Výroční zpráva LORM z.s. za rok 2016

14. 7. 2017

Verze ke stažení:

str 0 Titulní strana

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

Obsah

1. Úvodní slovo
2. LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2016

4. Práce s veřejností

5. Struktura organizace a lidské zdroje

6. Spolupráce

7. Finanční zpráva

8. Naši dárci a podporovatelé

9. Identifikační údaje

10. Kontakty

1. Úvodní slovo

str 2Vážení partneři, členové a uživatelé našich služeb,

zvu vás k přečtení naší Výroční zprávy. Najdete v ní shrnutí všeho podstatného, co jsme spolu v roce 2016 v LORMu prožili. Tuším, že vás asi nejvíce zaujmou reportáže od účastníků pobytu v Beskydech pod Lysou horou a ohlédnutí za 6. ročníkem umělecké soutěže o Cenu Hieronyma Lorma. Za povšimnutí však určitě stojí také přehled všech poskytnutých sociálních služeb a realizovaných projektů včetně statistiky za rok 2016.

Říká se, že statistika nuda je, ale právě ta nejvíc vypovídá o celoroční  mravenčí práci všech členů týmu, a především terénních sociálních pracovníků. Od pondělí do čtvrtka vyrážejí za našimi klienty po celé republice, aby jim pomohli v každodenním životě s hluchoslepotou, v pátek se obvykle věnují potřebné administrativě, přípravám, dokumentaci… Jak konkrétně pomáhají? Jako průvodci a tlumočníci, např. při návštěvě lékaře nebo na úřadech, při výuce Lormovy abecedy, taktilního znakového jazyka nebo Braillova písma, při vyřizování žádostí o příspěvek na péči, na novou pomůcku, při výuce prostorové orientace a samostatné chůze s červenobílou holí atd.

Lormáci se průměrně 2x měsíčně setkávají při našich pěti poradenských centrech na pravidelných akcích. Program mají bohatý a pestrý, jak vám více prozradí nejen samotný přehled akcí, ale také fotky, které pravidelně zveřejňujeme na našich webových stránkách i na Facebooku. A právě Facebook se stal v posledních letech naší živou nástěnkou. Proto, chcete-li být s námi v kontaktu po celý rok, sledujte náš profil na https://www.facebook.com/lorm.spolecnost.pro.hluchoslepe/.

Pro mne osobně byl rok 2016 z pohledu administrativy poněkud ubíjející. Možná se ptáte proč? K té každodenní a pravidelně se opakující práci, spojené se psaním žádostí o dotace a finanční příspěvky včetně psaní všech možných průběžných a závěrečných zpráv a především vyúčtování, u nás loni během dubna až června proběhly 3 velké kontroly. Já kontroly vždy vítám jako příležitost doložit, že vše děláme dobře a v souladu se zákonem, zkrátka je to pro nás další nástroj, jak být transparentní a důvěryhodní pro naše příznivce. Ale každá kontrola pro nás současně znamená připravit spoustu často již zkontrolovaných podkladů, materiálů a přehledů a pocitově toho papírování bylo loni opravdu hodně. Jak se na následujících řádcích ve Finanční zprávě dočtete, všechny 3 loňské kontroly, i ty další, které proběhly letos na jaře, dokládají, že nám můžete věřit. V těch pár krátkých větách se skrývá další hromada práce, která není vidět.

Ve Výroční zprávě každoročně zveřejňujeme poděkování všem našim partnerům, příznivcům a dárcům. Jedná se o dlouhý a úctyhodný seznam lidí, kteří nám ochotně a často již mnoho let pomáhají. A rok od roku je ten seznam delší! Za to před našimi příznivci smekám a upřímně všem tleskám! Když si poděkování za rok 2016 přečtete, získáte bližší představu, kolik lidí a jakou formou nám fandí a kolik je za tím vším práce, času a dobré vůle!

Způsobů, jak nám naši příznivci pomáhají, je mnoho a nemusí to být „jenom“ finanční příspěvek nebo zaslaná dárcovská SMS. Někteří za nás běhají, jiní v náš prospěch nakupují na internetu nebo pořádají veřejné čtení, „mlsné koutky“, mezinárodní snídaně, koncerty, happeningy, městské lehce šifrovací hry nebo si na naší charitativní výstavě vydraží fotku… Podporovat svoji oblíbenou „neziskovku“ jde i zábavným způsobem, např. zážitkem, sportovní výzvou nebo zorganizováním benefiční akce, záleží jen a jen na možnostech, ochotě a kreativitě každého z nás. Každá pomoc je pro nás důležitá, ať už nám pomáháte jednorázově či dlouhodobě, v roli odborníka či dobrovolníka, individuálního dárce nebo strategického partnera, vytrvalce nebo „poutníka“, každá pomoc se počítá a je vítána!

Důležitá je společná dobrá vůle, stejný cíl a vzájemný respekt, které nás v organizaci LORM spojují v jedno mimořádné společenství spřízněných duší.

Děkuji všem svým kolegům za jejich pracovitost, zodpovědný a laskavý přístup ke klientům, k práci i k organizaci. Poděkování si zaslouží i všichni členové Výkonné a Dozorčí rady spolu s předsedou, kteří našemu spolku nezištně věnovali a věnují spoustu svého volného času, aby se mohli spolupodílet na řízení a kontrole činnosti LORM z.s. Při tom děkování nesmím zapomenout na všechny dobrovolníky, kteří nám nejen v Praze, ale i na pobočkách pomáhají bez nároku na jakoukoliv odměnu. A samozřejmě nemohu zapomenout na naše partnery, dárce a spolupracující organizace.

Za všechny, kterým vaše pomoc pomáhá, vám všem upřímně DĚKUJI!

Mgr. Petra Zimermanová
ředitelka LORM z.s.
 str 4

2. LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

Kdo jsme

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. sdružuje hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti.

Poslání a cíle

Posláním organizace je sdružovat hluchoslepé osoby a jejich rodiny i příznivce a prosazovat a hájit zájmy hluchoslepých osob. Mezi dlouhodobé cíle sdružení LORM patří:

 • Zajišťovat komplexní služby pro hluchoslepé
 • Rozvíjet pracovní a sociální rehabilitaci
 • Rozvíjet spolupráci s rodinami, odborníky i organizacemi v rámci ČR i zahraničí
 • Rozvíjet pedagogickou a vzdělávací činnost, činnost odborně publikační a věnovat se propagaci problematiky hluchoslepých

Historie a současnost

str 5Sdružení LORM bylo založeno v roce 1991 na základě potřeb zrakově postižených spoluobčanů s přidruženou vadou sluchu, neboť zde do té doby neexistovala žádná organizace, která by se věnovala péči o hluchoslepé. Za 25 let se organizaci LORM podařilo vybudovat v České republice základní síť sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou. V poradenských centrech v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě a prostřednictvím terénních sociálních pracovníků dnes nabízíme odborné sociální služby, sociální rehabilitaci – výuku komunikace, sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu, průvodcovské a předčitatelské služby, tlumočnické služby a mnohé další. Cílem služeb je připravit klienta vést samostatný, plnohodnotný a důstojný život ve svém přirozeném prostředí.

Komu pomáháme

Služby jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením zraku a sluchu různého stupně v rámci celé ČR, naší cílovou skupinou jsou osoby s hluchoslepotou. Základním kritériem pro poskytnutí služby je kombinované duální postižení zraku a sluchu. Výchozím kritériem definice naší cílové skupiny je především funkční hledisko zohledňující sociální problematiku.

Hluchoslepota je jedinečné postižení dané souběžným poškozením zraku a sluchu různého stupně. Způsobuje především potíže při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Zabraňuje hluchoslepému člověku plnohodnotně se zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění odborných služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí.

Zpět na obsah

DEPISTÁŽ
Podle statistik, zveřejněných na Evropské konferenci hluchoslepých osob v Dánsku v roce 2003, připadá na 100 000 obyvatel 40 hluchoslepých osob. V České republice by tedy mělo žít až 4 000 osob s tímto handicapem. Komplexnější depistáž byla v ČR provedena naším sdružením na začátku 90. let, kdy bylo vyhledáno kolem 380 osob. Z těchto osob a dalších nově získaných bylo před zahájením dalších hloubkovějších depistáží v roce 2007 v evidenci organizace celkem 145 hluchoslepých. V roce 2007 se podařilo vyhledat 15 osob s hluchoslepotou, v roce 2008 jsme objevili v rámci všech regionů 32 osob s hluchoslepotou, v roce 2009 jsme zaevidovali dalších 20 osob s tímto handicapem, v roce 2010 se jednalo o 19 nových zájemců o naše služby, v roce 2011 o 14 nových uživatelů, v roce 2012 nám přibyli další 4 hluchoslepí. V roce 2013 jsme evidovali 215 hluchoslepých a v letech 2014 ca 2015 bylo v naší databázi celkem 222 a v roce 2016 celkem 229 takto postižených osob.

Kde působíme

Poradenská centra LORM se nacházejí na území hl. m. Prahy, v Libereckém, Jihočeském, Jihomoravském, a Moravskoslezském kraji. Do ostatních krajů terénní sociální pracovníci dojíždějí podle potřeb klientů.

Zpět na obsah

3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2016

Sociální služby pro osoby s hluchoslepotou

Služby LORM z.s. registrované u Magistrátu hl. m. Prahy pod č. j. 278548/07:

 • Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. poradenství v oblasti sociální péče (mimořádné výhody pro zdravotně postižené; příspěvek na péči; ostatní peněžité a věcné dávky; sociální výhody), důchodového zabezpečení, státní sociální podpory a výběru vhodných kompenzačních pomůcek (pomoc při výběru kompenzační pomůcky včetně vydávání doporučení; osobní asistence při výběru pomůcky; pomoc při podávání žádosti o příspěvek na pomůcku)
 • Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. nácvik komunikace (Lormova abeceda, Braillovo písmo, znakový a taktilní znakový jazyk), nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, průvodcovské služby na úřady, k lékaři, na nákupy, předčitatelská služba, informační servis formou časopisu Doteky atd.
 • Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou dle § 56 zákona č. 108/2006 Sb. tlumočení ve znakovém a taktilním znakovém jazyce, Lormově abecedě, pomocí prstové abecedy či orálně při kompenzaci sluchadly
 • Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb. týdenní edukačně-rehabilitační pobyty, pravidelná setkání při Poradenských centrech LORM,víkendová setkání

str 8Registrace zahrnuje sociální služby zajišťované ve všech krajích České republiky a regionálních poradenských centrech LORM z.s.

