Finanční zprávě, jež je součástí Výroční zprávy, výsledky hospodaření v daném kalendářním roce a informace o všech proběhlých kontrolách. Samozřejmostí je u nás interní kontrola hospodaření a účetní závěrky, kterou provádí Dozorčí rada LORM z.s., a také externí nezávislá kontrola ze strany auditora. Kromě toho zpracováváme v řádných termínech průběžná a závěrečná vyúčtování všech služeb, projektů i veřejné sbírky Červenobílé dny pro instituce a naše partnery v souladu s podmínkami smluv.

Způsobů, jak nám naši příznivci pomáhají, je mnoho a nemusí to být „jenom“ finanční příspěvek nebo zaslaná dárcovská SMS. Někteří za nás běhají, jiní v náš prospěch pořádají „mlsné koutky“ nebo se účastní adventní zážitkové hry „Putování Prahou za Duchem Vánoc“, kterou jsme v roce 2020 pořádali online. Podporovat svoji oblíbenou „neziskovku“ nadále jde i zábavným způsobem, např. zážitkem, sportovní výzvou nebo zorganizováním benefiční akce, záleží jen a jen na možnostech, ochotě a kreativitě každého z nás. Každá pomoc je pro nás vítaná a důležitá, ať už nám pomáháte jednorázově či dlouhodobě, v roli odborníka nebo dobrovolníka, individuálního dárce, strategického partnera, vytrvalce nebo „poutníka“.

Hlavní je společná dobrá vůle, stejný cíl a vzájemný respekt, které nás v organizaci LORM spojují v jedno mimořádné společenství spřízněných duší.

Děkuji všem svým kolegům za jejich pracovitost, zodpovědný a laskavý přístup ke klientům, k práci i k organizaci. Poděkování si zaslouží i všichni členové Výkonné a Dozorčí rady spolu s předsedou, kteří našemu spolku nezištně věnují spoustu svého volného času, aby se mohli spolupodílet na řízení a kontrole činnosti LORM z.s. Při tom děkování nesmím zapomenout na dobrovolníky, kteří nám na pobočkách pomáhají bez nároku na jakoukoliv odměnu. A samozřejmě nemohu zapomenout na naše partnery, dárce a spolupracující organizace.

Ano, loňský rok byl úplně jiný a v mnoha ohledech těžko předvídatelný. Přinesl nám do života mnoho změn, o kterých se nám před rokem ani nezdálo. A také nás něčemu důležitému naučil. Čemu? Vážit si toho, co máme. A těšit se z každodenních drobných radostí, které nám mohou přinést úsměv a činit naše dny veselejší.

Za všechny, kterým vaše pomoc pomáhá, vám upřímně DĚKUJI!

Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka LORM z.s.

2. LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s

Kdo jsme

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. sdružuje hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti.

Poslání a cíle

Posláním organizace je sdružovat hluchoslepé osoby a jejich rodiny i příznivce a prosazovat a hájit zájmy hluchoslepých osob. Mezi dlouhodobé cíle spolku LORM patří:

 • Zajišťovat komplexní služby pro hluchoslepé
 • Rozvíjet pracovní a sociální rehabilitaci
 • Rozvíjet spolupráci s rodinami, odborníky i organizacemi v rámci ČR i zahraničí
 • Rozvíjet pedagogickou a vzdělávací činnost, činnost odborně publikační a věnovat se propagaci problematiky hluchoslepých

Historie a současnost

Sdružení LORM bylo založeno v roce 1991 na základě potřeb zrakově postižených spoluobčanů s přidruženou vadou sluchu, neboť zde do té doby neexistovala žádná organizace, která by se věnovala péči o hluchoslepé. Za 29 let se organizaci LORM podařilo vybudovat v České republice základní síť sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou. V poradenských centrech v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě prostřednictvím terénních sociálních pracovníků dnes nabízíme odborné sociální služby, sociální rehabilitaci – výuku komunikace, sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu, průvodcovské a předčitatelské služby, tlumočnické služby a mnohé další. Cílem služeb je připravit klienta vést samostatný, plnohodnotný a důstojný život ve svém přirozeném prostředí.

Komu pomáháme

Služby jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením zraku a sluchu různého stupně v rámci celé ČR, naší cílovou skupinou jsou osoby s hluchoslepotou. Základním kritériem pro poskytnutí služby je kombinované duální postižení zraku a sluchu. Výchozím kritériem definice naší cílové skupiny je především funkční hledisko zohledňující sociální problematiku.

Hluchoslepota je jedinečné postižení dané souběžným poškozením zraku a sluchu různého stupně. Způsobuje především potíže při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Zabraňuje hluchoslepému člověku plnohodnotně se zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění odborných služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí.

DEPISTÁŽ
Podle statistik, zveřejněných na Evropské konferenci hluchoslepých osob v Dánsku v roce 2003, připadá na 100 000 obyvatel 40 hluchoslepých osob. V České republice by tedy mělo žít až 4 000 osob s tímto handicapem. Komplexnější depistáž byla v ČR provedena naší společností na začátku 90. let, kdy bylo vyhledáno kolem 380 osob. V posledních deseti letech probíhaly depistáže regionálně podle aktuální kapacity organizace, v roce 2016 jsme evidovali celkem 229 osob s hluchoslepotou, o rok později 232 osob, v roce 2019 celkem 235 a v roce 2020 celkem 232 osob.

Kde působíme

Poradenská centra LORM se nacházejí v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě a služby zajišťujeme na území hl. m. Prahy, ve Středočeském, Libereckém, Jihočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Terénní sociální pracovníci dojíždí ale i do všech ostatních krajů podle potřeby klientů.

3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2020

Sociální služby pro osoby s hluchoslepotou

Služby LORM z.s. registrované u Magistrátu hl. m. Prahy pod č. j. 278548/07:

 • Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. poradenství v oblasti sociální péče (mimořádné výhody pro zdravotně postižené, příspěvek na péči, ostatní peněžité a věcné dávky, sociální výhody), důchodového zabezpečení, státní sociální podpory a výběru vhodných kompenzačních pomůcek (pomoc při výběru kompenzační pomůcky včetně vydávání doporučení, osobní asistence při výběru pomůcky, pomoc při podávání žádosti o příspěvek na pomůcku)
 • Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. nácvik komunikace (Lormova abeceda, Braillovo písmo, znakový a taktilní znakový jazyk), nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, průvodcovské služby na úřady, k lékaři, na nákupy, předčitatelská služba, informační servis formou časopisu Doteky atd.
 • Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou dle § 56 zákona č. 108/2006 Sb. tlumočení ve znakovém a taktilním znakovém jazyce, Lormově abecedě, pomocí prstové abecedy či orálně při kompenzaci sluchadly
 • Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb. týdenní edukačně-rehabilitační pobyty, pravidelná setkání při Poradenských centrech LORM, víkendové akce

Registrace zahrnuje sociální služby zajišťované ve všech krajích České republiky a regionálních Poradenských centrech LORM z.s.

Průběh služeb v roce 2020
Naši celoroční práci významně ovlivnil koronavirus. Vzhledem k charakteru terénních sociálních služeb, kdy naši sociální pracovníci dojíždějí za klienty veřejnou hromadnou dopravou a často v rámci i dvou až tří krajů, jsme byli nuceni v březnu stáhnout všechny sociální pracovníky z terénu na práci z domova. Jednalo se o mimořádné opatření, aby terénní pracovníci ve veřejné dopravě, v té době zcela bez potřebných ochranných prostředků, nedovezli koronavirus až ke klientům domů. Navíc byl v průběhu března vyhlášen zákaz návštěv ve všech domovech a zařízeních sociálních služeb, terénní sociální služby byly pozastaveny nejen u nás v LORMu, ale i ve všech organizacích poskytujících tyto služby. O to víc jsme se během první koronavirové vlny snažili být užiteční na dálku. Na začátku celého období se naši pracovníci a dobrovolníci pustili do šití roušek pro hluchoslepé klienty z celé České republiky.

Naše „terénka“ z Ostravy Martina Kreuzerová jako první začala šít roušky pro klienty nejen z celé severní i jižní Moravy, pár potřebných kousků poslala i klientům do Čech. Během přibližně 2 týdnů našila celkem 59 ks roušek pro 35 klientů! K ní se přidala naše dlouholetá pražská dobrovolnice Věnka Juřinová, která ušila 10 ks roušek a osobně je 10 klientům z Prahy rozvezla. Do stříhání ložního prádla na roušky ve veselých velikonočních barvách a jejich šití se v té době již pustila další pražská dobrovolnice Michaela Púčiková, která během několika dnů stihla vyrobit 50 ks roušek pro celkem 25 klientů. A v mezidobí jsme také přijali nabídku z Českého červeného kříže a koncem března jsme odeslali dokonale zabalené a profesionálně vysterilizované roušky v celkovém počtu 60 ks pro 20 klientů z Čech (po 3 kusech v balíčku). A kolik že těch roušek bylo celkem pro LORM ušito? Neuvěřitelných 179 kousků! Všem mockrát děkuji za pomoc, moc si jí vážíme. Bylo skvělé vidět, jak občanská společnost dokáže fungovat sama a zespoda.

