Výroční zpráva LORM z.s. za rok 2022

19. 7. 2023

Verze ke stažení:

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.

Obsah

1. Úvodní slovo
2. LORM – Společnost pro hluchoslepé

3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2022

4. Práce s veřejností

5. Struktura organizace a lidské zdroje

6. Spolupráce

7. Finanční zpráva

8. Naši dárci a podporovatelé
9. Identifikační údaje
10. Kontakty

1. Úvodní slovo

Vážení partneři, členové a uživatelé našich služeb,

zvu vás k přečtení naší Výroční zprávy. Rok 2022 byl rokem obnovy! Po 2 letech nucené covidové pauzy jsme mohli pro naše hluchoslepé klienty konečně pořádat týdenní pobyt v Ústí nad Orlicí, na jaře obnovit klubová setkání, zorganizovat uměleckou soutěž o Cenu Hieronyma Lorma a v tom samém roce dokonce i Lormolympiádu! Na přelomu září a října bylo naše úsilí završeno vícedenní konferencí v Kralupech nad Vltavou. Tam jsme na vernisáži výstavy mohli obdivovat všechna přihlášená výtvarná a literární díla a druhý den tleskat vítězům při předávání cen a diplomů. Vícedenní setkání v Kralupech vyvrcholilo kláním v tělocvičně místní TJ Sokol, kde jsme fandili hluchoslepým sportovcům soutěžícím o medaile na Lormolympiádě.

Rok 2022 byl bohužel také rokem omezení služeb na Moravě. V dubnu a květnu nám obě moravské terénní sociální pracovnice odešly na mateřskou dovolenou. Již v prosinci 2021 jsem vypsala výběrové řízení a během celého loňského roku za ně intenzivně hledala náhradu na největších pracovních serverech u nás. V roce 2022 jsme bohužel na vlastní kůži zažili nedostatek kvalifikovaných uchazečů na trhu práce. Až konečně 20. února 2023 k nám na ostravskou pobočku nastoupila nová terénní pracovnice. Do Brna však „výběrko“ běží dál…

Rok 2022 je u nás spojen s dobrým hospodařením! Dnes, na konci dubna, kdy dopisuji Výroční zprávu za loňský rok, už sice známe výsledek dotačního řízení u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na aktuální rok, ale bylo kolem toho spousta otazníků a nejistoty. Zažádat o dotace jsme mohli až v únoru a až poslední březnový den nám byla zaslána 1. splátka dotací. Navíc jsme se v lednu dozvěděli o velkých připravovaných změnách ze strany MPSV v našem dotačním programu, které jsou rozplánovány až do roku 2025. Nikdo nám však nezaručí, že chystané změny nebudou zdrojem ještě větší nejistoty a ohrožením sociálních služeb pro hluchoslepé. O to víc si v LORMu vážíme dlouhodobé podpory ze strany našich věrných dárců a příznivců, kteří nás neopustili ani během posledních složitých let. Je to pro nás nesmírně důležité. Našim stabilním a dlouhodobým prvkem je právě dobré hospodaření. Jen díky němu máme z čeho financovat první tři měsíce kalendářního roku a nemusíme si brát úvěr, což se běžně děje u ostatních poskytovatelů sociálních služeb. V roce 2022 se nám podařilo opět ušetřit část darů od našich dárců i ze sbírky pro nadcházející těžko předvídatelné období. Je dobré mít v záloze nějakou rezervu, už se nám to tolikrát osvědčilo!

Od prvopočátku je pro nás v LORMu důležitá transparentnost, otevřenost a důvěryhodnost ve vztahu k našim příznivcům, dárcům a podporovatelům. Každoročně ve Výroční zprávě proto zveřejňujeme podrobné výsledky hospodaření a přehledné vyúčtování dotací, grantů a sbírky. Samozřejmostí je interní kontrola, kterou provádí Dozorčí rada LORM z.s., a také externí kontrola ze strany nezávislého auditora.

Ráda bych zde také připomenula práci všech terénních sociálních pracovníků, kteří se snaží být co nejvíce prospěšní konkrétním lidem – klientům ve svých regionech a pobočkách v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě. A právě počet hodin a kontaktů ve Výroční zprávě vypovídá o smyslu naší celoroční terénní sociální práce. Zázemí, administrativní a manažerskou podporu pro jejich práci zajišťuje sice malý, zato velmi výkonný tým v Poradenském centru LORM v Praze.

Děkuji všem svým kolegům za jejich pracovitost, zodpovědný a laskavý přístup ke klientům, k práci i k organizaci. Poděkování si zaslouží i všichni členové Výkonné a Dozorčí rady spolu s předsedou, kteří našemu spolku nezištně věnují spoustu svého volného času, aby se mohli spolupodílet na řízení a kontrole činnosti LORM z.s. Při tom děkování nesmím zapomenout na dobrovolníky, kteří nám pomáhají bez nároku na jakoukoliv odměnu. A samozřejmě nemohu zapomenout na naše partnery, dárce a spolupracující organizace.

Způsobů, jak nám naši příznivci pomáhají, je mnoho a nemusí to být „jenom“ finanční příspěvek nebo zaslaná dárcovská SMS. Někteří za nás běhají, jiní v náš prospěch pořádají „mlsné koutky“ nebo se účastní adventní zážitkové hry „Putování Prahou za Duchem Vánoc“. Podporovat svoji oblíbenou „neziskovku“ jde i zábavným způsobem, např. zážitkem, sportovní výzvou nebo zorganizováním benefiční akce, záleží jen a jen na možnostech, ochotě a kreativitě každého z nás. Každá pomoc je pro nás vítaná a důležitá, ať už nám pomáháte jednorázově či dlouhodobě, v roli odborníka nebo dobrovolníka, individuálního dárce, strategického partnera, vytrvalce nebo „poutníka“.

Hlavní je společná dobrá vůle, stejný cíl a vzájemný respekt, které nás v organizaci LORM spojují v jedno mimořádné společenství spřízněných duší.

Za všechny, kterým vaše pomoc pomáhá, vám upřímně DĚKUJI!

Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka LORM z.s.

2. LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s

Kdo jsme

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. sdružuje hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti.

Poslání a cíle

Posláním organizace je sdružovat hluchoslepé osoby a jejich rodiny i příznivce a prosazovat a hájit zájmy hluchoslepých osob. Mezi dlouhodobé cíle spolku LORM patří:

 • Zajišťovat komplexní služby pro hluchoslepé
 • Rozvíjet pracovní a sociální rehabilitaci
 • Rozvíjet spolupráci s rodinami, odborníky i organizacemi v rámci ČR i zahraničí
 • Rozvíjet pedagogickou a vzdělávací činnost, činnost odborně publikační a věnovat se propagaci problematiky hluchoslepých

Historie a současnost

Sdružení LORM bylo založeno v roce 1991 na základě potřeb zrakově postižených spoluobčanů s přidruženou vadou sluchu, neboť zde do té doby neexistovala žádná organizace, která by se věnovala péči o hluchoslepé. Za 29 let se organizaci LORM podařilo vybudovat v České republice základní síť sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou. V poradenských centrech v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě prostřednictvím terénních sociálních pracovníků dnes nabízíme odborné sociální služby, sociální rehabilitaci – výuku komunikace, sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu, průvodcovské a předčitatelské služby, tlumočnické služby a mnohé další. Cílem služeb je připravit klienta vést samostatný, plnohodnotný a důstojný život ve svém přirozeném prostředí.

Komu pomáháme

Služby jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením zraku a sluchu různého stupně v rámci celé ČR, naší cílovou skupinou jsou osoby s hluchoslepotou. Základním kritériem pro poskytnutí služby je kombinované duální postižení zraku a sluchu. Výchozím kritériem definice naší cílové skupiny je především funkční hledisko zohledňující sociální problematiku.

Hluchoslepota je jedinečné postižení dané souběžným poškozením zraku a sluchu různého stupně. Způsobuje především potíže při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Zabraňuje hluchoslepému člověku plnohodnotně se zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění odborných služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí.

DEPISTÁŽ
Podle statistiky Světové federace hluchoslepých, zveřejněné ve 2. celosvětové zprávě o hluchoslepotě v roce 2023, tvoří hluchoslepí 0,2 % až 2 % populace. Komplexnější depistáž byla v ČR provedena naší společností na začátku 90. let, kdy bylo vyhledáno kolem 380 osob. V posledních deseti letech probíhaly depistáže regionálně podle aktuální kapacity organizace, v roce 2020 jsme evidovali 232 osob s hluchoslepotou, o rok později 231 osob a v roce 2022 to bylo celkem 225 osob.

Kde působíme

Naše poradenská centra LORM se nacházejí v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě a služby zajišťujeme na území hl. m. Prahy, ve Středočeském, Libereckém, Jihočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Terénní sociální pracovníci dojíždí ale i do všech ostatních krajů podle potřeby klientů.

3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2022

Sociální služby pro osoby s hluchoslepotou

Služby LORM z.s. registrované u Magistrátu hl. m. Prahy pod č. j. 278548/07:

 • Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. poradenství v oblasti sociální péče (mimořádné výhody pro zdravotně postižené, příspěvek na péči, ostatní peněžité a věcné dávky, sociální výhody), důchodového zabezpečení, státní sociální podpory a výběru vhodných kompenzačních pomůcek (pomoc při výběru kompenzační pomůcky včetně vydávání doporučení, osobní asistence při výběru pomůcky, pomoc při podávání žádosti o příspěvek na pomůcku)
 • Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. nácvik komunikace (Lormova abeceda, Braillovo písmo, znakový a taktilní znakový jazyk), nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, průvodcovské služby na úřady, k lékaři, na nákupy, předčitatelská služba, informační servis formou časopisu Doteky atd.
 • Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou dle § 56 zákona č. 108/2006 Sb. tlumočení ve znakovém a taktilním znakovém jazyce, Lormově abecedě, pomocí prstové abecedy či orálně při kompenzaci sluchadly
 • Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb. týdenní edukačně-rehabilitační pobyty, pravidelná setkání při Poradenských centrech LORM, víkendové akce

Registrace zahrnuje sociální služby zajišťované ve všech krajích České republiky a regionálních Poradenských centrech LORM z.s.

