Komu pomůže Váš příspěvek?

Podle Světové zdravotnické organizace je hluchoslepota nejtěžším zdravotním postižením. Odhaduje se, že v České republice žije okolo 1500 osob se souběžným postižením zraku a sluchu různého stupně. Nám se za 12 let existence podařilo kontaktovat okolo 350 osob s tímto duálním smyslovým postižením a v současně době individuálně, intenzivně a pravidelně pomáháme 120 klientům.

Hluchoslepota má mnoho podob

Hluchoslepota neznamená pouze úplnou ztrátu smyslů. Většina klientů LORM z.s. může využívat malých zbytků sluchu díky sluchadlům a nevidí, jiní jsou slabozrací v kombinaci s hluchotou. Hluchoslepota má mnoho podob, může být vrozená nebo získaná v pozdějším věku úrazem nebo nemocí. Tento handicap nelze považovat za pouhý součet zrakové a sluchové ztráty, naopak dopad se násobí a pro většinu z nás je nepředstavitelný. Všichni hluchoslepí čelí problémům se samostatným pohybem, přístupem k informacím a komunikací. Postižení je natolik závislé na jeho individuální míře, že i pomoc je zásadně nutná individuální a tudíž nákladná a časově náročná (např. doprovod a tlumočení).

Poradenské a terénní služby pro hluchoslepé

Martin

Martin (21 let) před více jak rokem ukončil středoškolské studium. Je zcela nevidomý s vysokou ztrátou sluchu a navíc se zhoršenou pohyblivostí. Také proto má od doby ukončení svého studia problém si najít v místě svého bydliště práci. V průběhu loňského roku si Martin začal zvyšovat svoji samostatnost ve cvičné kuchyňce o.s. LORM, kde se pod odborným vedením učí vařit. „Zdravý“ člověk si často neuvědomí, že uvaření i tak jednoduchého jídla, jako je guláš, se skládá pro hluchoslepou osobu z mnoha komplikovaných činností: loupání a krájení cibule, krájení masa, loupání brambor, osmažení cibulky na rozpáleném oleji… Vše se pak musí uvařit a správně okořenit. Tedy žádný problém, pokud člověk na vaření vidí a také slyší.

Praktické kurzy sebeobsluhy nabízejí hluchoslepým možnost naučit se vařit, obsluhovat domácí elektrospotřebiče a samostatně zvládat domácnost. V Poradenských centrech LORM z.s. v Praze, Brně a Liberci mají hluchoslepé osoby navíc možnost si vybrat některou z odborných služeb, kterou jim sociální terénní pracovníci nabízejí – tlumočení a doprovod k lékaři či na jednání na úřadech, kurz samostatného pohybu a chůze s červenobílou holí nebo práce s některými kompenzačními pomůckami (zvětšovací lupy). Hluchoslepý člověk má možnost se v o.s. LORM naučit speciální komunikační techniky jak např. Lormovu dotekovou abecedu, Braillovo písmo, prstovou abecedu, základy znakového jazyka. Dostane se mu sociálně právní pomoci, problémy a potřeby jsou řešeny u každého hluchoslepého klienta individuálně.

Edukačně-rehabilitační pobyty

Ohlasy klientů

Ve dnech 19. až 26. července 2003 se uskutečnil v Milovech na Českomoravské vrchovině letos již čtvrtý pobyt Lormu… Nacvičovali jsme Lormovu dotekovou abecedu a vytvářeli nejrůznější výtvarná díla. Rovněž jsme hráli šachy, projeli jsme se na koni a v blízké vesnici Krátká jsme si prohlédli výstavu, věnované ochraně krajiny… Při závěrečném večírku jsem dostal hezký dárek a pěkně jsme si zatančili. Až na jednu bouřku nám přálo krásné a slunečné letní počasí a proto se mi tento pobyt moc líbil.

Jan Kessner, Brno

V dubnu 2001 nás liberecké Lormáky pozvala Naďa Tomsová (terénní a sociální pracovnice o.s. LORM) na výlet do Bedřichova… Potom nás Naďa vyzvala: „Kdo má zájem, může se svést na koni.“… Když se kůň dal do pohybu, celý svět se se mnou kymácel, kalhoty mi po sedle klouzaly, nohy v třmenech se třásly a ruce marně hledaly nějakou oporu. Hrozně jsem se bála, že žuchnu na zem jako pytel brambor. Po přechodu z louky na silnici už kůň kráčel klidně a pravidelně. Tak jsem si konečně mohla vychutnávat svoji první jízdu v koňském sedle. Byla to prostě nádhera! Slyšela jsem kdysi, že nejkrásnější pohled na svět je v koňském sedle, což je asi pravda. Přede mnou jel Láďa Berky, který seděl v sedle rovně jako svíčka a hrdě se rozhlížel kolem sebe. Po chvíli můj koníček začal pofrkávat a tiše pořehtávat a Láďův kůň mu odpovídal…