Během tohoto období jsme formou telefonických a online konzultací zajišťovali všem potřebným nezbytné pečovatelské a další služby u místních organizací, ve spolupráci s Českým červeným křížem jsme několika klientům zprostředkovali nákupy s donáškou domů. A především jsme byli se všemi klienty, kteří to potřebovali, v každodenním kontaktu na dálku. V mezidobí se nám podařilo pro naše terénní sociální pracovníky zajistit dostatek jednorázových roušek, štítů na tlumočení, rukavic, dezinfekce a bezkontaktních teploměrů. Výše uvedené omezení trvalo jen během první koronavirové vlny, v polovině května jsme opět obnovili individuální terénní sociální služby a ty se nám podařilo zachovat díky dalším opatřením až do konce roku, ačkoliv na podzim přišla další, silnější pandemická vlna. Novinkou loňského roku bylo, že terénní pracovníci mohli od poloviny května začít používat svoje soukromé automobily pro pracovní účely, tedy mohli dojíždět za klienty a tím jim zajišťovat bezpečnější služby.

Poradní dny v roce 2020
Poradenské centrum LORM Praha                                 pátek 10.00–15.00           
Poradenské centrum LORM Brno                                   1. pondělí v měsíci 10.00–14.00
Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec              1. pondělí v měsíci 11.00–15.00
Poradenské centrum LORM Liberec                               1. pondělí v měsíci 10.00–14.00
Poradenské centrum LORM Ostrava                              1. pátek v měsíci 10.00–14.00

V poradní dny byly v roce 2020 v omezené míře poskytovány jednorázové informace a poradenství klientům, rodinným příslušníkům, pracovníkům s lidmi s hluchoslepotou, dobrovolníkům, zájemcům o problematiku z řad veřejnosti a případně studentům praktikujícím v LORMu.

Zpět na obsah

Hodnocení, kvalita a podpora

Služby byly v roce 2020 kontrolovány formou pravidelných porad týmu (většinou online), na kterých terénní sociální pracovníci hodnotili svoji práci s klienty za uplynulé období. Na kvalitu odborné a terénní práce dohlížela kromě ředitelky také odborná pracovnice LORM z.s.

Statistika sociálních služeb v roce 2020

Kvantitativní hodnocení bylo získáváno na základě měsíčních statistických výkazů, výkazů práce a individuálního plánu práce s klientem, které terénní sociální pracovníci zpracovávají a předávají ke kontrole odborné pracovnici a ředitelce. Výkazy detailně ukazují podíl vlastní terénní práce s klientem a podíl administrativní práce. Formuláře slouží k pravidelnému měsíčnímu, pololetnímu a ročnímu hodnocení práce jednotlivých terénních sociálních pracovníků podle poradenských center a oblastí.

Ke konci roku 2020 jsme evidovali 232 osob s hluchoslepotou v České republice, kterým byly nabídnuty sociální služby včetně základního a odborného poradenství. Z tohoto počtu byly poskytovány pravidelné sociální služby na smluvním principu celkem 122 uživatelům. Se všemi evidovanými hluchoslepými osobami jsme byli v písemném kontaktu (pravidelné zasílání nabídky služeb a novinek z oblasti sociálně právní).

Celkem se v roce 2020 uskutečnilo mezi terénními sociálními pracovníky LORM z.s. a uživateli služeb 5 703 kontaktů. Terénní sociální pracovníci se v rámci individuální přímé práce věnovali klientům v celkovém počtu 3 788,50 hodin, celkem se jednalo o 5 939 hodin přímé práce s uživateli služeb.

STATISTIKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2020

Druh sociální služby

Individuální práce v hod.

Skupinová práce v hod.

CELKEM

Počet kontaktů

Sociální rehabilitace

2 426,0

1 283,5

3 709,5

2 292

Odborné sociální poradenství

1 242,0

410,0

1 652,0

2 933

Tlumočení

120,5

18,0

138,5

78

Sociálně aktivizační služby

0,0

439,0

439,0

400

CELKEM

3 788,5

2 150,5

5 939,0

5 703

Podrobný popis vybraných sociálních služeb a projektů

 • Terénní sociální služby

  Rok 2020 ukázal potřebnost našich terénních sociálních služeb, které představují pilíř sociálních služeb LORMu. V roce 2020 od pondělí do čtvrtka vyjíždělo 5 sociálních pracovníků do terénu za hluchoslepými klienty z celé republiky, aby jim zajistili potřebnou péči, a v pátek se obvykle věnovali nezbytné administrativě, přípravám, dokumentaci. Jak konkrétně pomáhali v terénu? Jako průvodci a tlumočníci, např. při návštěvě lékaře nebo na úřadech, při výuce Lormovy abecedy, taktilního znakového jazyka nebo Braillova písma, při vyřizování žádostí o příspěvek na péči, na novou pomůcku, při výuce prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí atd. Jak naši pomoc vnímali samotní uživatelé, tedy osoby s hluchoslepotou?

  Za ta léta jsem poznala mnoho terénních pracovnic, každá pro mne byla osobnost, a nebylo pokaždé jednoduché „se otevřít někomu novému“. Loni za mnou přijela Karolína Veselá a musím přiznat, že to příjmení jí tzv. sedí. Je milá, vstřícná a ochotná. Na její návštěvy se vždy těším. Soustředit se při zapojování nového počítače na technika, hovořícího přes roušku ostravskou hantýrkou, a ještě když se mu nedařilo, to věru nebylo jednoduché rozumět. Tlumočení sl. Karolíny bylo opakovaně velkou pomocí, abych jako uživatel byla samostatná. Mám sice pejska, ale doprovody k lékaři a na úřady jsem absolvovala nejednou s Karolínou, protože někde bylo třeba tlumočit, vypsat dokumenty či jinak pomoci. Například při doprovodu do Widexu, kde jsem absolvovala konzultaci s lékařem kvůli sluchadlům a seřízení stávajících. Tento rok jsem ukončila zaměstnání, požádala si o příspěvek na péči a chci si podat žádost o starobní důchod – a to vše v přítomnosti a s pomocí sl. terénky. Zkrátka i přes toto koronavirové období mám neustále akčno a hlavně se i co učit, jak s programy na PC, tak ovládat i dotykový ozvučený mobil, který jsem si pořídila kvůli lepšímu poslechu s novými sluchadly, která budu teprve zkoušet a pořizovat. Vzpomínám na pěkné klubové akce, sportovně založené pobyty včetně Lormolympiády a jen doufám, že po proočkování bude vše jako dříve a všichni se opět na nějaké akci sejdeme.

  Dáša Prošková 

  I přes složitou pandemickou situaci se činnost LORMu nezastavila a pro nás v Brně se dokonce ještě zlepšila tím, že bylo obsazeno místo terénní pracovnice v Ostravě. Díky tomu má naše terénní pracovnice Veronika Gruľová více času na klienty z Jihomoravského kraje. Je pravda, že se v této době nemohly konat klubová setkání a společné vycházky, ale Veronika vše nahrazovala individuálním přístupem. Je úžasně vstřícná ke svým klientům, kteří nyní v době covidu-19 se cítí více uzavřeni ve svých domovech, tento přístup je pro ně velmi důležitý. Věnuje se mému bratrovi, Jendovi Kessnerovi, individuálně 1x týdně. Má připravená témata na konverzaci v taktilním znakovém jazyce a vytváří vzájemný pocit pohody. Jenda se tak každé pondělí těší na své setkání s Veronikou. A proto bychom chtěli tímto poděkovat LORMu za vynaloženou péči v tomto obtížném období.

  Jan a Jiřka Kessnerovi

  Jaký přínos měly pro mě návštěvy terénní pracovnice v loňském roce? Nejprve krátké popovídání po telefonu. Poté osobní návštěvy, což bylo samozřejmě lepší. Probíraly jsme věci, jako je stále aktuální covid-19, ale i moje osobní soukromé bolístky. Můžu říci, že návštěvy Jany mi daly mnoho pozitivního a byla jsem za ně ráda. 

  Milena Košťálová

   V současné době, a to již více než rok, žijeme jiný život. Není možné se svobodně scházet na klubech či jezdit na pobyty a částečně se i navštěvovat s rodinou mimo okres. Mě osobně velmi pomáhá moje terénní pracovnice. Zajde se mnou nakoupit, doprovodí mě k lékaři, chodíme na vycházky a povídáme si, co nového a zajímavého je ve světě i doma. Prostě pomoc po psychické, tělesné i duchovní stránce v rámci možností. Dělá, co může. Je úžasné vědět, že v době ledové nejsem sama.