Průběh služeb v roce 2022

Začátkem roku byli všichni stávající uživatelé našich služeb seznámeni s aktuální nabídkou služeb a plánovaných skupinových akcí na rok 2022, ze které si zvolili pro sebe potřebné služby. V průběhu roku pracovali terénní sociální pracovníci na základě sepsaných smluv, ve kterých je uvedena frekvence a druh poskytované služby. Služby byly klientům poskytovány celoročně v pracovní době. Vzhledem k uvolnění proticovidových opatření jsme mohli opět začít pořádat klubová setkání a pobytové akce. Pracovníci i dobrovolníci LORMu se při poskytování služeb řídí principy Etického kodexu LORM z.s. Všechny sociální služby byly klientům poskytovány zdarma. Uživatelé služeb si pouze sami financovali náklady na ubytování a stravování na červnovém pobytu pro sebe a průvodce/tlumočníky a dále přispěli na ubytování a stravování pro své průvodce/tlumočníky na víkendové konferenci spojené s Lormolympiádou a oceněním vítězů umělecké soutěže o Cenu Hieronyma Lorma.

Poradní dny v roce 2022
Poradenské centrum LORM Praha                                 pátek 10.00–15.00           
Poradenské centrum LORM Brno                                   1. pondělí v měsíci 10.00–14.00
Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec              1. pondělí v měsíci 11.00–15.00
Poradenské centrum LORM Liberec                               1. pondělí v měsíci 10.00–14.00
Poradenské centrum LORM Ostrava                              1. pátek v měsíci 10.00–14.00

V poradní dny byly poskytovány jednorázové informace a poradenství klientům, rodinným příslušníkům, pracovníkům s lidmi s hluchoslepotou, dobrovolníkům, zájemcům o problematiku z řad veřejnosti.

Zpět na obsah

Hodnocení, kvalita a podpora

Služby byly v roce 2022 kontrolovány formou pravidelných porad týmu, na kterých terénní sociální pracovníci hodnotili svoji práci s klienty za uplynulé období. Na kvalitu odborné a terénní práce dohlížela ředitelka společně s metodičkou LORM z.s.

Statistika sociálních služeb v roce 2022

Kvantitativní hodnocení bylo získáváno na základě měsíčních statistických výkazů, výkazů práce a individuálního plánu práce s klientem, které terénní sociální pracovníci zpracovávají a předávají ke kontrole ředitelce a metodičce. Výkazy detailně ukazují podíl vlastní terénní práce s klientem a podíl administrativní práce. Formuláře slouží k pravidelnému měsíčnímu, pololetnímu a ročnímu hodnocení práce jednotlivých terénních sociálních pracovníků podle poradenských center a oblastí.

Ke konci roku 2022 jsme evidovali 225 osob s hluchoslepotou v České republice, kterým byly nabídnuty sociální služby včetně základního a odborného poradenství. Z tohoto počtu byly poskytovány pravidelné sociální služby na smluvním principu celkem 103 uživatelům. Se všemi evidovanými hluchoslepými osobami jsme byli v písemném kontaktu (pravidelné zasílání nabídky služeb a novinek z oblasti sociálněprávní).

Celkem se v roce 2022 uskutečnilo mezi terénními sociálními pracovníky LORM z.s. a uživateli služeb 3 684 kontaktů. Terénní sociální pracovníci se v rámci individuální přímé práce věnovali klientům v celkovém počtu  4 244 hodin, celkem se jednalo o 5 206,5 hodin přímé práce s uživateli služeb.

STATISTIKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2022

Druh sociální služby

Individuální práce v hod.

Skupinová práce v hod.

CELKEM

Počet kontaktů

Sociální rehabilitace

3 166,5

437,0

3 603,5

1 825

Odborné sociální poradenství

962,5

119,0

1 081,5

1 353

Tlumočení

115,0

0,0

115,0

164

Sociálně aktivizační služby

0,0

406,5

406,5

342

CELKEM

4 244,0

962,5

5 206,5

3 684

Podrobný popis vybraných sociálních služeb a projektů

 • Terénní sociální služby

  Terénní sociální služby představují pilíř sociálních služeb LORMu. A s čím terénní pracovníci nejčastěji pomáhají? Například s průvodcovstvím a tlumočením při návštěvě lékaře nebo na úřadech, při výuce Lormovy abecedy, taktilního znakového jazyka nebo Braillova písma, při vyřizování žádostí o příspěvek na péči, na novou pomůcku, při výuce prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí atd. Jak svou práci vnímají sami terénní sociální pracovníci?

  Ráda bych vám prostřednictvím čtvrtletního Okénka ve zkratce sdělila, v čem spočívá taková výuka prostorové orientace a samostatného pohybu, jelikož je to služba, které jsem se v posledních měsících dost intenzivně věnovala. Prostorovou orientaci a samostatný pohyb jakožto službu sociální rehabilitace využívají zejména ti klienti, kteří se chtějí a potřebují pohybovat samostatně a nezávisle na pomoci jiné osoby. Klient přijde s poptávkou, že by se rád naučil nějakou trasu z bodu A do bodu B. Může to být například cesta do práce, k lékaři, do obchodu, na zastávku autobusu nebo případně nějaký vycházkový okruh, aby si mohl vyplnit volný čas a zajít si sám na procházku.
  Na samém počátku výuky prostorové orientace si s klientem vytyčíme přesnou trasu, kterou chce posléze samostatně zvládnout. Já si ji pak několikrát sama projdu, dělám si poznámky, zkoumám, co by bylo pro klienta nejvhodnější a nejbezpečnější. Trasu nevolíme tak, aby byla co nejkratší, ale aby byla pro klienta bezpečná. I když se třeba v některých místech pro vidící lidi a někdy i pro samotné nevidomé zdá být zdlouhavá, snažíme se eliminovat to, že by se klient mohl na cestě zamotat či ztratit, a volíme raději „zacházku“. Občas se stane, že je i pro mě samotnou oříšek sestavit takovou trasu. Když si nejsem jistá, kterou cestu zvolit, obracím se na někoho zkušenějšího a výběr trasy konzultuji. Když je konečně rozhodnuto, procházíme ji ještě s klientem a zjišťujeme, jestli je i on s vybranou trasou spokojený a jestli ji hodnotí jako vhodnou a zvládnutelnou.
  Je-li tomu tak, postoupíme k další části výuky, kterou je zachycení trasy „na papír“. Do itineráře zapisujeme konkrétní start a cíl, délku trasy a celkový čas chůze. Poté už popisujeme jednotlivý průběh trasy, přesně část po části, bod po bodu, vymezujeme vodicí linie, orientační body i znaky, podle kterých se klient bude bezpečně orientovat. Když je trasa delší, rozdělíme ji na etapy a podle nich nacvičujeme. Trasu klient s instruktorem cvičí tak dlouho, dokud oba nemají absolutní jistotu, že je schopný projít ji úplně sám, zcela bezchybně a bez zásahů instruktora. Jak dlouho asi trvá, než se klient takovou trasu naučí? To záleží na mnoha faktorech, od četnosti výuky přes počasí, délku, náročnost, předešlé zkušenosti až po momentální (ne)schopnost daného klienta :-). Stejně jako u vidící populace se mezi zrakově postiženými a hluchoslepými lidmi najdou jedinci s vrozenou lepší (nebo horší) prostorovou orientací, jde tedy hodně o individuální záležitost, délku výuky prostorové orientace a samostatného pohybu nelze zevšeobecnit.
  Závěrem vám všem, kteří se rozhodnete pro nácvik samostatného pohybu, přeji hodně štěstí, trpělivosti a odhodlání, máte můj obdiv!

  Veronika Urbanová
  terénní sociální pracovnice Brno, Doteky Léto 2022

  Milí lormáci,
  tento příspěvek do Doteků je můj poslední před nástupem na mateřskou dovolenou. Od minulého článku uteklo už pár měsíců a myslím, že za tu dobu jsme toho stihli docela dost. S některými z vás jsem vyřizovala žádosti o příspěvky u různých nadací a musím přiznat, že to byl pro mě velký oříšek. „Papírování“ mě pronásledovalo i ve snech, v nichž jsem hodiny a hodiny kopírovala a fotila potřebné podklady a dokumenty. Ve dne mi před očima vířil kolotoč všech shlédnutých a prostudovaných internetových stránek, takže ve finále bylo zcela jedno, zda spím, či bdím :-). Dále se několik klientů rozhodlo pro novou kompenzační pomůcku (opět papírování a dohledávání informací) a v neposlední řadě byly požadavky na zaučení v obsluze pomůcek již zakoupených. Jsem ráda, když pomůcky dokáží usnadnit a zkvalitnit život. Díky technologickému pokroku máme stále více možností a příležitostí, ať už se jedná o chytré telefony, počítače, kamery jako OrCam, nebo třeba sluchadla, která potřebným usnadní běžný den a zkvalitní život. A také jsem ráda, když mi klienti posílají ve vší samostatnosti plnohodnotné e-maily (jejichž kompletní zvládnutí jsme předtím natrénovali a procvičili) a tím mně dávají zpětnou vazbu, že moje/naše práce má smysl. S tím je samozřejmě spojená vaše šikovnost a pro mne potěšující aktivita z vaší strany. Musím říci, že se mi bude těžko loučit, protože spolupráce s vámi pro mne byla opravdovým a nefalšovaným potěšením. Děkuji vám všem!

  Danuta Valcha
  terénní sociální pracovnice Brno a Ostrava, Doteky Léto 2022

  Milí lormáci,
  vychází letní číslo Doteků a já slavím dvouleté výročí s LORMem a především s vámi. Dovolte mi, abych tedy v tomto Okénku trošku na uplynulé 2 roky zavzpomínala. Občas mi stále přijde, jako by to bylo včera, kdy jsem nastupovala, ale pak se zamyslím a vzpomenu, kolik jsme toho společně prožili, zařídili a kde jsme všude byli, a dojde mi, že už to přece jen nějaký ten pátek je. Za tu dobu jsem se naučila Lormovu abecedu, Braillovo písmo, základy prostorové orientace a usilovně pracuji na studiu znakového jazyka, kde budu dokončovat již 3. modul. Společně jsme vyřídili mnoho kompenzačních pomůcek, ať už šlo o sluchadla, mobily, počítače, lupy, nebo ČB hole. Někdy to nebylo jednoduché, ale nakonec se nám to naštěstí vždycky podařilo, vysněné pomůcky jsme získali a mně dělá velkou radost sledovat, jak vám pomůcky pomáhají a ulehčují každodenní činnosti. Navštívili jsme spolu také nespočet doktorů, všemožných zdravotnických i nezdravotnických zařízení, úřadů, žádali o různé příspěvky, a přestože nám do toho zasahoval covid, podařilo se nám zorganizovat dokonce i několik klubů. Nejvíc ze všeho mě však těší, jak jste mě mezi sebe přijali. A i když se stále učím a učit budu novým věcem, vím, že do LORMu patřím. Spolupráce s vámi mě baví a těším se, co dalšího společně zažijeme :-)!

