Výroční zpráva LORM z.s. za rok 2023

27. 6. 2024

Verze ke stažení:

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

Obsah

1. Úvodní slovo
2. LORM – Společnost pro hluchoslepé

3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2023

4. Práce s veřejností

5. Struktura organizace a lidské zdroje

6. Spolupráce

7. Finanční zpráva

8. Naši dárci a podporovatelé
9. Identifikační údaje
10. Kontakty

1. Úvodní slovo

Vážení partneři, členové a uživatelé našich služeb,

zvu vás k přečtení Výroční zprávy 2023. Najdete v ní shrnutí všeho podstatného, co jsme spolu v LORMu v tomto roce prožili.

Rok 2023 byl rokem SETKÁVÁNÍ. Ať už při každodenní terénní práci na individuální úrovni sociální pracovník – klient, nebo na skupinových setkáních, konkrétně na 28 klubech a 2 týdenních pobytech. Průběžně (a po celý rok) jsme pomáhali 96 klientům z Čech a Moravy. Ve statistice sociálních služeb je to vyčísleno hodnotou 3 975 kontaktů, které představují celkem 3 853,5 hodin individuální přímé práce s klienty, se skupinovou prací pro klienty sečteno a podtrženo celkem 5 396 hodin. Do tohoto čísla není započítána všechna nepřímá práce věnovaná přípravě, vzdělávání, administrativě apod.

Říká se, že statistika nuda je, ale právě počet hodin a kontaktů vypovídá o smyslu naší celoroční terénní práce. Sociální pracovníci se vydávají od pondělí do čtvrtka na cesty za našimi klienty po celé republice, aby jim pomohli v každodenním životě s hluchoslepotou, v pátek se pak obvykle věnují potřebné administrativě, přípravám, dokumentaci… Jak konkrétně pomáhají? Jako průvodci a tlumočníci, např. při návštěvě lékaře nebo na úřadech, při výuce Lormovy abecedy, taktilního znakového jazyka nebo Braillova písma, při vyřizování žádosti o příspěvek na péči, na novou pomůcku, při výuce prostorové orientace a samostatné chůze s červenobílou holí atd. Lormáci se pravidelně setkávají při poradenských centrech, program je bohatý a pestrý, jak prozradí nejen samotný přehled akcí, ale také fotografie, které průběžně zveřejňujeme na našich webových stránkách i na facebooku.

Rok 2023 patřil TÝNIŠTI NAD ORLICÍ A JAROMĚŘICÍM NAD ROKYTNOU. Tam jsme pořádali týdenní pobyty zaměřené na sociální rehabilitaci, rozvoj komunikace, arteterapii a muzikoterapii, přednášky o kompenzačních pomůckách a poznávání místních zajímavostí a krás. Však také hluchoslepí účastníci na pobyty vzpomínají po celý rok a těší se na všechna nová společná setkání a zážitky.

Rok 2023 patřil i zprostředkování informací hluchoslepým klientům na stránkách našeho časopisu DOTEKY, který vychází 4x ročně již od roku 1994 ve specifických formátech ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu a jako zvuková nahrávka. Na konci roku 2024 oslaví Doteky již 30 let!

Rok 2023 byl také rokem BĚŽCŮ, kteří za hluchoslepé zdolávali dlouhé tratě, jako je prestižní pražský maraton, půlmaratony v Praze, Olomouci, Českých Budějovicích, Karlových Varech nebo Ústí nad Labem a další vytrvalostní běhy pořádané organizací RunCzech/PIM. V roce 2023 se na starty s nápisem „Běžím pro hluchoslepé“ postavilo 128 vytrvalců, kteří LORM podpořili dary v celkové výši 85 907 Kč. Od jara 2014 do podzimu 2023 to bylo neuvěřitelných 1 180 běžců, kteří za téměř 10 let přispěli štědrou částkou 466 356,28 Kč!

Rok 2023 se opět může pochlubit DOBRÝM HOSPODAŘENÍM A VYROVNANÝM ROZPOČTEM! Nejenže jsme dosáhli vyrovnaného rozpočtu, ale navíc jsme ušetřili část darů od našich dárců i ze sbírky pro rok 2024. Dnes, ve 2. polovině března, kdy dopisuji Výroční zprávu, ještě neznáme výsledek dotačního řízení u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na aktuální rok. Zatím nám ani nebyla zaslána 1. splátka dotací. O to víc si v LORMu vážíme dlouhodobé podpory ze strany našich věrných dárců a příznivců, kteří nás neopustili ani během posledních složitých let. Je to pro nás nesmírně důležité. Našim stabilním a dlouhodobým prvkem je právě dobré hospodaření. Jen díky němu máme z čeho financovat první tři měsíce kalendářního roku a nemusíme si brát úvěr, což se běžně děje u ostatních poskytovatelů sociálních služeb. Proto je dobré mít v záloze nějakou rezervu pro „strýčka Příhodu“. Ostatně, už se nám to mnohokrát osvědčilo!

Od prvopočátku je pro nás v LORMu důležitá transparentnost, otevřenost a důvěryhodnost ve vztahu k našim příznivcům, dárcům a podporovatelům, a proto každoročně zveřejňujeme ve Finanční zprávě, jež je součástí Výroční zprávy, výsledky hospodaření v daném kalendářním roce a informace o všech proběhlých kontrolách. Samozřejmostí je u nás interní kontrola hospodaření a účetní závěrky, kterou provádí Dozorčí rada LORM z.s., a také externí nezávislá kontrola ze strany auditora. Kromě toho zpracováváme v řádných termínech průběžná a závěrečná vyúčtování všech služeb, projektů i veřejné sbírky Červenobílé dny pro instituce a naše partnery v souladu s podmínkami smluv.

Způsobů, jak nám naši příznivci pomáhají, je mnoho a nemusí to být „jenom“ finanční příspěvek nebo zaslaná dárcovská SMS. Podporovat svoji oblíbenou „neziskovku“ jde i zábavným způsobem, např. zážitkem, sportovní výzvou nebo zorganizováním benefiční akce, záleží jen a jen na možnostech, ochotě a kreativitě každého z nás. Každá pomoc je pro nás vítaná a důležitá, ať už nám pomáháte jednorázově či dlouhodobě, v roli odborníka nebo dobrovolníka, individuálního dárce, strategického partnera, vytrvalce nebo „poutníka“.

Hlavní je společná dobrá vůle, stejný cíl a vzájemný respekt, které nás v organizaci LORM spojují v jedno mimořádné společenství spřízněných duší.

Děkuji všem svým kolegům za jejich pracovitost, zodpovědný a laskavý přístup ke klientům i k organizaci. Poděkování si zaslouží i všichni členové Výkonné a Dozorčí rady spolu s předsedou, kteří našemu spolku nezištně věnují spoustu svého volného času, aby se mohli spolupodílet na řízení a kontrole činnosti LORM z.s. Při tom děkování nesmím zapomenout na dobrovolníky, kteří nám na pobočkách i pobytových akcích pomáhají bez nároku na jakoukoliv odměnu. A samozřejmě nemohu zapomenout na naše partnery, dárce a spolupracující organizace.

Za všechny, kterým vaše pomoc pomáhá, vám upřímně DĚKUJI!

Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka LORM z.s.

2. LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s

Kdo jsme

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. sdružuje hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti.

Poslání a cíle

Posláním organizace je sdružovat hluchoslepé osoby a jejich rodiny i příznivce a prosazovat a hájit zájmy hluchoslepých osob. Mezi dlouhodobé cíle spolku LORM patří:

 • Zajišťovat komplexní služby pro hluchoslepé
 • Rozvíjet pracovní a sociální rehabilitaci
 • Rozvíjet spolupráci s rodinami, odborníky i organizacemi v rámci ČR i zahraničí
 • Rozvíjet pedagogickou a vzdělávací činnost, činnost odborně publikační a věnovat se propagaci problematiky hluchoslepých

Historie a současnost

Sdružení LORM bylo založeno v roce 1991 na základě potřeb zrakově postižených spoluobčanů s přidruženou vadou sluchu, neboť zde do té doby neexistovala žádná organizace, která by se věnovala péči o hluchoslepé. Postupně se organizaci LORM podařilo vybudovat v České republice základní síť sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou. V poradenských centrech v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě prostřednictvím terénních sociálních pracovníků dnes nabízíme odborné sociální služby, sociální rehabilitaci – výuku komunikace, sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu, průvodcovské a předčitatelské služby, tlumočnické služby a mnohé další. Cílem služeb je připravit klienta vést samostatný, plnohodnotný a důstojný život ve svém přirozeném prostředí.

Komu pomáháme

Služby jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením zraku a sluchu různého stupně v rámci celé ČR, naší cílovou skupinou jsou osoby s hluchoslepotou. Základním kritériem pro poskytnutí služby je kombinované duální postižení zraku a sluchu. Výchozím kritériem definice naší cílové skupiny je především funkční hledisko zohledňující sociální problematiku.

Hluchoslepota je jedinečné postižení dané souběžným poškozením zraku a sluchu různého stupně. Způsobuje především potíže při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Zabraňuje hluchoslepému člověku plnohodnotně se zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění odborných služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí.

DEPISTÁŽ
Podle statistiky Světové federace hluchoslepých, zveřejněné ve 2. celosvětové zprávě o hluchoslepotě v roce 2023, tvoří hluchoslepí 0,2 % až 2 % populace. Komplexnější depistáž byla v ČR provedena naší společností na začátku 90. let, kdy bylo vyhledáno kolem 380 osob. V posledních deseti letech probíhaly depistáže regionálně podle aktuální kapacity organizace, v roce 2021 jsme evidovali 231 osob s hluchoslepotou, o rok později 225 osob a v roce 2023 to bylo celkem 217 osob.

Kde působíme

Naše poradenská centra LORM se nacházejí v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě a služby zajišťujeme na území hl. m. Prahy, ve Středočeském, Libereckém, Jihočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Terénní sociální pracovníci dojíždí ale i do všech ostatních krajů podle potřeby klientů.