  Olga Pírková

  Začátek covidových opatření byl smutný. Můj vodicí pes Gary už půl roku stonal a pořád jsme nemohli zjistit, co mu je. Dál jsme spolu chodili do práce, ale nebyl to veselý a všeobjímající Gary. Ani na něm nebylo poznat, že mi hubne před očima, na zimu ho nechávám vždy zarůst, aby mu nebyla zima. Když se vůbec nic nezlepšilo po čtvrtých antibiotikách, šla jsem na veterinární fakultu, aby mu udělali jakákoli vyšetření. A hlavně ať konečně zjistí, co mu doopravdy je! Zjistili – rozsáhlý tumor v krku. Proto se mu špatně dýchalo, jedlo a pilo! Ptala jsem se, jestli ho to vyléčí. Prý ne, jen oddálí smrt. To jsem odmítla, dál ho trápit nebudu! Nechala jsem ho uspat a mám jej v urně, hlídá ji soška Garyho (jak byla tenkrát na Ceně Hieronyma Lorma se soškou Belinky, kterou také mnozí z vás znali). Dál jsem pak chodila do práce, protože bych se asi ubrečela. V práci nám nabízeli zůstat doma se 70 % platu, někteří toho využili, já ne. V té době se začaly šít roušky po celé republice, LORM nevyjímaje. LORM nám rozeslal tři roušky, takové veselé, barevné. Naší „terénce“ Veronice Gruľové jsem říkala, že bych jich potřebovala víc, neváhala a hned zařídila, přímo z Prahy mi poslali další tři. Tak jsem tu první vlnu mohla přežít ve zdraví. Dál jsem s Veronikou měla individuální výuku znakového jazyka. Já jsem měla roušku a Verča slušivý štít, takže jsme se domluvily. Jednou jsem přišla na znakovku a během výuky mi odešla baterka ve sluchadle, neměla jsem náhradní. Zkusily jsme dál znakovat. No, bylo to krušné pro obě… Teprve tehdy jsem zjistila, že jen odezírání mi vůbec nejde. Až mi nebudou stačit sluchadla, budu muset zkusit kochleární implantát. Doufám, že se doba covidová chýlí ke konci a budeme moci chodit na aktivity s LORMem, snad i na pobyty. Příští rok možná už s novým psím parťákem…

  Zuzka Urbánková

 • Edukačně-rehabilitační pobyty

  Hned v průběhu března, na začátku pandemie, přijala Výkonná rada celou řadu strategických opatření vyplývajících z celé situace. Jedno z nich se týkalo dvou pobytů, které jsme měli naplánované na květen v Hustopečích a červen v Radešíně. Podařilo se nám oba pobyty přesunout na září, ale v srpnu členové Výkonné rady nakonec pořádání pobytů zrušili. A jak se brzy ukázalo, bylo to prozíravé rozhodnutí. Nárůst případů onemocnění na covid-19 začal být v září velmi dramatický a my bychom na pobytech nebyli schopni přijmout všechna potřebná karanténní opatření v případě, že by se mezi účastníky potvrdil i jediný případ tohoto onemocnění, tedy zajistit ochranu všech účastníků.

 • Pravidelná setkání při Poradenských centrech LORM

  Každý měsíc pořádáme při našich Poradenských centrech LORM v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě pravidelná setkání hluchoslepých klientů. Naši klienti mají připravený program buď v Poradenských centrech LORM (hraní společenských her, výroba vánočních či velikonočních přání, besedy, přednášky např. o pomůckách, muzikoterapie atd.), nebo s příchodem jara vyrážejí se svým terénním sociálním pracovníkem do přírody na různé výlety, na výstavy, prohlídky a další zajímavé akce. Rok 2020 však byl vzhledem k pandemii specifický a klubová setkání se pořádala v omezené míře, uskutečnilo se jich pouze 19. Momentky z nich postupně zveřejňujeme ve Fotogalerii na www.lorm.cz. 

  Pražský klub 

  • 15. 01. 2020 Společenské hmatové hry, kvíz
  • 30. 01. 2020 Kočičí kavárna
  • 05. 02. 2020 České muzeum hudby
  • 24. 02. 2020 Prohlídka budovy Národního divadla
  • 04. 04. 2019 Zkušenosti klientů s kompenzačními pomůckami a alternativní komunikací

  Liberecký klub 

  • 20. 01. 2020 Společenské a hmatové hry
  • 20. 02. 2020 Tvoření z modelovací hmoty

  Brněnský klub 

  • 20. 01. 2020 Zvonkohra jako dekorace (Otrokovice)
  • 28. 01. 2020 Recyklujeme rolky z toaletního papíru (Brno)
  • 11. 02. 2020 Papírové tvoření (Otrokovice)
  • 24. 02. 2020 Trénink smyslového vnímání (Brno)
  • 23. 06. 2020 Testy a kvízy (Otrokovice)
  • 14. 07. 2020 Vycházka k přehradě (Brno)
  • 16. 09. 2020 Lamacentrum Hády (Brno

  Přerovský a Ostravský klub

  • 17. 01. 2020 Společenské hry a kvízy (Přerov)
  • 07. 02. 2020 Plánování výletů (Ostrava)
  • 28. 08. 2020 Trénink paměti za pomoci chuťových receptorů (Přerov)
  • 04. 09. 2020 Seznámení s novou sociální pracovnicí + společenské hry (Ostrava)

  Jindřichohradecký klub   

  • 16. 08. 2020 Procházka Třeboní
  • 24. 09. 2020 Přednáška – právní otázky
 • Časopis Doteky

  Časopis Doteky vydáváme čtvrtletně od roku 1994 ve specifických formátech vhodných pro hluchoslepé čtenáře, tj. ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu a jako zvukovou nahrávku v mp3 formátu. Doteky jsou také k dispozici v elektronické podobě a přinášejí novinky z organizace LORM, zprávy z oblasti hluchoslepoty nejen od nás, ale i ze světa, informace v sociálně právní oblasti; součástí Doteků jsou rubriky Zdraví, Právní poradna, Nad dopisy čtenářů, Místo mého srdce, Osobnosti ze světa hluchoslepých a další. K prohlížení či stažení jsou Doteky k dispozici na https://www.lorm.cz/pro-hluchoslepe/nase-projekty/casopis-doteky/

  DOTEKY JARO 102

  Po přečtení jarního čísla jste si mohli jít uvařit hráškovo-špenátovou polévku s medvědím česnekem, na kterou jste tam našli zdravý recept. Ale před tím na vás v Dotecích čekalo spoustu zajímavých příspěvků, například milé počtení pana Hynka o místu jeho srdce anebo zpracovaná historie Lormolympiády, sportovní soutěže hluchoslepých. V Právní poradně našli užitečné informace majitelé vodicích psů a v rubrice Zdraví se všichni mohli dočíst, jak je tomu doopravdy s šedým zákalem. A nesmím zapomenout na rozhovor s autorem nápadu „25 splněných přání“ Noahem Žylou ze společnosti Grayling:

  Jak jste se o LORMu dozvěděl?

  Několik let jsem pracoval jako tiskový mluvčí finanční skupiny AXA, která byla generálním sponzorem Nadace Světluška. S kolegy jsme každý rok pomáhali v Praze stavět Kavárnu Potmě, pracovali jako dobrovolníci při doprovodech nevidomých a účastnili se i sbírky a večerních běhů ve Stromovce. Když jsem před dvěma lety nastoupil do agentury Grayling, chtěl jsem své kolegy zapojit do něčeho podobného. Vzpomněl jsem si, jak jsem kdysi dávno šel Zborovskou ulicí kolem sídla LORM, kde mě zaujal nějaký plakát na dveřích. Napadlo mě, že komunikace je právě to, co by nás mohlo spojovat, protože právě komunikace je pro hluchoslepé často každodenní výzvou. A my jako komunikační agentura zase komunikujeme každodenně na všech frontách. Napsal jsem proto e-mail ředitelce LORMu a zbytek už znáte.

  Já ano, minimálně 25 našich klientů rovněž, ale pro další čtenáře zkuste přiblížit, co vás vedlo k tak originální myšlence a následně realizaci spolupráce s námi na „25 splněných přání“?

  Spolupráce s LORMem mi dávala smysl z důvodů, o kterých jsem se už zmínil. Naše agentura navíc slavila 25. výročí a příprava oslav padla na mě. Bylo mi líto investovat peníze do večírku, kam bychom pozvali pár klientů a novinářů. Chtěl jsem peníze použít smysluplněji a zároveň do toho i aktivněji zapojit své kolegy. Proto mě napadlo oslovit LORM a splnit za každý rok naší agentury na českém trhu jedno přání vašim klientům. Nadřízení mi můj plán schválili a mě pak velmi příjemně překvapili kolegové, kteří se plnění přání ujali s nadšením a věnovali tomu svůj čas i energii.

  Potvrzuji, jste zkrátka úžasní! Jak se tato zkušenost promítla ve vašem životě?