  Karolína Veselá
  terénní sociální pracovnice Praha, Doteky Léto 2022

  Velmi si ceníme pozitivní zpětné vazby, kterou dostáváme od našich hluchoslepých klientů. Rádi se s vámi o ni podělíme i ve Výroční zprávě.

  Vážení čtenáři,
  touto cestou mi dovolte vyslovit poděkování celému pracovnímu kolektivu LORM z.s. za dobře odvedenou práci! Velké díky na prvním místě určitě patří paní ředitelce Petře Zimermanové, která profesionálně celou organizaci po léta vede. A také bych chtěla poděkovat „mým terénkám“ Veronice a Dance, s nimiž se k mé velké lítosti musím rozloučit z důvodu jejich odchodu na mateřskou dovolenou. Obětavě a ochotně mi poskytovaly pomoc v nejedné obtížné situaci, ztráta zraku a sluchu je zásah do života každého člověka a to platí i pro mne. Dlouho jsem se s touto těžkou situací nemohla vyrovnat… Další ránou pro mě byla ztráta manžela. A právě v této době mi byla podána pomocná ruka ze strany LORMu v osobě Veroniky a později Danky. I v dalších těžkých časech, kdy propukla covidová pandemie, stál LORM při mně a pomáhal. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat Zdeně Jelínkové, která byla věrná LORMu po řadu let a dokázala zorganizovat a vést různé akce. A to nejdůležitější − bravurně vytvořit dobrou atmosféru. Také mi podala pomocnou ruku četnými rozhovory, které se nejednou blížily profesionálnímu rozhovoru psychologa. Nesmírně si vážím náročné práce vás všech a vám, Veroniko a Danko, přeji do dalších životních kroků šťastnou cestu!

  Júlia Skopalíková, Doteky Podzim 2022

  Nejkrásnější dárek
  Můj nejkrásnější dárek k loňským Vánocům byla nová moderní sluchadla, která jsem zpočátku odmítala. Ztrátu sluchu mám 90%, tak jsem byla přesvědčena, že žádná sebemodernější sluchadla tu ztrátu nenahradí. Nešlo mi o doplatek 10 tisíc, ale o to, že jsem si vsugerovala, že mi už nic nepomůže. A tady zapracoval můj lormácký „teréňák“ pan Václav Skalický. Trpělivě vysvětloval, že za těch pět let, co mám stará sluchadla, věda o pěkný kus pokročila, a přidaly se domluvou i obě dcery, zvláště rázná Kamila. Doprovodila mě na foniatrii a prohlásila, že není ochotná do omrzení stále opakovat skoro každé slovo, které neslyším, a abych koukala s tím něco dělat a nebránila se, když je možnost pomoci. Dne 15. prosince 2021 jsem si došla pro nová sluchadla a nestačila se divit. Po pečlivém seřízení ochotnou paní doktorkou slyším to, co už jsem dávno neslyšela: mluvené slovo, televizi, rozhlas i zvukovou knihu! Kdo nezažil, že se musí dožadovat opakování každého slova, ten nepochopí tu radost, že teď slyším. Je to úžasné, mohu i telefonovat, což bylo dříve nemožné. Takže to přísloví „Odříkaného chleba největší krajíc“ je pravdivé. Druhý dárek bylo nové křeslo, na které se všichni složili. Z toho starého jsem těžko vstávala, bylo nízké. Nové je senzační! Myslela jsem si, že když mi bude 87 let, pořizovat si nové věci je už zbytečné. Není! Teď využívám jak sluchadla, tak křeslo. A jsem spokojená! Psát jsem se naučila s 20 dioptriemi skoro po paměti tiskacími písmeny, ale s těmi sluchadly jsem teď samostatný člověk.

  Pavla Sykáčková, Doteky Jaro 2022

 • Edukačně-rehabilitační pobyty

  Po dvou letech ovlivněných koronavirovou pandemií jsme v 2022 opět mohli pro naše klienty uspořádat letní pobyt. Edukačně-rehabilitační pobyty patří již tradičně do nabídky našich sociálně aktivizačních služeb. Týdenní skupinové pobyty jsou zaměřené na sociální rehabilitaci a rozvoj komunikace u hluchoslepých a konají se v zajímavých lokalitách a rekreačních střediscích Čech a Moravy. Programy pobytů doplňujeme o další prvky, např. arteterapii, muzikoterapii, dramaterapii, literární tvorbu apod. V roce 2022 jsme pořádali 1 edukačně-rehabilitační pobyt se zaměřením na sociální rehabilitaci.

  Pobyt v Ústí nad Orlicí
  V pátek 17. června 2022 se do Ústí nad Orlicí sjelo celkem 13 hluchoslepých klientů se svými průvodci a tlumočníky, v celkovém počtu 27 osob, aby zde strávili pestrý týden plný setkávání, rozvoje komunikačních dovedností osob s hluchoslepotou, relaxace při arteterapii, muzikoterapii atd. Ubytováni jsme byli v hotelu Tichá Orlice, každé ráno začínalo protahovací rozcvičkou. Účastníci ve svých hodnoceních ocenili především možnost se spolu po 2 covidových letech opět potkat a obnovit přátelství. Pozitivně také hodnotili možnost poznávat místní kulturní pamětihodnosti a krásy podhůří Orlických hor. Do programu byly zařazeny dva celodenní výlety do Litomyšle a Letohradu. Pobyt umožnil hluchoslepým klientům setkat se s přáteli s podobným duálním smyslovým postižením, vyměnit si vzájemně zkušenosti a být zase spolu.

  Konečně zase na pobytu
  Po dlouhé době covidové epidemie se LORMu podařilo zorganizovat pobyt pro nás hluchoslepé. Rána jsme začínali rozcvičkou, každý den měla vedoucí pobytu pro nás připravený program. Na začátku jsme si společně s našimi průvodci zopakovali principy průvodcovství a prostorové orientace – chůzi po schodech, procházení dveřmi, usedání na židli, překonávání překážek. Při muzikoterapii jsme se seznámili s netradičními hudebními nástroji z různých koutů světa. Zajímavou formou jsme si procvičili Lormovu abecedu a taktilní znakový jazyk. Výlet do Litomyšle byl výborný, průvodkyně na zámku byla velice příjemná a ochotná, vyprávěla nám o historii zámku, životě nejznámějšího rodáka Bedřicha Smetany, o architektuře… Překvapil mne účel širokého schodiště, po kterém se mohlo panstvo na hřbetě koně dostat až do prvního patra. Pěkná byla komentovaná procházka městem a klášterní zahradou. Velmi mne zaujalo muzeum v Letohradu, kde jsme si prohlédli expozici školní třídy a seznámili se s nelehkými začátky povinné školní docházky. Neposlušní žáčci byli nepřiměřeně tělesně trestáni například bitím rákoskou přes prsty, taháním za vlasy či klečením na polínku. To jsem si vyzkoušel i já a nebylo to tedy nic příjemného, zvláště v mém věku. Týden utekl jako voda a já jsem moc rád, že po dlouhé době jsem měl možnost se zase setkat se svými kamarádkami a kamarády a současně poznat nové členy a průvodce. Děkuji LORMu za organizaci příjemného pobytu i své průvodkyni, která mě opatrovala a vytvářela pohodu.

  Miloslav Koklar, Doteky Podzim 2022

  Po dlooouhé covidové přestávce jsme se setkali s přáteli z celé republiky – a měli jsme si co povídat! Poznali jsme další krásný kout naší země. Program byl pestrý, zábavný a poučný. Celý pobyt byl pohodový, prima – za mě dobrý :-).

  Zuzana Urbánková

  Super atmosféra! Největším přínosem je vzájemné setkání klientů a vytvoření pozitivního a usměvavého prostředí, což je důležité z hlediska psychiky. Program byl vyvážený a pečlivě připravený, výlety dobře časově rozvržené.

  Jan Kessner a Jiřina Vlčková (sestra, průvodkyně)

 • Pravidelná setkání při Poradenských centrech LORM

  Při našich Poradenských centrech LORM pořádáme pravidelná setkání hluchoslepých klientů. Naši klienti mají připravený program buď v poradenských centrech (hraní společenských her, výroba vánočních či velikonočních přání, besedy, přednášky např. o pomůckách, muzikoterapie atd.), nebo s příchodem jara vyrážejí se svým terénním sociálním pracovníkem do přírody na různé výlety, na výstavy, prohlídky a další zajímavé akce. V roce 2022 se vzhledem k personálnímu zabezpečení a nižšímu zájmu klientů uskutečnilo pouze 12 klubových setkání. Momentky z nich postupně zveřejňujeme ve Fotogalerii na www.lorm.cz.

  Pražský klub 

  • 18. 05. 2022 Národopisné muzeum – Tradiční lidová kultura dotykem
  • 26. 07. 2022 Procházka v Grébovce 
  • 19. 12. 2022 Vánoční klub

  Brněnský klub 

  • 05. 04. 2022 Velikonoční besídka (Otrokovice)

  Jindřichohradecký klub   

  • 10. 03. 2022 Na skok do středověku
  • 25. 04. 2022 Modelování 
  • 24. 05. 2022 Hmatová procházka městem České Budějovice
  • 16. 08. 2022 Afrika srdcem a dotekem 
  • 13. 09. 2022 Krafferova zahrada
  • 18. 10. 2022 Myslivost – co o ní víme?
  • 08. 11. 2022 Vánoční přáníčka
  • 14. 12. 2022 Předvánoční setkání

  V měsíci srpnu jsme společně navštívili Muzeum fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. Zde v letních měsících probíhala výstava „Afrika v srdci“. Bylo to vlastně několik výstav dohromady, které spojovala právě láska k Africe. O pomoc zorientovat se v tak rozmanité výstavě jsem požádala člověka, který stál u jejího zrodu, a to Ing. Oldřicha Mácu. Ten nás provedl svou jedinečnou sbírkou afrických masek a dalších předmětů. Vyprávěl nám o svých cestách do Afriky, o tom, jak tam lidé žijí. Jeho vyprávění bylo fascinující, láska k Africe z něho úplně sálá. Také nám ukázal a nechal „ohmatat“ kamenné plastiky představující stylizované obličeje či postavy, které byly vytesány domorodými sochaři z komunity Tengenenge v Zimbabwe z jednoho kusu kamene hadce.
  Na začátku září jsme zavítali do zahrady. Věděli jste, že uprostřed Jindřichova Hradce se skrývá zahrada? Jmenuje se Krafferova zahrada a je to „místo, kterým kráčela historie“. Nejdříve tu byla barokní zahrada, zřízená pro hraběnku Isabellu Černínovou v roce 1758, následně prvorepublikové Krafferovo zahradnictví – po něm nese zahrada dodnes jméno. V 80. letech minulého století byl vybydlený areál opuštěn a chátral. V roce 2003 získali zahradnictví do pronájmu Martin Charvát a Radovan Hájek, kteří zde vybudovali trvalkovou školku. Když ji roku 2020 opustili, město zde chtělo vybudovat parkoviště. O obnovu zahrady se snaží spolek Krafferova zahrada z.s. Jak se jim to daří, se nám snažila ukázat paní Michaela Zudová. Dozvěděli jsme se něco málo o historii, povídala nám o jejich plánech. Chtějí, aby velká část zahrady zůstala ukázkovou zahradou, ale také pěstují květiny k řezu a je zde i malé květinářství, cvičí se zde jóga a pořádají další akce pro veřejnost. Všichni společně jsme procházeli zahradou, mohli jsme se „hmatově i chuťově“ seznámit s bylinkami i jedlými květinami.
  Oba kluby jsme zakončili v kavárně, kde jsme si povídali o tom, co koho nejvíce zaujalo, a také jsme společně přemýšleli, co budeme dělat na dalších klubových setkáních.