Průběh služeb v roce 2016

Začátkem roku byli všichni stávající uživatelé našich služeb seznámeni s aktuální nabídkou služeb a skupinových akcí na rok 2016, ze které si zvolili pro sebe potřebné služby. V průběhu roku pracovali terénní sociální pracovníci na základě sepsaných smluv, ve kterých je uvedena frekvence a druh poskytované služby. Služby byly klientům poskytovány celoročně v pracovní době. Pracovníci i dobrovolníci LORMu se při poskytování služeb řídí principy Etického kodexu LORM z.s. Všechny sociální služby byly klientům poskytovány zdarma. Uživatelé služeb pouze přispěli na ubytování a stravování na Víkendové konferenci spojené s oceněním vítězů 6. ročníku o Cenu Hieronyma Lorma a na letním pobytu v Malenovicích.

Zpět na obsah

Poradní dny

Poradenské centrum LORM Praha: pondělí 13.00–17.00

Poradenské centrum LORM Brno: 1. a 3. úterý v měsíci 9.00–15.30

Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec: 1. a 3. pondělí v měsíci 11.00–15.00

Poradenské centrum LORM Liberec: 1. a 3. pondělí v měsíci 9.00–13.00

Poradenské centrum LORM Ostrava: 1. pátek v měsíci 10.00–15.00

V poradní dny byly poskytovány jednorázové informace a poradenství klientům, rodinným příslušníkům, pracovníkům s lidmi s hluchoslepotou, dobrovolníkům, zájemcům o problematiku z řad veřejnosti a případně studentům speciální pedagogiky praktikujícím v LORMu.

Hodnocení, kvalita a podpora

Služby byly v roce 2016 pravidelně kontrolovány formou měsíčních porad týmu, na kterých terénní sociální pracovníci hodnotili svoji práci s klienty za uplynulý měsíc. Na kvalitu odborné a terénní práce dohlížela kromě ředitelky také metodička LORM z.s.

Statistika sociálních služeb v roce 2016

str 10Kvantitativní hodnocení je získáváno na základě měsíčních statistických výkazů, výkazů práce a individuálního plánu práce s klientem, které terénní sociální pracovníci zpracovávají a předávají ke kontrole metodičce a ředitelce. Výkazy detailně ukazují podíl vlastní terénní práce s klientem a podíl administrativní práce. Formuláře slouží k pravidelnému měsíčnímu, pololetnímu a ročnímu hodnocení práce jednotlivých terénních sociálních pracovnic podle poradenských center a oblastí.

Ke konci roku 2016 jsme evidovali 229 osob s hluchoslepotou v České republice, kterým byly nabídnuty sociální služby včetně základního a odborného poradenství. Z tohoto počtu byly poskytovány pravidelné sociální služby na smluvním principu celkem 134 uživatelům. Se všemi evidovanými hluchoslepými osobami jsme byli v písemném kontaktu (pravidelné zasílání nabídky služeb a novinek z oblasti sociálně právní).

Celkem se v roce 2016 uskutečnilo mezi terénními sociálními pracovníky LORM z.s. a uživateli služeb 6 424 kontaktů. Terénní sociální pracovníci se v rámci individuální přímé práce věnovali klientům v celkovém počtu 4 668 hodin, celkem se jednalo o  7 911,5 hodin přímé práce s uživateli služeb.

Statistika sociálních služeb v roce 2016

Typ sociální služby Individuální práce v hod. Skupinová práce v hod. CELKEM Počet kontaktů
Sociální rehabilitace 3 565,5 1 397,5 4 963,0 2 360
Odborné sociální poradenství 920,0 174,0 1 094,0 2 590
Tlumočení 182,5 0,0 182,5 99
Sociálně aktivizační služby 0,0 1 672,0 1 672,0 1 375
CELKEM 4 668,0 3 243,5 7 911,5 6 424

 graf-2016

Zpět na obsah

Podrobný popis vybraných sociálních služeb a projektů

Edukačně-rehabilitační pobyty

str 7Edukačně-rehabilitační pobyty patří již tradičně do nabídky našich sociálně aktivizačních služeb. Týdenní skupinové pobyty jsou zaměřené na sociální rehabilitaci a rozvoj komunikace u hluchoslepých a konají se v zajímavých lokalitách a rekreačních střediscích Čech a Moravy. Programy pobytů doplňujeme o další prvky, např. arteterapii, muzikoterapii, dramaterapii, literární tvorbu apod. V roce 2016  jsme pořádali jeden edukačně-rehabilitační pobyt od 27. 5. do 3. 6. se zaměřením na sociální rehabilitaci. a pěší turistiku v Malenovicích v hotelu Petr Bezruč v Beskydech. Tohoto pobytu se zúčastnilo 16 hluchoslepých klientů z celé republiky společně se svými 17 průvodci a tlumočníky z řad rodinných příslušníků, přátel, pracovníků a dobrovolníků LORM. A jak jsme se měli na pobytu v zeleném malebném údolí přímo pod Lysou horou? Každý den rozcvička, výlety k Satinským vodopádům, do Frýdlantu, ke koním, šamanské bubny a tibetské mísy, tvoření z papíru, bazén a wellness, společenské hry, zážitková bojovka „Beskydovka“, dramatizace pohádky „O řepě“, společné zpívání s kytarou. Také celodenní výšlap na Lysou horu se 3 nejzdatnějšími klienty a vodicím psem Garym. Našlapali jsme nahoru a dolů patnáctikilometrový okruh, 300 metrů převýšení. Nejnáročnější byl sestup po kamenech a kořenech v terénu, ale dali jsme to! Ostatně příspěvky od hluchoslepých turistů hovoří za vše:

Počasí bylo bez mráčků, dostali jsme obědové balíčky a šli. Na Lysé jsem už jednou byl s kamarádem Tondou před 25 lety, ale tentokrát jsme to vzali jinudy. Přátelé, kde se vzalo tolik kamení? Hotové lávové pole! Nohy nejen v kotnících dostávaly pořádně zabrat, ale vrchol se nám podařilo zdolat. Stojí tam Zátopkova chata, Bezručova chata, meteorologická stanice, stanice horské služby. V roce 1910 na Lysé napadlo 4,95 metrů sněhu! Také jsme potkali adrenalinové nadšence či blázny, na horských kolech sjížděli dolů, jednotliví osamělí běžci v těch kamenech běhali tam i zpět, následky možných úrazů si umíte domyslet. Posilnili jsme se na sestup, čekaly nás kilometry kamení a kamení. Průvodci vyhledávali cestu pro každý krok, sami museli dávat pozor na zvrtnutí a ještě museli hlídat a vést nás, bylo to náročné. Ani si nedovedu představit záchranáře – sanitka by nedojela, vrtulník nemá kde přistát… Ale Lormáci to zvládli! Došli jsme celí zmlácení, těšili se do sprchy. Před usnutím jsem si říkal, jaké bude ráno… Dobré. Na túru bych vyrazil, ale bez kamení J. Místo toho jsme jeli na celodenní zájezd do Kopřivnice do muzea Tatry. Byl jsem tam poprvé. Moc krásná nablýskaná autíčka! Od veteránů, např. hadimršky, až po vozy, které se vyráběly až do r. 1990. Nyní už je ve výrobě jen nákladní Tatra, o kterou je ve světě velký zájem. Potom jsme jeli do Štramberku, kam jsem se moc těšil, hlavně na štramberské uši J. Vylezli jsme na Štramberskou Trúbu, na náměstíčku provoněném pekárničkami jsme se občerstvili. Štramberští mají na své uši licenci, takže nikde jinde na světě je nedostanete.

Milan Koklar

 

str 29Vzhledem k tomu, že ráda chodím a objevuji něco nového se svým mužem i za cenu bolavých nohou, jsem byla natěšená na Beskydy. Nastavila jsem si cíl – výstup na Lysou horu… První den se všichni překonali, protože i ti nejméně zdatní došli do cíle k chaloupce U Veličků. Výlet nebyl nijak dlouhý, ale výstup pro některé spoluúčastníky vzhledem k handicapu náročný. Gratuluji k výkonu a smekám… Druhý den byla pro tři nejzdatnější dvojice naplánovaná pěší túrka do Frýdlantu nad Ostravicí a zpět autobusem. Samozřejmě hned ráno pršelo, a tak jsme měli zajímavou přednášku i s praktickou ukázkou o terapii hudbou. Odpoledne se mírně změnila předpověď počasí a vyrazili jsme ven vybaveni pláštěnkou a deštníkem: já, Vláďa, Zdena, Milan, Standa, Petra a Zuzka se psem. Ostatní šli na koníčky… Užili jsme si to, neboť navzdory předpovědi nekápla celou cestu ani kapka a doprovázelo nás i sluníčko. Lít začalo, až když už jsme byli v hotelu. Mně také svitla naděje, že nejsem blázen sama, a ještě ve Frýdlantu padla dohoda, že pokud ráno nebude lít, razíme na můj sen Lysou horu a na oběd jsme objednali balíček. A ráno hurá!!! Pohled na horu od hotelu vzbudil malé zaváhání. Šli jsme celkem v pohodě, když bylo třeba odpočívat, zastavili jsme a posilnili se. Plnil se cíl. Užívali jsme si výhledu do údolí, jak se zmenšuje hotel. Poslední kilometr byl drsný stoupák. Statečně jsme lezli vzhůru za hlasitého bzukotu pilných včeliček, které opylovaly obalené květy borůvčí. Splavení potem jsme zdolali poslední metry a stal se ze mě šťastný blázen. Byla jsem opět blíž k slunci a nebi. Pokochali a pomazlili jsme se z ptačí perspektivy s matičkou zemí, posilnili se a vyrazili jsme na horší cestu. Sestup. Asi v polovině se ozvala artróza v koleni. Poslední svah na sjezdovce už bylo utrpení a noc poté ještě horší, ale já to dokázala! Byla jsem nahoře a stal se ze mě šťastný blázen… Zbytek pobytu už byl volnější. Výlet do Tatry Kopřivnice (muzeum) a Štramberk (věž Trúba a pověstné perníkové štramberské uši) za krásného počasí autobusem. Ve středu nám první skupina předvedla pásmo všehochuti. Další skupiny se pak připravovaly na svůj program. Odpoledne jsme všichni vyrazili do Malenovic nahlédnout do místního malebného kostelíka a po zhoršení počasí jsme se uvelebili v příjemné restauraci. Já již šetřila svá kolena a jeli jsme autem. Pro nás s mužem poslední den pobytu – čtvrtek: druhá skupina, tedy moje, připravila smyslovou a vědomostní soutěž a třetí skupina zahrála parodii na pohádku „O řepě“. Všem přítomným chci poděkovat za úžasný týden a zvlášť těm, co připravili celý program.                                                                                                                