  Mě takové věci nabíjí. A věřím, že stejnou hodnotu tato akce přinesla do života i mým kolegům. Všichni, kteří se při plnění úkolů setkali s vašimi klienty, mi říkali totéž. Uvědomili si při tom, jak často si stěžujeme, i když se nám nic neděje. Že vidíme překážky tam, kde skutečně nejsou, a nevážíme si spousty věcí, které považujeme za samozřejmé. Už jen to, že jsme se v našich rozjetých životech museli na chvíli zastavit, přizpůsobit se tempu hluchoslepých lidí, vnímat chvíli svět podobně jako oni, nám všem nastavilo pověstné zrcadlo.

  DOTEKY LÉTO 103

  V letním čísle hluchoslepý Milan Koklar vzpomíná na velikonoční svátky svého dětství a naše dobrovolnice PhDr. Marie Hrozová vás zve do místa svého srdce. Tay-Sachsova choroba je jednou z příčin hluchoslepoty, článek o ní vyšel v rubrice Zdraví. Zajímavé články do letního čísla přeložila naše brněnská „terénka“ Veronika Gruľová, například o prvním hluchoslepém zakladateli a provozovateli restaurace v Seattlu v americkém státě Washington:

  Danny Delcambre se rozhodl svoji restauraci po devíti letech podnikání prodat a založit si rodinu. Svou lásku k vaření přenesl k lásce k fotografování svých dětí, což ho přivedlo k nové vášni, fotografování detailů rostlin a zvěře v přírodě. „Možná z toho jednoho dne udělám obchod a budu prodávat své fotografie, kdo ví…“ Klíč k úspěchu tvoří podle Dannyho „5 koření“: 

  1. Najít svoji vášeň, kterou je možné v průběhu života měnit.
  2. Obklopit se lidmi, kteří mají pozitivní přístup.
  3. Být svým vlastním nejlepším přítelem, tedy mít rád sebe samého.
  4. Užívat si život a mít z něho radost. Najít rovnováhu mezi zábavou a prací.
  5. Zachovat si smysl pro humor.

  V letních Dotecích jste se také mohli dozvědět, jak první vlnu spojenou s covidem-19 prožily dvě naše klientky:

  Zastavte hektický čas!

  Pandemie koronaviru mě částečně od vás odřízla. Ale ráda se podělím o dosavadní počínání v karanténě. Jak většina z vás ví, bydlím v malé vísce (velká výhoda proti městu). Když vystrčím nos z domu, připadám si, jako bych žila na světě sama. Mladí buďto jsou v zaměstnání, nebo trčí u počítačů a staří se bojí (oprávněně) ven. Já z toho těžím a mazlím se s přírodou. Co všechno ta jarní přináší? Poslouchejte a nechte si vyprávět i o barvách, i když je nevidíte. Když se procházím po louce lemované trnkovými keři, mám dojem, že se vdávám za prince a hosté rozhodili plátky trnkových, bílých jak sníh kvítků. Stejnou barvu a velikost mají kvítka muchovníku – indiánské borůvky, mimo jiné velmi chutné, u mě na zahrádce. Další nádhera – zelený trávník posetý chudobkami neboli sedmikráskami. Je to jako nebe poseté hvězdičkami. Moje maminka i babička říkávaly, že každá hvězdička je za jednoho zemřelého a ti nás z výšky hlídají, podobně je to s těmito kytičkami. A že jich letos přibylo! Když procházím liduprázdnou vesnicí, v zahradách a podél cesty je plno žluté barvy, jako by bylo všudypřítomné sluníčko – mahon a zlatý déšť. Jsem mírně alergická na pyl, takže vím, aniž bych viděla, že kvetou jehnědy (březové žížalky). U mě na zahrádce je rozlitá modrá – modřence, žluté narcisky, fialová a růžová hyacinta, červená jako krev čemeřice. Vypadá to, že se mi rozutíkaly moje pastelky, kterými kreslím. No a za mou píli už mě odměňuje zahrádka salátem a ředkvičkami, co nevidět tu budou kedlubny. A vše si fotím… Choďte přírodou! Tam jste sami a v bezpečí. A co víc, nabíjí! Zastavte ten hektický čas, ať to nemusí za nás dělat koronavirus. Nepřišli jsme tak nějak o všechny zbývající smysly, které již dnes ani neznáme a neumíme pojmenovat?

   Olga Pírková

  Často stačí vlídné slovo

  Milá paní ředitelko,

  srdečně vás zdravím z Merkuru, kde už jsem měsíc v karanténě, ale žádný protivný virus v širém okolí neútočí. Nesmíme se navštěvovat na pokojích nebo společně klábosit v hale, kdo se neumí zabavit sám a nemá nějakého koníčka, tak má dlouhou chvíli, že by ji mohl krájet. Buď ten čas prospí, nebo táhle a vytrvale skučí nad nepřízní osudu. Ale většinou jsou klienti přilepení k obrazovce a sledují ještě horší děsy, než které tady prožíváme. Pro mě je problém už ta náústenka. Ne že bych byla vybíravá v barvě nebo v tom, jestli je puntíková, kytičková nebo štráfkatá, ale nasoukat za uši závěsná sluchadla, nohy od dioptrických brýlí a tkalouny od toho náhubku je zkouška trpělivosti. Náústenky musíme mít, když jdeme s nosiči pro jídlo nebo když nás sluníčko vytáhne ven, to pak nastartujeme chodítka a pěkně s odstupem jako kachny plujeme po okolí Merkuru. Kdo nenosí brýle, je ve výhodě, my obrýlení si zafuníme prostřednictvím náústenky skla a mlha přede mnou i za mnou. Na těch toulkách potkáváme majitele psů všelijakých ras i velikostí. Páníčkové se tváří hrdě nad svými mazlíčky a ti chlupáči, když nás vidí s těmi rouškami, tak štěknou: „Taky na vás došlo, aspoň víte, jak nám je, když nám narvete čumák do náhubku.“ Sledujeme, jak se jaro hlásí o svá práva a jak je to jiné než před rokem. Co ten čas přinesl k lepšímu je, že si lidé umí víc pomáhat a jsou k sobě vřelejší. Často stačí vlídné slovo. 

  Pavla Sykáčková

   

  DOTEKY PODZIM 104

  V podzimním čísle je Právní poradna napěchována zajímavými články, stejně jako rubrika Zdraví – slyšeli jste třeba už někdy o Treacher Collins syndromu, který způsobuje hluchoslepotu, nebo jak je to s genovou terapií pro pacienty s Usherovým syndromem? Příběh, který vám tentokrát předkládáme, stál naši šéfredaktorku, Zdeňku Jelínkovou, mnoho sil. Jak to?

  Dnes pro vás mám příběh o Statečnosti. Malé drobné maminky disponující silou zápasníka s vůlí horolezce a jejího mladého syna, denně bojujícího s těžkým zrakovým, sluchovým, pohybovým a dalším postižením. Na hodně věcí jsou dva, na ještě víc je máma sama… „Oli, napiš nám něco do Doteků, třeba co tak běžně každý den s Míšou děláte,“ škemrám. „No to ne, to já neumím, navíc neděláme nic, co by někoho zajímalo, to radši pro vás něco vyrobím,“ brání se Olga Trégrová, máma našeho klienta Michala. „Mě to zajímá a jsem si jistá, že nejsem sama, no tááák, jenom pár řádků…,“ kňourám neodbytně. Olga nakonec kývne, ale vymíní si, že když to bude tak blbé, jak si myslí, že bude, ihned to zahodím a zapomeneme na to. Čtěte a posuďte sami – copak se něco takového dá zahodit? https://www.lorm.cz/doteky-c-104-podzim-2020/#cas

  DOTEKY ZIMA 105

  V zimním čísle se můžete začíst do vánočního vzpomínání Milana Koklara nebo do zajímavého životního příběhu Olgy Pírkové. Rubrika Informace například popisuje, jaké technologické novinky byly představeny na jubilejní 20. konferenci INSPO, která v roce 2020 proběhla online. V rubrice Osobnosti ze světa hluchoslepých se dozvíte o hluchoslepém muži, který procestoval již 130 zemí světa, a v rubrice Ze světa dokonce o prvním hluchoslepém herci, který dostal hlavní roli ve filmu. V zimním čísle jsme navíc čtenářům Doteků v elektronické podobě ve wordu představili novinku. Každý název článku od tohoto čísla začíná znakem #, který osobám se zrakovým postižením usnadňuje orientaci v obsahu časopisu. Podle tohoto znaku může nevidomý čtenář snadno najít začátky jednotlivých článků. A já jsem čtenářům nastínila opatření a kroky, které jsme začali řešit už na podzim s příchodem druhé vlny koronavirové:

  Výkonná rada bude příští týden schvalovat rozpočet naší organizace na rok 2021, který zahrnuje náklady na všechny stávající registrované sociální služby i tradiční projekty. V rozpočtu opět musíme pracovat s několika variantami. Co je v něm nové, jsou náklady na pořízení 2 automobilů pro terénní sociální pracovníky do Prahy a Brna, na které jsme již v září podali žádost o příspěvek u Nadačního fondu Českého rozhlasu z projektu Světluška v roce 2021. Letošní rok nám ukázal potřebnost dojíždět za klienty osobními automobily z důvodu ochrany zdraví klientů, tedy menšího rizika nákazy covidem-19 než ve veřejné dopravě. Navíc používáním automobilů dojde ke zvýšení efektivity našich služeb, terénní pracovníci stráví méně času na cestě a během dne zvládnou navštívit více klientů. Výsledek nadačního řízení se dozvíme až před Vánocemi. Držme si palce, byl by to pro naši organizaci velmi vítaný dárek pod stromeček! 