3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2023

Sociální služby pro osoby s hluchoslepotou

Služby LORM z.s. registrované u Magistrátu hl. m. Prahy pod č. j. 278548/07:

 • Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. poradenství v oblasti sociální péče (mimořádné výhody pro zdravotně postižené, příspěvek na péči, ostatní peněžité a věcné dávky, sociální výhody), důchodového zabezpečení, státní sociální podpory a výběru vhodných kompenzačních pomůcek (pomoc při výběru kompenzační pomůcky včetně vydávání doporučení, osobní asistence při výběru pomůcky, pomoc při podávání žádosti o příspěvek na pomůcku)
 • Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. nácvik komunikace (Lormova abeceda, Braillovo písmo, znakový a taktilní znakový jazyk), nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, průvodcovské služby na úřady, k lékaři, na nákupy, předčitatelská služba, informační servis formou časopisu Doteky atd.
 • Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou dle § 56 zákona č. 108/2006 Sb. tlumočení ve znakovém a taktilním znakovém jazyce, Lormově abecedě, pomocí prstové abecedy či orálně při kompenzaci sluchadly
 • Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb. týdenní edukačně-rehabilitační pobyty, pravidelná setkání při Poradenských centrech LORM, víkendové akce

Registrace zahrnuje sociální služby zajišťované ve všech krajích České republiky a regionálních Poradenských centrech LORM z.s.

Průběh služeb v roce 2023

Začátkem roku byli všichni stávající uživatelé našich služeb seznámeni s aktuální nabídkou služeb a plánovaných skupinových akcí na rok 2023, ze které si zvolili pro sebe potřebné služby. V průběhu roku pracovali terénní sociální pracovníci na základě sepsaných smluv, ve kterých je uvedena frekvence a druh poskytované služby. Služby byly klientům poskytovány celoročně v pracovní době. Pracovníci i dobrovolníci LORMu se při poskytování služeb řídí principy Etického kodexu LORM z.s. Všechny sociální služby byly klientům poskytovány zdarma. Uživatelé služeb pouze přispěli na financování nákladů na ubytování a stravování na dvou edukačně-rehabilitačních pobytech pro sebe a své průvodce/tlumočníky. 

Poradní dny v roce 2023
Poradenské centrum LORM Praha                                 pátek 10.00–15.00           
Poradenské centrum LORM Brno                                   1. pondělí v měsíci 10.00–14.00
Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec              1. pondělí v měsíci 11.00–15.00
Poradenské centrum LORM Liberec                               1. pondělí v měsíci 10.00–14.00
Poradenské centrum LORM Ostrava                              1. pátek v měsíci 10.00–14.00

V poradní dny byly poskytovány jednorázové informace a poradenství klientům, rodinným příslušníkům, pracovníkům s lidmi s hluchoslepotou, dobrovolníkům, zájemcům o problematiku z řad veřejnosti. 

Zpět na obsah

Hodnocení, kvalita a podpora

Služby byly v roce 2023 kontrolovány formou pravidelných porad týmu, na kterých terénní sociální pracovníci hodnotili svoji práci s klienty za uplynulé období. Na kvalitu odborné a terénní práce dohlížela ředitelka společně s metodičkou LORM z.s.

Statistika sociálních služeb v roce 2023

Kvantitativní hodnocení bylo získáváno na základě měsíčních statistických výkazů, výkazů práce a individuálního plánu práce s klientem, které terénní sociální pracovníci zpracovávají a předávají ke kontrole ředitelce a metodičce. Výkazy detailně ukazují podíl vlastní terénní práce s klientem a podíl administrativní práce. Formuláře slouží k pravidelnému měsíčnímu, pololetnímu a ročnímu hodnocení práce jednotlivých terénních sociálních pracovníků podle poradenských center a oblastí.

Ke konci roku 2023 jsme evidovali 217 osob s hluchoslepotou v České republice, kterým byly nabídnuty sociální služby včetně základního a odborného poradenství. Z tohoto počtu byly poskytovány pravidelné sociální služby na smluvním principu celkem 96 uživatelům. Se všemi evidovanými hluchoslepými osobami jsme byli v písemném kontaktu (pravidelné zasílání nabídky služeb a novinek z oblasti sociálněprávní).

Celkem se v roce 2023 uskutečnilo mezi terénními sociálními pracovníky LORM z.s. a uživateli služeb 3 975 kontaktů. Terénní sociální pracovníci se v rámci individuální přímé práce věnovali klientům v celkovém počtu  3 853,5 hodin, celkem se jednalo o 5 396 hodin přímé práce s uživateli služeb.

STATISTIKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2023

Druh sociální služby

Individuální práce v hod.

Skupinová práce v hod.

CELKEM

Počet kontaktů

Sociální rehabilitace

2 870,5

488,0

3 358,5

1 765

Odborné sociální poradenství

899,0

145,0

1 044,0

1 262

Tlumočení

84,0

0,0

84,0

135

Sociálně aktivizační služby

0,0

909,5

909,5

813

CELKEM

3 853,5

1 542,5

5 396,0

3 975

   

Podrobný popis vybraných sociálních služeb a projektů

 • Terénní sociální služby

  Terénní sociální služby představují pilíř sociálních služeb LORMu. A s čím terénní pracovníci nejčastěji pomáhají? Například s průvodcovstvím a tlumočením při návštěvě lékaře nebo na úřadech, při výuce Lormovy abecedy, taktilního znakového jazyka nebo Braillova písma, při vyřizování žádostí o příspěvek na péči, na novou pomůcku, při výuce prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí atd. Jak svou práci vnímají sami terénní sociální pracovníci?

  Moje práce je stále stejná a přece jiná. Stejná je v tom, že stále za vámi ráda přijíždím a pomáhám vám s vyřízením různých záležitostí. Jiná v tom, že každá návštěva je v něčem originální, nejčastěji tím, s čím potřebujete pomoci, a to je dáno tím, že spektrum našich služeb je velmi široké. Poskytujeme sociální poradenství. V letošním roce jsem vám pomáhala vyřídit několik příspěvků od Úřadu práce (ÚP) – některé jsme podávali teprve nedávno, u některých již bylo rozhodnuto, většinou k vaší spokojenosti. Ve chvíli, kdy ÚP žádost zamítne, je možné se s tím smířit, anebo ji za nějaký čas podat znovu. Také máte právo se odvolat, i s tím vám pomáhám. Co vše jste potřebovali? Zvýšit příspěvek na péči i poprvé o něj požádat. Dále jsme žádali o příspěvek na zvláštní pomůcku. Také jsem pomáhala podat žádost o změnu invalidního důchodu z druhého stupně na třetí, snad to vyjde. Další velkou součástí služeb LORMu je sociální rehabilitace, sem patří mnoho služeb. Pomáhala jsem vám vybrat vhodnou pomůcku: lupu, počítač, telefon. Dále například vymazat SMS v telefonu nebo je umět napsat. Také ukládat čísla do paměti nebo fotky do počítače. Jindy vám nefunguje „mluvík“ tak, jak by měl. Často si jen tak povídáme, i to je přece důležité. Dozvědět se, co vás trápí, co se povedlo i co vás těší. Vždyť přece i staré české přísloví praví: „Sdílená bolest je poloviční bolest a sdílená radost je dvojnásobná radost“. Velmi mě baví oblast výuky – učím znakový jazyk, taktilní znakový jazyk, chůzi s průvodcem i nové trasy – v letošním roce jen ty úplně kratičké. Kolem každé výuky je spousta krásné práce: připravit výuku, vyhledat nové znaky v materiálech, zkopírovat je, pro některé je zvětšuji, lepím na kartičky, pro jiné chystám seznamy nových znaků i věty pro opakování. Po proběhnuté výuce vše zapíšu – co se nám podařilo, co příště zopakovat. Jednou za půl roku výuku potřebuji zhodnotit, většinou se vás ptám, co vyhovuje, co budeme dělat jinak. Velmi často vás doprovázím k lékařům, do obchodů, na úřady, do banky. V tuto chvíli se tato služba nezřídka spojuje se službou další, a tou je tlumočení. To již je služba třetí. Tou poslední, čtvrtou, je SAS – sociálně aktivizační služby. To jsou naše kluby a pobyty. O těch až příště, v letošním roce jsme toho zažili spoustu, takže je to na delší povídání.

  Jana Radová
  terénní sociální pracovnice Jindřichův Hradec, Doteky Podzim 2023 (kráceno)

  Vážení čtenáři Doteků, milí lormáci,
  rád bych se s vámi v tomto článku podělil o několik témat týkajících se náplně práce terénního sociálního pracovníka v LORMu. Nejprve nastíním některé činnosti, které jsem s klienty v průběhu mého působení v organizaci vykonával, a pak se společně podíváme na to, co všechno je ještě možné v rámci sociálních služeb pro hluchoslepé zajišťovat. Budu se věnovat zejména individuální práci s klientem.
  Mezi základní služby, které jsem klientům poskytoval, mohu ze začátku zařadit různé typy doprovodů, ať už k lékařům, na rozličná vyšetření, do nemocnic, poliklinik, tak i na úřady, do bank, do kadeřnictví, na pedikúru, na nákupy a další. Při těchto doprovodech klientům, když je to potřeba, tlumočím, aby dobře porozuměli všemu a necítili se špatně, že se musí stále doptávat. Zejména ve zdravotnických zařízeních, ale i při jiných důležitých setkáních. Někteří klienti hojně využívali předčitatelských služeb. Třeba když jim přišla pošta a potřebovali vědět, co v ní je. Nebo při procházení různých dokumentů a textů v domácnosti, při vyhledávání a předčítání informací, které potřebovali znát, a v dalších případech.
  Důležitou činností je podpora při vyřizování příspěvků. S klienty jsme žádali o změnu výše příspěvku na péči, dále jsme podávali žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku či vyhrazené parkovací stání. Konkrétně jsme žádali například o příspěvek na digitální zvětšovací lupu, OrCam MyEye, vodicího psa, zvětšovací software a ozvučený mobilní telefon. Společně jsme zařizovali signalizační systém k telefonu, různé audio pomůcky a zařízení na přehrávání zvukových knih, zatemněné brýle a brýle se žlutým filtrem, sluchátka k televizi, závěsná sluchadla a příslušenství k rozličným zařízením. Klientům jsem pomáhal se zacvičováním s mnoha výše popsanými pomůckami, aby se jim s nimi co nejlépe pracovalo a aby jim opravdu dobře sloužily, a tím i zlepšovaly kvalitu jejich života.
  Při přímé práci s klientem jsem využíval zejména sociální aktivizaci a nácvik mentálních schopností a dovedností. Což je nejenom rozhovor s klientem, ale i procvičování kognitivních funkcí pomocí různých slovních hříček, přesmyček nebo hádanek. Dále pak rozvoj jemné motoriky prostřednictvím her či vyrábění.
  Nakonec bych rád zmínil aktivity, které mohou klienti dále využívat. Jedná se zejména o výuku některých komunikačních systémů, jako je Lormova abeceda nebo Braillovo písmo. Nácvik úkonů sebeobsluhy v domácnosti. Nebo podpora při vyřizování dalších příspěvků, kompenzačních pomůcek a nadačních žádostí.
  Jak vidíte, paleta činností a aktivit terénního sociálního pracovníka v LORMu je opravdu široká a pestrá.