 Olga Pírková

 

Malenovice z pohledu dobrovolnice

str 19Působím jako dobrovolnice v brněnské pobočce LORMu a ráda bych se s vámi podělila o dojmy z pobytu v Beskydech, kterého jsem se zúčastnila spolu s dalšími průvodci a klienty… Každé ráno byla rozcvička a pevný denní řád. V sobotu se konal výlet k vodopádům, pro všechny to byl obrovský výkon, a když si na to vzpomenu, bolí mě nohy ještě teď. Většina následujících dnů byla klidnější a výlety byly děleny podle schopnosti, takže bylo možné zavděčit se každému. K naší smůle celý týden byl lehce deštivý, ale nikomu to nezabránilo v příjemném programu v podobě arteterapie a muzikoterapie. Bylo možné si vyrobit plastické kytičky pomocí krepového papíru a panenky z drátku. Při muzikoterapii jsme mohli slyšet zvuky šamanského a indiánského bubnu, ozvučná dřívka a jiné hudební nástroje. Zájemci se mohli během pobytu podívat na Lysou horu, uskutečnil se výlet do Štramberku za legendárníma štramberskýma ušima a na Štramberskou Trúbu. Dále se malá skupinka vydala na nedaleký kostelík v přilehlé vesnici, který je i přes svou malou velikost neuvěřitelně krásný. V Kopřivnici jsme navštívili muzeum Tatry. Jedno odpoledne bylo věnováno výletu do Frýdlantu nad Ostravicí, ve kterém jsme si prohlédli kostel a navštívili místní pivovar a cukrárnu. Jeden z výletů byl i na nedaleký koňský ranč, kde byla možnost se na koních projet nebo si je alespoň pohladit. Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že se pobyt moc povedl, a jsem si jistá, že se všichni těší na další stejně jako já.

Dorota Doležalová

Pravidelná setkání při Poradenských centrech LORM

str 9Každý měsíc pořádáme při našich Poradenských centrech LORM v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě pravidelná setkání hluchoslepých klientů se zaměřením na arteterapii, muzikoterapii, sociální rehabilitaci s přednáškami např. o pomůckách. S příchodem jara vyrážíme ven do přírody na různé výlety, výstavy a zajímavé akce. Naši klienti měli připravený program buď v Poradenských centrech LORM (např. hraní společenských her, výroba vánočních či velikonočních přání, beseda s městskou policií atd.), nebo navštívili se svým terénním sociálním pracovníkem řadu zajímavých výstav, prohlídek a míst. Velký ohlas v roce 2016 měla například prohlídka chrámu sv. Mikuláše a návštěva Trmalovy vily v Praze, výlet do Litomyšle, přednáška o Karlu IV., přednáška „Bezpečný domov“, či návštěva Severočeského muzea v Liberci. V roce 2016 se uskutečnilo celkem 84 setkání, momentky z nich postupně zveřejňujeme ve Fotogalerii na www.lorm.cz.

 

Praha

13. 1. 2016 Novoroční setkání
9. 2. 2016 Návštěva Kočičí kavárny a společenské hry
23. 2. 2016 Návštěva Trmalovy vily, výklad o Janu Kotěrovi
8. 3. 2016 Pleteme z proutí
30. 3. 2016 Výstava Slovanská epopej
12. 4. 2016 Prohlídka Divadla Spejbla a Hurvínka
28. 4. 2016 Návštěva Bunkru Parukářka
10. 5. 2016 ZOOPark Radonice
17. 5. 2016 Prohlídka zámku Hořovice a okolí
9. 6. 2016 Šifrovací hra „Královské mysterium“
16. 6. 2016 Návštěva Lidic a Buštěhradu
26. 7. 2016 Prohlídka skanzenu v Přerově nad Labem
9. 8. 2016 Výlet do Lysé nad Labem
23. 8. 2016 Za historií do Brandýsa nad Labem
14. 9. 2016 Výstava Retro v Tančícím domě
22. 9. 2016 Výlet na zámek Dobříš
11. 10. 2016 Prohlídka chrámu sv. Mikuláše
 3. 11. 2016 Přednáška o životě hluchoslepých v Německu
22. 11. 2016 Výroba vánočních přání pro sponzory
 2. 12. 2016 Hmatová výstava soch, Staroměstská radnice, vánoční trhy
20. 12. 2016 Vánoční posezení

 

Brno

2. 1. 2016 „Co je to?“ – procvičování jemné motoriky
16. 2. 2016 Arteterapie „Těšíme se na jaro“
1. 3. 2016 Přednáška o Japonsku
15. 3. 2016 Arteterapie „Velikonoce“
5. 4. 2016 Společenské hry
21. 4. 2016 Prohlídka Technického muzea v Brně
5. 5. 2016 Dopravní hřiště Riviéra
17. 5. 2016 Zetor Gallery
7. 6. 2016 Brněnské dominanty
23. 6. 2016 Výlet na Vranov
27. 6. 2016 Posezení v Chrlicích
6. 9. 2016 Výlet do Litomyšle
20. 9. 2016 Výlet do Těšan
18. 10. 2016 Posezení k Ceně Hieronyma Lorma
1. 11. 2016 Výroba vánočních dekorací
15. 11. 2016 Výroba vánočního anděla
6. 12. 2016 Výroba vánočního závěsu
20. 12. 2016 Vánoční klub

 

Ostrava a Přerov

15. 1. 2016 Novoroční setkání (Přerov)
22. 1. 2016 Znalostní kvíz
12. 2. 2016 Znalostní kvíz a, b, c, d (Přerov)
19. 2. 2016 Výroba jarních stromečků
11. 3. 2016 Hádej, kdo jsem? (Přerov)
29. 4. 2016 Ochutnávka čajů
10. 6. 2016 Arteterapie – tvorba z krepového papíru
17. 6. 2016 Arteterapie – tvorba z krepového papíru (Přerov)
15. 7. 2016 Přednáška o Karlu IV. (Přerov)
12. 8. 2016 Lidové hádanky (Přerov)
11. 11. 2016 Výroba vánočních přání (Přerov)
2. 12. 2016 Výroba vánočního závěsu
9. 12. 2016 Výroba vánočního závěsu (Přerov)

Jindřichův Hradec    

14. 1. 2016 Drátkování
26. 1. 2016 Středověk – jak se tenkrát žilo
11. 2. 2016 Výlet do historie
23. 2. 2016 Výroba soli do koupele
17. 3. 2016 Bezpečný domov
5. 4. 2016 Příběh města Českých Budějovic
20. 4. 2016 Návštěva zdravotnické záchranné služby
5. 5. 2016 Zoo Jihlava
18. 5. 2016 Dominikánský klášter na Piaristickém náměstí
16. 6. 2016 Bylinky
9. 8. 2016 Botanický ústav Třeboň
14. 9. 2016 Letecká záchranná služba
29. 9. 2016 Zdravý životní styl
25. 10. 2016 Výstava reliéfních obrazů
8. 11. 2016 Výroba vánočních přání
6. 12. 2016 Vánoční klub

Liberec    

18. 1. 2016 Tvořivé odpoledne (arteterapie)
1. 2. 2016 Přednáška městské policie o bezdomovectví
18. 2. 2016 Severočeské muzeum
7. 3. 2016 Velikonoční výzdoba
18. 4. 2016 Přednáška „Jak komunikovat s lékařem“
9. 5. 2016 Zahradnictví Frýdštejn
14. 6. 2016 Příroda kolem nás – setkání s dendroložkou Severočeského muzea
29. 6. 2016 Předprázdninové posezení
18. 8. 2016 Zámek Hrubý Rohozec
5. 9. 2016 Exotické vaření
20. 9. 2016 Návštěva Frýdlantu
3. 10. 2016 Hudební nástroje z dalekých krajů
20. 10. 2016 Návštěva Domova Maxov
7. 11. 2016 Přednáška „Plody podzimu“
22. 11. 2016 Výroba vánočních přání
19. 12. 2016 Vánoční posezení

Zpět na obsah

Doteky – časopis nejen pro hluchoslepé

jaro-2016Časopis Doteky vydáváme čtvrtletně od roku 1994 ve specifických formátech vhodných pro hluchoslepé čtenáře, tj. ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu a jako zvukovou nahrávku v mp3 formátu. Doteky jsou také k dispozici v elektronické podobě a přinášejí novinky z organizace LORM, zprávy z oblasti hluchoslepoty nejen od nás, ale i ze světa, informace v sociálně právní oblasti, součástí Doteků jsou rubriky Zdraví, Právní poradna, Nad dopisy čtenářů, Místo mého srdce, Hluchoslepé osobnosti apod.

A co zajímavého například najdete v loňském jarním čísle Doteků? Můžete si v něm otevřít Okénko do Libereckého kraje, naplno vychutnat báječné sushi v ostravském lormáckém klubu, v dobré náladě a s plným břichem pocestovat po Berounsku, kraji nádherném, magickou řekou prozářeném. Dozvíte se i o novinkách v kompenzačních pomůckách a rozpohybujete se s hluchoslepou učitelkou tance. Skvělá mařinka vonná vám před závěrečným vařením zklidní nervy i žaludek a vy se s vervou můžete vrhnout do vyzkoušení nového receptu. A zapomenete na to, že něco nejde! Takové slovo totiž Míša Marešová, hluchoslepá mladá maminka malé Ilonky, prostě nezná.