  Petra Zimermanová, ředitelka LORM z.s.

   

  A možná se ptáte, jak to dopadlo? Těsně před Vánoci jsme dostali z Nadačního fondu Českého rozhlasu radostnou novinu, že náš projekt na nákup 2 služebních aut pro terénní sociální pracovníky z Prahy a Brna finančně podpoří! A proto už od druhé poloviny února letošního roku můžete na silnicích celé naší krásné vlasti potkávat obě auta s logem a názvem našeho spolku. To jedou naši terénní sociální pracovníci za hluchoslepými klienty. A jak je poznáte? Jedno auto je červené a druhé bílé, zkrátka jsou stylově v našich červenobílých barvách.                                                              

  Doteky jsou důležitým komunikačním prostředníkem – mostem, který propojuje hluchoslepé po celé České republice. Současně je časopis prostorem, kde se mohou hluchoslepí sami vyjadřovat, ať už formou básně, reportáže, zprávy, či oblíbeného receptu. Krásné a originální ilustrace na titulní strany Doteků pro nás bez nároku na honorář léta připravuje grafik Tomáš Zach. Všechna nová i starší čísla Doteků jsou volně k prohlédnutí či ke stažení na webových stránkách. Časopis v roce 2020 vycházel za finanční pomoci od společnosti Euro Pool System CZ.

 • Odborná knihovna

  Knihovna LORM z.s. dnes představuje jedinečný soubor odborných informací o hluchoslepotě v České republice. Aktuálně čítá 905 titulů zaměřených na hluchoslepotu a problematiku postižení zraku a sluchu. Slouží jako významný informační zdroj pro odborníky, zájemce z řad studentů speciální pedagogiky či jiných příbuzných oborů i pro laickou veřejnost. Knihovna byla průběžně doplňována o nové zajímavé tituly včetně online verze na webových stránkách www.lorm.cz. V průběhu let 2008–2009 proběhla digitalizace odborné knihovny a nyní si mohou osoby s hluchoslepotou a se zrakovým postižením zapůjčit vybrané tituly, které byly z tištěné knižní předlohy převedeny do elektronické podoby – tzv. digitální knihy. V této podobě si mohou titul přečíst pomocí počítače, jenž je softwarově patřičně vybaven hlasovým či hmatovým výstupem, zvětšovacími programy s hlasovou podporou apod.

Zpět na obsah

4. Práce s veřejností

 • Běh pro hluchoslepé

  V roce 2020 byly z důvodu všech omezení spojených s koronavirem zrušeny tři velké pražské závody pořádané pod hlavičkou RunCzech/PIM: Volkswagen Maraton Praha, Sportisimo 1/2Maraton Praha a Birell Grand Prix Praha. Všechny registrace na odložené závody si mohli běžci převést do roku 2021 nebo 2022.

  Běhy pro hluchoslepé 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Zakoupené registrace převedeny do r. 2021 Celkem
  Počet běžců 69 68 85 166 138 342 85 953
  Finanční dar v Kč 25 660 22 250 58 945 66 145 51 343 69 300 32 100 325 743
  Dobroběžecké výzvy  –  –  –  –  – 36 175  – 36 175
  Celkem dary 25 660 22 250 58 945 66 145 51 343 105 475 32 100 361 918

  Organizátoři přesto zareagovali na nastalou situaci a v létě i na podzim připravili pro vytrvalce několik běžeckých závodů.

  • 27. 6. 2020 – 28. 6. 2020: Runway Run Karlovy Vary
  • 10. 7. 2020 – 11. 7. 2020: Runway Run České Budějovice
  • 18. 7. 2020 – 19. 7. 2020: Runway Run Prague
  • 01. 8. 2020: Pivovarský běh s Birellem
  • 05. 9. 2020: Prague 21,1 km
  • 05. 9. 2020 – 06. 9. 2020: Grand Finále – Česko běží dál
  • 19. 9. 2020: Mattoni ½Maraton Ústí nad Labem
  • 04. 10. 2020: Mattoni Liberec Nature Run 2020

   

 • 9 a 1/2. ročník  Ducha Vánoc

  V prosinci 2020 jsme měli pořádat v pořadí již desátý jubilejní ročník charitativní zážitkové městské hry Putování Prahou za Duchem Vánoc. S organizátory hry, vesměs dobrovolníky z organizace Velký vůz, z.s., jsme však stáli před těžkou volbou. Vzhledem k začínající 2. koronavirové vlně bylo už na začátku října jasné, že v tradiční podobě akci nebudeme moct pořádat. Proč? Na předchozích 9 ročnících se na tajuplném místě v Praze sešlo okolo 130 účastníků z 25 týmů, aby plnili úkoly s vánoční tématikou a při tom svojí účastí finančně podpořili LORM a sociální služby pro hluchoslepé. Nechtěli jsme to vzdát, a proto jsme se rozhodli uspořádat virtuálního 9 a ½. Ducha Vánoc 2020. Hra tedy neproběhla v jeden den na jednom tajném místě v Praze, jak bylo doposud zvykem, ale zcela mimořádně online, a to od prvního prosincového dne až do Štědrého večera. Do hry se přihlásilo 38 týmů z celé republiky a na webových stránkách akce a ve facebookové skupině Ducha Vánoc mohly přihlášené týmy od 1. prosince postupně nacházet vánoční výzvy, hry a bonusové úkoly, na jejichž splnění měly obvykle 2 až 3 dny. Týmy se do hry mohly zapojit nejen z tepla svého domova, ale i venku, např. v nedalekém lese či parku. Ve facebookové skupině pak týmy průběžně sdílely fotografie a komentáře z plnění jednotlivých výzev:

  Autor Duch Vánoc: Letos vás čeká 7 kreativních úkolů v adventních okénkách. A v průběhu hry vás překvapí ještě 7 bonusů, 4 hravé hvězdičkové a 3 tajemné dárkové, které budou zpestřením pro všechny, kterým základních 7 nestačí. Celkový přehled hry s úkoly a bonusy, otevřená okénka a dny, ve kterých se otevírají, naleznete na http://duchvanoc.velkyvuz.cz/hra, https://www.facebook.com/groups/duchvanoc2020.

  Autor Duch Vánoc: Duch by se s vámi chtěl podělit, že naše společná aktivita má smysl a přináší radost – dnes jeden ze vzkazů zmínil i pan ředitel Domova pro seniory Nová Slunečnice v ČT24 (6. minuta z https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/220411058311207?fbclid=IwAR2_R6FcdvDbl7WBUT-JY0mzrYL1qFiikxUbiz3qGdtf3va-ee-hdbxYZHs). 

  Autor Martina Křížová: Tým Třebovský rybník dnes potajnu vypustil stopovanou Putování za Duchem Vánoc. Využil pochmurného počasí, kdy je v našem parku Javorka liduprázdno, a vyvěsil na stromy 6 zastavení s úkoly. Jelikož z Prahy sem asi nikdo nepřijede, tak jsme to udělali pro každého, kdo na to narazí. Uvidíme, zda se někdo chytne, jestli někdo napíše Duchovi Vánoc na e-mail duchvanoc@centrum.cz 😊 (možná někdo z týmu Toť otázka?).

  Autor Duch Vánoc: Tleskám týmu Třebovský rybník, že stopovanou za mnou, Duchem Vánoc, šíří v České Třebové, konkrétně v parku Javorka!!! Určitě potěší náhodné pocestné i všechny pozvané kamarády z blízkého okolí. 

  Autor Katka Klejchová: Jedna pětina Toť otázky moc děkuje Třebovskému rybníku za prima hru, přizvali jsme na pomoc externí hráče a Ducha Vánoc jsme našli :-). Sice jsme nesplnili úplně dokonale všechny úkoly vzhledem k přítomnosti dvou stopovačů v kočárkách, kteří i ve spánku perfektně poznají, že se jejich vozidlo přestalo pohybovat a svou nelibost umějí dát patřičně nahlas najevo, ale i tak jsme si to moc užili. A jak jsme viděli, některé úkoly si užila i banda dětí s paní učitelkou :-).

  Autor Martina Křížová: Děkujeme za zpětnou vazbu. Nikdo sice Duchovi Vánoc ještě e-mail nenapsal:), ale je vidět, že to tam žije svým životem, a to mne až trochu dojímá :))).

  Autor Martina Křížová: Strom přání, přání tam byla moc hezká, nesobecká :-). Na posledním stanovišti si lidi měli vzít křídu a napsat cestou domů něco ostatním lidem pro radost… No, nakonec se staly schody u pavilonu takovým vzkazovníkem, snad to tedy nikoho nepohorší a déšť smyje :-).