  Václav Skalický
  terénní sociální pracovník Liberec a Praha, Doteky Jaro 2023 (kráceno)

   

 • Edukačně-rehabilitační pobyty

  Edukačně-rehabilitační pobyty patří již tradičně do nabídky našich sociálně aktivizačních služeb. Týdenní skupinové pobyty jsou zaměřené na sociální rehabilitaci a rozvoj komunikace u hluchoslepých a konají se v zajímavých lokalitách a rekreačních střediscích Čech a Moravy. Programy pobytů doplňujeme o další prvky, např. arteterapii, muzikoterapii, dramaterapii, literární tvorbu apod. V roce 2023 jsme pořádali 2 edukačně-rehabilitační pobyty se zaměřením na sociální rehabilitaci.

  Pobyt v Týništi nad Orlicí

  V pátek 9. června 2023 se do Týniště nad Orlicí sjelo celkem 15 hluchoslepých klientů se svými průvodci a tlumočníky, v celkovém počtu 31 osob, aby zde strávili pestrý týden plný setkávání, rozvoje komunikačních dovedností osob s hluchoslepotou, trénování prostorové orientace a samostatného pohybu i relaxace a poznávání okolí. Ubytováni jsme byli v Motelu Roubenka. Každé ráno začínalo tradičně rozcvičkou. Do programu byly zařazeny dva celodenní výlety, první do Opočna a Dobrušky, druhý do Třebechovic pod Orebem a do zoo ve Dvoře Králové. Účastníci měli možnost poznat Týniště během komentované prohlídky s místním průvodcem a také se seznámili s novinkami z oblasti kompenzačních pomůcek, přednášku s ukázkami zajistil královéhradecký Tyfloservis. Klienti v závěrečném hodnocení ocenili pohodovou atmosféru pobytu a možnost vzájemného setkání a prohlubování i navázání nových přátelství.

  Týniště 2023

  Sjeli jsme se opět po roce z různých koutů naší vlasti, těšili se na sebe a samozřejmě na program. Ten byl již tradičně velmi pestrý. Rozšiřovali jsme si znalosti a dovednosti z oblasti taktilního znakového jazyka a průvodcovství hluchoslepé osoby, což bylo přínosné zejména pro naše nové přátele a jejich průvodce. Den začínal rozcvičkou, cvičili jsme všichni a moc rádi! Každý den nás čekalo něco zajímavého, a to včetně dvou krásných výletů. Ten první nás zavedl do Opočna, prošli jsme se velkým parkem, který se rozprostírá kolem obrovského zámku, krásný zážitek! Následovala prohlídka zámku s průvodcem, který pro nás vybral z expozic předměty, které jsme si mohli prohlédnout hmatem. A potom do Dobrušky do rodného domu F. L. Věka. Druhý celodenní výlet směřoval do Dvora Králové na zdejší vyhlášené safari, kde já byl před zhruba 40 lety. V té době vypadala zoo úplně jinak, dnes jsou všude upravené cesty, prosklené pavilony, ohrady pro zvířata, všechno velmi pohodlné i pro rodiny s malými dětmi. Zaujalo mě akvárko plné barevných korálů a rybiček a především hmatová ukázka kůží různých živočichů. Tak například slon má kůži na omak velmi tuhou a těžkou. Dále jsme zkoumali kůže třeba lva nebo zebry, lebky různých zvířat, zobák plameňáka, lehoučký jak pírko… Cestou do zoo jsme se zastavili v Třebechovicích na prohlídce tamního světoznámého dřevěného betléma, kde jsme měli možnost prozkoumat mechaniku tohoto unikátu a rovněž figurky, tvořené například ze dřeva, porcelánu, keramiky, dokonce i z chleba, skla. Nádherný týden utekl jako voda a já se těším na září, na druhý lormácký pobyt. Děkuji vedení LORMu za skvělou přípravu a realizaci úžasného týdne a přeji mu jen to nejlepší!

  Miloslav Koklar, Doteky Podzim 2023 (kráceno)

  Vzpomínka na Týniště

  Po několikaleté pauze jsem se přihlásila na lormácký pobyt do Týniště nad Orlicí, který začínal v pátek 9. června v Motelu Roubenka. Po pětihodinové jízdě jsme dorazili na místo určení, kde nás očekávaly paní ředitelka a vedoucí pobytu Jana Radová. Také mi byl představen můj týdenní průvodce Václav Skalický. Navštívili jsme místa, která jsem zatím neměla možnost poznat, také jsme měli dva celodenní výlety. Byli jsme například na safari ve Dvoře Králové nad Labem. Po krátké prohlídce jsme měli besedu, kde nám velmi zajímavě vyprávěl pověřený pracovník o různých chlupáčích, poté jsme si mohli osahat zvířecí kožešiny. Dále jsme navštívili muzeum v Třebechovicích pod Orebem, kde mají vystavené betlémy z různých materiálů – dřevěné, plastové, papírové a další. Druhý výlet byl na zámek v Opočně, který je na kopci – a také to tam šíleně profukovalo. Poté jsme zajeli do Dobrušky, kde stojí rodný domek F. L. Věka. Tam jsme se vrátili o několik století do minulosti, bylo to zajímavé a zvláštní. Ve čtvrtek před odjezdem jsme byli v Častolovicích, kde je soukromý zámeček a také malá zoo. Měli jsme možnost krmit kozy, které na to už čekaly. Mimo výletů nás navštívily pracovnice z Tyfloservisu s různými pomůckami. Také jsme měli zajištěnou komentovanou procházku Týništěm, další volná odpoledne jsme prošli různá zákoutí města, takže máme zmapované celé Týniště. A Vašek Skalický, s kterým jsem tyto procházky absolvovala, mi byl výborným průvodcem, nenechal mě nikde ve štychu. Myslím, že i ostatní, kteří s námi chodili, byli moc spokojeni. Na tento týden mám spoustu hezkých zážitků a vzpomínek!

  Milena Koštálová, Doteky Zima 2023

  Pobyt v Jaroměřicích nad Rokytnou

  Druhý pobyt se v roce 2023 konal v Jaroměřicích nad Rokytnou od 1. do 8. září. Sjelo se zde celkem 14 klientů se svými průvodci-tlumočníky, v celkovém počtu 29 osob. Ubytováni jsme byli v Hotelu Opera, který se nachází v sousedství nádherného barokního zámku, označovaného právem „moravské Versailles“. Francouzská zahrada s anglickým parkem nám nabízely nekonečné možnosti příjemných procházek, zámek i s přilehlým chrámem sv. Markéty navštívili účastníci pobytu samozřejmě také. Na programu byly, kromě výuky Lormovy abecedy, prostorové orientace, průvodcovství či muzikoterapie, i dva celodenní výlety. První směřoval do Třebíče, na komentovanou procházku po židovské čtvrti, po které následovala návštěva baziliky sv. Prokopa. Cílem druhého výletu byla Telč s komentovanou prohlídkou náměstí, zámku a Muzea techniky. Účastníci pobytu ocenili především možnost setkat se s přáteli z celé republiky s podobným duálním smyslovým postižením, kladně hodnotili pohodovou atmosféru pobytu, zajímavý program, vzájemnou podporu i práci průvodců-tlumočníků.

  Jaroměřice nad Rokytnou

  První zářijový den neznamenal pro hluchoslepé začátek školního roku, ale nástup na pobyt v Jaroměřicích nad Rokytnou. Cesta vlakem do Třebíče proběhla v klidu a pohodě a Jaroměřice nás přivítaly sluníčkem a v plné parádě. Po večeři jsme se seznámili se všemi účastníky i s programem na příští dny. Navštívili jsme samozřejmě místní barokní zámek a do jeho krásných a udržovaných zahrad jsme se během pobytu ještě několikrát vrátili. Při celodenním výletu do Třebíče jsme si s místními průvodci prošli ojedinělou židovskou čtvrť včetně dvou synagog a seznámili se se zvyky a tradicemi někdejších obyvatel. Nevynechali jsme ani baziliku sv. Prokopa. Část programu pobytu byla věnována průvodcovství, orientaci v prostoru, u stolu v restauraci, ve městě. Pěkný byl i výlet do dalšího města zapsaného v seznamu UNESCO – v Telči nám průvodkyně ukázala náměstí a provedla nás po zámku. Na závěr jsme ještě navštívili Muzeum techniky s množstvím zajímavých exponátů. Já tam objevil pračku na ruční pohon s klikou. Kdyby k tomu byl tenkrát motůrek, byla by to automatická pračka. Moc pěkná byla i hra, kdy jsme na stanovištích plnili různé úkoly – rozpoznávání koření, mincí, hudby, různých předmětů a dalších překvapení, složení výrobku z papíru. V kvízu jsme si zopakovali, co jsme se tento týden dozvěděli o navštívených památkách. Pro mě bylo přínosem setkání s přáteli, jsme ve věku, kdy už nás někteří staří známí opouštějí… Byl to zase jeden výborný pobyt, za to děkuji vedení LORMu, terénním pracovníkům a skvělým průvodkyním Hance a Petře.