  Jana Radová
  terénní sociální pracovnice Jindřichův Hradec

 • Časopis Doteky

  Časopis Doteky vydáváme čtvrtletně od roku 1994 ve specifických formátech vhodných pro hluchoslepé čtenáře, tj. ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu a jako zvukovou nahrávku v mp3 formátu. Doteky jsou také k dispozici v elektronické podobě a přinášejí novinky z organizace LORM, zprávy z oblasti hluchoslepoty nejen od nás, ale i ze světa, informace ze sociálně právní oblasti; součástí Doteků jsou rubriky Zdraví, Právní poradna, Příspěvky čtenářů, Rozhovor nebo Příběh, Osobnosti ze světa hluchoslepých a další. K prohlížení či stažení jsou Doteky k dispozici na https://www.lorm.cz/pro-hluchoslepe/nase-projekty/casopis-doteky/

  DOTEKY JARO 110

  První letošní číslo našeho vašeho časopisu Doteky je, jak už jejich zvykem je, nacpané zajímavými články včetně těch vašich, například a namátkou povídky Dobrá duše nebo Kvočna. Rozepsali se i lormáčtí terénní pracovníci, kteří předkládají čtvrtletní „zprávu“ ze svých oblastí. Určitě vás, zejména ty mladší či technickým nadáním vybavenější, zaujme shrnutí o novém chytrém mobilu, dále články o zrakových potížích a vadách, příspěvek paní ředitelky, příspěvek na telefonování, příspěvek v rubrice Stalo se. Zkrátka a dobře, čtvrtletník je tradičně plný informací i zábavy. 

  DOTEKY LÉTO 111

  Léto je v plném proudu a okna dokořán, stejně jako naše Okénka do jednotlivých Poradenských center LORMu. A život jde dál, kde jsou ty časy, kdy hrdinka dnešního Příběhu byla malou holčičkou! Dnes se snaží žít tak, jak chce. Kdo? Čtěte a uvidíte, stejně jako se dozvíte nové informace o kochleárním implantátu, ePoukazu, digitální identifikační kartě pro vodicí psy (považte!) a další a jiné zajímavosti, které vám Doteky s krásným pořadovým číslem 111 nabízejí. Tedy hrrr na ně a k tomu krásné, zdravé a mírové léto!

  DOTEKY PODZIM 112

  Podzim přinesl nejen vysvobození z tropických letních dnů, ale i další číslo Doteků. Začali jsme příběhy našich dopisovatelů z řad čtenářů, dočetli 2. část příběhu milé lormácké spolupracovnice Lenky Hricové, vkročili do Právní poradny přeplněné novinkami, vzdělali se v oblasti zdraví, seznámili se s další hluchoslepou osobností ze světa, podívali se, co nového třeba v takovém Chile, a nakonec jsme si mohli připravit zapečené chlebíčky, neboť nejen Doteky živ je člověk.

  Na úplné začátky spolupráce s naší organizací v podzimních Dotecích vzpomíná PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  A teď už k LORMu − naše spolupráce se datuje do února 2007, kdy jsem jela jako průvodce na lyžařský pobyt. V té době jsem měla už první zkušenosti s lidmi s hluchoslepotou za sebou. Účastnila jsem se v létě 2006 jako dobrovolný pomocník mezinárodního pobytu v Rožnově pod Radhoštěm, organizovaného spolkem VIA hluchoslepých, jednalo se o Evropské prázdniny hluchoslepých. Setkání pro mne hodně znamenalo, nadchlo mne a myslím, že bylo dost rozhodující v mém dalším směrování. I když tato zkušenost byla spíše pozorovací, takový vhled do problematiky, hodně věcí jsem si uvědomila, nad mnoha věcmi přemýšlela.
  Když jsem pak jela na pobyt s LORMem, měla jsem samozřejmě obavy, abych průvodcovství a trasérování zvládla, ale byl to pro mne velmi hezký zážitek. Pamatuji si na běžkování, které se lišilo klient od klienta, taneční večer, společné tvoření. Následně jsem se účastnila několika dalších pobytů, většinou letních. Dobrovolníkem jsem jednou byla i na Lormolympiádě. Také ráda vzpomínám na svou dávnou účast ve sbírce Červenobílé dny. Chodily jsme tehdy s mojí sestrou a pojaly jsme pouliční vybírání do kasičky velmi osvětově, až přednáškově, řekla bych :-). Také vzpomínám na výborný seminář k prostorové orientaci, který s námi v rámci mého studia na pedagogické fakultě měla metodička LORMu Zdena Jelínková. Její výukou jsem byla ohromena a hltala jsem praktické informace a zkušenosti, které s námi sdílela. Pak si rovněž cením jejích odborných komentářů k průvodcovství na pobytech samotných. Hodně mne to obohatilo. Vedle pobytů s LORMem jsem ještě jezdila na pobyty se spolkem VIA hluchoslepých. Některé byly v zahraničí (Šoproň, Záhřeb, Visegrád, Lenzerheide), účastnila jsem se jako dobrovolník i mezinárodní akce organizace Záblesk – konference Listen to me 5. Problematika hluchoslepoty mne zajímala a zajímá opravdu hodně, a to jak teoreticky, tak ještě více prakticky.
  S LORMem spolupracuji moc ráda. Občas přednáším pro tým pracovníků v rámci školení zaměstnanců, poskytovala jsem školení kolegyním i v rámci praxí. Snažím se šířit a předávat informace, pokud je třeba, a pomáhat jakkoli, pokud mohu. Spolu s kamarádkami jsme v rámci jednoho z pobytů pořádaly pro klienty LORMu workshop bubnování s koncertíkem kapely Spálený sušenky (kapelu jsme založily v roce 2008).
  Organizaci LORM vnímám jako nepostradatelnou službu v naší společnosti. Velmi si cením její existence a významné činnosti. Přála bych všem jejím pracovníkům a spolupracovníkům hodně sil do budoucího působení a také by bylo fajn, kdyby se dařilo nacházet nové nadšené spolupracovníky. Klientům přeji, aby si mohli v klidu vychutnávat hezké chvíle při pobytech a všech různých akcích, které pro ně organizace připravuje.

  Vybrané úryvky z rubriky Příběh, Doteky Podzim 2022

  DOTEKY ZIMA 113

  V prosincovém adventním období vyšlo poslední číslo Doteků v roce 2022. Nalistovat jsme si v něm mohli články ze zdravotní tématiky, z oblasti sociálněprávních novinek, ale také výsledky a dojmy z Lormolympiády a soutěže o Cenu Hieronyma Lorma. V rubrice Příběh se zblízka seznámit s čerstvě zvolenou členkou Dozorčí rady a současně sestrou hluchoslepého klienta, Ing. Bohumilou Frydrychovou: 

  Kvůli takovým chvilkám to má cenu
  Nastal čas převzít některé aktivity rodičů. Na scénu se dostává Ivo, jeho radost z poznávání, cestování, setkávání se s přáteli, a tím pádem LORM. Přece mu neodepřu tu spokojenost a nadšení, které má z každého pobytu a výletu! Když jsem ho na Lormolympiádě pozorovala, jak nadšeně se pouští do každé disciplíny, věděla jsem, že kvůli takovým chvilkám to má cenu. Zjišťuji, že i pro mě to má velkou přidanou hodnotu. Vidět na pobytech lormáky, vnímat jejich radosti, nadšení a zápal je k nezaplacení, dodává mi to sílu a přesvědčení, že svět umí být krásný. Když sami chceme, umíme přijmout všechny jeho barvy. Stěžovat si a ubíjet se černými chmurami umí každý z nás, ale za kapkami slz vidět duhu je nádherná věc! A to je to, co obdivuji na usmívajících se tvářích, byť tu duhu vidí jen ve svých srdcích a ptáčky slyší zpívat ve své mysli.

  Úryvek z rubriky Příběh, Doteky Zima 2022

  Doteky jsou důležitým komunikačním prostředníkem – mostem, který propojuje hluchoslepé po celé České republice. Současně je časopis prostorem, kde se mohou hluchoslepí sami vyjadřovat, ať už formou básně, reportáže, zprávy, či oblíbeného receptu. Krásné a originální ilustrace na titulní strany Doteků pro nás bez nároku na honorář připravil grafik Tomáš Zach. Všechna nová i starší čísla Doteků jsou volně k prohlédnutí či ke stažení na webových stránkách. Časopis v roce 2022 vycházel díky podpoře od společnosti Euro Pool System ve výši 15 000 Lč. Děkujeme! 