Doteky jsou důležitým komunikačním prostředníkem – mostem, který propojuje hluchoslepé po celé České republice. Současně je časopis prostorem, kde se mohou hluchoslepí sami vyjadřovat, ať už formou básně, reportáže, zprávy či oblíbeného receptu. Krásné a originální ilustrace titulní strany Doteků pro nás bez nároku na honorář připravuje dobrovolník a grafik Tomáš Zach. Všechna nová i starší čísla Doteků jsou volně k prohlédnutí či ke stažení na webových stránkách www.lorm.cz Doteky vychází díky finanční podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

6. ročník Ceny Hieronyma Lorma

nove_logo_CHLTvůrčí osobnosti z řad hluchoslepých převzaly v sobotu 8. října během slavnostního večera ceny za svoji uměleckou tvorbu na společné téma Pohádka o životě. Vyhlášení výsledků 6. ročníku soutěže o Cenu Hieronyma Lorma proběhlo o víkendové konferenci LORM z.s. v Kralupech nad Vltavou. V literární soutěži se udělovaly hned dvě ceny Cena odborné poroty a Cena veřejnosti. Hlavní cenu Odborné poroty za 1. místo v kategorii poezie převzala paní Olga Pírková za báseň Bohatství. Zajímavá shoda v hodnocení nejlepšího díla nastala v kategorii próza. Porota se ve svém hodnocení shodla s hlasováním veřejnosti, a tak obě první ceny vyhrál František Hynek se svým literárním dílem Záhada? Náhoda? Tajemství?

str 12 BCena veřejnosti byla udělena na základě hlasování, které bylo zpřístupněno od poloviny srpna do půlky září na webových stránkách www.lorm.cz. Největší počet elektronických hlasů od veřejnosti v kategorii poezie zcela suverénně získala báseň Matčina modlitba paní Olgy Opavské. Do elektronického hlasování se zapojilo přes 200 osob. Sdružení LORM na své konferenci zpřístupnilo všechny přihlášené básně a povídky, které si mohli návštěvníci přečíst ve zvětšeném černotisku a Braillově písmu. Výtvarná díla zde byla rovněž vystavena a právě samotní účastníci akce rozhodli hlasováním o vítězi výtvarné soutěže. Největší počet hlasů a Cenu veřejnosti získala socha Hieronymus Lorm – objevitel nových cest, kterou do soutěže přihlásila Václava Turková. Hliněná socha zpodobňuje hluchoslepého básníka a filosofa Hieronyma Lorma, autora dotekové abecedy, právě při komunikaci pomocí Lormovy abecedy.

Václava Turková byla také oceněna veřejností 2. místem za své literární dílo Hliněné opojení aneb pohádka mého života, ve kterém přibližuje, jak se bez zraku před rokem naučila tvořit rukama hliněné sochy pomocí Axmanovy techniky modelování pro nevidomé:

str 11„Zatím neumím pojmenovat, jaká je to vnitřní síla, co člověka žene něco vytvářet, ale od prvního setkání se sochami v Tasově jsem věděla, že to je ono, co chci umět. Jakoby se otevřel jakýsi dosud nepoznaný vnitřní prostor, který je obrovský, ale zároveň nesmírně přitažlivý, kde je mi dobře a mám pocit, že jsem v hlíně našla sama sebe. Našla jsem něco, co jsem hledala celý život, aniž bych to tušila. Mám pocit jako bych mohla vzlétnout na vlastních křídlech, protože s hlínou zažívám opravdu ohromné chvíle… Před rokem to bylo pro mne něco nepředstavitelného, že bych se jako nevidomá mohla něčemu takovému naučit. Nikdy by mne nenapadlo, že v mých letech budu chodit do školy, budu bydlet týdny kdesi v tasovské škole a že pro tuhle sochařinu podniknu cokoliv. Modelování mne nadchlo, obohacuje mne a inspiruje. Přimělo mne k přemýšlení o tom, co bych chtěla ztvárnit, co je mi blízké a že snad to budu jednou umět vtisknout do té hlíny. Ráda bych se sochařině věnovala i v budoucnu, ale uvidím, jak mi to půjde. Zatím jezdím do Tasova a učím se a učím… A víte, proč mi tohle všechno připadá jako pohádka? Protože je to zázrak, protože bohatství mého života se odehrává ZA ZRAKEM. Musela jsem nejprve ztratit zrak, abych objevila tak krásné staré sochařské řemeslo a pochopila, že hezké věci se mohou tvořit také jen hmatem, citem a intuicí.“

nove_logo_CHLSoutěž nese jméno po hluchoslepém básníkovi, filosofovi a novináři Heinrichu Landesmannovi (9. 8. 1821 – 3. 12. 1902), který z důvodu pronásledování rakousko-uherskými úřady přijal pseudonym Hieronymus Lorm. Pro vlastní potřebu si vytvořil komunikační systém – dotekovou abecedu, tzv. Lormovu abecedu, kterou dnes používají ke komunikaci hluchoslepí nejen u nás, ale také například v Německu, Belgii či Švýcarsku. A kde se o Ceně Hieronyma Lorma dozvíte víc? Na webových stránkách https://www.lorm.cz/pro-hluchoslepe/nase-projekty/cena-hieronyma-lorma/aktualni-rocnik/, nebo na stránkách http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3694775, kde si můžete poslechnout rozhovor s Petrou Zimermanovou. Soutěž byla pořádána pod záštitou a za laskavé podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

 

      

Zpět na obsah

Odborná knihovna

Knihovna LORM z.s. dnes představuje jedinečný soubor odborných informací o hluchoslepotě v České republice, čítá aktuálně 814 titulů zaměřených na hluchoslepotu a problematiku postižení zraku a sluchu. Slouží jako významný informační zdroj pro odborníky, zájemce z řad studentů speciální pedagogiky či jiných příbuzných oborů i pro laickou veřejnost. Knihovna byla průběžně doplňována o nové zajímavé tituly včetně online verze na webových stránkách www.lorm.cz. V průběhu let 2008–2009 proběhla digitalizace odborné knihovny a nyní si mohou osoby s hluchoslepotou a se zrakovým postižením zapůjčit vybrané tituly, které byly z tištěné knižní předlohy převedeny do elektronické podoby – tzv. digitální knihy. V této podobě si mohou titul přečíst pomocí počítače, jenž je softwarově patřičně vybaven, ať už hlasovým či hmatovým výstupem, zvětšovacími programy s hlasovou podporou apod.      

 

Zpět na obsah

4. Práce s veřejností

Běh pro hluchoslepé

str 33aKolik v Česku běhá lidí? Podle agentury IPSOS přibližně 42 % obyvatel. A čím dál více běžců pomáhá svým během druhým. Londýnský maraton běží pro charitativní organizace každoročně zhruba 90 % běžců. V Praze to ještě před pár lety nebylo ani 10 %. V roce 2017 to už ale bude 24 %! Také počet našich vytrvalců, kteří běhají pro hluchoslepé, začíná od roku 2016 narůstat. V roce 2014 za LORM běželo celkem 69 osob, v roce 2015 se jednalo o 68 běžců a v roce 2016 dokonce 85 sportovců! A ruku v ruce s tím začíná růst i finanční podpora. Ta se zvýšila o více jak dvojnásobek v roce 2016, a to zásluhou štědrého daru od společnosti Stadler a také díky krásné iniciativě dobroběžkyně Jany Slezákové. Čísla mluví sama za sebe. V roce 2014 podpořili běžci služby pro hluchoslepé celkovým darem ve výši 25 660 korun, v roce 2015 se jednalo o dar ve srovnatelné výši 22 250 korun. A kolik to bylo v roce 2016? Přesně 58 944,60 korun!

str 31Dobroběžkyně Jana Slezáková z Prostějova pro naše klienty nejen uběhla červnový olomoucký půlmaraton, ale k podpoře se rozhodla vyzvat i své přátele, fanoušky a další příznivce. Jana nechala speciálně vyrobit krásné červenobílé odznáčky ve tvaru srdce a náramky z polodrahokamů a výtěžek z jejich prodeje, částku 26 612 korun, věnovala LORMu na sociální služby pro hluchoslepé.

 „Před dvěma lety jsem začala při dálkovém studiu pracovat v základní škole jako asistent pedagoga. Pracovala jsem s chlapcem s Aspergerovým syndromem, následně k tomu přibyla práce vychovatelky u prvňáčků v družině. Studovala jsem dálkově magisterské studium speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii a surdopedii. Během závěrečného studia jsem se dostala také k otázce hluchoslepoty. Chtěla jsem se o tomto duálním postižení dozvědět co nejvíc, zejména mě zajímalo, jaký vlastně je život člověka s tak těžkým handicapem. Učila jsem se doma Lormovu abecedu a při prohlížení webových stránek společnosti LORM mi došlo, že hluchoslepota je postižení opravdu vážné a že chci aspoň tak, jak zvládnu, lidem s hluchoslepotou nějak pomoci. V té době jsem již byla zaregistrovaná na olomoucký půlmaraton. Věděla jsem, že během pomáhá postiženým už hodně lidí, přesto jsem se nebála a oslovila společnost LORM se svým nápadem. Paní ředitelka mi nadšeně poskytla veškeré potřebné informace a já tak mohla realizovat svůj nápad – sbírku. Moji kamarádi mají malou firmu M&J BEADS a vyrábí krásné náramky z polodrahokamů. Neváhala jsem a poprosila je o pomoc s plánovanou charitativní sbírkou. Bez váhání souhlasili a nabídli mi, že mi náramky poskytnou jen za výrobní náklady. Já přes internet objednala odznaky ve tvaru srdíčka s logem LORMu a pustila se do práce. Udělali jsme návrhy 3 náramků, které jsem přes FB stránky zveřejnila s částkou 300 Kč/ks. Této ceny jsem se po pravdě řečeno obávala, ale nakonec jsem byla velmi mile překvapena, kolik lidí mě dokáže podpořit – ihned jsem dostala objednávku na cca 40 náramků! Takové množství jsem opravdu nečekala, neměli jsme ani tak velkou objednávku polodrahokamů. Nejvíce lidí, kteří mě podpořili, byli moji blízcí a kamarádi. Dokázali mi, že společně můžeme zvládnout cokoliv a vybrat tak neskutečnou částku. Mým snem bylo 5 000 Kč. Tyto peníze jsem díky skvělému člověku vybrala hned první den! Sbírka trvala 3 měsíce a vybralo se cca 26 600 Kč. Prodáno bylo přes 100 kusů náramků a 150 kusů odznaků.“

Kampaň smyslůplné nákupy

Od roku 2015 může veřejnost podpořit služby pro hluchoslepé i obyčejným nákupem na internetu. Stačí se při nakupování zaregistrovat na www.givt.cz, vybrat si LORM jako svoji oblíbenou organizaci a pak už jen přejít do vybraného obchodu a nakupovat jako obvykle. V roce 2016 jsme pokračovali v kampani Smyslůplné nákupy s cílem naučit naše příznivce, že svoji neziskovku mohou podporovat i jen pouhým nakupováním na internetu a přitom za vybraný dárek nebo službu nezaplatí ani o korunu navíc. V květnu jsme převážně na sociálních sítích spustili kampaň Májové nákupy, na podzim kampaň Školu vidět–slyšet a kalendářní rok jsme zakončili Smyslůplnými vánočními nákupy. A odkud se berou darované peníze na podporu? Je to jednoduché, internetové obchody platí určité procento z každého nákupu zákazníka, který je k nim přiveden. Více informací ke Smyslůplným nákupům na www.lorm.cz.

Jarní koncert Lenky Hejretové

Lenka Hejretová nás již podruhé mile překvapila svým jarním klavírním koncertem, který pořádala 16. dubna 2016 pro své přátele v Brandýse nad Labem, a výtěžek z koncertu ve výši 4 028 korun nám věnovala na sociální služby pro hluchoslepé.