  Milan Koklar, Doteky Zima 2023 (kráceno)

 • Pravidelná setkání při Poradenských centrech LORM

  Při našich Poradenských centrech LORM pořádáme pravidelná setkání hluchoslepých klientů. Naši klienti mají připravený program buď v poradenských centrech (hraní společenských her, výroba vánočních či velikonočních přání, besedy, přednášky např. o pomůckách, muzikoterapie atd.), nebo s příchodem jara vyrážejí se svým terénním sociálním pracovníkem do přírody na různé výlety, na výstavy, prohlídky a další zajímavé akce. V roce 2023 se uskutečnilo 28 klubových setkání. Momentky z nich postupně zveřejňujeme ve Fotogalerii na www.lorm.cz.

  Pražský klub 

  • 05. 04. 2023 Velikonoční tvoření
  • 23. 10. 2023 Přednáška – Fyzioterapie a reflexní terapie 
  • 11. 12. 2023 Vánoční klub

  Brněnský klub 

  • 21. 08. 2023 Lormova abeceda

  Jindřichohradecký klub   

  • 24. 01. 2023 Tísňová péče
  • 22. 02. 2023 První pomoc 
  • 23. 03. 2023 Středověké zbraně
  • 20. 04. 2023 Historie vytesaná do kamene, Muzeum Jindřichohradecka 
  • 30. 05. 2023 Návštěva sklářského ateliéru „Zkussklo“
  • 17. 08. 2023 Hornické muzeum v Rudolfově 
  • 05. 10. 2023 Káva − co o ní víme?
  • 15. 11. 2023 Vánoční přáníčka
  • 07. 12. 2023 Setkání s pilotkou

  Ostravský klub 

  • 23. 03. 2023 Velikonoční tvoření
  • 24. 04. 2023 Procházka kolem Ostravice 
  • 30. 05. 2023 Návštěva Slezskoostravského hradu
  • 28. 06. 2023 Návštěva Hlavní báňské záchranné stanice
  • 25. 07. 2023 Zoo Ostrava
  • 13. 09. 2023 Divadlo loutek Ostrava
  • 24. 10. 2023 Návštěva kočičí kavárny Čauky Mňauky Café
  • 06. 11. 2023 Výroba vánočních přání
  • 18. 12. 2023 Návštěva vánočních trhů

  Otrokovický klub   

  • 20. 05. 2023 Výroba papírových květin
  • 24. 07. 2023 Poznávání bylin a procvičování jemné motoriky 
  • 26. 09. 2023 Výroba srdíček z papíru
  • 05. 12. 2023 Výroba vánočních věnců

  Přerovský klub   

  • 30. 08. 2023 Výroba náramků
  • 10. 10. 2023 Výroba klíčenek

  Rok 2023 jsme zahájili vyprávěním o pomoci lidem v krizových situacích. Na toto vážné téma nám přišla povídat paní Zuzana Křížová z organizace Život Plus, z.ú. Podobné téma nám zůstalo i v měsíci únoru, kdy jsme se dozvěděli, jak poskytnout první pomoc. Také jsme si mohli vyzkoušet masáž srdce, prohlédnout, co vše s sebou nosí záchranáři. Na naše zvídavé otázky nám trpělivě odpovídal a vše názorně ukazoval pan Milan Malý. V měsíci březnu jsme absolvovali výlet do historie. Repliky středověkých zbraní si pro nás nachystal Mgr. Pavel Macků z Národního památkového ústavu v Telči. Venku se pomalu začalo oteplovat, a tak jsme mohli opustit naši klubovnu. Popravdě řečeno, na našem prvním výletu jsme se zrovna neohřáli. Mgr. Vladislav Burian nás totiž pozval do sklepních prostor Muzea Jindřichohradecka na hmatovou prohlídku stálé expozice „Historie vytesaná do kamene“. Tepla jsme si naopak užili v měsíci květnu, kdy jsme měli velmi příjemný zážitek ve sklářském ateliéru v Jindřichově Hradci. Ateliér se jmenuje „Zkussklo“. Vyrábění ze skla jsme nevyzkoušeli, ale od skláře pana Václava Fuky jsme se dozvěděli, jak se vyrábí různé druhy skleniček, také nás nechal „prohlédnout rukama“ nástroje, které používá. K poznávání historie jsme se vrátili v měsíci srpnu, kdy nás čekala návštěva a velmi zajímavá přednáška v Hornickém muzeu v Rudolfově. V měsíci říjnu jsme se v naší klubovně společně sešli s panem Ladislavem Kolářem. Jeho příjemné povídání o kávě jsme si zpestřili malou ochutnávkou. A co nás do konce tohoto roku ještě čeká? Jako každoročně se jistě těšíte na výrobu vánočních přání pro naše sponzory. A jak se s letošním rokem rozloučíme? Doufám, že se mi podaří domluvit již na jaře slíbené společné setkání s pilotkou dopravního letadla Hanou Babčanovou, která nám přijde vyprávět nejen o letectví a létání. Doufám, že se vám klubová setkání líbí a rádi se jich zúčastňujete. Možná ale není důležité, co na klubech zažijeme nebo kam se podíváme, jako spíše to, že se společně setkáváme, že společně prožíváme pěkné chvíle.

  Jana Radová
  terénní sociální pracovnice Jindřichův Hradec, Doteky Zima 2023 (kráceno)

  Zdravím z Ostravy, ano, ano, už jsem součástí LORMu nějaký ten pátek a hodně jsem toho s vámi zažila. V dnešním Okénku se zaměřím na klubovou činnost. Začali jsme velikonočním posezením v poradenském centru v Ostravě. Další setkání se uskutečnilo venku a byla to zajímavá procházka kolem řeky Ostravice. Hrozně pršelo, ale zahřála nás teplá káva u plápolajícího krbu v místní kavárně. Další klubové zastaveníčko bylo v Otrokovicích, kde se setkávají čtyři dámy, které rády vyrábí věci z papíru a zpracují vážně cokoliv, hlavně ať je toho hodně. Toto jejich zapálení se nám bude hodit při výrobě vánočních přání. Dále jsme v rámci ostravské klubové činnosti navštívili Slezskoostravský hrad, který stojí vzhledem k důlním sesuvům skoro na rovině. Takže žádný těžký výstup cestou k němu se nekonal. Skvělý průvodce nám umožnil dotknout se téměř všech exponátů, na které si jen vzpomenete: od středověkých zbraní a šatů přes preparovaného divočáka až po maketu hradu. A co dále patří k Ostravě? Těžká otázka… J Ano! Je to těžba uhlí. Už sice méně, ale stále k Ostravsku patří. A k tomu se bohužel také vážou i důlní neštěstí. Z tohoto důvodu tady máme důlní záchranáře. Zocelení chlapi, kteří se nebojí jít pro kolegu do tmy, v šíleném vedru, s dvacetikilogramovým záchranným vakem. Měli jsme tu možnost se podívat jak do hlavní záchranné stanice na vybavená auta s lopatami a jiným náčiním, tak do zázemí, kde záchranáři cvičí nebo relaxují v sauně. Potom proběhl klub ve Zlíně, kde jsme si s klientkami četly z Doteků, na chvíli se pozastavily v uspěchaném čase a přemítaly o životě. Také jsme s Ostraváky zavítali do zoo, a i když byl červenec, lilo jako z konve. Schovali jsme se u paní průvodkyně, která měla pro nás připravené různé exponáty. Taky nám dala do ruky živou agamu a malé morčátko, které ještě nemělo jméno. Tak jsme ho troufale pojmenovali Lormáček. A světe div se, konečně se mi podařil uskutečnit klub s brněnskými klienty! Povídali jsme si o léčebných účincích rebarbory. Víte, že se jedná vlastně o zeleninu? Nejen povídali, ale i ochutnali. Také jsme si zopakovali Lormovu abecedu. A na řadu přišel i klub v Přerově. To bylo radosti, setkat se po tak dlouhé době! Navlékali jsme korálky, vyrobili si náramky na ruku. Dále jsme v Ostravě navštívili Divadlo loutek. Jé, to byla legrace! A dojemné bylo zakončení prohlídky pohádkovým orlojem, který se nám venku nad vchodem divadla otevřel a potěšil nás. Táák, a jsme opět, nejen prstem na mapě, v Otrokovicích, kde jsme si zkoušely udělat papírové ruličky a z nich omotat srdíčko z drátu. Bylo to ale dost těžké, chtělo to velkou zručnost a trpělivost, kterou jsme už po chvíli ztrácely. Setkání však bylo příjemné, plno dobrot na talíři a milá společnost. Tak co nás, moji milí lormáci, čeká dál? Nápadů mám spoustu, nechte se překvapit…

  Marcela Kazíková
  terénní sociální pracovnice Ostrava, Doteky Zima 2023 (kráceno)

  Co jiného dělat o velikonočním klubu, než si povídat o tradicích a u toho malovat vajíčka? Dlouho jsem ale váhala, jaký způsob tvoření zvolit, aby to bylo nové a zajímavé. Jelikož já moc velký umělec nejsem, nechala jsem se inspirovat naší klientkou, umělkyní Olgou Pírkovou, která přišla s neobvyklým nápadem na výrobu kraslic, o kterém jsem nikdy předtím neslyšela. Všechny nás to moc zaujalo, a proto jsem se rozhodla podělit se o tento postup i s vámi, kteří jste na klubu nebyli. Je to velmi jednoduché a budete k tomu potřebovat jen pár věcí, výsledek ale stojí za to. Nejprve si vyfoukneme jakákoliv vajíčka. Výfuky pak celé potřeme lepidlem Herkules a obalíme v pšeničné krupici. Zatímco čekáme, až lepidlo a krupice uschne, připravíme si provázek, na jehož konci uděláme velký uzel. Poté si vezmeme nějakou barevnou pentli a na provázku uděláme mašli, kterou pak posuneme dolů k uzlíku. Mezitím nám vajíčka uschla, a tak se pustíme do malování. Malovat můžeme vodovkami nebo temperami. My jsme zvolili tempery a tvořili jsme nejrůznější obrazce − tečky, pruhy, srdíčka, obličeje a dokonce i pejsky. Když máme domalováno, provlíkneme provázek s mašlí a je hotovo – pak už si jen vajíčko hrdě vystavíme. No není to hračka? Tak neváhejte a příští rok to také zkuste!