  Poděkování od týmu Králík Bobeš: Králík Bobeš a jeho lidé by chtěl moc poděkovat ostatním týmům za skvělou hru, bylo milé, zábavné a inspirativní se s vámi setkat, i když jen na dálku. LORMu děkujeme nejen za možnost si skvěle pohrát, ale i za vše, co dělá pro lidi s nelehkým osudem, jste vážně dobří! Všem přejeme do nového roku vše dobré, hodně zdraví, štěstí a pochopitelně hodně mrkve 🙂

  Přihlášené týmy podpořili akci formou darů zaslaných přímo na sbírkový účet, a to darem v celkové výši 19 333 Kč! Vše k Duchovi Vánoc najdete na http://www.velkyvuz.cz/duchvanoc/.

 • Klub dárců Červenobílé klubko

  Od roku 2004 sdružujeme naše stálé příznivce v klubu dárců Červenobílé klubko. Členství v klubu dárců našim stálým podporovatelům přináší možnost být s námi v pravidelnějším kontaktu. I v roce 2020 jsme všem členům klubu dárců pravidelně zasílali speciální informační bulletin, na vyžádání tištěnou Výroční zprávu apod. Členem Červenobílého klubka se může stát kdokoliv, kdo se zaváže přispívat po dobu nejméně 1 roku pravidelnou měsíční částkou v minimální výši 50 Kč anebo jednorázovou částkou činící minimálně 600 Kč ročně. Přihláška a další informace jsou na www.lorm.cz.

 • Další aktivity

  O našich projektech jsme veřejnost v roce 2020 pravidelně informovali:

  • v Aktualitách na internetových bezbariérových stránkách https://www.lorm.cz/
  • na facebookovém profilu https://www.facebook.com/lorm.spolecnost.pro.hluchoslepe
  • distribucí brožury a CD-ROMu „Hluchoslepí mezi námi“
  • v médiích a tiskových zprávách – pravidelná spolupráce s odbornými a speciálně zaměřenými redakcemi a časopisy (např. Český rozhlas, Infoposel.cz, Helpnet.cz, měsíčník Osmička a měsíčník Pětka, týdeník Rytmus života)
  • prostřednictvím dobrovolníků
  • v časopise Doteky

Zpět na obsah

5. Struktura organizace a lidské zdroje

 • Struktura organizace

  Nejvyšším orgánem LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. je Valná hromada sestávající z členů sdružení, která zasedá 1x za čtyři roky. Hluchoslepí představují více jak 50 % členské základny. Pětičlenná Výkonná rada a tříčlenná Dozorčí rada je volena z řad členů na čtyři roky. Předseda, který je současně předsedou Výkonné rady a statutárním zástupcem organizace, je volen samostatně členy na Valné hromadě. Ředitel je jmenován Výkonnou radou a je statutárním zástupcem.

  Počet členů k 31. 12. 2020:  103 osob
  z toho hluchoslepí:  56 (54,37 %)
  z toho ostatní členové (rodinní příslušníci, odborníci, dobrovolníci):  47 (45,63 %)

  Statutární orgány
  na základě voleb a usnesení na 12. Valné hromadě LORM z.s. dne 27. 10. 2018, Kralupy n. Vltavou

  Výkonná rada
  Pavel Nepraš, předseda a statutární zástupce
  Mgr. David Berenreiter
  Mgr. Martina Křížová
  doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
  Ing. Jiřina Vlčková

  Dozorčí rada
  Mgr. Lenka Veverková
  Marie Valentová
  Marie Tesková

  Ředitelka
  Mgr. Petra Zimermanová, statutární zástupce

 • Tým odborníků a spolupracovníků

  Pracovní tým vedle ředitelky a odborné pracovnice tvoří skupina terénních sociálních pracovníků. Dalšími členkami týmu jsou hospodářsko-administrativní pracovnice a pracovnice na pozici ekonom-fundraiser. Organizace spolupracovala s řadou externistů a dobrovolníků.

  Odbornost týmu
  Odborná pracovnice a terénní sociální pracovníci mají znalosti z tyflopedie, surdopedie, speciální pedagogiky, psychologie, sociálně právní oblasti a ovládají další praktické dovednosti (komunikace hluchoslepých, sebeobsluha, kurzy pro instruktory prostorové orientace a samostatného pohybu).

  Složení týmu k 31. 12. 2020

  Počet Jméno a pracovní zařazení Přepočteno na celé úvazky
  1 Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka                     1
  2 Zdena Jelínková, zástupkyně ředitelky, odborná pracovnice                     0,5
  3 Ing. Magdalena Radovnická, ekonom-fundraiser                     1
  4 Ing. Lenka Sellnerová, hospodářsko-administrativní pracovnice                   0,75
  5 Bc. Jana Kašparová, DiS, terénní pracovnice Praha                     1
  6 Mgr. Veronika Gruľová, terénní pracovnice Jihomoravský kraj                     1
  7 Bc. Jana Radová, terénní pracovnice Jihočeský kraj                     1
  8 Bc. Martina Kreuzerová, terénní pracovnice Ostrava                     1
  9 Mgr. Václav Skalický, DiS., terénní pracovník Praha a Liberec                     1
    Celkem                   8,25

  Na mateřské/rodičovské dovolené:
  Mgr. Martina Křížová

  Další spolupracovníci:
  Jana Macáková, účetní
  Mgr. Martin Trčka, webmaster
  Luboš Prchal, správce sítě

 • Systém celoživotního vzdělávání

  Kvalitu služeb zlepšujeme pravidelným interním školením týmu a podporou v celoživotním vzdělávání, formou rozšiřování znalostí a dovedností na kurzech a seminářích nebo účastí na odborných konferencích.

  Konference, přednášky, semináře

  • Mezinárodní kongres o hluchoslepotě v Gruzii, online, 5. 12. – 6. 12. 2020, příspěvek na téma Vznik a rozvoj péče o hluchoslepé v České republice od začátku devadesátých let po současnost (Mgr. Veronika Gruľová)
  • Hluchoslepota a činnost LORM z.s., Masarykova univerzita, online, 17. 12. 2020 (Mgr. Veronika Gruľová)

  Kurzy

  • Kurz znakového jazyka pro 1 terénní soc. pracovnici, Jindřichův Hradec, Tichý svět, online, 15. 9. – 21. 12. 2020
  • Kurz znakového jazyka pro 2 terénní soc. pracovnice, Brno, Trojrozměr, 5. 10. – 21. 12. 2020
  • Kurz znakového jazyka pro 2 terénní soc. pracovníky, Praha, Pevnost, 9. 11. – 18. 12. 2020

  Školení

  • Metodika výuky znakového a taktilního znakového jazyka a Lormovy abecedy, Poradenské centrum LORM Brno, 18. 2. 2020
  • Výcvik v prostorové orientaci a samostatném pohybu osob se zrakovým postižením a hluchoslepotou (POSP), Poradenské centrum LORM Praha, 10. 6. 2020
  • Výcvik v POSP, Poradenské centrum LORM Praha, 4. 8. 2020
  • Výcvik v POSP, v Braillově písmu, Lormově abecedě, Poradenské centrum LORM Praha, 9. 9. – 10. 9. 2020

Zpět na obsah

6. Spolupráce

 • Mezinárodní

  Členství v zastřešujících organizacích

  • Světová federace hluchoslepých (WFDB)
  • Evropská unie hluchoslepých (EDBU)
  • Deafblind International (DbI)

  Díky zastoupení ve Světové federaci hluchoslepých a členství v Deafblind International máme možnost získávat pravidelné informace o dění v odborných kruzích i mezi hluchoslepými v zahraničí, a to například prostřednictvím časopisu Deafblind Review.

  Začátkem prosince 2020 pořádala gruzínská Unie hluchoslepých mezinárodní víkendový kongres zaměřený na problematiku hluchoslepoty, kterého jsme se také zúčastnili. Kvůli pandemii se celý kongres konal online. Pátek byl věnován pouze gruzínským účastníkům a zaměřil se na představení domácích organizací pro hluchoslepé. V sobotu a v neděli proběhl program na mezinárodní úrovni a byl dostupný širší veřejnosti. Své příběhy zde sdíleli hluchoslepá zakladatelka gruzínské Unie osob s Wolframovým syndromem nebo polský sportovec a cestovatel s Usherovým syndromem. Z organizací se formou desetiminutových prezentací, na které navazovaly pětiminutové diskuze, představil například prezident maďarské Asociace pro hluchoslepé, prezident španělské Federace osob s hluchoslepotou, prezidentka bulharské Národní asociace hluchoslepých a zakladatel organizace Sense v Indii, který představil výuková centra pro výcvik učitelů v různých regionech rozsáhlé a zalidněné Indie, aby mohli pracovat s hluchoslepými dětmi v domácím prostředí. Za Českou republiku a naši organizaci na konferenci vystoupila brněnská terénní sociální pracovnice Mgr. Veronika Gruľová, která ve spolupráci s ředitelkou Mgr. Petrou Zimermanovou připravila prezentaci na téma Vznik a rozvoj péče o hluchoslepé v České republice od začátku devadesátých let po současnost. V neděli měla zajímavou prezentaci pracovnice kanadské organizace poskytující služby osobám s hluchoslepotou v Ontariu, která je spoluautorkou standardů přístupnějšího bydlení pro hluchoslepé. Jejich organizace poskytuje rezidenční bydlení a podporu individuálního bydlení a samostatnosti a další komunitní služby osobám s hluchoslepotou. Program kongresu byl plný zajímavých příspěvků s možností seznámit se s organizacemi věnujícími se problematice hluchoslepoty z různých koutů světa a nahlédnout do jejich činnosti. I když se aktivity jednotlivých organizací v různých státech výrazně neliší, bylo dobré vidět, že Česká republika ve své činnosti pro hluchoslepé rozhodně nezaostává.