 • 8. ročník Ceny Heironyma Lorma

  Tvůrčí osobnosti z řad hluchoslepých převzaly v pátek 30. září během slavnostního podvečera ceny za svoji uměleckou tvorbu. Vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže o Cenu Hieronyma Lorma proběhlo na konferenci v Kralupech nad Vltavou. V literární soutěži se udělovaly hned dvě ceny – Cena odborné poroty a Cena veřejnosti. Hlavní Cenu odborné poroty za 1. místo v kategorii Poezie vyhrál František Hynek s básní Štěstí. V kategorii Próza udělila odborná porota 1. místo Martinu Hrtúsovi za literární dílo Dětský sen. Cena veřejnosti byla udělena na základě hlasování, které probíhalo během celého měsíce srpna na webových stránkách www.lorm.cz. Největší počet elektronických hlasů od veřejnosti v kategorii Poezie získala báseň Truhlička vzpomínek, jejíž autorka Olga Pírková vyhrála 1. místo i v kategorii Próza s dílem Poslední pětiletka aneb radost a smutek, smích a pláč jdou životem dál spolu. Do elektronického hlasování se zapojilo 144 osob. Na konferenci jsme zpřístupnili všechny přihlášené básně a povídky, které si mohli návštěvníci přečíst ve zvětšeném černotisku a Braillově písmu. Výtvarná díla zde byla rovněž vystavena a právě samotní účastníci akce rozhodli hlasováním o vítězích výtvarné soutěže. Největší počet hlasů a Cenu veřejnosti získala již v literární soutěži oceněná Olga Pírková za dílo nazvané S pohádkou jde život dál. Olga Pírková si z Kralup odvezla celkem 3 ceny z literární soutěže a 1 cenu z výtvarné soutěže. František Hynek vyhrál u odborné poroty i veřejnosti za svoji poezii a prózu celkem 4 ceny. Miloslav Koklar se svojí básní Počkejte uspěl u odborné poroty 2. místem, u veřejnosti 3. místem. Kateřina Rathúská si z Kralup odvezla celkem 2 ceny z literární a výtvarné soutěže. Dalšími oceněnými byly Dagmar Prošková a Božena Valenová, rozdáno bylo 15 cen.

  Soutěž nese jméno po hluchoslepém básníkovi, filosofovi a novináři Heinrichu Landesmannovi (9. 8. 1821 – 3. 12. 1902), který z důvodu pronásledování rakousko-uherskými úřady přijal pseudonym Hieronymus Lorm. Pro vlastní potřebu si vytvořil komunikační systém – dotekovou abecedu, tzv. Lormovu abecedu, kterou dnes používají ke komunikaci hluchoslepí nejen u nás, ale také například v Německu, Belgii či Švýcarsku. Cena Hieronyma Lorma byla pořádána už po osmé, první ročník se konal v roce 2006 při příležitosti 15. narozenin sdružení LORM. Projekt byl realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Na webových stránkách https://www.lorm.cz/pro-hluchoslepe/nase-projekty/cena-hieronyma-lorma/ lze najít celkové výsledky soutěže i vítězná literární díla. 

  Štěstí

  Ku konci cesty své zvolna se blíží,
  udolán životem i zemskou tíží.
  Zvečera ulehnout na lůžko chudé
  kolikrát ještě mu dopřáno bude?

  Životem znavený do snů se noří,
  plamínek života ještě v něm hoří.
  Každou noc poctivě svoje sny sčítá,
  ráno pak nový den s vděčností vítá.

  Spočítal všechny své prohry a pády,
  všechno všem odpustil, spory i vády.
  Teď už jen vzpomíná na lidi milé
  i na své radostně prožité chvíle.

  Všechno, co prožil, to bylo a není,
  každičký nový den v sen se též změní.
  Až tady nebude, zůstanou zvěsti.
  Že tu byl na světě, velké měl štěstí.

  František Hynek
  1. místo CENA ODBORNÉ POROTY, kategorie POEZIE
  2. místo CENA VEŘEJNOSTI, kategorie POEZIE
  CENA HIERONYMA LORMA 2022

  Počkejte

  Jen tak
  odešel mi zrak
  a někde v půlce
  zůstal na potulce

  Vrátí se či nevrátí

  Zatím ťukám holí
  po světě i po okolí

  Počkejte
  už vám nestačím
  tělo nedovolí
  abych vám stačil

  Prosím, počkejte

  Miloslav Koklar
  2. místo CENA ODBORNÉ POROTY, kategorie POEZIE
  3. místo CENA VEŘEJNOSTI, kategorie POEZIE
  CENA HIERONYMA LORMA 2022

 • 8. ročník Lormolympiády

  Hluchoslepí sportovci bojovali v sobotu 1. října 2022 o medaile na 8. ročníku Lormolympiády ve sportovním areálu TJ Sokol v Kralupech nad Vltavou. S ohledem na chladnější počasí se letos soutěžilo v tělocvičně celkem v 6 disciplínách. V běhu na 30 metrů, skoku z místa a hodu medicinbalem soutěžili ženy a muži odděleně. Překážkový běh s trasérem, dřepy a sedy-lehy byly disciplíny smíšené. Mezi dvěma borci z Českých Budějovic proběhl napínavý souboj, ve kterém si čtyřiatřicetiletý Marek Müller vybojoval 4 zlaté medaile, zatímco jednasedmdesátiletý Miloslav Koklar získal 3 stříbrné medaile. Do bojů o cenný kov se zapojili i další sportovci. Karel Schmidt a Ladislav Čureja vyhráli každý 1 zlatou a 1 bronzovou medaili, Ivo Volf vybojoval 2 bronzové. Ženy se ve smíšených disciplínách dokázaly prosadit mezi muži na 2. a 3. místech. Božena Valenová z Prahy dosáhla svými výkony celkem na 2 zlaté, 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili, Olga Pírková z Líchov u Sedlčan vybojovala 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili, Olga Sarköziová z Kladna si v hodu medicinbalem mezi ženami vybojovala zlatou medaili a bronzovou pak získala ve smíšené disciplíně sedy-lehy. Další medaile za své sportovní výkony dostaly Kateřina Rathúská, Ana Schveiner a Milena Košťálová. Celkem se v sobotu večer během slavnostního ceremoniálu rozdalo 27 medailí.

  Lormolympiáda proběhla opět v krásné atmosféře, hluchoslepí se nechali fanoušky z řad ostatních sportovců, průvodců a tlumočníků vyburcovat k vynikajícím sportovním výkonům. Podmínky u jednotlivých soutěží byly přizpůsobeny hluchoslepým. Průvodci a traséři zajišťovali bezpečnost sportujících účastníků, veškeré dění měli přítomní komentované prostřednictvím mikrofonu a individuálně tlumočené do znakového a taktilního znakového jazyka a dalších komunikačních systémů, které používají osoby s hluchoslepotou. S medailí nebo bez, každý účastník se stal vítězem Lormolympiády. Máme velikou radost, že se nám daří naplňovat smysl celé soutěže, a to podporovat u hluchoslepých osob sportovního ducha, vzájemný respekt a přátelství. Děkujeme paní Alici Hakenové z TJ Sokol Kralupy nad Vltavou za všechnu pomoc a spolupráci při pořádání Lormolympiády. Projekt byl realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Další informace k Lormolympiádě i předchozím ročníkům lze získat na webových stránkách https://www.lorm.cz/pro-hluchoslepe/nase-projekty/lormolympiada/.

  3v1 v Kralupech
  Zdravím čtenáře Doteků a všechny příznivce LORMu – Společnosti pro hluchoslepé! Ve dnech 29. září až 2. října 2022 proběhla v Kralupech velká lormácká akce pod názvem 3v1. Obsahovala Cenu Hieronyma Lorma, Valnou hromadu a Lormolympiádu, na které se již tradičně bojovalo o medaile. Valná hromada proběhla v poklidu a nedošlo k výrazným změnám vyjma nově zvolených členů Dozorčí rady. Zato vítězná díla v umělecké soutěži pohnula srdíčkem i myslí všech přítomných včetně mě. Petra s Karolínou povídky a básně krásně přečetly, navíc Petra celou mimořádně vydařenou akci 3v1 moderovala, organizovala, vedla a dohlížela, bylo toho opravdu hodně a buďme upřímně rádi, že ji máme! Sportovní soutěž měla úžasnou atmosféru a byla letos vzhledem k počasí v tělocvičně. Všichni chtěli medaile, a tak bojovali ze všech sil, padaly rekordy a ženy tentokrát podaly lepší výkony než muži. Děkuji vedení a kolektivu LORMu a všem ostatním, kteří pomáhali. Laťka byla nastavena vysoko, ceny a medaile potěšily nejen vítěze, ale všechny, kteří sportujícím fandili. Ještě jednou velké, velké poděkování!

  Miloslav Koklar, Doteky Zima 2022

  Stálo to za to
  A je to tu opět. Naše známé umělecké a sportovní zápolení. Šla jsem do toho s tím, že ze sebe vyždímám maximum. Podařilo se mi to jen částečně. Umělecká část skoro na sto procent. Hned jak vyběhlo téma, jsem vybírala ze svých sbírek vhodnou báseň. Horší to bylo s článkem. Nakonec jsem si řekla: „Potřebuji v sobě uzavřít jednu etapu života a začít znova.“ Někteří z vás si se mnou poplakali (za to se omlouvám, ale mně to pomohlo). Uvolnila jsem se. No a co se týče sportu, tam to nešlo podle předpokladů. Nejprve mě na měsíc a půl zbortil covid, poté jsem doháněla zahrádku a nakonec konečně přišel zedník, který sliboval celé prázdniny, v září. Takže příprava nula. Sice jsem ždímala, co to dalo, ale podepsalo se to na druhý den (neděle). Schody a toaleta mi dělaly problémy. Ale věděla jsem příčinu. Byla jsem v klidu. No a závěrečný večírek? Jako nikdy ve svém životě jsem upustila páru a jsem si toho plně vědoma, že jsem řádila a bez zábran pařila i v mém věku. Jsem přeci mladá, ne? Ha ha ha. Užila jsem si to a moc se mi to líbilo.

  Olga Pírková, Doteky Zima 2022

  LORM jsem poznal díky Petře, která je nejen ředitelkou LORMu, ale také mojí kamarádkou z volejbalu. Hrál jsem s kamarády z kapely pro LORM na Duchovi Vánoc a také jsem jako záskok na poslední chvíli moderoval Lormolympiádu. Vždycky za tím stála Petra a její prosba. A já jí nikdy neumím říci „ne“ 😊. Protože jak můžete říci „ne“ někomu, kdo toho sám dělá pro ostatní tolik a tak úplně samozřejmě a skromně. A nikdy jsem nelitoval. Lormolympiáda mě úplně nadchla a všichni sportovci a sportovkyně měli můj upřímný obdiv za nasazení, se kterým soutěžili, i za výkony, kterých dosáhli. Opravdu, klobouk dolů. A to nejen pro atlety a atletky, ale pro celý tým organizátorů, trasérů, tlumočníků – prostě pro všechny, bez kterých by to nešlo. Jediné, co mě mrzelo, jak to byl pro mě záskok na poslední chvíli, že jsem už měl jiný plán a nemohl zůstat na večerní předání medailí, hudbu a tanec. Tak možná někdy příště. LORMu do budoucna přeji, aby měl vždy dostatek skvělých, schopných a ochotných lidí, jaké jsem poznal na Lormolympiádě.