  Karolína Veselá
  terénní sociální pracovnice Praha, Doteky Léto 2023 (kráceno)

 • Časopis Doteky

  Časopis Doteky vydáváme čtvrtletně od roku 1994 ve specifických formátech vhodných pro hluchoslepé čtenáře, tj. ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu a jako zvukovou nahrávku v mp3 formátu. Doteky jsou také k dispozici v elektronické podobě. Doteky přinášejí novinky z organizace LORM, zprávy z oblasti hluchoslepoty nejen od nás, ale i ze světa, informace v sociálněprávní oblasti; součástí Doteků jsou rubriky Zdraví, Příspěvky čtenářů, Rozhovor, Stalo se  aneb pohled z druhé strany, Osobnosti ze světa hluchoslepých a další. K prohlížení či stažení jsou Doteky k dispozici na https://www.lorm.cz/pro-hluchoslepe/nase-projekty/casopis-doteky/

  DOTEKY JARO 114

  V jarním čísle si čtenáři mohli například nostalgicky zavzpomínat na první lyžařský lormácký pobyt, který jsme pořádali na Kuklíku v únoru 2005, navštívit s jihočeskými lormáky myslivecký spolek v Jindřichově Hradci nebo se seznámit s životem hluchoslepého profesora, působícího na Tokijské univerzitě. V Rozhovoru na své první setkání s LORMem vzpomíná klientka Kateřina Rathúská:

  S LORMem jsem přišla poprvé do styku díky mé kamarádce Zdence Hrtúsové. Nadšeně mi povídala o své „terénce“ Heleně Jelínkové a o zážitcích z rekondičních pobytů. Abych se přesvědčila, co pravdy na tom je, stala jsem se i já klientkou a později i členkou. A zatím jsem toho nelitovala! Zjistila jsem, že v této organizaci pracují empatičtí lidé s velkými odbornými znalostmi a lidským přístupem. S našimi terénními pracovnicemi Helenou Jelínkovou a později Veronikou Urbanovou jsme se tak jednou měsíčně scházely u Zdenky doma. Řešily jsme různé problémy a starosti, učily se Lormovu abecedu, pokoušely se proniknout do tajů taktilního znakového jazyka, věnovaly se výtvarničení a „plkaly“ o všem možném. Později jsem se s Veronikou potkávala i individuálně a pilně jsme spolu cvičily prostorovou orientaci.

  Úryvek z rubriky Rozhovor, Doteky Jaro 2023

  DOTEKY LÉTO 115

  V letních Dotecích jste se mohli namátkou dočíst o klubových setkáních nebo individuálních výletech, cestách do známa i neznáma. Anebo jak je to se slevou na jízdné pro invalidní důchodce. A rovněž kdo může dostat k důchodu ještě doplatek na bydlení. V rubrice Zdraví vyšel velmi zajímavý příspěvek o nové léčbě věkem podmíněné makulární degenerace, strašáku seniorů. A to je jen střípek z informací, článků a vašich příspěvků, kterými toto číslo oplývá. O spolupráci s naší organizací nám v letních Dotecích povyprávěla dlouholetá dobrovolnice paní Věnka Juřinová:

  Všechny mé životní poznatky a zkušenosti vedly k rozhodnutí, že i jako penzistka chci být nadále užitečná, pomáhat potřebným a současně pociťovat tu láskyplnou energii, kterou si my lidé navzájem můžeme dávat. Nastoupila jsem jako „chůvička“ k dvouletým dětem, kde pomáhám těm nejmladším, aby co nejšetrněji zvládli adaptaci na pobyt v MŠ. Nu a náhoda tomu chtěla, že jedna z kolegyň z motolské nemocnice začala pracovat v LORMu. A protože věděla o mém zájmu o nevidomé, nabídla mi možnost spolupráce na pozici dobrovolníka i zde. A tak se nakonec naplnily oba mé zájmy – věnovat svou péči malým dětem i starším potřebným lidem a ve volném čase mohu pomáhat tam, kde mne potřebují, a to jsou některé mé klientky v LORMu. Musím konstatovat, že hluboce smekám před jejich samostatností, statečností, vytrvalostí a vůlí překonávat své každodenní překážky v jejich tichém, tmavě šedém světe – a to kolikrát i s humorem! Mám se stále od nich co učit. Pro mne osobně je fascinující, s jakým zájmem a vervou jsou ochotné a schopné stále se učit něčemu novému, od rutinního používání mobilního telefonu či internetu po téměř profesionální obsluhu nejmodernějšího kávovaru. Při této příležitosti bych LORMu ráda popřála dostatek nadšených erudovaných pracovníků z řad zaměstnanců i dobrovolníků a klientů, kteří jejich oddanost a nasazení ocení ke své spokojenosti. Na závěr bych se s vámi, milí čtenáři, chtěla podělit o svá dvě oblíbená motta. Jedno pochází od Platóna: „V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní“ a druhé od dalajlámy: „Prvotním smyslem našeho života je pomáhat druhým lidem. Pokud nemůžete pomoci, alespoň neubližujte.“

  Úryvek z rubriky Příběh, Doteky Léto 2023

  DOTEKY PODZIM 116

  Podle podzimních Doteků jste si mohli například uklohnit cuketovou směs na topinku, nahlédnout do proběhlých pobytů, také do sociálněprávní poradny a rubriky Informace. Literáti a milovníci literatury se mohli potěšit dalšími vítěznými díly ze soutěže o Cenu Hieronyma Lorma stejně jako vzpomínkou na divadélko Lormos. Russ Palmer je hluchoslepý muzikant původem z Velké Británie, o kterém jste se mohli dočíst v rubrice Osobnosti ze světa hluchoslepých. A říká vám něco jméno Josef Lejček? V rubrice Rozhovor jste měli jedinečnou možnost seznámit se se zajímavým mladým mužem, lormáckým dobrovolníkem:

  LORM jsem poznal díky Petře, která je nejen ředitelkou LORMu, ale také mojí kamarádkou z volejbalu. Hrál jsem s kamarády z kapely pro LORM na Duchovi Vánoc a také jsem jako záskok na poslední chvíli moderoval Lormolympiádu. Vždycky za tím stála Petra a její prosba. A já jí nikdy neumím říct ne J. Protože jak můžete říci ne někomu, kdo toho sám dělá pro ostatní tolik a tak úplně samozřejmě a skromně! A nikdy jsem nelitoval. Lormolympiáda mě úplně nadchla. Všichni sportovci a sportovkyně měli můj upřímný obdiv za nasazení, se kterým soutěžili, i za výkony, kterých dosáhli. Opravdu, klobouk dolů! A to nejen pro atlety a atletky, ale pro celý tým organizátorů, průvodců, vodičů, tlumočníků – prostě pro všechny, bez kterých by to nešlo. Jediné, co mě mrzelo, jak to byl pro mě záskok na poslední chvíli, že jsem už měl jiný plán a nemohl zůstat na večerní předání medailí, hudbu a tanec. Tak možná někdy příště? Přeji LORMu, aby měl vždy dostatek skvělých, schopných a ochotných lidí, jaké jsem poznal na Lormolympiádě.

  Úryvek z rubriky Rozhovor, Doteky Podzim 2023

  DOTEKY ZIMA 117

  Zimní číslo Doteků vás ještě zavede zpátky na letní pobyty, podzimní kluby, na první lormáckou olympiádu, k osobnosti a tvorbě hluchoslepého britského básníka Jacka Clema. A až poté k vánočním svíčkám v Příběhu nebo sváteční dobrotě v Receptech. Ani tentokrát nechybí sociálněprávní poradenství, zajímavé články o zdraví, informace z domova i ze světa a další a jiné. Co všechno se naši terénní sociální pracovníci musí sami naučit, aby vám mohli následně pomáhat při práci s novými pomůckami, se dočtete v příspěvku od naší „terénky“ Karolíny Veselé:

  V poslední době se ze mě musel stát kromě klasického sociálního pracovníka i odborný technik přes telefony a počítače. Já sama samozřejmě počítač i telefon mám, ale používám je na takové klasické úrovni – zavolat, napsat, občas něco najít na internetu apod. Technika ve mně nikdy nebudila velké vášně a brala jsem ji jako takovou životní nutnost. A takovým iPhonům se mi podařilo úspěšně vyhýbat až donedávna. Osud tomu ale chtěl a do života se mi iPhony přece jen dostaly. Tento typ telefonu totiž od počátku podporuje nevidomé a slabozraké a má pečlivě vypracované funkce k tomu určené. Naši klienti se techniky neobávají a pořizují si také iPhony. Nezbylo mi než se to naučit spolu s klienty, abych jim mohla být nápomocná. A ze mě se v podstatě ze dne na den musel stát odborník přes telefon a hlavně přes funkci VoiceOver. Což je čtečka obsahu obrazovky založená na gestech. Tato funkce vám umožní iPhone používat, i když nevidíte jeho displej. VoiceOver popisuje nahlas obsah obrazovky – od stavu baterie přes jméno volajícího až po název aplikace, na které držíte prst. Rychlost předčítání a výšku hlasu můžete změnit tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Tuto funkci poskytují dlouhodobě právě iPhony, na rozdíl od jiných typů telefonů, které to dohánějí až teď a je znát, že s tím teprve začínají. Můj problém ale byl, že díky této aplikaci telefon funguje právě pomocí různých gest, a tedy zcela jinak, než ho používám já, takže jsem se to musela učit úplně od začátku. Hodně mi pomohla skvělá audia od Okamžiku, která mají na stránkách a jmenují se: „Jak na iPhone přes VoiceOver“. S tím to šlo opravdu jako po másle a audia jsou dělaná jak pro začátečníky, tak pokročilé. Není tam ale vše, takže občas je to pro mě taková detektivní práce, když za mnou přijde klient s otázkou: „Něco jsem zmáčkla, nevím co, nemluví mi to, zkus to prosím opravit.“ Když nepomůže restartování telefonu, vypukne pátrací akce, co se zmáčklo a jak to opravit. A to je právě na mojí práci to nejhezčí, že se s klienty nikdy nenudím a novým věcem se učím neustále.