 • Domácí

  V roce 2020 jsme byli členy zastřešujících organizací Česká rada humanitárních organizací (ČRHO) a Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO).

  Spolupracovali jsme s Domovem pro zrakově postižené Palata v Praze, Centrem sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích a dalšími institucemi, kde žijí někteří z uživatelů našich služeb. Dlouhodobě jsme v kontaktu s foniatry a oftalmology, s pracovníky na sociálních a zdravotních odborech všech úrovní. Vítáme spolupráci založenou na partnerství, odborném přístupu a vzájemném respektu ve prospěch našich klientů.

  Od roku 2004 spolupracujeme na rozvoji taktilního znakového jazyka s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D. a jejím týmem spolupracovníků z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

  Spolupráce s organizacemi a partnery

  • Asociace veřejně prospěšných organizací
  • Centrum pro dětský sluch Tamtam, Olomouc
  • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
  • Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích
  • Centrum zrakových vad, Fakultní nemocnice Motol, Praha
  • Česká rada humanitárních organizací, Praha
  • Česká unie neslyšících
  • Domov pro zrakově postižené Palata, Praha
  • Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha
  • SONS – oblastní pobočka Jindřichův Hradec
  • Svárovský, s.r.o., Brno (výrobce červenobílých holí)
  • TyfloCentrum Praha
  • Tyflokabinet České Budějovice
  • Tyfloservis
  • VIA Sdružení hluchoslepých, Praha
  • Záblesk – Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, Kopřivnice

  Spolupráce s pedagogickými institucemi

  • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, Brno, PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • SPC při Dětském domově a Mateřské škole, Beroun
  • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta a Augustin, Hradec Králové
  • Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií, Olomouc, doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. a doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

  Spolupráce se studenty a dobrovolníky

  Spolupracujeme se studenty oborů zaměřených na pečovatelství, zdravotnictví, speciální pedagogiku a ergoterapii. Studenti absolvují v našem sdružení odbornou praxi a dochází do naší odborné knihovny. V roce 2020 vzhledem k pandemii byla praxe pro studenty v naší organizaci omezena na minimum. Na činnosti organizace se celoročně podílí významné množství dobrovolníků, a to jak z řad rodinných příslušníků a členů sdružení, tak i studentů a vyškolených dobrovolníků, kteří pomáhají při Poradenských centrech LORM. 

   Zhodnocení práce dobrovolníků za rok 2020

  Typ dobrovolné práce

  Počet osob

  Počet hodin

  Dobrovolníci při Poradenských centrech LORM

  11

  44,5

  Rodinní příslušníci a členové na klubech

  24

  61,5

  Předseda, členové Výkonné a Dozorčí rady LORM z.s.

  8

  150

  Dobrovolníci na Putování Prahou za Duchem Vánoc

  6

  120

Zpět na obsah

7. Finanční zpráva za rok 2020

 • Rozvaha

  Rozvaha ke dni 31. 12. 2020 (v celých tisících Kč)

                   AKTIVA

   

   

  stav k 1. 1. 2020

   k 31. 12. 2020

   

  Dlouhodobý majetek celkem

  33

  16

   
   

  Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

  0

  0

   
   

  Dlouhodobý hmotný majetek celkem

  73

  73

   
   

  Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

  – 40

  – 57

   

  Krátkodobý majetek celkem

  6 026

  6 874

   
   

  Zásoby celkem

  0

  0

   
   

  Pohledávky celkem

  37

  33

   
   

  Krátkodobý finanční majetek celkem

  5 947

  6 831

   
   

  Jiná aktiva celkem

  42

  10

   
             

  AKTIVA CELKEM

  6 059

  6 890

   

   

   

   

   

   

   
               

  PASIVA

   

  stav k 1. 1. 2020

  k 31. 12. 2020

   

  Vlastní zdroje celkem

  5 185

  5 662

   

   

  Jmění celkem

  5 185

  5 662

   
   

  Výsledek hospodaření celkem

  0

  0

   

  Cizí zdroje celkem

  874

  1 228

   

   

  Krátkodobé závazky celkem

  860

  1 228

   
   

  Jiná pasiva celkem

  14

  0

   

  PASIVA CELKEM

  6 059

  6 890

 • Výkaz zisku a ztráty

  Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2020 (v celých tisících )

   

  Činnosti

   
       

  hlavní

   

  hospodářská

   

  NÁKLADY

  6 595

   

  0

   

   

   

  Spotřebované nákupy celkem

  1 012

  0

   
   

  Osobní náklady celkem

  5 532

  0

   
   

  Ostatní náklady celkem                                                          

  31

  0

   
   

  Odpisy                                                      

  16

  0

   
   

  Poskytnuté příspěvky

  4

  0

   

  VÝNOSY

  6 595

  0

   

   

  Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

  0

  0

   
   

  Ostatní výnosy celkem

  107

  0

   
   

  Přijaté příspěvky celkem                                 

  253

  0

   
   

  Provozní dotace

  6 235

  0

   

  Výsledek hospodaření před zdaněním

  0

  0

   

  Výsledek hospodaření po zdanění

  0

   

             

  Kompletní účetní závěrka sestávající z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce je přílohou této Výroční zprávy a je spolu s ní zveřejněna ve sbírce listin spolkového rejstříku 

 • Přehled zdrojů financování služeb a projektů v roce 2020

  Celkové náklady i výnosy v roce 2020 činily 6 595 543,73 Kč. Dotace MPSV představovaly 94,53% podíl na celkových nákladech. Dobrého hospodářského výsledku jsme dosáhli i díky příspěvkům od našich věrných sponzorů, dárců a členů klubu dárců Červenobílé klubko (4,40 %).

  Přidělená dotace MPSV na všechny 4 sociální služby v celkové výši 6 905 700 Kč nebyla vyčerpána v plné výši z důvodu nižších mzdových a režijních nákladů v důsledku všech omezení, která jsme museli přijmout v souvislosti s pandemií covid-19. Z tohoto důvodu byly na MPSV v řádném termínu zaslány vratky v celkové výši 670 669,29 Kč.

  V grantovém řízení Nadačního fondu Českého rozhlasu jsme ze sbírky Světluška získali 166 200 Kč na pořádání pobytů a klubů. Protože nám ale pandemická situace pořádání pobytů nedovolila, finanční prostředky ve výši 164 932 Kč byly převedeny do roku 2021.

 • Podíl zdrojů na realizaci jednotlivých sociálních služeb a projektů v roce 2020

 • Vyúčtování sbírky Červenobílé dny

  Číslo jednací: S-MHMP/405042/2014
  Datum oznámení: 21. 3. 2014
  Datum vystavení osvědčení: 31. 3. 2014
  Délka trvání sbírky: od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou
  Účel: Veřejná sbírka se koná za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu LORM z.s.

  Způsoby realizace 18. ročníku sbírky pořádané v roce 2020

  NA BANKOVNÍ ÚČET
  Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 byly na sbírkový účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 8 584 Kč, od ledna do března 2021 byly dary navýšeny o částku 99 Kč, celkem 8 683 Kč.

  PRONÁJEM TELEFONNÍ LINKY/ DMS
  Celkem byly na sbírku od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 7 043 Kč, od ledna do března 2021 se výtěžek z DMS navýšil o 2 673 Kč, celkem 9 560 Kč.

  DOPROVODNÉ AKCE SBÍRKY
  Další finanční příspěvky byly získány od účastníků doprovodné sbírkové akce – městské charitativní hry Putování Prahou za Duchem Vánoc, kterou jsme pořádali z důvodu covid-19 pouze online formou v průběhu celého prosince 2020. Přihlášené týmy podpořily akci formou darů zaslaných přímo na sbírkový účet, a to v období od 30. 11. 2020 do 22. 12. 2020 v celkové výši 18 333 Kč. Tato částka byla začátkem ledna 2021 navýšena darem od jednoho týmu o 1 000 Kč. Celkový výtěžek 9 a ½. ročníku Ducha Vánoc tak dosáhl částky 19 333 Kč.