Jarka Žáková, Liberecký kraj

Moc se mi zde líbilo, hezké prostředí a příroda, jídlo dobré. Líbil se mi výlet, koníčky, výroba drobných věcí a projížďka na lodičkách. Na programu byly také dlouhé pěší procházky po okolí, ty se mi líbily ze všeho nejvíc… Ale také jsem se mnohému naučila, například psát SMS zprávy na mobilním telefonu. Též jsme si zopakovali chůzi s červenobílou holí…

Jaruška Dvořáková, České Budějovice

Všechny příspěvky byly uveřejněny v bulletinu Doteky číslo 36 (Podzim 2003). V plném znění si je můžete přečíst na www.lorm.cz.

V posledních letech mezi klienty LORM z.s. velmi stoupá zájem o týdenní edukačně-rehabilitační pobyty, které společnost pořádá od jara do podzimu. Vzdělávací programy jsou doplňovány o prvky arteterapie, muzikoterapie, hipoterapie, nikdy nesmí chybět společenské večery s tancem. Pro mnohé hluchoslepé osoby jsou tyto akce ojedinělou možností poznat jiné než domácí nebo ústavní prostředí, setkat se s přáteli, podělit se o své problémy a zkušenosti, které si většina z nás neumí představit. Pracovníci pro hluchoslepé kromě pobytů připravují a zajišťují také odborné přednášky, společenské a klubové akce, hmatové výstavy, návštěvy divadel, výlety do přírody apod.

Časopis Doteky

Zdeněk

Zdeněk se narodil před 42 lety v Benešově a jako nedonošené dítě byl umístěn do inkubátoru. Čtvrtý den po porodu u něj došlo ke krvácení do mozku a k následnému vzniku dětské mozkové obrny s těžkým tělesným postižením a přidruženým postižením zraku a sluchu. Ačkoliv byl Zdeněk tehdejšími odborníky ocejchován jako „nevzdělavatelný“, především díky úsilí svých rodičů se naučil chodit a komunikovat se svým okolím. Na základě individuálního učebního plánu získal nejen základní vzdělání, ale též vědomosti odpovídající středoškolskému a vysokoškolskému vzdělání z oboru přírodních věd. V roce 1994 se stal redaktorem bulletinu Doteky a v roce 1998 byl jmenován šéfredaktorem bulletinu. Díky svým mimořádným stylistickým schopnostem byly Zdeňkovy příspěvky uveřejněny v různých regionálních i odborných periodikách (ZORA, ELÁN, GONG, LIDOVÉ NOVINY, KVĚTY).

Ojedinělým projektem – mostem, který během roku propojuje hluchoslepé klienty i všechny další zájemce, je časopis Doteky, který LORM z.s. vydává čtyřikrát ročně ve zvětšeném černotisku (pro slabozraké), Braillově písmu a jako zvukovou nahrávku. Šéfredaktorem bulletinu je pan Zdeněk Sedláček, sám hluchoslepý a vozíčkář, který díky svým mimořádným schopnostem, znalostem Braillova písma a psaní na psacím stroji i na počítači připravuje bulletin zcela samostatně.

Odborná knihovna LORM z.s.

Marta

Již více než pět let je členkou a klientkou našeho občanského sdružení hluchoslepá dívka Marta (25 let), která v červnu letošního roku úspěšně ukončila studium na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Speciální pedagogika, a to navzdory značné ztrátě zraku i sluchu. Na této cestě ji podporovala nejen její rodina a blízcí, ale pomáhali jí i naše terénní pracovnice: např. s výběrem a zapůjčením odborné literatury z knihovny o.s. LORM, s překládáním odborných textů nebo poskytnutím prostoru pro práci na PC v kanceláři společnosti o.s. LORM. Marta od 1. 9. 2004 nastoupila do našeho sdružení jako speciální pedagog.

Zájemci o problematiku hluchoslepoty mohou navštívit Odbornou knihovnu LORM z.s. v Praze, která dnes čítá okolo 816 cizojazyčných i českých publikací, článku, videokazet zabývající se problematikou hluchoslepých, zrakově a sluchově handicapovaných, či týkající se oboru speciální pedagogika apod.