SAMBA pomáhá i v roce 2016

Děkujeme všem účastníkům březnového setkání SPOLKU ABSOLVENTŮ MBA (SAMBA) v Praze (17. 3. 2016), kteří nám zaslali dary na sociální služby pro hluchoslepé, celková podpora od členů SAMBA dosáhla za rok 2016 částky 33 799 korun. Za dlouhodobou přízeň a milou podporu děkujeme panu Ing. Jiřímu Slezákovi, MBA, předsedovi výkonného výboru SAMBA. V červnu vyšlo druhé číslo INSPIRACE (čtvrtletní magazín spolku SAMBA) obsahující rozhovor s ředitelkou LORM z.s. Petrou Zimermanovou na téma jak a komu LORM pomáhá a jak nám můžete pomáhat i vy. Rozhovor si můžete přečíst zde: https://issuu.com/sambainspirace/docs/inspirace02_/74?e=24192289/36547155.

Česko-švýcarská snídaně pro dobrou věc

V sobotu 30. dubna 2016 pořádalo sdružení SwissClub CZ originální charitativní česko-švýcarskou snídani s dobrým záměrem. Součástí snídaně byla totiž i možnost si zahrát hru bingo. Výtěžek z prodeje hracích karet a červenobílých srdíček ve výši 4 800 korun věnovali organizátoři ve prospěch hluchoslepých a naší organizace LORM. SwissClub CZ navýšil výtěžek o dalších 1 200 korun! Celkový dar ve výši 6 000 korun nás mile překvapil a moc potěšil!

Autorské čtení Marka Valíčka

Něženka“, „Bohyně z Hygie“, „Moje máma nekecá“… poetické i úderné titulky blogů, které stojí za to si přečíst nebo si je jít naživo poslechnout! Proč? Vtáhnou vás do obyčejných lidských příběhů, pohladí po duši, rozesmějí od ucha k uchu. Jejich autorem je náš dlouholetý dobrovolník a úspěšný blogger Marek Valiček, „mužskej, co rád žije“, miluje příběhy a navíc má srdce na pravém místě! V úterý 24. května měl Marek autorské čtení v Kavárně Divná paní v Brně a výtěžek z akce se rozhodl věnovat ve prospěch naší organizace LORM a hluchoslepých. Částka činila 1 553 korun a my děkujeme nejen Markovi, ale i všem jeho posluchačům a příznivcům, kteří tak přispěli na sociální služby pro hluchoslepé. A začíst se můžete i vy: http://valicek.blog.idnes.cz/.

Koncert Ireny Budweisserové pro hluchoslepé

Na výjimečný benefiční koncert ve prospěch hluchoslepých pozvala všechny své fanoušky Irena Budweiserová v neděli 18. září od 19.30 do kostela sv. Václava na Smíchově v Praze v rámci mezinárodního festivalu duchovního umění Svatováclavské slavnosti. Organizátoři 25. ročníku Svatováclavských slavností se již popáté rozhodli propojit festival s charitativní myšlenkou a jeden z koncertů opět věnovali na podporu hluchoslepých a sdružení LORM z.s. Koncert pořádala Společnost pro duchovní hudbu z.s. Sociální služby pro hluchoslepé byly podpořeny částkou 7 484 korun, více informací o festivalu na www.svatovaclavske.cz.

Street Happening v Karlíně

Pod hlavičkou Karlínského Spektra proběhl v neděli 9. října od 15.00 do 20.00 na Lyčkově náměstí v pražském Karlíně hudební festival, který potěšil především fanoušky reggae, na pouličním happeningu vystoupila kapela Švihadlo. Součástí festivalu byla už podruhé tzv. Street Happening charitativní tombola, jejíž výtěžek ve výši 4 286 korun putoval na účet naší organizace. Děkujeme organizátorům akce a speciálně garantovi Davidu Berenreiterovi za nápad podpořit akcí hluchoslepé spoluobčany!

Každoroční dar z tomboly

Společnost Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. nás opět pozvala na firemní vánoční večírek na Ořechovce a věnovala nám výtěžek z tomboly a prodeje našich srdíček – ořezávátek ve výši 27 050 korun na financování sociálních služeb pro hluchoslepé.

Charitativní prodejní výstava fotek Světlo

TiskVe čtvrtek 1. prosince 2016 v 19:00 byla vernisáží v pražské Kavárně a čajovně U Božího mlýna zahájena prodejní charitativní výstava fotografií SVĚTLO, kterou připravila autorka fotografií a současně ředitelka LORM z.s. Petra Zimermanová. Na vernisáži, v průběhu konání výstavy a během závěrečné aukce na dernisáži měli zájemci možnost si vystavené fotografie zakoupit a podpořit tak hluchoslepé. Celková částka z prodeje fotek dosáhla 53 904 korun, prodalo se všech 22 vystavených fotografií včetně 8 reprintů. Fotografie je stále možné si prohlédnout prostřednictvím online galerie na webu https://www.lorm.cz/gallery/charitativni-vystava-fotografii/ a až do konce listopadu 2017 kdykoliv objednat ve formátu 30 x 45 cm (A3, tisk na kapa desku) za cenu na jistotu, uvedenou u každé jednotlivé fotky.

6. ročník Putování Prahou za Duchem Vánoc

str 27Účastníci akce Putování Prahou za Duchem Vánoc se letos vydali po malebných Střešovičkách a Norbertově hledat Ducha Vánoc a podpořili společně sociální služby pro hluchoslepé rekordní částkou 28 280 korun! V sobotu 10. prosince 2016 jsme ve spolupráci s dobrovolníky z organizace Velký vůz, z.s. pořádali již 6. ročník městské lehce šifrovací a charitativní hry Putování Prahou za Duchem Vánoc. Do hry plné zábavných šifrovaček a adventních aktivit se zapojilo 130 účastníků, kteří se v 4–5členných týmech mohli naladit na Vánoce a po cestě plnit rozmanité úkoly. Celou hru pro LORM zdarma a ve svém volném čase přes dva měsíce připravovali dobrovolníci Lucie Gürtlerová, Tomáš Hejda, Filip a Oldřiška Kábrtovi, Pavla Kluzáková, Míša Kudová, Daniela a Michal Přibylovi, Ondřej Viceník, Lucka Zdráhalová, Petra Zimermanová. Poděkování si zaslouží dalších 10 dobrovolníků, kteří se postarali o zpestření na jednotlivých stanovištích. Sestřih toho nejlepšího z Putování, fotky a další informace jsou k dispozici na webových stránkách http://www.velkyvuz.cz/duchvanoc/.

Jedenáctá Červenobílá ochutnávka

Dne 14. 12. jsme se tradičně sešli na naší Červenobílé ochutnávce, tentokrát naposledy v přátelském prostřední Vinotéky Na Slupi. Na degustaci byl vyhlášený neformální a ležérní dress code Red & White Xmas a celkový výtěžek dosáhl krásné částky 12 581 korun. Děkujeme Dianě Benšové za to, že charitativní akci podporuje a hostí už jedenáct let!

Dárek od mlsounů ze společnosti Stadler

Na prosincové Červenobílé ochutnávce nám zástupci společnosti Stadler Praha, s.r.o., předali výtěžek z „mlsného koutku“ ve výši 16 245 korun. Za krásný nápad, jak nás zajímavě a celoročně podpořit, děkujeme speciálně Karlu Kopáčovi a Marku Majtánovi!

Klub dárců Červenobílé klubko

Od roku 2004 sdružujeme naše stálé příznivce v klubu dárců Červenobílé klubko. Členství v klubu dárců našim stálým podporovatelům přináší možnost být s námi v pravidelnějším kontaktu. I v roce 2016 jsme všem členům klubu dárců pravidelně zasílali speciální informační bulletin, Výroční zprávu, pozvánky na benefiční akce apod. Členem Červenobílého klubka se může stát kdokoliv, kdo se zaváže přispívat po dobu nejméně 1 roku pravidelnou měsíční částkou v minimální výši 50 korun anebo jednorázovou částkou činící minimálně 600 korun ročně. Přihláška a další informace jsou na www.lorm.cz.

Lormova abeceda na Neviditelné výstavě

Od loňského roku si návštěvníci Neviditelné výstavy v Novoměstské radnici v Praze mohou popovídat doteky a vyzkoušet si, jak komunikují lidé s hluchoslepotou. Na výstavě je stále umístěný náš interaktivní panel s Lormovou abecedou, kde má kdokoliv možnost si „zalormovat“. Místní slabozrací a nevidomí průvodci jsou proškoleni v základech Lormovy abecedy, aby mohli návštěvníky výstavy zasvětit do tajů „Lormovky“. Děkujeme organizátorům Neviditelné výstavy za milou spolupráci a partnerům ze společnosti LHMS spol. s r.o. za skvělý nápad a realizaci panelu!

Přednášky o hluchoslepotě

V průběhu roku 2016 terénní sociální pracovníci zajistili přednášky o hluchoslepotě pro studenty SZŠ a VOŠ v Českých Budějovicích, v ČSAD v Jindřichově Hradci, pro sdružení Piafa ve Vyškově, pro organizaci Mise HERo a pro studenty katedry speciální pedagogiky v Brně.

Další aktivity

O našich projektech jsme veřejnost v roce 2016 pravidelně informovali:

 • v Aktualitách na internetových bezbariérových stránkách https://www.lorm.cz/
 • na facebookovém profilu https://www.facebook.com/lorm.spolecnost.pro.hluchoslepe
 • distribucí brožury a CD-ROMu „Hluchoslepí mezi námi“
 • v médiích a tiskových zprávách – pravidelná spolupráce s odbornými a speciálně zaměřenými redakcemi a časopisy (např. Český rozhlas, Neziskovky.cz, ČTK, Infoposel.cz, Helpnet.cz, Gong, noviny Můžeš a mnohé další)
 • prostřednictvím dobrovolníků, v médiích formou rozhovorů a reportáží
 • v časopisu Doteky

5. Struktura sdružení a lidské zdroje

Struktura organizace

Nejvyšším orgánem LORM – Společnosti pro hluchoslepé z.s. je Valná hromada sestávající z členů sdružení, která zasedá 1x za čtyři roky. Hluchoslepí představují více jak 50 % členské základny. Pětičlenná Výkonná rada a tříčlenná Dozorčí rada je volena z řad členů na čtyři roky. Předseda, který je současně předsedou Výkonné rady a statutárním zástupcem organizace, je volen samostatně členy na Valné hromadě. Ředitel je jmenován Výkonnou radou a je statutárním zástupcem.
Počet členů k 31. 12. 2016: 127 osob
z toho hluchoslepí: 73 (57,48 %)
z toho ostatní členové (rodinní příslušníci, odborníci, dobrovolníci): 54 (42,52%)

Statutární orgány
na základě voleb a usnesení na 11. Valné hromadě LORM z.s. 18. 10. 2014, Ústí nad Orlicí

Výročka wordVýkonná rada
Pavel Nepraš, předseda a statutární zástupce
Mgr. David Berenreiter
Mgr. Lenka Veverková
Miloslav Koklar
Ing. Jiřina Vlčková

Dozorčí rada
Mgr. Hana Dvořáková
Mgr. Irena Honzáková
Marie Tesková

Ředitelka
Mgr. Petra Zimermanová, statutární zástupce

Tým odborníků a spolupracovníků

Pracovní tým vedle ředitelky a metodičky tvořila skupina terénních sociálních pracovníků. Dalšími členkami týmu jsou hospodářsko-administrativní pracovnice a pracovnice na pozici ekonom-fundraiser. Organizace spolupracovala s řadou externistů a dobrovolníků.