  Úryvek z rubriky Zprávy z LORMu, Doteky Zima 2023

  Doteky jsou důležitým komunikačním prostředníkem – mostem, který propojuje hluchoslepé po celé České republice. Současně je časopis prostorem, kde se mohou hluchoslepí sami vyjadřovat, ať už formou básně, reportáže, zprávy, či oblíbeného receptu. Krásné a originální ilustrace na titulní strany Doteků pro nás bez nároku na honorář připravil grafik Tomáš Zach. Všechna nová i starší čísla Doteků jsou volně k prohlédnutí či ke stažení na webových stránkách.  

 • Odborná knihovna

  Knihovna LORM z.s. dnes představuje jedinečný soubor odborných informací o hluchoslepotě v České republice. Aktuálně čítá 910 titulů zaměřených na hluchoslepotu a problematiku postižení zraku a sluchu. Slouží jako významný informační zdroj pro odborníky, zájemce z řad studentů speciální pedagogiky či jiných příbuzných oborů i pro laickou veřejnost. Knihovna byla průběžně doplňována o nové zajímavé tituly včetně online verze na webových stránkách www.lorm.cz. Vybrané tituly byly před lety převedeny do digitalizované podoby a jsou k dispozici k zapůjčení pro osoby s hluchoslepotou a zrakovým postižením. 

Zpět na obsah

4. Práce s veřejností

 • Běh pro hluchoslepé

  Opět byly obnoveny běžecké závody pořádané pod hlavičkou RunCzech/PIM. Všechny registrace na odložené závody si mohli běžci převést do roku 2022. Běžci měli nově možnost podpořit nás částkou 200 Kč při nákupu startovního čísla přímo přes PIM.

  Závody, na které si běžci v roce 2023 přes LORM zakoupili startovní čísla:

  • ½Maraton Praha, 1. 4. 2023: 10 startovních čísel
  • Maraton Praha, 7. 5. 2023: 4 startovní čísla
  • Mattoni ½Maraton Karlovy Vary, 20. 5. 2023: 2 startovní čísla
  • Mattoni ½Maraton Olomouc, 17. 6. 2023: 1 startovní číslo
  • UniCredit Pražská štafeta, 27. 6. a 28. 6. 2023: 22 štafet = 88 běžců
  • Birell Grand Prix Praha, 2. 9. 2023: 19 startovních čísel
  • Mattoni ½Maraton Ústí nad Labem, 16. 9. 2023: 3 startovní čísla
  • Mattoni Liberec Nature Run, 30. 9. 2023: 1 startovní číslo
 • Křest audioknihy Via lucis

  Na začátku léta si tradičně připomínáme Mezinárodní den hluchoslepoty. Ten připadá na 27. června, kdy se roku 1880 v městečku Tuscumbia v Alabamě narodila budoucí slavná hluchoslepá americká spisovatelka Helena Kellerová. Její neobyčejný a výjimečný osud českým čtenářům přiblížila už před mnoha lety Jindra Jarošová knihou Via lucis. Na jaře roku 2023 kniha ožila v podobě audioknihy, interpretované herečkou Andreou Elsnerovou v režii Olgy Walló, kterou vydalo Ascolto. Na křtu audioknihy, který proběhl 13. dubna 2023 v kavárně Českého rozhlasu, jsme se společně s autorkou knihy i všemi, kdo se podíleli na jejím vzniku, snažili během moderované debaty přiblížit přítomným hluchoslepotu i inspirující osobnost Heleny Kellerové. Samotná kniha je k dispozici k zapůjčení v tištěné i digitalizované podobě a také jako audionahrávka v naší Odborné knihovně. Služby digitální knihovny jsou určeny výhradně osobám s hluchoslepotou a s těžkým postižením zraku, které jsou držiteli ZTP či ZTP/P.

 • Klub dárců Červenobílé klubko

  Od roku 2004 sdružujeme naše stálé příznivce v klubu dárců Červenobílé klubko. Členství v klubu dárců našim stálým podporovatelům přináší možnost být s námi v pravidelnějším kontaktu. I v roce 2023 jsme všem členům klubu dárců pravidelně zasílali speciální informační bulletin, na vyžádání tištěnou Výroční zprávu apod. Členem Červenobílého klubka se může stát kdokoliv, kdo se zaváže přispívat po dobu nejméně 1 roku pravidelnou měsíční částkou v minimální výši 50 Kč anebo jednorázovou částkou činící minimálně 600 Kč ročně. Přihláška a další informace jsou na www.lorm.cz.

 • Další aktivity

  O našich projektech jsme veřejnost v roce 2023 pravidelně informovali:

  • v Aktualitách na internetových bezbariérových stránkách https://www.lorm.cz/
  • na facebookovém profilu https://www.facebook.com/lorm.spolecnost.pro.hluchoslepe
  • distribucí brožury a CD-ROMu „Hluchoslepí mezi námi“
  • v časopise Doteky
  • v médiích a tiskových zprávách – pravidelná spolupráce s odbornými a speciálně zaměřenými redakcemi a časopisy 
  • prostřednictvím dobrovolníků

Zpět na obsah

5. Struktura organizace a lidské zdroje

 • Struktura organizace

  Nejvyšším orgánem LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. je Valná hromada sestávající z členů sdružení, která zasedá 1x za čtyři roky. Hluchoslepí představují více jak 50 % členské základny. Pětičlenná Výkonná rada a tříčlenná Dozorčí rada je volena z řad členů na čtyři roky. Předseda, který je současně předsedou Výkonné rady a statutárním zástupcem organizace, je volen samostatně členy na Valné hromadě. Ředitel je jmenován Výkonnou radou a je statutárním zástupcem.

  Počet členů k 31. 12. 2023:  74 osob
  z toho hluchoslepí:  41 (55,41 %)
  z toho ostatní členové (rodinní příslušníci, odborníci, dobrovolníci):  33 (44,59 %)

  Statutární orgány
  na základě voleb a usnesení na 13. Valné hromadě LORM z.s. dne 30. 9. 2022, Kralupy n. Vltavou

  Výkonná rada
  Pavel Nepraš, předseda a statutární zástupce
  Mgr. David Berenreiter
  Mgr. Martina Křížová
  doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
  Ing. Jiřina Vlčková

  Dozorčí rada
  Ing. Bohumila Frydrychová
  Ing. Magdalena Radovnická
  Mgr. Lenka Veverková

  Ředitelka
  Mgr. Petra Zimermanová, statutární zástupce

 • Tým odborníků a spolupracovníků

  Pracovní tým vedle ředitelky tvoří skupina terénních sociálních pracovníků. Dalšími členkami týmu jsou hospodářsko-administrativní pracovnice a pracovnice na pozici metodik-fundraiser. Organizace spolupracuje s řadou externistů a dobrovolníků.

  Odbornost týmu
  Odborná pracovnice a terénní sociální pracovníci mají znalosti z tyflopedie, surdopedie, speciální pedagogiky, psychologie, sociálně právní oblasti a ovládají další praktické dovednosti (komunikace hluchoslepých, sebeobsluha, kurzy prostorové orientace a samostatného pohybu).

  Složení týmu k 31. 12. 2023

  Počet Jméno a pracovní zařazení Přepočteno na celé úvazky
     1 Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka                     1
     2 Ing. Hana Dvořáková, metodik-fundraiser                     1
     3 Ing. Lenka Sellnerová, hospodářsko-administrativní pracovnice                   0,75
     4 Mgr. Karolína Veselá, terénní pracovnice Praha                     1
     5 Bc. Jana Radová, terénní pracovnice Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj                     1
     6 Bc. Marcela Kazíková, terénní pracovnice Ostrava a Brno                     1
     7 Mgr. Václav Skalický, DiS., terénní pracovník Praha a Liberec                     1
    Celkem                   6,75

  Na mateřské/rodičovské dovolené:
  Mgr. Veronika Urbanová 
  Bc. Danuta Valcha

  Další spolupracovníci:
  Filip Kábrt, webmaster
  Luboš Prchal, správce sítě

 • Systém celoživotního vzdělávání

  Kvalitu služeb zvyšujeme pravidelným interním školením týmu a podporou v celoživotním vzdělávání, formou rozšiřování znalostí a dovedností na kurzech a seminářích nebo účastí na odborných konferencích.

  Konference, přednášky, semináře

  • Křest audioknihy Via lucis, Radiocafé, Praha, 13. 4. 2023
  • Přednášky o hluchoslepotě, Tichý svět, o. p. s., online, 8. 11. 2023 a 7. 12. 2023

  Kurzy

  • Kurz ZJ, Tichý svět, o. p. s., online, leden–únor 2023
  • Kurz ZJ, Pevnost, z. ú., Praha, leden–únor 2023, září–prosinec 2023 
  • Kurz ZJ, Česká unie neslyšících, z.ú., Ostrava, září–listopad 2023
  • Seznámení se základy POSP nevidomých a slabozrakých, Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, Praha, březen–červen 2023
  • Specifika hmatového vnímání, Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, Praha, 12. 10. 2023
  • Zákon o sociálních službách – aktuálně, Vzdělávání.com, online, 23. 11. 2023

  Školení

  • Metodika Lormovy abecedy, Poradenské centrum LORM Praha, 7. 11. 2023
  • Metodika taktilního znakového jazyka, Poradenské centrum LORM Praha, 4. 12. 2023
   Microsoft Office 365, Poradenské centrum LORM Praha, online, 20. 5. 2022

Zpět na obsah

6. Spolupráce

 • Mezinárodní

  Členství v zastřešujících organizacích

  • Světová federace hluchoslepých (WFDB)
  • Evropská unie hluchoslepých (EDBU)
  • Deafblind International (DbI)

  Díky zastoupení ve Světové federaci hluchoslepých a členství v Deafblind International máme možnost získávat pravidelné informace o dění v odborných kruzích i mezi hluchoslepými v zahraničí, a to například prostřednictvím časopisu Deafblind Review.

 • Domácí

  V roce 2023 jsme byli členy zastřešujících organizací Česká rada humanitárních organizací (ČRHO), Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) a Unie sociálních služeb ČR.