 • Finanční kontroly

  • Dozorčí rada LORM z.s. provedla dne 28. 4. 2021 kontrolu účetní závěrky k 31. 12. 2020 a hospodaření v roce 2020 a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
 • Audit

  • Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020

  Výrok auditora
  Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2020 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky.
  Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

  Základ pro výrok
  Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

  Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
  Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel a předseda Organizace.
  Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

  Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

  • ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
  • ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

  Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

  Odpovědnost ředitele a předsedy a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
  Ředitel a předseda Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považují za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
  Při sestavování účetní závěrky jsou ředitel a předseda Organizace povinni posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel a předseda plánují zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
  Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada.

  Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
  Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
  Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

  • Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem a předsedou.
  • Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
  • Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel a předseda Organizace uvedli v příloze účetní závěrky.
  • Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a předsedou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
  • Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

  Naší povinností je informovat ředitele a předsedu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

   

  22HLAV s.r.o.
  člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
  MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
  Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
  oprávnění KAČR č. 277

  Ing. Filip Konětopský
  oprávnění KAČR č. 2449

  20. května 2021

  • Zpráva nezávislého auditora k dotaci poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 na sociální služby

1334269 – Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
2519377 – Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
4123215 – Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
6409485 – Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou

Provedli jsme ověření přiložených finančních vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020 za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 na poskytování sociálních služeb: 


Kritéria, na jejichž základě byl předmět zakázky hodnocen
Audit byl zaměřen na kontrolu vedení účetnictví k projektu v souladu s obecně závaznými předpisy a kontrolu efektivního hospodaření s účelovou podporou. Předmětem kontroly bylo též ověřit, že všechny evidované náklady jsou skutečnými náklady. Kontrola se zaměřila na ověření plnění podmínek výše uvedeného Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 1 ze dne 9. 3. 2020, přičemž jsme pracovali s hladinou významnosti (materiality).
Neshledali jsme žádná důležitá přirozená omezení související s hodnocením nebo oceněním předmětu zakázky na základě daných kritérií.
Rozsah provedených prací
Ověřování jsme provedli na vzorku relevantních položek. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho závěru.

Odpovědnost účetní jednotky
Statutární orgán organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. je odpovědný za vedení účetnictví projektu tak, aby bylo úplné, průkazné, srozumitelné a správné v souladu s platnými normami a podmínkami projektu.

Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit názor na vedení účetnictví projektu a hospodaření s finančními prostředky projektu.

Prohlášení o použití standardů
Audit byl proveden v souladu s platnými předpisy České republiky, především se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a Mezinárodními standardy pro ověřovací zakázky, zejména standardem ISAE 3000 a v souladu s podmínkami výše uvedeného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Přehled provedených prací
V rámci auditu jsme provedli následující práce:

 • Ověření skutečnosti, že v souvislosti s projektem byla vedena oddělená analytická evidence
 • Ověření skutečnosti, že byly zaúčtovány pouze způsobilé výdaje
 • Ověření skutečnosti, že vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období uhrazeny v souladu s podmínkami právního aktu
 • Ověření skutečnosti, že projekt neměl žádné příjmy
 • Ověření skutečnosti, že v rámci projektu nebyla uskutečněna žádná dodávka, která by byla veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.
 • Ověření skutečnosti, že předmět dotace odpovídal schválenému plnění
 • Ověření skutečnosti, že byly dodrženy ostatní relevantní podmínky právního aktu

Závěr
Na základě výsledků použitých auditorských postupů jsme nezjistili žádnou významnou skutečnost, která by naznačovala, že účetní záznamy nebyly vedeny v souladu s platnými zákony a podmínkami hospodaření se státní dotací určenými příslušnou Smlouvou o poskytnutí dotace. Organizace sestavila přiložená Finanční vypořádání dotace za rok 2020 v souladu s účetnictvím. Celkové vykázané uznatelné náklady poskytnuté dotace na jednotlivé sociální služby činí 6 235 030,71 Kč. Podle našeho názoru tato Finanční vypořádání dotace ve všech významných ohledech věrně zobrazují náklady výše uvedených projektů a hospodaření s touto dotací je v souladu se stanovenými podmínkami. 

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277

Ing. Filip Konětopský
oprávnění KAČR č. 2449

20. května 2021

 

Zpět na obsah

8. Naši dárci a podporovatelé

Za finanční pomoc v roce 2020 DĚKUJEME:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 6 905 700 Kč na projekty:

 • ve výši 3 450 449 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
 • ve výši 415 949 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
 • ve výši 963 748 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
 • ve výši 2 075 554 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 166 200 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou: edukačně rehabilitační pobyty a klubová setkání

Za finanční, věcnou a další podporu sociálních služeb pro hluchoslepé v roce 2020 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

 • Společnosti EURO POOL SYSTEM CZ S.R.O. za finanční částku ve výši 40 000 Kč.
 • Přátelům z KLUBU Z VIKTORKY za finanční částku ve výši 35 000  Kč.
 • Společnosti STADLER PRAHA, S.R.O., za finanční dar ve výši 23 500 Kč. 
 • Společnosti ŠKOFIN S.R.O. finanční dar ve výši 15 000 Kč. 
 • Společnosti RECYKLACE ODPADŮ A SKLÁDKY A.S. za finanční dar ve výši 15 000 Kč. 
 • Společnosti ACI–AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, S.R.O. za finanční dar ve výši 15 000 Kč. 
 • Společnosti LMC S.R.O., která nám v roce 2020 umožnila inzerovat za symbolickou cenu a významně tak usnadnila výběr nových kolegů.
 • Děkujeme všem mlsounům ze společnosti STADLER PRAHA, S.R.O., kteří nám na účet zaslali dar – výtěžek z „Mlsného koutku” ve výši 7 000 Kč! Za originální formu podpory děkujeme Marku Majtánovi, Radkovi Štěpanovskému a Lindě Klečatské! 
 • Děkujeme VŠEM TÝMŮM, kteří se spolu s námi vydali na trochu jinou pouť během speciálního virtuálního ročníku 9 a ½. Ducha Vánoc 2020 a podpořili sociální služby pro hluchoslepé štědrou částkou 18 333 Kč! Výtěžek byl ještě navýšen v lednu 2021 o dar ve výši 1 000 Kč na celkový příspěvek 19 333 Kč! Hra proběhla z důvodu lockdownu a všech opatření především v online prostoru formou vánočních výzev, her a bonusů zveřejňovaných postupně během celého adventu na webových stránkách http://www.velkyvuz.cz/duchvanoc/ a facebookové stránce a skupině https://www.facebook.com/duchvanoc.velkyvuz. Jmenovitě děkujeme organizátorům Ducha Vánoc za všechny nápady, energii a nadšení, které vložili do přípravy i realizace charitativní vánoční hry: Oldřiška Kábrtová, Pavla Kluzáková, Míša Kudová, Lucka Zdráhalová, Petra Zimermanová a Filip Kábrt. 
 • Děkujeme VŠEM BĚŽKYNÍM A BĚŽCŮM, kteří LORM a hluchoslepé podpořili v roce 2020 zakoupením startovních čísel na běžecké závody pořádané od jara do podzimu pod hlavičkou PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON, SPOL. S.R.O. Registrace na všechny zrušené závody si běžci mohli převést do roku 2021.
 • Za laskavou pomoc děkujeme individuálním dárcům a členům našeho klubu dárců Červenobílé klubko“.

Zpět na obsah

9. Identifikační údaje

Název organizace: LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
Právní forma: zapsaný spolek
Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5
IČ: 45246068
DIČ: CZ45246068
Bankovní účet: 19-1451940207/0100 u KB Smíchov
Datum založení: 4. 11. 1991, č. registrace u MV ČR VSC/1-8317/91-R
Spolek zapsaný pod sp. zn. L 2689 u Městského soudu v Praze
Tel: 257 314 012
E-mail: info@lorm.cz
Internetové stránky: www.lorm.cz
Statutární zástupci:
Pavel Nepraš, předseda Výkonné rady
Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka

10. Kontakty

Poradenské centrum Praha
služby v rámci Prahy, Středočeského, Plzeňského, Ústeckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje
Zborovská 62, 150 00 Praha 5
tel: 257 314 012, mobil: 777 764 191, e-mail: praha@lorm.cz

Poradenské centrum Liberec
služby zajišťovány z Prahy, služby v rámci města Liberec a Libereckého kraje
Zahradní 415/10, 460 01 Liberec 1
mobil: 777 760 327, e-mail: liberec@lorm.cz

Poradenské centrum Jindřichův Hradec
služby v rámci Jihočeského kraje a kraje Vysočina
Na Točně 1/V, 377 01 Jindřichův Hradec
mobil: 777 764 200, e-mail: jiznicechy@lorm.cz

Poradenské centrum Brno
služby v rámci města Brno a Jihomoravského kraje
Křenová 67, 602 00 Brno
mobil: 777 764 192, e-mail: brno@lorm.cz

Poradenské centrum Ostrava
služby v rámci města Ostrava, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje
30. dubna 2938/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
mobil: 777 764 195, e-mail: ostrava@lorm.cz

Foto: Petra Zimermanová, Markéta Bøyesen, archiv LORM z.s.