  Josef Lejček, dobrovolník
  Výběr z připravovaného rozhovoru pro Doteky Podzim 2023

  Byla to pro mě nejen první Lormolympiáda, ale dokonce i lormácká pobytová akce. Možná také znáte strach z neznáma, kterým já osobně často trpím, a musím se přiznat, že ani tato akce nebyla výjimkou a že ze začátku jsem se trochu obávala. Nevěděla jsem, jak vše bude probíhat a co čekat. Mé obavy se ale rozplynuly hned po příjezdu a naprosto vše předčilo má očekávání. Když jsem viděla v očích klientů to nadšení ze společné akce, opětovného shledání a akčnost během Lormolympiády, věděla jsem, že to bude i pro mě nezapomenutelný víkend. Atmosféra mě jednoduše strhla natolik, že jsem se dokonce i já, velký odpůrce běhu, nechala přemluvit, abych se běhu účastnila jako trasér. Běžela jsem sice jen 100 metrů, ale věřím, že s tím nadšením a energií, které všude kolem proudily, bych uběhla snad i ten kilometr. Celý víkend jsme pak zakončili předáním cen a tanečním večerem. I přes neskutečné výkony během olympiády zbyla energie na tanec až do pozdních hodin. Když vše skončilo a já se ocitla opět doma, bylo mi smutno, jak rychle to uteklo. Ale utěšila mě myšlenka, že brzy nás zase nějaká taková akce čeká, a já se už teď těším.

  Karolína Veselá
  terénní sociální pracovnice Praha, Doteky Zima 2022

 • Odborná knihovna

  Knihovna LORM z.s. dnes představuje jedinečný soubor odborných informací o hluchoslepotě v České republice. Aktuálně čítá 909 titulů zaměřených na hluchoslepotu a problematiku postižení zraku a sluchu. Slouží jako významný informační zdroj pro odborníky, zájemce z řad studentů speciální pedagogiky či jiných příbuzných oborů i pro laickou veřejnost. Knihovna byla průběžně doplňována o nové zajímavé tituly včetně online verze na webových stránkách www.lorm.cz. V průběhu let 2008–2009 proběhla digitalizace odborné knihovny a nyní si mohou osoby s hluchoslepotou a se zrakovým postižením zapůjčit vybrané tituly, které byly z tištěné knižní předlohy převedeny do elektronické podoby – tzv. digitální knihy. V této podobě si mohou titul přečíst pomocí počítače, jenž je softwarově patřičně vybaven hlasovým či hmatovým výstupem, zvětšovacími programy s hlasovou podporou apod.

Zpět na obsah

4. Práce s veřejností

 • Běh pro hluchoslepé

  Opět byly obnoveny běžecké závody pořádané pod hlavičkou RunCzech/PIM. Všechny registrace na odložené závody si mohli běžci převést do roku 2022. Běžci měli nově možnost podpořit nás částkou 200 Kč při nákupu startovního čísla přímo přes PIM.

  Závody realizované v roce 2022

  • Sportisimo 1/2Maraton Praha, 2. 4. 2022
  • UniCredit Pražská štafeta, 23. 6. 2022
  • Birell Grand Prix Praha, 3. 9. 2022

  Zatímco jsme byli s klienty v červnu na týdenním pobytu v Ústí nad Orlicí, běžela se v Praze UniCredit Pražská štafeta 2022. Fotky ze samotného závodu nám poslal jeden z našich věrných vytrvalců Tomáš Cironis s následujícím komentářem: „Chtěli jsme trochu okořenit samotný běh, tak jsme s pár kolegy běželi štafetu v dinosauřích oblecích, které jsme polepili srdíčky LORM. Spousta dětí okolo, účastníků i diváků se s dinosaury běžícími pro LORM chtěla fotit…“ Děkujeme týmu DISRAPTORS ALPHAS ve složení Kate Syslová, Adam Cironis, Hugo Mrázek, Tomáš Cironis a týmu DISRAPTORS BETAS, v němž běželi Věra Kubátová, Ondřej Lipold, Ondřej Smýkal a Václav Pavlečka, za podporu, vskutku kreativní a vtipný běh, fotodokumentaci a neuvěřitelné sportovní výkony v tropických teplotách!

 • Festival Jeden svět

  V březnu jsme byli pozváni organizátory festivalu Jeden svět na po-filmovou debatu k dokumentu „Je to můj bratr“ o hluchoslepém dánském mladém muži jménem Peter a jeho rodině.

  Promítání probíhalo v kině Bio Oko u Strossmayerova náměstí v Praze. Film z pohledu sestry popisuje, jaké to je žít s bratrem, který se narodil jako neslyšící a nevidomý (totálně hluchoslepý) s autismem. Film byl velice silný a zanechal v divácích hluboké a rozporuplné pocity. Na jedné straně bylo možné ve filmu spatřit radostné momenty, na straně druhé těžké životní chvíle, kdy nikdo z rodiny nevěděl, co Peter potřebuje, a on to nedokázal vyjádřit. Také byla z dokumentu cítit velká celoživotní odpovědnost, která padá na jeho sestru. Ona totiž převezme za svého bratra postupem času zodpovědnost a neví, zda to zvládne. Po filmu proběhla debata, které se za LORM zúčastnila paní ředitelka, kolegyně Karolína Veselá a já. Mluvili jsme o naší organizaci, o hluchoslepotě, o specifikách naší práce a komunikaci s lidmi s hluchoslepotou. Potěšil nás velký zájem o toto téma, ale nakonec jsme museli debatu přerušit, protože nám již vypršel čas a chystal se další film.

  Václav Skalický
  terénní sociální pracovník Liberec a Praha, Doteky Léto 2022

 • 11. ročník  Ducha Vánoc

  K našim tradičním fundraisingovým akcím patří už léta charitativní městská hra Putování Prahou za Duchem Vánoc. V sobotu 10. prosince 2022 se 27 týmů v počtu cca 150 osob vydalo od Hamerského rybníka v Záběhlicích hledat Ducha Vánoc. Poutníci během hry navštívili na stanovištích rozmístěných na trase pomyslných 8 evropských zemí, zažili přitom spoustu legrace, např. když se od Španělů učili utíkat před býky, od Němců postavit dálnici pro Ježíška na saních, od Rakušanů lyžovat apod. Pouť vedla kolem meandrů Botiče a dovedla účastníky až do kouzelného kostelíku Stětí sv. Jana Křtitele ve Staré Hostivaři na společný závěr charitativní hry. Zde nás svým zpěvem koled vánočně naladili zpěváci ze ZUŠ Olešská pod vedením Bronislavy Smržové. Výtěžek zveřejněný během zpívání koled v kostele ve výši 37 422 Kč navýšili účastníci o částku 2 092 Kč z prodeje magnetek. Celkový výtěžek se vyšplhal na rekordních 39 514 Kč! Další podrobnosti najdete na webových stránkách www.duchvanoc.cz

 • Klub dárců Červenobílé klubko

  Od roku 2004 sdružujeme naše stálé příznivce v klubu dárců Červenobílé klubko. Členství v klubu dárců našim stálým podporovatelům přináší možnost být s námi v pravidelnějším kontaktu. I v roce 2021 jsme všem členům klubu dárců pravidelně zasílali speciální informační bulletin, na vyžádání tištěnou Výroční zprávu apod. Členem Červenobílého klubka se může stát kdokoliv, kdo se zaváže přispívat po dobu nejméně 1 roku pravidelnou měsíční částkou v minimální výši 50 Kč anebo jednorázovou částkou činící minimálně 600 Kč ročně. Přihláška a další informace jsou na www.lorm.cz.

 • Další aktivity

  O našich projektech jsme veřejnost v roce 2022 pravidelně informovali:

  • v Aktualitách na internetových bezbariérových stránkách https://www.lorm.cz/
  • na facebookovém profilu https://www.facebook.com/lorm.spolecnost.pro.hluchoslepe
  • distribucí brožury a CD-ROMu „Hluchoslepí mezi námi“
  • v časopise Doteky
  • v médiích a tiskových zprávách – pravidelná spolupráce s odbornými a speciálně zaměřenými redakcemi a časopisy (např. Český rozhlas, Infoposel.cz, Helpnet.cz, atd.)
  • prostřednictvím dobrovolníků

Zpět na obsah

5. Struktura organizace a lidské zdroje

 • Struktura organizace

  Nejvyšším orgánem LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. je Valná hromada sestávající z členů sdružení, která zasedá 1x za čtyři roky. Hluchoslepí představují více jak 50 % členské základny. Pětičlenná Výkonná rada a tříčlenná Dozorčí rada je volena z řad členů na čtyři roky. Předseda, který je současně předsedou Výkonné rady a statutárním zástupcem organizace, je volen samostatně členy na Valné hromadě. Ředitel je jmenován Výkonnou radou a je statutárním zástupcem.

  Počet členů k 31. 12. 2021:  78 osob
  z toho hluchoslepí:  44 (56,41 %)
  z toho ostatní členové (rodinní příslušníci, odborníci, dobrovolníci):  34 (43,59 %)

  Statutární orgány
  na základě voleb a usnesení na 13. Valné hromadě LORM z.s. dne 30. 9. 2022, Kralupy n. Vltavou

  Výkonná rada
  Pavel Nepraš, předseda a statutární zástupce
  Mgr. David Berenreiter
  Mgr. Martina Křížová
  doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.
  Ing. Jiřina Vlčková

  Dozorčí rada
  Ing. Bohumila Frydrychová
  Ing. Magdalena Radovnická
  Mgr. Lenka Veverková

  Ředitelka
  Mgr. Petra Zimermanová, statutární zástupce

 • Tým odborníků a spolupracovníků

  Pracovní tým vedle ředitelky tvoří skupina terénních sociálních pracovníků. Dalšími členkami týmu jsou hospodářsko-administrativní pracovnice a pracovnice na pozici metodik-fundraiser. Organizace spolupracuje s řadou externistů a dobrovolníků.

  Odbornost týmu
  Odborná pracovnice a terénní sociální pracovníci mají znalosti z tyflopedie, surdopedie, speciální pedagogiky, psychologie, sociálně právní oblasti a ovládají další praktické dovednosti (komunikace hluchoslepých, sebeobsluha, kurzy prostorové orientace a samostatného pohybu).