Odbornost týmu
Metodička a terénní sociální pracovnice mají znalosti z tyflopedie, surdopedie, speciální pedagogiky, psychologie, sociálně právní oblasti a ovládají další praktické dovednosti (komunikace hluchoslepých, sebeobsluha, kurzy pro instruktory prostorové orientace a samostatného pohybu).

Na mateřské/rodičovské dovolené:
Mgr. Martina Kučerová
Mgr. Zuzana Koreňová

Další spolupracovníci:
Jana Macáková, účetní
Martin Trčka, webmaster
Luboš Prchal, správce sítě

Složení týmu k 31. 12. 2016

Počet Jméno a pracovní zařazení Přepočteno na celé úvazky
1 Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka 1
2 Zdeňka Jelínková, zástupkyně ředitelky, metodička 1
3 Ing. Magdalena Radovnická, fundraiser-ekonom 1
4 Ing. Lenka Sellnerová, hospod.- admin. pracovnice 0,75
5 Bc. Jana Kašparová, DiS., terénní pracovnice Praha 1
6 Mgr. Marie Švábová, DiS., terénní pracovnice Praha 1
7 Mgr. Helena Jelínková, terénní pracovnice Jihomoravský kraj 1
8 Bc. Jana Radová, terénní pracovnice Jihočeský kraj 1
Celkem 7,75

Zpět na obsah

Systém celoživotního vzdělávání

Kvalitu služeb zlepšujeme pravidelným interním školením týmu a podporou v celoživotním vzdělávání, formou rozšiřování znalostí a dovedností na kurzech a seminářích nebo účastí na odborných konferencích.

Konference, přednášky, seminář

 • Seminář pro poskytovatele sociálních služeb s nadregionální působností, MPSV, 9. 2. 2016
 • Setkání neziskových organizací, PIM, spol. s r.o., Praha, 16. 3. 2016
 • Setkání tlumočníků s CZTN, Praha, 6. 4. 2016
 • Tématické setkání poskytovatelů sociálních služeb, MPSV, 23. 5. 2016
 • Setkání s poskytovateli sociálních služeb v Praze, Magistrát hl.m. Prahy, 7. 10. 2016
 • Strategie komunikace s prelingválně neslyšícími lidmi – inovace v profesi, Praha, 14. 10. 2016
 • Setkání tlumočníků 2016, Praha, 15. 10. 2016
 • Péče o sluchově postižené děti, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Praha, 18. 10. 2016
 • Tlumočení v rámci terapií a psychologického vyšetření, Praha, 22. 10. 2016
 • Zvládání syndromu vyhoření, THEIA – krizové centrum o.p.s., České Budějovice, 8. 12. 2016

Kurzy

 • Kreativní tvoření z papíru, Vesna, o.p.s. Brno, 18. 3 2016
 • Kurz pro uchazeče o jmenování soudním tlumočníkem, Komora soudních tlumočníků, 3. 12. 2016
 • Kurz znakového jazyka, Pevnost – České centrum znakového jazyka, z.ú., září – prosinec 2016
 • Kurz znakového jazyka, Poradenské centrum Brno, září – prosinec 2016
 • Základy znakového jazyka, Aldea, Praha, leden – prosinec 2016

Školení

 • Prostorová orientace a samostatný pohyb, Poradenské centrum Praha, 29. 2. – 4. 3. 2016
 • Surdopedie, doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D., Poradenské centrum Praha, 2. 3. 2016
 • Sebeobsluha v praxi, M. Dohelská, Praha, 16. 3. 2016
 • Standardy LORM z.s., Poradenské centrum Praha, 4. 5. 2016
 • Prostorová orientace a samostatný pohyb, Poradenské centrum Praha, 21. 6. – 24. 6. 2016
 • Dokumentace terénních pracovníků, Poradenské centrum Praha, 7. 12. 2016
 • Metodika výroby vánočních přání, Poradenské centrum Praha, 7. 12. 2016

Zpět na obsah

6. Spolupráce

Mezinárodní

str 3Členství v zastřešujících organizacích

 • členství ve Světové federaci hluchoslepých (WFDB)
 • členství v Evropské unii hluchoslepých (EDBU)
 • členství v mezinárodní organizaci Deafblind International (DbI)

Díky zastoupení ve Světové federaci hluchoslepých a členství v Deafblind International  máme možnost získávat pravidelné informace o dění v odborných kruzích i mezi hluchoslepými v zahraničí, a to například prostřednictvím časopisu Deafblind Review.

Domácí

V roce 2016 jsme byli členy zastřešujících organizací Česká rada humanitárních organizací (ČRHO) a Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO).

Spolupracovali jsme s Domovem pro zrakově postižené Palata a Centrem sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích a dalšími institucemi, kde žijí někteří z uživatelů našich služeb. Dlouhodobě jsme v kontaktu s foniatry a oftalmology, s pracovníky na sociálních a zdravotních odborech všech úrovní. Vítáme spolupráci založenou na partnerství, odborném přístupu a vzájemném respektu ve prospěch našich klientů.

Od roku 2004 spolupracujeme na rozvoji taktilního znakového jazyka s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D. a jejím týmem spolupracovníků z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

 

Spolupráce s organizacemi a partnery

 • Asociace veřejně prospěšných organizací
 • Audiocentrum, Praha
 • Automotoklub neslyšících, Ostrava
 • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
 • Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích
 • Centrum zrakových vad, Fakultní nemocnice Motol, Praha
 • Česká rada humanitárních organizací, Praha
 • Česká unie neslyšících
 • Domov pro zrakově postižené Palata, Praha
 • Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, Praha
 • Internetporadna
 • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Praha
 • Neziskovky.cz
 • Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha
 • Pevnost – České centrum znakového jazyka, Praha
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené, Ostrava
 • SONS – oblastní pobočka Jindřichův Hradec
 • Středisko rané péče Tamtam, Olomouc
 • Svárovský, s.r.o., Brno (výrobce červenobílých holí)
 • TyfloCentrum Praha
 • Tyflokabinet České Budějovice
 • Tyfloservis
 • VIA Sdružení hluchoslepých, Praha
 • Záblesk – Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, Kopřivnice

Spolupráce s pedagogickými institucemi

  • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, Brno, Mgr. Lenka Hricová
  • SPC při Dětském domově a Mateřské škole speciální, Beroun
  • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta a Augustin, Hradec Králové
  • Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií, Olomouc – spolupráce s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D. a doc. Mgr. Jiřím Langerem, Ph.D.

Spolupráce se studenty a dobrovolníky

Spolupracujeme se studenty oborů zaměřených na pečovatelství, zdravotnictví, speciální pedagogiku a ergoterapii. Studenti absolvují v našem sdružení odbornou praxi a dochází do naší odborné knihovny. Na činnosti organizace se celoročně podílí významné množství dobrovolníků, a to jak z řad rodinných příslušníků a členů sdružení, tak i studentů a vyškolených dobrovolníků, kteří pomáhají při Poradenských centrech LORM.

Zhodnocení práce dobrovolníků za rok 2016

Typ dobrovolné práce Počet osob Počet hodin
Dobrovolníci při Poradenských centrech LORM 30 362,5
Rodinní příslušníci a členové na klubech 85 352,5
Dobrovolníci na 6. ročníku Ceny Hieronyma Lorma 24 720
Dobrovolníci na pobytu 9 900
Předseda, členové Výkonné a Dozorčí rady LORM z.s. 8 150
Dobrovolníci na Putování Prahou za Duchem Vánoc 20 280
Studenti na praxi 1 40
Celkem 177 2 805

Zpět na obsah

7. Finanční zpráva za rok 2016

Rozvaha

Rozvaha ke dni 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč)

AKTIVA stav k 1. 1. 2016 stav k 31. 12. 2016
Dlouhodobý majetek celkem 0 0
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 52 0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 717 0
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -769 0
Krátkodobý majetek celkem 3 740 4 519
Zboží na skladě a v prodejnách 72 26
Pohledávky celkem 28 35
Krátkodobý finanční majetek celkem 3 560 4 368
Jiná aktiva celkem 80 90
AKTIVA CELKEM 3 740 4 519
PASIVA stav k 1. 1. 2016 stav k 31. 12. 2016
Vlastní zdroje celkem 3 383 4049
Jmění celkem 3 383 3 930
Výsledek hospodaření celkem 0 119
Cizí zdroje celkem 357 470
Krátkodobé závazky celkem 288 352
Jiná pasiva celkem 69 118
PASIVA CELKEM 3 740 4 519

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2016 (v celých tisících Kč)

Činnosti
hlavní hospodářská
NÁKLADY 5 226
Spotřebované nákupy celkem 1 307
Osobní náklady celkem 3 883
Ostatní náklady celkem 33
Poskytnuté příspěvky 3
VÝNOSY 5 345  
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 150
Ostatní výnosy celkem 1 231
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0
Přijaté příspěvky celkem 444
Provozní dotace 3 520
Výsledek hospodaření před zdaněním 119  
Výsledek hospodaření po zdanění 119  

Zpět na obsah

Přehled zdrojů financování služeb a projektů v roce 2016

Rok 2015 Poskytnuté finanční prostředky v Kč Podíl zdroje na financování služeb/projektu (v %)
MPSV/MHMP 3 520 000,00 65,85
Sociální rehabilitace  1 731 000,00 32,38
Sociálně aktivizační služby 903 000,00 16,89
Odborné sociální poradenství 606 000,00 11,34
Tlumočnické služby 280 000,00 5,24
Nadační fond Českého rozhlasu 1 197 004,41 22,39
Sociální rehabilitace 589 200,73 11,02
Sociálně aktivizační služby 577 803,68 10,81
Cena Hieronyma Lorma 30 000,00 0,56
Sbírka Červenobílé dny 2015 16 145,00 0,30
Sbírka Červenobílé dny 2016 75 558,70 1,41
Euro Pool Systém CZ s.r.o. 30 000,00 0,56
Sponzorské dary a dárci ČB klubko 2016 271 479,20 5,08
Příjmy od uživatelů a další výnosy 225 934,00 4,23
Úroky a další výnosy 4 479,96 0,09
Členské příspěvky 4 620,00 0,09
Celkové VÝNOSY 2016 5 345 221,27 100,00
Celkové NÁKLADY 2016 5 226 030,27
Hospodářský výsledek 119 191,00

Celkové náklady v roce 2016 činily 5 226 030,27 Kč, celkové výnosy 5 345 221,27 Kč. Výsledek hospodaření – zisk ve výši 119 191 Kč – bude převeden na fond na základě usnesení Výkonné rady LORM z.s. Dotace MPSV představovaly 66% podíl na celkových nákladech. Dobrého hospodářského výsledku jsme dosáhli i díky podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu (22,39 %) a příspěvků od našich věrných sponzorů, dárců a členů klubu dárců Červenobílé klubko.