  Spolupracovali jsme s Domovem pro zrakově postižené Palata v Praze, Centrem sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích a dalšími institucemi, kde žijí někteří z uživatelů našich služeb. Dlouhodobě jsme v kontaktu s foniatry a oftalmology, s pracovníky na sociálních a zdravotních odborech všech úrovní. Vítáme spolupráci založenou na partnerství, odborném přístupu a vzájemném respektu ve prospěch našich klientů.

  Od roku 2004 spolupracujeme na rozvoji taktilního znakového jazyka s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D. a jejím týmem spolupracovníků z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

  Spolupráce s organizacemi a partnery

  • Asociace veřejně prospěšných organizací
  • Audio Fon Centr, Brno
  • Centrum pro dětský sluch Tamtam, Olomouc
  • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
  • Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
  • Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích
  • Centrum zrakových vad, Fakultní nemocnice Motol, Praha
  • Česká rada humanitárních organizací
  • Česká unie neslyšících
  • Domov pro zrakově postižené Palata, Praha
  • Kafira
  • Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha
  • SONS – oblastní pobočka Jindřichův Hradec
  • SONS – Oblastní odbočka Ostrava
  • Svárovský, s.r.o., Brno (výrobce červenobílých holí)
  • Tichý svět
  • TyfloCentrum Praha
  • Tyflokabinet České Budějovice
  • Tyfloservis
  • Unie sociálních služeb ČR
  • VIA osob se smyslovým postižením
  • Záblesk – Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, Kopřivnice

  Spolupráce s pedagogickými institucemi

  • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, Brno
  • SPC při Dětském domově a Mateřské škole, Beroun
  • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta a Augustin, Hradec Králové
  • Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií, Olomouc, doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. a doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

  Spolupráce s dobrovolníky

  Na činnosti organizace se celoročně podílí významné množství dobrovolníků, a to jak z řad rodinných příslušníků a členů sdružení, tak i vyškolených dobrovolníků, kteří pomáhají při Poradenských centrech LORM. 

   Zhodnocení práce dobrovolníků za rok 2023

  Typ dobrovolné práce

  Počet osob

  Počet hodin

  Dobrovolníci při Poradenských centrech LORM

  3

  32

  Rodinní příslušníci a členové na klubech

  38

  120,5

  Dobrovolníci na pobytu

  20

  1 960

  Předseda, členové Výkonné a Dozorčí rady LORM z.s.

  8

  150

  Celkem

  69

  2 262,5

Zpět na obsah

7. Finanční zpráva za rok 2023

 • Rozvaha

 • Výkaz zisku a ztráty 

  Kompletní účetní závěrka sestávající z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce je přílohou této Výroční zprávy a je spolu s ní zveřejněna ve sbírce listin spolkového rejstříku.

 • Přehled zdrojů financování služeb a projektů v roce 2023

  Celkové náklady LORM z.s. v roce 2023 činily 7 550 003,55 Kč, výnosy 7 550 003,55 Kč. Z přidělené dotace MPSV v celkové výši 6 749 388 Kč jsme v loňském roce financovali všechny naše 4 sociální služby ve výši 6 077 130,10 Kč, což představovalo podíl 80,49 % z celkových výnosů. S ohledem na dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných uchazečů na pozici sociálního pracovníka na trhu práce jsme měli v roce 2023 nižší náklady, než jsme původně v žádosti o dotace u MPSV plánovali. Z toho důvodu jsme koncem ledna 2024 odeslali na MPSV vratky ke všem čtyřem sociálním službám v celkové výši 402 257,90 Kč. Příspěvek od Nadačního fondu Českého rozhlasu ve výši 450 000 Kč, který jsme získali již v roce 2021 na nákup 2 služebních aut pro terénní sociální práci, je čerpán postupně dle odpisového plánu v letech 2021 až 2025. V roce 2023 bylo z příspěvku na odpisy aut čerpáno 112 500 Kč. Od Nadačního fondu Českého rozhlasu jsme kromě toho na rok 2023 získali příspěvek ve výši 500 000 Kč, z toho 300 000 Kč bylo určeno na pokrytí části mezd terénních sociálních pracovníků v rámci sociální rehabilitace a sociálně aktivizačních služeb. Částka 200 000 Kč z příspěvku byla určena na ubytování klientů na 2 pobytech, které jsme pořádali v roce 2023. Příspěvek byl zkalkulován na předpokládaný počet klientů uvedený v žádosti. Protože však náklady za ubytování na zářijovém pobytu byly nižší díky nižšímu počtu účastníků, vyčerpali jsme jen 198 000 Kč a zbývající částku ve výši 2 000 Kč jsme v únoru 2024 odeslali formou vratky Nadačnímu fondu Českého rozhlasu. Celkový podíl příspěvků od Nadačního fondu Českého rozhlasu v roce 2023 činil 8,09 %. Z výtěžků sbírky na dofinancování nákupu aut, nákladů na pobyty a vydávání časopisu Doteky jsme v roce 2023 čerpali 76 338 Kč, což představuje podíl 1,01 %. Naši sponzoři a dárci se na financování podíleli celkovou částkou 579 385,42 Kč, což představuje podíl 7,68 %. Příjmy od klientů za ubytování a stravování na obou pobytech ve výši 191 200 Kč činily podíl 2,53 %. Úroky, ostatní výnosy, tržby z prodeje služeb a členské příspěvky v celkové výši 15 450,03 Kč pokryly zbývajících 0,20 %.

 • Podíl zdrojů na realizaci jednotlivých sociálních služeb a projektů v roce 2023

 • Vyúčtování sbírky Červenobílé dny 

  Číslo jednací: S-MHMP/405042/2014
  Datum oznámení: 21. 3. 2014
  Datum vystavení osvědčení: 31. 3. 2014
  Délka trvání sbírky: od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou
  Účel: Veřejná sbírka se koná za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu LORM z.s.

  Způsoby realizace 21. ročníku sbírky pořádané v roce 2023

  NA BANKOVNÍ ÚČET

  Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023 byly na sbírkový účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 8 693 Kč, od ledna do března 2024 byly dary navýšeny o částku 990 Kč, celkem  9 683 Kč.

  PRONÁJEM TELEFONNÍ LINKY/ DMS
  Celkem byly na sbírku od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 11 663 Kč, od ledna do března 2024 se výtěžek z DMS navýšil o 6 389 Kč, celkem 18 052 Kč. 

  Celkový hrubý výtěžek sbírky za období 1. 4. 2023 k 31. 3. 2024 činí 27 735 Kč, z toho bylo čerpáno 198 Kč na úhradu režijních nákladů spojených s realizací sbírky.

  Zbývající výtěžek ve výši 27 537 Kč bude čerpán na sociální služby pro osoby s hluchoslepotou dle potřeby v období 2024–2026.

  Nečerpané výtěžky ze sbírky jsou evidovány na zvláštních fondech ve vlastních zdrojích organizace:

  • číslo účtu 911 510 − Sbírka Duch Vánoc
  • číslo účtu 911 520 − Sbírka dary VS 303
  • číslo účtu 911 530 − Sbírka DMS

  Z fondu 911 520 Sbírka dary VS 303 bylo v roce 2023 čerpáno:

  • 23 928 Kč na dofinancování sociálně aktivizačních služeb (pobyty a kluby)
  • 198 Kč na úhradu režijních nákladů spojených s realizací sbírky

  Z fondu 911 510 Duch Vánoc bylo čerpáno:

  • 52 212 Kč v roce 2023 na odpisy 2 aut pro terénní sociální práci
  • 13 053 Kč od ledna do března 2024 na odpisy 2 aut pro terénní sociální práci
 • 21. ROČNÍK SBÍRKY REALIZOVANÝ V ROCE 2023 A 2024 (období 1. 4. 2023 – 31. 3. 2024)

  ČERPÁNÍ VÝNOSŮ SBÍRKY OD 1. 4. 2023 K 31. 3. 2024 CELKEM  

 • Finanční kontroly

  • Dozorčí rada LORM z.s. provedla dne 16. 5. 2024 kontrolu účetní závěrky k 31. 12. 2023 a hospodaření v roce 2023 a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
  • Inspekce kvality poskytování sociálních služeb z MPSV byla u nás zahájena dne 29. 11. 2023 ve věci kontroly tlumočnické služby poskytované v Libereckém kraji. Místní šetření proběhlo v Poradenském centru v Liberci 1. 12. 2023, dne 6. 12. 2023 byly inspekci doloženy další požadované podklady. Inspekce se týkala plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a 89 Zákona o sociálních službách, inspekční tým ověřoval, jak u nás probíhá první jednání se zájemcem o službu, jak jsou chráněna jeho práva, zda nedochází ke střetu zájmů a jak takovým situacím předcházíme, jak probíhá samotná služba a zapojení uživatele služby do plánování a hodnocení služby. Inspekční tým se během kontroly seznámil se všemi našimi službami a standardy a dne 18. 12. 2023 nám byl zaslán Protokol obsahující seznam 31 kontrolních zjištění k různým oblastem a kritériím. Ke každému kritériu, které bylo předmětem kontroly, jsme dostali nejvyšší možné hodnocení a během kontroly nebyly zjištěny nedostatky.

 • Audit

  ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
  určena valné hromadě, výkonné radě a dozorčí radě LORM z.s.
  Zpráva o ověření účetní závěrky

  Výrok auditora
  Provedli jsme audit účetní závěrky organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., zkráceně LORM
  z.s., anglický ekvivalent LORM – Society for the Deafblind z.s. (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2023, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2023 a přílohy této účetní závěrky, včetně významných (materiálních) informací o použitých účetních metodách. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě I. Základní údaje v příloze této účetní závěrky. 
  Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., zkráceně LORM z.s., anglický ekvivalent LORM – Society for the Deafblind z.s. k 31.12.2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.

  Základ pro výrok
  Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

  Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
  Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Organizace.
  Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

  Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

  • ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
  • ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

  Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

  Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku

  Statutární orgán Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
  Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada. 

  Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
  Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
  Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

  • Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol statutárním orgánem.
  • Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
  • Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
  • Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
  • Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

  Naší povinností je informovat statutární orgán a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

  22HLAV s.r.o.
  člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
  MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
  Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
  oprávnění KAČR č. 277

  Ing. Filip Konětopský
  oprávnění KAČR č. 2449

  30. května 2024

  Zpráva nezávislého auditora určena orgánům LORM z.s. a poskytovateli finančních zdrojů pro sociální služby 
  Zpráva o ověření dotace MPSV pro poskytování sociálních služeb

  Provedli jsme ověření závěrečného vyúčtování dotace na Zajištění základních činností soc. služeb dle zák. č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. financované z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí za období trvání projektu, tj. období od 1.1.2023 do 31.12.2023, realizovaného organizací LORM z.s., se sídlem Zborovská 96/62, Malá Strana, 150 00 Praha, IČ 452 46 068, na základě dokumentu ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, č.j. MPSV-2023/75471-261 na rok 2023 ze dne 14. 4. 2023. 

  Kritéria, na jejichž základě byl předmět zakázky hodnocen
  Ověření bylo zaměřeno na plnění podmínek výše uvedeného dokumentu, přičemž jsme pracovali s hladinou významnosti (materiality). Ověřovali jsme vedení účetnictví k projektu v souladu s obecně závaznými předpisy a provedli kontrolu efektivního hospodaření s účelovou podporou. Předmětem kontroly bylo též ověření, že všechny evidované náklady jsou skutečnými náklady. Neshledali jsme žádná důležitá přirozená omezení související s hodnocením nebo oceněním předmětu zakázky na základě daných kritérií.

  Rozsah provedených prací
  Ověřování jsme provedli na vzorku relevantních položek. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho závěru.

  Odpovědnost účetní jednotky
  Ředitelka organizace je odpovědná za vedení účetnictví projektu tak, aby bylo úplné, průkazné, srozumitelné a správné v souladu s platnými právními předpisy a za dodržení vybraných podmínek
  výše uvedeného dokumentu týkajících se hospodaření s finančními prostředky projektu. 

  Odpovědnost auditora
  Naší odpovědností je vyjádřit názor na vedení účetnictví projektu a dodržení vybraných podmínek výše uvedeného dokumentu týkajících se hospodaření s finančními prostředky projektu. 

  Prohlášení o použití standardů
  Audit byl proveden v souladu s platnými předpisy České republiky, především se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a Mezinárodními standardy pro ověřovací zakázky, zejména standardem ISAE 3000 (Mezinárodní standard pro ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických informací) a v souladu s vybranými podmínkami výše uvedeného dokumentu.

  Soulad s relevantními požadavky týkajícími se řízení kvality
  Auditor se řídí mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQM 1 v souladu s nímž je povinen navrhnout, zavést a provozovat systém řízení kvality, včetně zásad a postupů upravujících soulad s etickými požadavky, profesními standardy a příslušnými právními předpisy.  

  Soulad s požadavky týkajícími se nezávislosti a dalšími etickými požadavky
  Dodrželi jsme požadavky týkající se nezávislosti a další etické požadavky stanovené Kodexem IESBA, který mj. definuje základní principy profesní etiky, jako jsou integrita, objektivita, odborná
  způsobilost a řádná péče, zachování důvěrnosti informací a profesionální jednání.

  Přehled provedených prací
  V rámci auditu jsme provedli následující práce:

  • kontrola výše poskytnuté dotace uvedená ve výkazu na závěrečné vyúčtování projektu,
  • kontrola dokumentace prokazující náklady projektu, 
  • u mzdových nákladů kontrola smluv, mzdových výměrů, ověření úhrad, 
  • u služeb a materiálových nákladů kontrola faktur a jejich zaúčtování do správného období,
   kontrola správnosti údajů na faktuře, správnosti zahrnutí do dotace, ověření úhrad 
  • ověření zařazení uznatelných nákladů do období realizace projektu, 
  • ověření výše rozpočtu, jeho změn, struktury a čerpání.

  Závěr
  Podle našeho názoru je čerpání finančních zdrojů uvedené v závěrečném vyúčtování projektu ve všech významných ohledech v souladu se schváleným účelem a rozpočtem projektu, na který byly finanční zdroje poskytnuty pro stanovené období, tj. od 1.1.2023 do 31.12.2023. Podle našeho názoru je o finančních zdrojích a jejich čerpání uvedených v závěrečném vyúčtování ve všech významných ohledech účtováno odděleně a správně na základě průkazných daňových dokladů a dokladů o jejich úhradách. Na základě výsledků použitých auditorských postupů jsme nezjistili žádnou významnou skutečnost, která by naznačovala, že účetní záznamy nebyly vedeny v souladu s platnými právními předpisy nebo že by nebyly dodrženy podmínky pro čerpání finančních zdrojů stanovené výše uvedeným dokumentem. Organizace sestavila závěrečné vyúčtování za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 v souladu s účetnictvím. Celkové vykázané uznatelné výdaje poskytnutého příspěvku činí 6 479 388 Kč. Podle našeho názoru dané vyúčtování ve všech významných ohledech věrně zobrazuje výdaje výše uvedeného projektu a hospodaření s tímto příspěvkem je v souladu se stanovenými podmínkami. 

  22HLAV s.r.o.
  člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
  MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
  Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
  oprávnění KAČR č. 277

  Ing. Filip Konětopský
  oprávnění KAČR č. 2449

  30. května 2024

8. Naši dárci a podporovatelé

Za finanční pomoc v roce 2023 DĚKUJEME:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 6 479 388 Kč na projekty:

 • ve výši 3239 694 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
 • ve výši 405 093 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
 • ve výši 945 219 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
 • ve výši 1 889 382 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvek ze sbírky Světluška v celkové výši 500 000 Kč na projekt  Sociální služby pro hluchoslepé.

Za finanční, věcnou a další podporu sociálních služeb pro hluchoslepé v roce 2023 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

 • Přátelům z KLUBU Z VIKTORKYza finanční částku ve výši 36 500 Kč.
 • Společnosti RECYKLACE ODPADŮ A SKLÁDKY A.S. za finanční dar ve výši 20 000 Kč.
 • Společnosti STADLER PRAHA, S.R.O. za finanční dar ve výši 25 500 Kč.
 • Společnosti VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES (ŠkoFIN, s.r.o.) za finanční dar ve výši 25 000 Kč.
 • Společnosti IGT CZECH REPUBLIC LLC. za finanční dar ve výši 30 000 Kč.
 • Společnosti SMART CONSUMERS, S.R.O. za finanční dar ve výši 20 000 Kč.
 • Obci ÚHOLIČKY za finanční dar ve výši 5 000 Kč.
 • Panu MILANU KOKLAROVI, který odevzdal do neziskového projektu Remobil celkem 97 mobilních telefonů a požádal o věnování částky 10 Kč z každého odevzdaného mobilu pro naši organizaci LORM. Celkem se jednalo o 970 Kč. Projekt provozuje společnost REMOBIL, Z.S.
 • Paní JIŘINĚ TVAROCHOVÉ, naší dlouholeté dárkyni, která se rozhodla věnovat finanční prostředky ze svého nadačního fondu „The Tomas Tvaroch-Avis Memorial Fund“ více charitativním organizacím. Sociální služby pro hluchoslepé klienty LORMu podpořila darem ve výši 112 682,40 Kč. Děkujeme za tak štědrý dar, moc si jej vážíme!
 • Děkujeme ŠÁRCE & LOTHAROVI BUYNY za nápad věnovat ve prospěch LORMu část jejich narozeninového dárku! Manželé Buyny oslavili 7. října 2023 v německém Koblenzi společně se svými přáteli kulaté narozeniny a nabídli všem gratulantům, že namísto dárků mohou finančně podpořit 2 vybrané charitativní projekty. A jedním z nich byly sociální služby pro hluchoslepé klienty LORMu. Hodnota narozeninového daru dosáhla částky 23 844,40 Kč. Děkujeme všem gratulantům i oběma oslavencům!
 • Společnosti LMC, S.R.O., která nám v roce 2023 opět umožnila inzerovat za symbolickou cenu.
 • VŠEM BĚŽKYNÍM a BĚŽCŮM, kteří svým sportovním výkonem podpořili sociální služby pro hluchoslepé a LORM účastí na běžeckých závodech pořádaných od jara do podzimu pod hlavičkou PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON, SPOL. S R.O.
 • Za laskavou pomoc děkujeme individuálním dárcům a členům našeho klubu dárců „Červenobílé klubko“.

Zpět na obsah

9. Identifikační údaje

Název organizace: LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
Právní forma: zapsaný spolek
Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5
IČ: 45246068
DIČ: CZ45246068
Bankovní účet: 19-1451940207/0100 u KB Smíchov
Datum založení: 4. 11. 1991, č. registrace u MV ČR VSC/1-8317/91-R
Spolek zapsaný pod sp. zn. L 2689 u Městského soudu v Praze
Tel: 257 314 012
E-mail: info@lorm.cz
Internetové stránky: www.lorm.cz
Statutární zástupci:
Pavel Nepraš, předseda Výkonné rady
Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka

10. Kontakty

Poradenské centrum Praha
služby v rámci Prahy, Středočeského, Plzeňského, Ústeckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje
Zborovská 62, 150 00 Praha 5
tel: 257 314 012, mobil: 777 764 191, e-mail: praha@lorm.cz

Poradenské centrum Liberec
služby zajišťovány z Prahy, služby v rámci města Liberec a Libereckého kraje
Zahradní 415/10, 460 01 Liberec 1
mobil: 777 760 327, e-mail: liberec@lorm.cz

Poradenské centrum Jindřichův Hradec
služby v rámci Jihočeského kraje a kraje Vysočina
Na Točně 1/V, 377 01 Jindřichův Hradec
mobil: 777 764 200, e-mail: jiznicechy@lorm.cz

Poradenské centrum Brno
služby v rámci města Brno a Jihomoravského kraje
Křenová 67, 602 00 Brno
mobil: 777 764 192, e-mail: brno@lorm.cz

Poradenské centrum Ostrava
služby v rámci města Ostrava, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje
30. dubna 2938/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
mobil: 777 764 195, e-mail: ostrava@lorm.cz

Foto: Petra Zimermanová, Markéta Bøyesen, archiv LORM z.s.