  Složení týmu k 31. 12. 2022

  Počet Jméno a pracovní zařazení Přepočteno na celé úvazky
     1 Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka                     1
     2 Ing. Hana Dvořáková, metodik-fundraiser                     1
     3 Ing. Lenka Sellnerová, hospodářsko-administrativní pracovnice                   0,75
     4 Mgr. Karolína Veselá, terénní pracovnice Praha                     1
     5 Bc. Jana Radová, terénní pracovnice Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj                     1
     6 Mgr. Václav Skalický, DiS., terénní pracovník Praha a Liberec                     1
    Celkem                   5,75

  Na mateřské/rodičovské dovolené:
  Mgr. Veronika Urbanová 
  Bc. Danuta Valcha

  Další spolupracovníci:
  Mgr. Martin Trčka, webmaster
  Luboš Prchal, správce sítě

 • Systém celoživotního vzdělávání

  Kvalitu služeb zlepšujeme pravidelným interním školením týmu a podporou v celoživotním vzdělávání, formou rozšiřování znalostí a dovedností na kurzech a seminářích nebo účastí na odborných konferencích.

  Konference, přednášky, semináře

  • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno, přednáška Hluchoslepota, 14. 3. 2022
  • Jeden svět, přednáška a diskuze k filmu He’s My Brother, Praha, 24. 3. 2022
  • Konference INSPO Online 2022, 3. 11. 2022
  • Den otevřených dveří Domu služeb pro nevidomé, Praha, 8. 11. 2022

  Kurzy

  • Kurz ZJ, Trojrozměr – Brněnské centrum českého znakového jazyka, z.s., leden 2022 
  • Kurz ZJ, Tichý svět, o. p. s., online, září–prosinec 2022
  • Kurz ZJ, Pevnost, z. ú., Praha, duben–prosinec 2022 
  • Slovní sebeobrana, Zřetel, s.r.o., online, 15. 12. 2022

  Školení

  • Microsoft Office 365, Poradenské centrum LORM Praha, online, 20. 5. 2022

Zpět na obsah

6. Spolupráce

 • Mezinárodní

  Členství v zastřešujících organizacích

  • Světová federace hluchoslepých (WFDB)
  • Evropská unie hluchoslepých (EDBU)
  • Deafblind International (DbI)

  Díky zastoupení ve Světové federaci hluchoslepých a členství v Deafblind International máme možnost získávat pravidelné informace o dění v odborných kruzích i mezi hluchoslepými v zahraničí, a to například prostřednictvím časopisu Deafblind Review.

 • Domácí

  V roce 2022 jsme byli členy zastřešujících organizací Česká rada humanitárních organizací (ČRHO) a Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO).

  Spolupracovali jsme s Domovem pro zrakově postižené Palata v Praze, Centrem sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích a dalšími institucemi, kde žijí někteří z uživatelů našich služeb. Dlouhodobě jsme v kontaktu s foniatry a oftalmology, s pracovníky na sociálních a zdravotních odborech všech úrovní. Vítáme spolupráci založenou na partnerství, odborném přístupu a vzájemném respektu ve prospěch našich klientů.

  Od roku 2004 spolupracujeme na rozvoji taktilního znakového jazyka s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D. a jejím týmem spolupracovníků z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

  Spolupráce s organizacemi a partnery

  • Asociace veřejně prospěšných organizací
  • Audio Fon Centr, Brno
  • Centrum pro dětský sluch Tamtam, Olomouc
  • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
  • Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích
  • Centrum zrakových vad, Fakultní nemocnice Motol, Praha
  • Česká rada humanitárních organizací, Praha
  • Česká unie neslyšících
  • Domov pro zrakově postižené Palata, Praha
  • Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha
  • SONS – oblastní pobočka Jindřichův Hradec
  • Svárovský, s.r.o., Brno (výrobce červenobílých holí)
  • TyfloCentrum Praha
  • Tyflokabinet České Budějovice
  • Tyfloservis
  • VIA osob se smyslovým postižením
  • Záblesk – Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, Kopřivnice

  Spolupráce s pedagogickými institucemi

  • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, Brno
  • SPC při Dětském domově a Mateřské škole, Beroun
  • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta a Augustin, Hradec Králové
  • Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií, Olomouc, doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. a doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

  Spolupráce s dobrovolníky

  Na činnosti organizace se celoročně podílí významné množství dobrovolníků, a to jak z řad rodinných příslušníků a členů sdružení, tak i vyškolených dobrovolníků, kteří pomáhají při Poradenských centrech LORM. 

   Zhodnocení práce dobrovolníků za rok 2022

  Typ dobrovolné práce

  Počet osob

  Počet hodin

  Dobrovolníci při Poradenských centrech LORM

  15

  63

  Rodinní příslušníci a členové na klubech

  8

  28

  Dobrovolníci na 3v1

  21

  800

  Dobrovolníci na pobytu

  11

  1078

  Předseda, členové Výkonné a Dozorčí rady LORM z.s.

  8

  150

  Dobrovolníci na Putování Prahou za Duchem Vánoc

  37

  482

  Studenti na praxi

  0

  0

  Celkem

  100

  2601

  Zpět na obsah

  7. Finanční zpráva za rok 2022

  • Rozvaha

  • Výkaz zisku a ztráty 

   Kompletní účetní závěrka sestávající z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce je přílohou této Výroční zprávy a je spolu s ní zveřejněna ve sbírce listin spolkového rejstříku.

  • Přehled zdrojů financování služeb a projektů v roce 2022

   Celkové náklady v roce 2022 činily 7 063 035,03 Kč, výnosy 7 062 935,03 Kč. Z přidělené dotace MPSV v celkové výši 7 140 686,00 Kč jsme v loňském roce financovali všechny naše 4 sociální služby ve výši 5 991 648,71 Kč, což představovalo podíl 85 % z celkových výnosů. S ohledem na dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných uchazečů na pozici terénního sociálního pracovníka na trhu práce jsme měli v roce 2022 nižší náklady, než jsme původně v žádosti o dotace u MPSV plánovali. Z toho důvodu jsme koncem ledna 2023 odeslali na MPSV vratky ke všem čtyřem sociálním službám v celkové výši 1 149 037,29 Kč. Příspěvek od Nadačního fondu Českého rozhlasu ve výši 450 000 Kč, který jsme získali již v roce 2021 na nákup 2 služebních aut pro terénní sociální práci, je čerpán postupně dle odpisového plánu v letech 2021 až 2025. V roce 2022 bylo z příspěvku na odpisy aut čerpáno 112 500 Kč. Od Nadačního fondu Českého rozhlasu jsme kromě toho na rok 2022 získali příspěvek ve výši 77 280 Kč na ubytování a stravování klientů na podzimní konferenci LORM v Kralupech nad Vltavou v rámci projektu 8. ročník Lormolympiády a Ceny Hieronyma Lorma. Příspěvek byl vázán na plánovaný počet 28 klientů uvedený v žádosti. Protože však došlo ke snížení přihlášeného počtu klientů na celkových 18 osob, mohli jsme z nadačního příspěvku čerpat jen alikvotní část 49 680 Kč. Nečerpanou částku ve výši 27 600 Kč jsme v únoru 2023 odeslali formou vratky Nadačnímu fondu Českého rozhlasu. 

  • Podíl zdrojů na realizaci jednotlivých sociálních služeb a projektů v roce 2022

  • Vyúčtování sbírky Červenobílé dny 

   Číslo jednací: S-MHMP/405042/2014
   Datum oznámení: 21. 3. 2014
   Datum vystavení osvědčení: 31. 3. 2014
   Délka trvání sbírky: od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou
   Účel: Veřejná sbírka se koná za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu LORM z.s.

   Způsoby realizace 20. ročníku sbírky pořádané v roce 2022

   NA BANKOVNÍ ÚČET

   Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. Od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022 byly na sbírkový účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 16 147 Kč, od ledna do března 2023 byly dary navýšeny o částku 300 Kč, celkem 16 447 Kč.

   PRONÁJEM TELEFONNÍ LINKY/ DMS
   Celkem byly na sbírku od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022 zaslány dárcovské SMS v hodnotě 7 957 Kč, od ledna do března 2023 se výtěžek z DMS navýšil o 4 558 Kč, celkem 12 515 Kč. 

   DOPROVODNÉ AKCE SBÍRKY
   Další finanční příspěvky byly získány od účastníků doprovodné sbírkové akce – městské charitativní hry „Putování Prahou za Duchem Vánoc“, kterou jsme pořádali dne 10. 12. 2022. Přihlášené týmy podpořily akci formou darů zaslaných přímo na sbírkový účet, a to v období od 18. 11. 2022 do 12. 12. 2022 v celkové výši 39 514 Kč.

    

   Celkový hrubý výtěžek sbírky za období 1. 4. 2022 k 31. 3. 2023 činí 68 476 Kč, z toho bylo čerpáno 359 Kč na úhradu režijních nákladů spojených s realizací sbírky. Zbývající výtěžek ve výši 68 117 Kč bude čerpán na sociální služby pro osoby s hluchoslepotou dle potřeby v období 2023–2025.

   V roce 2021 došlo ke zjednodušení a sjednocení analytiky u sbírkových fondů. Částky k dalšímu použití jsou evidovány na zvláštních fondech ve vlastních zdrojích organizace:
   • číslo účtu 911 500 − Sbírka 2020, Sbírka 2019, Sbírka 2018, Sbírka 2017 − fond byl k 31. 12. 2022 vyčerpán
   • číslo účtu 911 510 − Sbírka Duch Vánoc
   • číslo účtu 911 520 − Sbírka dary VS 303

   Z fondu 911 500 Sbírka do r. 2020 byly v roce 2022 čerpány výnosy na dofinancování 8. ročníku Lormolympiády a Ceny Hieronyma Lorma ve výši 43 920,42 Kč, na vydávání časopisu Doteky ve výši 146 271,10 Kč a na odpisy 2 aut zakoupených pro terénní sociální práci ve výši 52 212 Kč. Celkem bylo v roce 2022 z fondu 911 500 čerpáno 242 403,52 Kč. Fond 911 500 byl v roce 2022 dočerpán.

   Z fondu 911 510 Duch Vánoc bylo:
   – v roce 2022 čerpáno 359 Kč na úhradu režijních nákladů spojených s realizací Sbírky 2022.
   – v roce 2022 čerpáno 7 690,38 Kč na dofinancování projektu 8. ročník Lormolympiády a Ceny Hieronyma Loma
   – od 1. 1. 2023 k 31. 3. 2023 čerpáno 13 053 Kč na odpisy 2 aut zakoupených pro terénní sociální práci (dle odpisového plánu).