 

Podíl zdrojů na realizaci jednotlivých sociálních služeb a projektů v roce 2016

tabulka-podil

 

Zpět na obsah

Vyúčtování sbírky Červenobílé dny

Číslo jednací: S-MHMP/405042/2014
Datum oznámení: 21. 3. 2014
Datum vystavení osvědčení: 31. 3. 2014
Délka trvání sbírky: od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou
Účel: Veřejná sbírka se koná za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu LORM z.s.

Způsoby realizace 14. ročníku sbírky pořádané v roce 2016

Na bankovní účet
Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 byly na sbírkový účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 7 000 Kč. V období od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 přibylo na sbírkovém účtu  300 Kč od drobných dárců, celkem za rok 2016 a leden až březen 2017 částka 7 300 Kč.

Pronájem telefonní linky/DMS
Celkem byly na sbírku od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 8 151 Kč, od ledna do března 2017 se výtěžek z DMS navýšil o 2 337 Kč, celkem 10 448 .

Prodej sbírkových předmětů na drobných doprovodných akcích sbírky
Další finanční příspěvky byly získány od individuálních dárců v rámci doprovodných sbírkových akcí formou prodeje sbírkových předmětů. Celkem doprovodné akce v roce 2016 vynesly částku 165 323,08 Kč, v roce 2017 byl výnos z doprovodných akcí navýšen o částku 18 441 Kč. Výtěžky z drobných doprovodných akcí v roce 2016 a 2017 dosáhly celkové výše 183 764,08 Kč.

v-roce

str 34

14. ROČNÍK SBÍRKY REALIZOVANÝ V ROCE 2016 a 2017 (období 1. 4. 2016 – 31. 3. 2017)

14-rocnik-sbirky

ČERPÁNÍ VÝTĚŽKU Z 14. ROČNÍKU SBÍRKY ČERVENOBÍLÉ DNY NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PROJEKTY PRO OSOBY S HLUCHOSLEPOTOU OD 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

Projekt/služba Čerpání v Kč
Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou 2016: 29 435,50
 29 435,50
Odborné sociální poradenství 2016: 16 641,86
16 641,86
Tlumočení 2016: 7 132,94
7 132,94
Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou (týdenní pobytové akce a klubová setkání) 2016: 21 021,40
21 021,40
Režijní náklady spojené s realizací sbírky do 5 % hrubého výtěžku 2016: 1 327,00
2017: 156,00
1 483,00
Celkem 75 714,70

Finanční kontroly

 • Dozorčí rada LORM z.s. provedla dne 19. 4. 2017 kontrolu účetní závěrky k 31. 12. 2016 a hospodaření v roce 2016 a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR provedla dne 28. 4. 2017 kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 22. 2. 2011 – 28. 4. 2017 a ke dni kontroly nebyly zjištěny žádné splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
 • Kontrola ze strany Magistrátu hl. m. Prahy dne 7. 6. 2016 se zabývala plněním a dodržováním povinností ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebyly zjištěny nedostatky.
 • Kontrola ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v červnu 2016 se týkala čerpání dotací na všechny 4 sociální služby v roce 2015 a nebyly zjištěny nedostatky.
 • Pražská správa sociálního zabezpečení provedla dne 4. 4. 2016 plánovanou daňovou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění a odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, při které nebyly zjištěny nedostatky.

 

Audit

  • Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2016  

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Jiná skutečnost
Aniž bychom vyjadřovali výhradu, upozorňujeme na skutečnost, že v minulém roce organizace neměla povinnost auditu a údaje srovnávacího období tedy nebyly auditovány.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídají ředitel a předseda Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

   • ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
   • ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele a předsedy a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Ředitel a předseda Organizace odpovídají za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považují za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky jsou ředitel a předseda Organizace povinni posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel a předseda plánují zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

   • Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem a předsedou.
   • Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
   • Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel a předseda Organizace uvedli v příloze účetní závěrky.
   • Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a předsedou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
   • Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele a předsedu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firmsaudit-razitko
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
Ing. Miroslava Nebuželská
oprávnění KAČR č. 277
oprávnění KAČR č. 2092

V Praze, dne 6. června 2017

  • Zpráva nezávislého auditora k dotaci poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 na sociální služby

1334269 – Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
2519377 – Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
4123215 – Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
6409485 – Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou

Provedli jsme ověření přiložených finančních vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě Rozhodnutí č. 3 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2016 za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 na poskytování sociálních služeb:

Kritéria, na jejichž základě byl předmět zakázky hodnocen
Audit byl zaměřen na kontrolu vedení účetnictví k projektu v souladu s obecně závaznými předpisy a kontrolu efektivního hospodaření s účelovou podporou. Předmětem kontroly bylo též ověřit, že všechny evidované náklady jsou skutečnými náklady. Kontrola se zaměřila na ověření plnění podmínek výše uvedeného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 29.8.2016, přičemž jsme pracovali s hladinou významnosti (materiality).
Neshledali jsme žádná důležitá přirozená omezení související s hodnocením nebo oceněním předmětu zakázky na základě daných kritérií.

Rozsah provedených prací
Ověřování jsme provedli na vzorku relevantních položek. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho závěru.

Odpovědnost účetní jednotky
Statutární orgán organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. je odpovědný za vedení účetnictví projektu tak, aby bylo úplné, průkazné, srozumitelné a správné v souladu s platnými normami a podmínkami projektu.

Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit názor na vedení účetnictví projektu a hospodaření s finančními prostředky projektu.

Prohlášení o použití standardů
Audit byl proveden v souladu s platnými předpisy České republiky, především se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a Mezinárodními standardy pro ověřovací zakázky, zejména standardem ISAE 3000 a v souladu s podmínkami výše uvedeného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Přehled provedených prací
V rámci auditu jsme provedli následující práce:

   • Ověření skutečnosti, že v souvislosti s projektem byla vedena oddělená analytická evidence
   • Ověření skutečnosti, že byly zaúčtovány pouze způsobilé výdaje
   • Ověření skutečnosti, že vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období uhrazeny v souladu s podmínkami právního aktu
   • Ověření skutečnosti, že projekt neměl žádné příjmy
   • Ověření skutečnosti, že v rámci projektu nebyla uskutečněna žádná dodávka, která by byla veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. ani zákona č.134/2016 Sb.
   • Ověření skutečnosti, že předmět dotace odpovídal schválenému plnění
   • Ověření skutečnosti, že byly dodrženy ostatní relevantní podmínky právního aktu

Závěr
Na základě výsledků použitých auditorských postupů jsme nezjistili žádnou významnou skutečnost, která by naznačovala, že účetní záznamy nebyly vedeny v souladu s platnými zákony a podmínkami hospodaření se státní dotací určenými příslušnou Smlouvou o poskytnutí dotace. Organizace sestavila přiložená Finanční vypořádání dotace za rok 2016 v souladu s účetnictvím. Celkové vykázané uznatelné náklady poskytnuté dotace na jednotlivé sociální služby činí 3 520 000 Kč. Podle našeho názoru tato Finanční vypořádání dotace ve všech významných ohledech věrně zobrazují náklady výše uvedených projektů a hospodaření s touto dotací je v souladu se stanovenými podmínkami.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firemaudit-razitko
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
Ing. Miroslava Nebuželská
oprávnění KAČR č. 277
oprávnění KAČR č. 2092

V Praze, dne 6. června 2017

Zpět na obsah

8. Naši dárci a podporovatelé

Za finanční pomoc v roce 2016 DĚKUJEME:

 • Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR a Magistrátu hlavního města Praha za dotaci v celkové výši 3 520 000 Kč na projekty:
  • ve výši 1 731 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 903 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 280 000 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 903 000 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou

Za finanční, věcnou a další podporu sociálních služeb pro hluchoslepé v roce 2016 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

 • Společnosti ACI–AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, S.R.O. za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Společnosti RECYKLACE ODPADŮ A SKLÁDKY A.S. za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
 • Společnosti PRVNÍ STAVEBNÍ OBNOVA, S.R.O., která nám věnovala 50 000 Kč.
 • Společnosti EURO POOL SYSTEM CZECH S.R.O. za finanční částku ve výši 30 000 Kč.
 • FARNÍ CHARITĚ SV. ANEŽKY ČESKÉ za dar ve výši 26 000 Kč.
 • KLUBU Z VIKTORKY za finanční částku ve výši 30 000 Kč.
 • Společnosti STADLER PRAHA, S.R.O. za poskytnutí finančního daru ve výši 19 200 Kč.
 • Společnosti ŠKOFIN S.R.O./VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES za dar ve výši 14 150 Kč, který nám věnovali na základě předvánoční firemní sbírky
 • Děkujeme všem účastníkům setkání SPOLKU ABSOLVENTŮ MBA (SAMBA) v Brně, kteří nám věnovali dar v celkové výši 33 799 Kč.
 • LENCE HEJRETOVÉ, která nás již podruhé překvapila krásnou charitativní akcí, jarním koncertem, který pro své přátele pořádala v sobotu 16. dubna 2016 v Brandýse nad Labem. Výtěžek z koncertu ve výši 4 028 korun nám věnovala na sociální služby pro hluchoslepé.
 • Děkujeme všem účastníkům originální charitativní česko-švýcarské snídaně, kterou v sobotu 30. dubna 2016 pořádalo sdružení SWISSCLUB CZ s dobrým záměrem. Součástí snídaně byla i možnost si zahrát hru bingo a výtěžek z prodeje hracích karet a červenobílých srdíček ve výši 4 800 Kč věnovali organizátoři ve prospěch hluchoslepých a naší organizace LORM. SwissClub CZ navýšil výtěžek o 1 200 Kč! Celkový dar ve výši 6 000 Kč nás mile překvapil a moc potěšil! Za skvělý nápad, jak propojit společenské setkání s hrou a charitou, speciálně děkujeme JANĚ KONOPÁSKOVÉ!
 • VŠEM BĚŽKYNÍM, BĚŽCŮM A TRASÉRŮM, kteří svým sportovním výkonem str 25podpořili LORM účastí na půlmaratonu, maratonu i dalších závodech pořádaných od jara do podzimu pod hlavičkou PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON, SPOL. S.R.O.
  Pražský půlmaraton: Lenka Waldhauserová, Šárka Eliášová, Soňa Závorková, Petr Synek, Ondřej Zemek a běžci ze společnosti STADLER Jarda Krčál, Martin Pavlas, Aleš Váňa, Ondra Kašpar, Mára Majtán, Štefan Štrauch, Zdeněk Kašík, Jarda Poláček, Hugo Franěk
  O2 Pražská štafeta 4×5 km: členové štafety společnosti STADLER Martin Pavlas, Jarda Krčál, Aleš Váňa a Martin Chudo a členové 2 štafet společnosti ŠKOFIN S.R.O./VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES.
  Pražský maraton: Petr Synek a běžci ze společnosti Stadler Martin Chudo, Jarda Krčál, Martin Pavlas, Zdeněk Kašík, Štefan Štrauch, Ondra Kašpar; v kategorii štafet běžci ze společnosti STADLER Karel Kopáč, Tonda Bánovský, Lukáš Ryba a Aleš Váňa
  Karlovarský půlmaraton: Tomáš Radovnický
  Českobudějovický půlmaraton: Dana Formánková, David Cebula, David Heider
  Olomoucký půlmaraton: Jana Slezáková
  Ústecký půlmaraton: Tomáš Radovnický, David Heider, Katka Pavlasová, Martin Pavlas
  Večerní běh Prahou na 5 km: Míša Tučková, Lucie Mirácká, Olga Cudlínová, Jana Konopásková, Eva Doležalová, Jana Polnarová, Katka Pavlasová
  Večerní běh Prahou na 10 km: Lenka Waldhauserová, Dagmar Kočandrlová, Lenka Smetanová, Ondřej Cudlín, Radim Dudek a jeho přátelé, Dana Formánková, Markéta Šteinfeldová, za společnost STADLER Ondřej Kašpar, Jaroslav Krčál, Lukáš Ryba, Martin Pavlas, Václav Schindler, Aleš Váňa, Jaroslav Poláček, Antonín Bánovský, Zdeněk Kašík, Štefan Štrauch, Karel Kopáč, Jaroslav Langmajer
 • Speciální poděkování patří dobroběžkyni JANĚ SLEZÁKOVÉ, která se za hluchoslepé postavila na start olomouckého půlmaratonu a i přes úmorná vedra doběhla až do cíle! Naši organizaci navíc podpořila krásným nápadem. Jana nechala vyrobit odznáčky ve tvaru srdíčka a nádherné náramky z polodrahokamů, symbolizující červenobílou hůl a jejich prodejem získala od svých příznivců, přátel a fandů dar pro hluchoslepé v úžasné výši 26 612 korun!
 • Už třetím rokem naši maratonci hrdě běhají pro hluchoslepé s červenobílými srdíčky – nálepkami, které nám sponzorsky vyrábí a dodává společnost COLOGNIA PRESS, A.S. Za milou spolupráci speciálně děkujeme JAROSLAVU VENDLOVI!
 • Děkujeme PAVLU CYRNEROVI, který inspirován svojí kamarádkou a běžkyní Janou Slezákovou, uzavřel se svým kamarádem loni o Vánocích cyklosázku o vyjetí Drahanské vrchoviny pod 25 minut na bicyklu. V sobotu 28. května 2016 sedl na kolo a sázku vyhrál časem 23 minut a 34 sekund a výhru ve výši 20 000 korun nám věnoval na sociální služby pro hluchoslepé!
 • Za dlouhodobou pomoc děkujeme BLANCE KARNETOVÉ a SPOLEČNOSTI PRO DUCHOVNÍ HUDBU, Z.S. , která nám opět věnovala benefiční koncert v rámci mezinárodního festivalu duchovního umění SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI . V neděli 18. září 2016 pro nás v kostele sv. Václava na Smíchově vystoupila IRENA BUDWEISEROVÁ a její příznivci přispěli na služby pro hluchoslepé společným darem ve výši 7 484 Kč.
 • Děkujeme všem návštěvníkům, účinkujícím, kapelám a především organizátorům akce STREET HAPPENING OF KARLÍN, kteří podpořili naši organizaci a hluchoslepé v charitativní tombole částkou 4 286 Kč! Třetí ročník multižánrového festivalu a kytarového rekordu pořádalo Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy.
 • Děkujeme společnosti BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES CZECH S.R.O. za pozvání na tradiční firemní vánoční večírek na Ořechovce a za věnování výtěžku z tomboly v částce 27 050 korun na financování našich sociálních služeb pro hluchoslepé! Veliké díky patří výhercům tomboly za to, že naší organizaci věnovali všechny tři hlavní ceny – kvalitní outdoorovou vodotěsnou videokameru, špičkový minitablet a značkový dalekohled s kvalitní optikou.
 • Děkujeme VŠEM ÚČASTNÍKŮM 6. ročníku Putování Prahou za Duchem Vánoc, kteří se letos vydali spolu s námi hledat po malebných Střešovičkách Ducha Vánoc a podpořili LORM a sociální služby pro hluchoslepé rekordní částkou 28 280 Kč! Jmenovitě děkujeme všem spoluorganizátorům, členům A-týmu za všechny nápady, energii a nadšení, které vložili do přípravy i realizace charitativní městské vánoční hry: LUCIE GÜRTLEROVÁ (POPELKOVÁ), TOMÁŠ HEJDA, FILIP KÁBRT, OLDŘIŠKA KÁBRTOVÁ (SEDLÁČKOVÁ), PÁJA KLUZÁKOVÁ, MÍŠA KUDOVÁ, DANIELA PŘIBYLOVÁ, MICHAL PŘIBYL, ONDŘEJ VICENÍK, LUCKA ZDRÁHALOVÁ. Děkujeme úžasným B-týmákům, pomocníkům Ducha, kteří v roli andělů, čertů i všech svatých zajistili akci na jednotlivých zastaveníchHEDVIKA GÖRGLOVÁ, ONDRA SUCHÁNEK, LUBOŠ LUŇÁK, LUKÁŠ HRADECKÝ, LENKA VÍTOVÁ, MARUŠKA ŠVÁBOVÁ, HANKA PECHOVÁ, MÍŠA VLASÁKOVÁ, ANNA LODINOVÁ a MATTEO CAGGIO. Za milou spolupráci děkujeme partnerům akce: organizaci VELKÝ VŮZ, Z.S. za podporu a zázemí celé akci; LENCE RIDZOŇOVÉ, paní farářce z FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 6 – STŘEŠOVICÍCH, která nám umožnila uspořádat společný závěr hry se zpěvem koled v kostele Na kopci; za kouzelný zpěv děkujeme DĚTEM ZE ZŠ MÉTIS a paní učitelce ELEN KIRAL za nacvičení pásma koled speciálně na Ducha Vánoc; za spolupráci a doprovod děkujeme paní ředitelce VERONICE PATRASOVÉ i všem rodičům; za ochotu, skvělý svařák a prostory pro afterparty po akci děkujeme CAFE BARU NA ANDĚLCE!
 • DIANĚ BENŠOVÉ, STANDOVI A KAČCE za poskytnutí zázemí ve Vinotéce Na Slupi pro tradiční Červenobílou ochutnávku a všem účastníkům akce, kteří nás podpořili během prosincového večera společným darem 12 581 Kč.
 • Všem mlsounům ze společnosti STADLER PRAHA, S.R.O., kteří nám na Červenobílé ochutnávce předali výtěžek z mlsného koutku ve výši 16 245 korun! Za krásný nápad, jak nás zajímavě a celoročně podpořit, děkujeme speciálně KARLU KOPÁČOVI a MARKU MAJTÁNOVI!
 • Společnosti LMC S.R.O., která nám v případě potřeby pomáhá za zvýhodněnou cenu najít ty správné zaměstnance.

Za laskavou pomoc děkujeme individuálním dárcům a členům našeho klubu dárců Červenobílého klubka“.

 

Zpět na obsah

9. Identifikační údaje

Název organizace: LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
Právní forma: zapsaný spolek
Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5
IČ: 45246068
DIČ: CZ45246068
Bankovní účet: 19-1451940207/0100 u KB Smíchov
Datum založení: 4. 11. 1991
Registrace: MV ČR VSC/1-8317/91-R
Tel/fax: + 420 257 325 478
E-mail: info@lorm.cz
Internetové stránky: www.lorm.cz
Statutární zástupci: Pavel Nepraš, předseda Výkonné rady Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka

Zpět na obsah

10. Kontakty

Poradenské centrum Praha

služby v rámci Prahy, Středočeského, Plzeňského, Ústeckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje
Zborovská 62, 150 00 Praha 5
tel/fax: 257 325 478, mobil: 777 764 191, e-mail: info@lorm.cz

Poradenské centrum Liberec

služby zajišťovány z Prahy, služby v rámci města Liberec a Libereckého kraje
Zahradní 415/10, 460 01 Liberec 1
mobil: 777 760 327, e-mail: liberec@lorm.cz, marie.svabova@lorm.cz

Poradenské centrum Jindřichův Hradec

služby v rámci Jihočeského kraje a kraje Vysočina
Na Točně 1/V, 377 01 Jindřichův Hradec
mobil: 777 764 200, e-mail: jiznicechy@lorm.cz

Poradenské centrum Brno

služby v rámci města Brno a Jihomoravského kraje
Křenová 67, 659 58 Brno
mobil: 777 764 197, 777 764 192, e-mail: brno@lorm.cz, helena.jelinkova@lorm.cz

Poradenské centrum Ostrava

služby v rámci města Ostrava, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje
30. dubna 2938/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
mobil: 777 764 195, e-mail: ostrava@lorm.cz

 

Foto: Petra Zimermanová, Jitka Vallová (str. 3), Radka Myšková (str. 13 a 23), archiv LORM z.s

 Zadní strana