  • 20. ROČNÍK SBÍRKY REALIZOVANÝ V ROCE 2022 A 2023 (období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023)

   ČERPÁNÍ VÝNOSŮ SBÍRKY OD 1. 4. 2022 K 31. 3. 2023 CELKEM

  • Finanční kontroly

   • Dozorčí rada LORM z.s. provedla dne 24. 3. 2022 kontrolu účetní závěrky k 31. 12. 2022 a hospodaření v roce 2022 a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
  • Audit

   • Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2022

   Výrok auditora
   Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. (dále také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2022, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2022 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky.
   Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.

   Základ pro výrok
   Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

   Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
   Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel a předseda Organizace.
   Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

   Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

   • ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
   • ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

   Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.

   Odpovědnost ředitele a předsedy a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku

   Ředitel a předseda Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
   Při sestavování účetní závěrky jsou ředitel a předseda Organizace povinni posoudit, zda je Organizace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel a předseda plánují zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
   Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada.

   Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
   Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
   Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

   • Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem a předsedou.
   • Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
   • Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel a předseda Organizace uvedli v příloze účetní závěrky.
   • Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a předsedou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
   • Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

   Naší povinností je informovat ředitele a předsedu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

   22HLAV s.r.o.
   člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
   MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
   Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
   oprávnění KAČR č. 277

   Ing. Filip Konětopský
   oprávnění KAČR č. 2449

   24. května 2023

   • Zpráva nezávislého auditora k dotaci poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 na sociální služby

   1334269 – Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
   2519377 – Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
   4123215 – Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
   6409485 – Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou

   Provedli jsme ověření přiložených finančních vypořádání dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2022 za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 na poskytování sociálních služeb: 

   Kritéria, na jejichž základě byl předmět zakázky hodnocen
   Audit byl zaměřen na kontrolu vedení účetnictví k projektu v souladu s obecně závaznými předpisy a kontrolu efektivního hospodaření s účelovou podporou. Předmětem kontroly bylo též ověřit, že všechny evidované náklady jsou skutečnými náklady. Kontrola se zaměřila na ověření plnění podmínek výše uvedeného Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 2 ze dne 23. 09. 2022, přičemž jsme pracovali s hladinou významnosti (materiality).
   Neshledali jsme žádná důležitá přirozená omezení související s hodnocením nebo oceněním předmětu zakázky na základě daných kritérií.
   Rozsah provedených prací
   Ověřování jsme provedli na vzorku relevantních položek. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho závěru.

   Odpovědnost účetní jednotky
   Statutární orgán organizace LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. je odpovědný za vedení účetnictví projektu tak, aby bylo úplné, průkazné, srozumitelné a správné v souladu s platnými normami a podmínkami projektu.

   Odpovědnost auditora
   Naší odpovědností je vyjádřit názor na vedení účetnictví projektu a hospodaření s finančními prostředky projektu.

   Prohlášení o použití standardů
   Audit byl proveden v souladu s platnými předpisy České republiky, především se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a Mezinárodními standardy pro ověřovací zakázky, zejména standardem ISAE 3000 a v souladu s podmínkami výše uvedeného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

   Soulad s relevantními požadavky týkajícími se řízení kvality
   Auditor se řídí mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC v souladu s nímž je povinna navrhnout, zavést a provozovat komplexní systém řízení kvality, včetně interních zásad a postupů upravujících soulad s etickými požadavky, profesními standardy a příslušnými právními předpisy.

   Soulad s požadavky týkajícími se nezávislosti a dalšími etickými požadavky
   Dodrželi jsme požadavky týkající se nezávislosti a další požadavky Mezinárodního etického kodexu pro auditory a účetní odborníky, vydaného Radou pro mezinárodní etické standardy účetních, který definuje základní principy profesní etiky, tj. integritu, objektivitu, odbornou způsobilost a řádnou péči, zachování důvěrnosti informací a profesionální jednání.

   Přehled provedených prací
   V rámci auditu jsme provedli následující práce:

   • Ověření skutečnosti, že v souvislosti s projektem byla vedena oddělená analytická evidence
   • Ověření skutečnosti, že byly zaúčtovány pouze způsobilé výdaje
   • Ověření skutečnosti, že vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období uhrazeny v souladu s podmínkami právního aktu
   • Ověření skutečnosti, že projekt neměl žádné příjmy
   • Ověření skutečnosti, že v rámci projektu nebyla uskutečněna žádná dodávka, která by byla veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.
   • Ověření skutečnosti, že předmět dotace odpovídal schválenému plnění
   • Ověření skutečnosti, že byly dodrženy ostatní relevantní podmínky právního aktu

   Závěr
   Na základě výsledků použitých auditorských postupů jsme nezjistili žádnou významnou skutečnost, která by naznačovala, že účetní záznamy nebyly vedeny v souladu s platnými zákony a podmínkami hospodaření se státní dotací určenými příslušnou Smlouvou o poskytnutí dotace. Organizace sestavila přiložená Finanční vypořádání dotace za rok 2022 v souladu s účetnictvím. Celkové vykázané uznatelné náklady poskytnuté dotace na jednotlivé sociální služby činí 5 991 648,71 Kč. Podle našeho názoru tato Finanční vypořádání dotace ve všech významných ohledech věrně zobrazují náklady výše uvedených projektů a hospodaření s touto dotací je v souladu se stanovenými podmínkami.

   22HLAV s.r.o.
   člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem
   MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
   Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem
   oprávnění KAČR č. 277

   Ing. Filip Konětopský
   oprávnění KAČR č. 2449

   22. května 2023

  8. Naši dárci a podporovatelé

  Za finanční pomoc v roce 2022 DĚKUJEME:

  Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 7 140 686 Kč na projekty:

  • ve výši 3 569 763 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
  • ve výši 426 992 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 998 954 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
  • ve výši 2 144 977 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou

  Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvek ze sbírky Světluška v celkové výši 77 280 Kč na projekt 8. ročník Lormolympiády a Ceny Hieronyma Lorma.

  Za finanční, věcnou a další podporu sociálních služeb pro hluchoslepé v roce 2022 upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:

  • Přátelům z KLUBU Z VIKTORKY za finanční částku ve výši 36 000  Kč
  • Společnosti EURO POOL SYSTEM CZ S.R.O. za finanční částku ve výši 15 000 Kč.
  • Společnosti LINE ARCHITEKTURA s.r.o. za finanční dar ve výši 10 000 Kč. 
  • Společnosti ACI–AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s.r.o. za finanční dar ve výši 15 000 Kč.
  • Společnosti RECYKLACE ODPADŮ A SKLÁDKY A.S. za finanční dar ve výši 20 000 Kč. 
  • Společnosti URBAN & HEJDUK S.R.O., advokátní kancelář za finanční dar ve výši 40 000 Kč.
  • Mlsounům ze společnosti STADLER PRAHA, S.R.O., kteří nám zaslali dar – výtěžek z „Mlsného koutku“ ve výši 6 940 Kč! 
  • Společnosti LMC, s.r.o., která nám v roce 2022 opět umožnila inzerovat za symbolickou cenu.
  • Děkujeme všem, kteří se zapojili do 11. ročníku Putování Prahou za Duchem Vánoc a svojí účastí v charitativní hře podpořili sociální služby pro hluchoslepé rekordní částkou 39 514 Kč! Děkujeme všem úžasným pomocníkům Ducha, kteří venku v zimě přes 3 hodiny zajišťovali jednotlivá zastavení na vánoční pouti. Konkrétně to byli dobrovolníci: Eva Boboničová, Hana Dvořáková, Hedvika Görglová, Kája Hladíková, Martina Katolická, Naťa Lešková, Tereza Malá, Katka Rosická, Petra Sejpalová, Karolína Veselá, Petra Veselá, Jakub Jirout, Honza Kohlíček, Martin Nekovář, Martin Vídenský, Jaroslav Vlk, Noah Žyla. Velké poděkování za vstřícnost a milou spolupráci si zaslouží i partneři akce. Páter Karol Matlok a Markéta Benešová z Fary Hostivař za umožnění pořádat závěr akce v kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Bronislava Smržová se zpěváky ze ZUŠ Olešská za krásný hudební závěr v kostele se společným zpěvem koled. Jitka Vallová za zajištění sladkostí do pokladu. Restaurace Hamr v Záběhlicích za poskytnutí zázemí pro přípravu akce. Restaurace Na Kačabce za zajištění „Svařákového“ stanoviště a afterparty po akci. Dva měsíce akci ve svém volném čase připravovali Oldřiška Kábrtová, Pavla Kluzáková, Lucie Zdráhalová, Petra Zimermanová a Filip Kábrt.
  • VŠEM BĚŽKYNÍM, BĚŽCŮM A TRASÉRŮM, kteří svým sportovním výkonem podpořili LORM účastí na běžeckých závodech pořádaných od jara do podzimu pod hlavičkou PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON, SPOL. S R.O
  • Za laskavou pomoc děkujeme individuálním dárcům a členům našeho klubu dárců Červenobílé klubko“.

  Zpět na obsah

  9. Identifikační údaje

  Název organizace: LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s.
  Právní forma: zapsaný spolek
  Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5
  IČ: 45246068
  DIČ: CZ45246068
  Bankovní účet: 19-1451940207/0100 u KB Smíchov
  Datum založení: 4. 11. 1991, č. registrace u MV ČR VSC/1-8317/91-R
  Spolek zapsaný pod sp. zn. L 2689 u Městského soudu v Praze
  Tel: 257 314 012
  E-mail: info@lorm.cz
  Internetové stránky: www.lorm.cz
  Statutární zástupci:
  Pavel Nepraš, předseda Výkonné rady
  Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka

  10. Kontakty

  Poradenské centrum Praha
  služby v rámci Prahy, Středočeského, Plzeňského, Ústeckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje
  Zborovská 62, 150 00 Praha 5
  tel: 257 314 012, mobil: 777 764 191, e-mail: praha@lorm.cz

  Poradenské centrum Liberec
  služby zajišťovány z Prahy, služby v rámci města Liberec a Libereckého kraje
  Zahradní 415/10, 460 01 Liberec 1
  mobil: 777 760 327, e-mail: liberec@lorm.cz

  Poradenské centrum Jindřichův Hradec
  služby v rámci Jihočeského kraje a kraje Vysočina
  Na Točně 1/V, 377 01 Jindřichův Hradec
  mobil: 777 764 200, e-mail: jiznicechy@lorm.cz

  Poradenské centrum Brno
  služby v rámci města Brno a Jihomoravského kraje
  Křenová 67, 602 00 Brno
  mobil: 777 764 192, e-mail: brno@lorm.cz

  Poradenské centrum Ostrava
  služby v rámci města Ostrava, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje
  30. dubna 2938/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
  mobil: 777 764 195, e-mail: ostrava@lorm.cz

  Foto: Petra Zimermanová, Markéta Bøyesen, archiv LORM z.s.